oKUL öNcnsi şnxı,ixınniNın oxuı VE KURUMLARIMIzIN yApACAKLenr iş vu
işr,nvrr,nR iı,n cönnv ıeĞrr,rnrr vn şnNr,ir rRoGRAMI
Okul Öncesi Eğitim Şenlikleri 26 Mayıs 2014 Pazariesi günü saat 07.00' de başlayıp 30 Mayıs 2014 Cuma günü saat 24.00' de
sona erecektir.
Okul Öncesi Eğitim Şenlikleri için Okul ve Kurumiarım-ztarafındanhazırlanacak ve uyulacak hususlar aşağıya çftartılmıştr.
Şenlik Yöneticisi : Adülkadir YONCA Zafer Yolu İlkotulu Sınıf öğretmeni, Şenlik Yönetici Yard. :
Tuğba USLU.- Zafer Yolu İlkokulu Okul Öncesi Öğretmeni
FAALiYETLER
1-
Hazırlık Çalışmaları ve Genel Prova
2-
Belediye Stadlumundaki Tören
3-
Diğer Hususiar Ve Etkinlikler
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI VE GENEL PROVA,YA AİT AÇIKLAMA.
SORUMLULUK VE UYGULAMA ESASLARI;
GÖREV.
28.05. 2014 çarşamba eünü Saat 09.00
Genel prova belirtilen günde ilçe stadyumunda yapılacak olup, kutlamalara katılacak olan bütiin okullarımız Saat 09.00'da
stadyumdaki yerlerini almış olacaklardır"
Provaya şenliklerde belirtilen kişi ve yetkililer tüm ekip halinde katılacaklardır. (Provanın aksamaması için gerekli hassasiyet
gösterilecektir.)
Genel Prova aşağıda açıklamalar da yer alan Programı esas alrnarak yapılacaktr.
Ögrenci ve velilere gerekli duluru yapılarak şenliklere katılmaları teşvik edilecektir
irçE sranyuvruNla.ri şpNıix pRoçRaıvrrNa ı,ir a,çrrra.ıvra. GöREV,
SORUMLULUK VE UYGULAMA ESASLARI:
30 Mayıs 2014 Cuma Saat 16:30 (Kortei)
Okul öncesi şenlikleri öncesi yapılacak olan kortej yürüyüşü Zaferyolu İükokuüundan başlayıp Gençlik Caddesi ve Afuon Caddesi
takip edilip Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlköğretim Kurumunda son bulacaktır. Korteje katılacak tüm gruplar alnı gün saat l6"l5 da
Zafery o1ıı İ]kokulu bahçesinde hazır bulunacaktır.
30 Mavıs 2014 Cuma Saat 18.00 (Şenlik)
Okul öncesi şenlikleri İlçe Stadyumunda 30 Mayıs 2014 Cuma günü yapılacak ve saat 18.00'da başlayacaktır. Okul öncesi
şenliklerine katılacak tüm gruplar en geç 17.30'da ilçe stadyumunda yerlerini almış olacaklardr"
Şenlik Program sunumu Dadak Ortaokuiu Türkçe Öğretmeni Mehmet KÖSEOĞLU tarafindan yerine getirilecektir. İlçe
Stadyumundaki yerleşim, EK-l Yerleşim'nda belirtilen şekilde Şenlik Yöneticileri tarafindan yapılacak ve tüm okuliarın okul öncesi
Öğretmenleri de Krokide belirlenmiş olan bölgelere okulları yerleştirmek üzere yardımcı olacaklardır.
Okulun isminin yazıh olduğu tabela son çıkan yönetmeliklere uygun şekilde olacak, bütün okullar buna dikkat edeceklerdir.
Okulların başında Şenliklere katılan idareci ve öğretmenle, şenlik süresince sorumlu olduğu grubun disiplin ve sükünetini
sağlayacaktır.
Fotoğrafçı kameraman ve ses düzeni İlçe Milti Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilecektir"
oKULLAR
cumhuriyet İlkokulu
Zafer}rolu İlkokulu
Fatih İlkokulu
kurtuluş İkokulu
Piri Reis Muhsin Düğüncü Anaokulu
Açılış Konuşması ve Günün anlam ye önemi ile ilgili konuşma: Açılış konuşması İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Nilkan GÖRAL
tarafından yapılacaktır.
şenlik Alanındaki Bayrağın Göndere Çekilmesi: Kurhıluş İhsan Küçük Arslan Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet Fatih
SAyAR nezaretinde aynı okuldan 3 öğrenci görevlendirilecek ve 30 Mayıs 2014 Cııma günü Saat 17.30'da stadlumda hazrr olmasl
sağlanacaktır.
Sunuculuk Görevi: Dadak ortaokulu Türkçe Öğretmeni Mehmet KÖSEOĞLU tarafindan yapılacak olup, öğretmenlerimiz 28 MaYıs
2014 Çarşamba günü saat l0.00'da yapilacak olan Genel Provada ve 30 Mayıs 2014 Cıma saat l8.00'da yapılacak olan Şenlik iÇin
stadyumda yerlerini almış olacaklardır. Sunucuların her türlü rahatsızhk durumuna karşı yedekte sunuculuk görevi YaPacak bir öğretmen
ilgili okul müdürlüğü tarafindan belirlenerek hazır bulundurulacaktır.
İstiklal Marşının Söyletilmesi: Atatiirk Yatılı Bölge Ortaokulu Müzik Öğretmeni Gamze EKİNCİ tarafindan söyletilecek oluP, adı
geçen ö$etmen Saat 77.30'da stadyumda hazır bulunacaktır.
NoT:
30 Mayıs 2014 Cuma günü havanın yağışh olması halinde tüm okullarımız kapalı Spor Salonunda yerlerini almış olacaklardır. Tüm okullarımız
kapalı spor salonunda kendilerine ayrılan yerde yerlerini alacaklar ve okul müdürleri tarafından gerekli düzen ve önlem alınacal,aır.
MAKAM ZİYARETLERİ: Makam
1
ziyaretleri 30.05.2014 tarihinde randeııılarının okul idaresince alınarak ziyaretlerde
bulunacaklardır.
Kaymakamlık Makamr: Kurtuluş İhsan Küçtlk Aslan İlokulu Anasınrfı
Belediye Başkanlığı: Piri Reis Muhsin Düğüncü Anaokulu Ana sınıfi
Savcılık Makamı: Cumhuriyet İlt Okuüu Anasınıfi
Emniyet Müdürlüğü: r'atih İ]k Okulu Ana sınıfi
Jandarma Komutanlığı: Zafer Yolu İlk Okulu Anasırufı
DIGERHUSUSLAR:
1.
2.
prova ve şenlikte ses düzeni ile bağlantı kurulacak bilgisayar kurulumu ve hazrrlanılması Atatiirk YİBO Bilgisayar Öğretmeni
Mahmut KARATAŞ tarafindan yapılacaktu.
30 Mayıs 2014 Cumagünü saat I7.30'dayapılacak olan şenliklerde Piri Reis Muhsin Diiğüncü Anaokulu hizmetlileri İsmail
BAHçE ve Cumhuriyet İlk okulundan İbrahim ÇETİNGÜL görevlendirilmiştir"
Bu program ile görevlendirilenler ayrı bir emir/yazı beklemeksizin kendilerine verilen görevleri yerine
getireceklerdir
PROGRAM AKIŞI
1
Kurtuluş İhsan
30 Mayıs 2014 Cuma günü saat 16:30'de Zaferyolu İlkogretim okulundan başlayıp
önce baŞlangıÇ
15
dk
Küçükarslan İlkogretim okulunda biteçek olan kortej yiirüyüşüne katılımcı okullar
noktasında hazır bulunacaklar.
2_
34-
teşrifleri
Şuhut kaymakaml ve protokole dahilolanların şeref tribününe
Eğitim
Müdüriı
Milli
(2
İlçe
dk)
istiklal Marşı ile bayrağın göndere çekilmesi
tarafindan, Açılış Konuşması (5 Dk)
5- Hoşgeldiniz şiiri
6- İstiklal
Marşı
7- Kurnıluş İlkokulu (Türkiyem gösterisi) (5 dk)
İlkokulu (Kına gecesi) (5dk)
ilk
okulu (B şubesi) Dans gösterisi (5dk)
9- Zaferyo|u
8- Cumhuriyet
10- Fatih İlk Okulu (B Şubesi) Bölgeler oyunu(Sdk)
(a şubesi) Kurdela dansı (5dk)
l1- Zaferyolu
12- Fatih İlkokulu Semazen gösterisi (5dk)
13- Pirireis Muhsin Düğüncü Anaokulu Rengarenk 5dk
14- Cumhuriyet İlkokulu Kovboy gösterisi (5dk)
15- Şenlik Kapanış
Not: yukarıdaki program Akışı 23.05.2014 tarihinde yapılacak Kutlama Komitesi Toplantısı
ve
28.05.20|4 tarihinde yapılacak Genel Prova esnasmda değişikliğe uğrayabileceği nedenle, kesin program
olmayıp taslak program niteliğindedir.
İlçe
Milli Eğitim Müdilrü
İrlr
_g
ğ
ülJ
.§
(u
{-'
§n
:o
(,
Z.
o-
,a
ı-lJ
ü,
ılJ
E
3
a
o
ı-|n
ı.-
O
o
ü
,E
cL
Lı,ı
,=
z
lJ.J
1.r}.
a
li,
u
z
:o
3
}c
o
g
lr\
J
F
ü
!4
ülı
ı-
ğ
o
(l,
|n
;o
(9
Download

Müdürlüğümüzün yazısı ve program için tıklayınız