Petak, 8. октоbar 2010.
www.nasenovine.com
[email protected]
Strana 15
IZRADA PO MERI I POTREBAMA KUPCA
Temerin Rakoci F erenca 187,
tel.: 844 - 765, 063 / 511 - 314,
email: el-ka @ eunet.rs ,
www.el-ka.rs
SEGMENTNA INDUSTRIJSKA I GARAŽNA VRATA, ČELIČNE ZAŠTITNE
ROLETNE, MOTORI ZA KLIZNE I KRILNE KAPIJE, RAMPE, STAKLENA
RADAR VRATA, SAV PROGRAM JE NA DALJINSKO UPRAVLJANJE
SVI PROIZVODI SU IZRAĐENI OD ELEMENATA PROIZVEDENIH U
ZEMLJAMA EU I AMERIKE TE ISPUNJAVAJU VISOKE STANDARDE
JAVNO PREDUZE]E
"DIREKCIJA ZA
IZGRADWU I URBANIZAM
OP[TINE TEMERIN"
FARBARA
TEMERIN, Novosadska 300
Tel.: 021/842-122, 842-133
[email protected]
NAJPOVOLJNIJA U GRADU
FASADE, TERMODISPERZIJA, GIPSANE PLO^E
ALATI, BOJE I LAKOVI, MIKSOVANJE BOJA
NOVO
TAPETE
RENOMIRANIH PROIZVO\A^A
DOSTAVA ROBE NA KU]NU ADRESU
Temerin,
Novosadska
309
021/844-773, 063/4-888-47
P A RA B O L A
[email protected]^NI INTERNET NA 5 GHz
NAJNOVIJA TEHNOLOGIJA
[email protected]^NOG PRENOSA PODATAKA
RA^UNARSKE [email protected]
VIDEO NADZOR
TEMERIN, Munka~i Mihalja 27
021/844-273,063/841-82-82
-Izrada urbanisti~ke dokumentacije
planovi detaqne regulacije, urbanisti~ki projekti
parcelacije i preparcelacije
-Izrada tehni~ke dokumentacije
situacioni planovi, idejni projekti, glavni projekti za
novogradwu, projekti izvedenih objekata (legalizacija),
revizija projekata, tehni~ka kontrola projekata, tehni~ki uslovi
za privremene objekte
-Ure|ewe, komunalno opremawe i promet
gra|evinskog zemqi{ta
-Izgradwa i odr`avawe objekata komunalne infrastrukture
-Izgradwa i odr`avawe lokalnih i nekategorisanih puteva
-Stru~ni nadzor pri izgradwi objekata
-Geodetski radovi
TE
ELTEM
*UGRADNJA NOVE I POPRAVKA STARE EL. INSTALACIJE
*TELEFONSKA INSTALACIJA
*ANTENSKA INSTALACIJA
*HALOGENA RASVETA I DRUGA DEKORATIVNA RASVETA
*PRIJAVA I ATEST INSTALACIJA
*IZRADA MODULARNE INSTALACIJE
*POPRAVKA KUĆNIH APARATA (osim rashladnih uređaja)
*ODRŽAVANJE POSLOVNIH, STAMBENIH I
INDUSTRIJSKIH OBJEKATA
*INTERFONI
064/07-277-59, TEMERIN, Mike{ Kelemena 22
GRA\EVINSKA FIRMA
"VARGA - S"
OD TEMELJA DO KROVA
po sistemu "KLJU^ U RUKE"
TEMERIN
Rakoci Ferenca 87/1 TRADICIJA OD 62. GODINE
PRODAJA NOVIH KU]A
021/851-086, 021/844-529, 063/83-27-097
-POSEDUJEMO LICENCU ZA IZVO\ENJE GRA\EVINSKIH RADOVASvi gra|evinski i zemljani radovi, betoniranje, armiranje, zidanje,
malterisanje i sa perlitom, ko{uljice, krovovi, op{ivke, kerami~ke plo~ice...
AUTO-SERVIS
"MILOJEVI]"
*vulkanizer
* nove i polovne gume
* auspuh za sva putni~ka i teretna vozila
*zamena ulja i filtera
* pranje, poliranje i tektiranje vozila
* remont i zamena hidrauli~nih pumpi
IZLAZAK NA TEREN
REGISTRACIJA I OSIGURANJE DDOR
IМПРЕСУМ:
"Na{e novine"
уписане у Регистар јавних
гласила под бројем
рег. бр. NV000083,
Каталогизација UDK број
32+659(497.113)
ISSN број 1820-1857,
COBISS број 171070732)
Osniva~ i izdava~:
"Enigma plus" Temerin
Glavni i odgovorni
urednik:
Miodrag Mandi}
Adresa Redakcije:
Petefi brigade 2/1
Temerin
Telefoni Redakcije:
021/851-088, 063/10-80350, faks: 021/842-857
*e-mail:
[email protected]
www.nasenovine.com
Prelom: "Enigma plus"
[tampa:
"Dnevnik [tamparija"
Bul. Oslobo|ewa 81
Novi Sad
RADNO VREME:
Temerin, JNA 179 OD 9 DO 16 h
021/844-897, 062/194-26-28, 063/589-526
knjizara
apirus
P
Temerin
Novosadska 375
Tel.: 021/842-677
[email protected] I
NASTAVNA SREDSTVA
NA RATE DO 1. AVGUSTA
PO SPISKU [KOLE
ISPORUKA DO 1. SEPTEMBRA
Download

NOVO TAPETE