ffi
Sayı : 54|00532/903/
T.C.
TERME KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürtüğü
1423116
l0/02/2015
I(onu: samsuna servis Düzenlenmesi
Samsun-Atakum-Merkezden Terme Belediyesi otobüsü ekspres
servis uygulaması
YaPılacaktır. Bu nedenle Yeterli personel sayıstnı Terme Belediyesİ istemektedir. Samsuna
gidiŞ-geliŞ YaPmak isteYen personellere
_duyurularak bilgilerinin ekte gönderilen tabloya
iŞlenerek 11/02/2015 tarihine kadar müdürlüğİimtize
e-posta yoluyla gönderilmesi hususunda;
Gereğini rica ederim.
Hüseyin BİBEROĞLU
Müdür a.
Şube Müdüni
EKLER:
l-
Tablo
GwenliElektıc.ı,
Ash l]e Aynıdıı
.La,.,lçL,1201ş
amoÇOlJAr
[$6çnı ı.
Hükümet Konağı K:5 Terme SAMSUN
e-posta: [email protected]
Faks:0(362) 87668 25
Buevrakgüvenlielektronikimzaileimzalanmıştır.http://evraksorgu.meb'gov.tradre'lna"n"bd5
Ayrıntılı bilgi için: Cuma ÇOLAK Memur
Tel: (0 54l) 23523 00
http ://terme.meb.
gov.tr
PERsoNEIiN Aol
PERsoNELiN soYADl
l(URuMUN ADl
sADEcE
sABAH GEtiş
uYGuN
sADEcE
AKşAM
DöNÜş
uYGuN
SABAH AKŞAM
GiDiŞ VE
DöNÜŞ UYGuN
NoT:Atakumdan sabah kalkıŞ 06,3o,stadyum durağlndan
sabah kalklş 07.oo olarak;Termeden dönüş ise 17,oo
olarak planlanmaktadlr, Yeterli başVL!ru saylsl
25 Ve üzeri olursa bu hizmet verilecektir- Uygı]n olan
sütuna (x) işareti konu|acaktlr,
Download

terme kaymakamlığı - Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü