T.C.
MALAZGinr xı.yıvrı.xı.vrırĞı
İlçe
Sayı
ı
51765923/165.01
Milli Eğitim Müdürlüğü
L,ü.ıızızoıı
JlÜ
Konu :2014-2015 Yılı TEFBIS
Tahmini Bütçe Veri Girişleri
ıvıüuünıÜĞüNn
il vıiııi
Eğitim Müdiıılüğtıniın 24.12.2014 tarih ve |65.0|16821869 sayıh yaz§l
yazımız ekinde gönderilmiştir. Ek yazı doğrultusunda Okul Aile Birliği Modülleri için
Tahmini Bütçe veri girişlerinin 22.12.2014-16.01.20l5 tarihleri arasında yapılması
hususunda;
Gereğini önemle rica ederim.
ysal
E
Ekler:
1
l
Adet Yazı
Adet Mail Yazısı
Dağıtım:
Ttim Kurumlar
İlçe
Milli Eğitim Müdiiılüğü
Tel:0507 5l32689
Irtibat: Ahmet YILDIRIM
"fx\
ffi#
T.C.
MUŞ vaı,İı,İĞİ
iı ıvııın Eğitim Müdürtüğü
Sayı : 17480297 1165.0l16821869
Konu:2O l 4 -20|5 Yılı TEFBİS
z4l|2120|4
Tahmini Bütçe Veri Girişleri
KAyMAKAııırıĞrNe
İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü
Ilimizde bulunan tiim resmi kurumlarımızın (Öğretmenevleri Hariç) 20L4-20I5
öğretim yılı , TEFBİS okul Aile Birliği modülü ve İıılıçe Milli Eğitim-Müdürltikleri
Modüllerine Tahmini Bütçe veri girişlerinin ve onay işlemlerinin yapılması için sistem
açılmış olup, bakanlığımız mail yazısı ekte gönderilmiştir..
Milli Eğitim Müdürltikleri Modülleri için Tahmini Bütçe onayları 22.|2,2014 - 23.
01. 2015 tarihleri arasında, Okul Aile Birliği Modülleri için Tahmini Bütçe veri girişleri
22.12.2014 - 16. 01.2015 tarihleri arasında yapılması için ilçenizde bulunan tiim okuVkurum
müdiirliiklerine duyurulması, aynca İlçe Milli Eğitim Müdihlüğü tarafindan tahmini bütçe
giriş ve onay işlemlerinin yapılması hususunda;
Gereğini önemle rica ederim.
Cevdet
ARSLAN
Vali
a.
Milli Eğitim Müdilrü
EKLER:
Mail Yazısı
DAĞITIM:
İlçe Milli Eğitim Müdiirlfülerine
Buevrakgüvenlielektronikimzaileimzalanmıştır.http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
32l4-58da-305e-bcd1-3794koduileteyitedilebilir.
73-12.1014 https://ni|ı.ıbr.meb.ry.t/tİrimlerJMusiteftİs49.rsf(
%2aıİ|ğJx|l25?1*5B447cBİ44Aı87D22D57A5E5ıJ?openDeumgnt&Fofm=h_Prirdul&Pr6§...
Kimden: Berat SEZGİN <[email protected],tr>
Klme:
<[email protected]>
Tarihı
Konu:
19 Aralık 2014 Cuma 09:15
2aL4 - 2015
yıu
TAHMİNİ BüTçE VERİ GiRiş rARiHi HAKKINDA
2015 YILI TAHı-IİNİ gÜrçE VERİ eİnİş
TARİHİ rınxKINDA
2oL4
_
Bakanlığımıza bağlı tüm resmi kurumlarımızın
(Öğretmenevleri Hariç) Z6M-Z015 öğretim yılı , Okul
Aile Bir|iği modülü Ve İılııçe Mıııı Eğitım Müdürlükleri
Modüllerine Tahmini Bütçe veri girişlerinin ve onay
işlemlerinin yapIlması için aşağıda belirtilen tarihler
arasında açılmıştır.
Belirtilen tarihler arasında Tahmini Bütçe veri qirisi
vapmavan kurumlar icin avrıca süre uzatılması
va pı|mavaca ktır.
Mıllı Eğitım Müdürlükleri Modülleri için Tahmini
Bütçe onayları 22.L2.2aL4 - 23. 01. 2015 tarihleri
a
rasınd a
Okul Aile Birliği Modülleri için Tahmini Bütçe veri
giriş|er. 22,L2,2OL4 - 16.01.2015 tarihleri arasında
yapılacaktır.
BERAT SEZGİN
htSs:/lrd|ulbr.meb.goı,t/i*ıimler/Musiefuis49.nsf(0/o?4lrfuxl,l25'I1$5eK7CB844A887D22D5r'A5E5l/?OperıDocıımerıt&Fom;h_PrintUl&presetFidd.,,
1n
Download

s - Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü