T.C.
MEZİTLİ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sıyı
l0/03i2015
: 28835733 1903/2637646
Konu: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Güvenliği Uzrıanlığ Sınav Bilgileri
(TELEFON ZiNCiRİ)
ıırü»ünı,üĞüxn
MEZiTLİ
6331 Sayılı İş Sığlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun çalışmalarında 8l ildeki İşyeri Sağlık ve
Güvenlik Birimleri ile (İSGB) koordinasyonun sağlanmasına yönelik bilgi erişimi için;
e-Personel Modülü Bilgi Girişi Sınav Bilgileri başlıklı menüye Çalışma ve Sosyıl
Güvenlik Bakanhğı İş Güvenliği Uzmenlığı Sınıvı seçeneği eklenmiştir.
Okul/Kurumunuzda görev yapan tüm personele duyuru yapılarak, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığının yapmış olduğu sınavda başarılı olanlann sertifikalarının 12
MART 2015 Çarşambı günü saaı 12.00'a kıdar ACiLEN Müdiiılüğümüz İnsan
kaynaklan bürosuna gönderilmesi hususunda;
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
Kamil DURDU
Müdür a.
Şube Müdürü
DAĞITIM:
-
Tüm OkuI/Kurum Müdiirliiklerine.
Güvenll
onik İmıaiı
F ALf
Adres:
Mezitli İlçe Milli Eğitim Modüitüğü Özltlk Büİosu / Funda ALP
GMK. Bulvan Mezitlisanayi sitesi Girişi Ççtik Apt. Kat:2 Mezitli.MERsrN
Telefon:358 54 74-358 54 64 Faks: 359 74 44 htemet Adresi: http://mezitli.meb.gov.tİ
Bu evrak gııvenli elğktronık imza ile imz6lanmı$ır. http]//evraksorgu.meb,gov
ır adresinden
lf38-83M-3bb4-a3d2-f53 l
kodu
ale
leYit edilebiljr
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı - mersin