T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ KILAVUZU
2014
1
Eğitimdir ki,
Bir millet ya özgür, bağımsız, şanlı yüksek bir topluluk halinde yaşatır
ya da bir milleti esaret ve sefalete terk eder.
2
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER …………………………………………………………………………………...3
REKTÖRÜN MESAJI…………………………………………………………………………..4
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ………………………………………………………………..6
ÜNİVERSİTE ORGANLARI ………………………………………………………………..6
FAKÜLTELER …………………………………………………………………………………..8
YÜKSEKOKULLAR ……………………………………………………………………………8
MESLEK YÜKSEKOKULLARI ……………………………………………………………..8
ENSTİTÜLER ……………………………………………………………………………………9
REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER ……………………………………………………..9
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ ……………………………………….9
KAMPUS…………………………………………………………………………………………..9
ULAŞIM ………………………………………………………………………………………....10
BANKA-PTT …………………………………………………………………………………..10
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİ ………………………………………………………………..11
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ ....21
KURUMLARIMIZIN TELEFON VE FAKS NUMARALARI ……………………..36
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
AKADEMİK TAKVİMİ ……………………………………………………………………..39
3
Değerli Öğrencilerim
Uzun, yoğun ve fedakârlıklarla dolu bir eğitim dönemi ile bir sınav
maratonunu geride bırakarak, üniversiteli bireyler olma başarısını gösterdiniz.
Öncelikle sizleri bu başarılarınızdan dolayı içtenlikle kutlarım.
“Eğitimde, Bilimde, Sanatta Çağdaş” ilkesini benimseyen üniversitemizde;
alanlarının uzmanı çok değerli akademisyenlerle, tam donanımlı derslik, laboratuvar
ve uygulama imkânlarıyla ve en önemlisi yürütülen çalışmalara sizlerin de
katılımınızın sağlandığı, geleceğe hazırlandığınız bir sürecin içerisinde yer
alacaksınız.
Aldığınız eğitimin uluslararası nitelikte olduğunun belgesi olan Diploma Eki
Etiketi, AKTS Etiketi, kendinizi farklı mesleki alanlarda geliştirebileceğiniz Çift
Anadal Programı ve birçok farklı ülkedeki üniversitelerle gerçekleştirilen öğrenci
değişim hareketi gibi olanaklarla, ayrıcalıklı bir üniversite yaşamının içinde
olacağınızın müjdesini vermek isterim.
Üniversitemiz öğrencisi genç bireyler olarak edineceğiniz mesleki
donanımın yanı sıra; sosyal, kültürel, sanatsal, sportif becerilerinizi ortaya çıkartmak
ve geliştirmek de; üniversite yönetimi olarak önemsediğimiz konuların başında
gelmektedir. Üniversite yaşamını, sadece dersler ve sınavlardan ibaret görmeden;
kültür, sanat ve spor etkinliklerine aktif katılımınıza önem vermekte, bu anlamda sizler
için uygun ortamları oluşturmaktayız. Sizler de girişimci ve katılımcı bir anlayışla, bu
doğrultuda faaliyet gösteren öğrenci toplulukları ve kulüplerine katılın, kendinizi
geliştirmeye devam edin.
Sevgili Öğrencilerim
Bu kitapçıkta, üniversitemizi daha yakından tanımanıza yardımcı olacak
bilgilere ve yükseköğrenim yaşamınız süresince bilmeniz gereken ilgili yönetmeliklere
yer verilmiştir. İhtiyaç duyduğunuz anlarda, ilgili birimlerimizdeki personelimizle,
sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacağımızı da ayrıca belirtmek isterim.
Balıkesir Üniversitesi ailesinin en yeni üyeleri olarak aramıza hoş geldiniz
der, başarılı, huzurlu, mutlu, sağlıklı ve coşkulu bir üniversite hayatı geçirmenizi
dilerim.
Prof. Dr. Mahir Alkan
Balıkesir Üniversitesi Rektörü
4
Prof. Dr. Mahir ALKAN
Rektör
5
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
A- TARİHÇE:
Balıkesir Üniversitesi’nin temelleri, 1910 yılında kurulan Karesi
Muallim Mektebi (bugünkü ismi ile Necatibey Eğitim Fakültesi)’ne kadar dayanır.
Balıkesir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Balıkesir İşletmecilik ve
Otelcilik Yüksekokulu ile Balıkesir Meslek Yüksekokulunun 1975-1976 EğitimÖğretim yıllında faaliyete geçmesi ile, Balıkesir Üniversitesinin kuruluşuna giden
yolda önemli adımlar atılmıştır. Bu kurumlar, 1982 yılında 41 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile isim ve statü değiştirmiş, bağlandıkları Uludağ
Üniversitesi çatısı altında on yıl kalmıştır.
B- KURULUŞ:
Balıkesir Üniversitesi 11 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun ile
kurulmuştur. 11 Fakülte, 5 Enstitü, 5 Yüksekokul (Lisans), 16 Meslek
Yüksekokulu, 4 Bölüm ve 20 Araştırma ve Uygulama Merkezi olmak üzere toplam
61 birim ile eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir.
Üniversitemizin birimlerindeki bu gelişmeye paralel olarak, akademik
ve idari kadrosu da önemli ölçüde güçlendirilmiştir. Öğrenci sayımızda hızla
artmaktadır. Bu sayının 2014-2015 eğitim-öğretim yılında, Üniversitemize yeni
kayıt olacak öğrencilerimizle 45.000'e ulaşacağı tahmin edilmektedir.
ÜNİVERSİTE ORGANLARI
A- REKTÖR :
Üniversite tüzel kişiliğinin temsilcisi olan Rektör, profesör akademik
unvana sahip adaylar arasından Cumhurbaşkanı’nca dört yıl için atanır. Süresi
sona eren Rektör yeniden atanabilir.
Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere en çok üç Rektör
Yardımcısı seçer.
Rektörün 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 13-b maddesinde
sayılan görev, yetki ve sorumlulukları özetle şunlardır;
1- Üniversite Kurullarında (Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu)
başkanlık etmek, Üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı
sağlamak,
2- Üniversitenin çalışmaları hakkında Yükseköğretim Kurulu ve
Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek,
3- Üniversitenin yatırım, bütçe ve kadro
Yükseköğretim Kuruluna sunmak ve uygulamak,
ihtiyaçlarını
tespit
ederek
4- Üniversite kuruluşlarında çalışanların görev yerlerini değiştirmek
veya yeni görevler vermek,
5- Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel
gözetim ve denetim görevini yapmaktır.
Rektör, Üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma ve yayım faaliyetlerinin
Devlet Kalkınma, plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde,
bilimsel ve idari gözetimin ve denetimin yapılmasında birinci derecede yetkili ve
sorumludur.
6
B- ÜNİVERSİTE SENATOSU
Üniversite Senatosu, Rektörün başkanlığında, Rektör Yardımcıları,
Dekanlar ve her Fakülteden üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe
bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eden Akademik bir organdır.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14-b maddesinde sayılan
görevleri şunlardır;
1- Üniversitenin eğitim-öğretim,
faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,
bilimsel
araştırma
ve
yayım
2- Üniversitenin bütünlüğünü ilgilendiren kanun ve yönetmelik
taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,
3- Rektörün onayından sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girecek olan Üniversite veya Üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri
hazırlamak,
4- Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini
inceleyerek karara bağlamak,
5- Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte
kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
6- Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul
kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
7- Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek,
8- Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmektir.
Üniversite Senatosunun raportörlüğünü oya katılmaksızın Üniversite
Genel Sekreteri yapar.
C- ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU
Üniversite Yönetim Kurulu: Rektörün başkanlığında Dekanlardan,
üniversiteye bağlı değişik birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört
yıl için seçilecek üç profesörden oluşur.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 15-b maddesinde sayılan
görevleri şunlardır.
1- Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının
uygulanmasında belirlenen plan ve programları doğrultusunda rektöre yardım
etmek,
2- Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak;
üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe
tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,
3- Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar
almak,
4- Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına
yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,
5-Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır.
7
Yönetim Kurulu raportörlüğünü, oya katılmaksızın Üniversite Genel
Sekreteri yapar.
FAKÜLTELER
Necatibey Eğitim Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Tıp Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Bandırma Denizcilik Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Turizm Fakültesi
YÜKSEKOKULLAR
Balıkesir Sağlık Yüksekokulu
Bandırma Sağlık Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
Altınoluk Meslek Yüksekokulu
Ayvalık Meslek Yüksekokulu
Balıkesir Meslek Yüksekokulu
Bandırma Meslek Yüksekokulu
Bigadiç Meslek Yüksekokulu
Burhaniye Meslek Yüksekokulu
Dursunbey Meslek Yüksekokulu
Edremit Meslek Yüksekokulu
Erdek Meslek Yüksekokulu
Gönen Meslek Yüksekokulu
Havran Meslek Yüksekokulu
İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Manyas Meslek Yüksekokulu
Savaştepe Meslek Yüksekokulu
Sındırgı Meslek Yüksekokulu
Susurluk Meslek Yüksekokulu
8
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Edremit Zeytincilik Enstitüsü
Gönen Jeotermal Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
ENSTİTÜLER
REKTÖRLÜĞE BAĞLI BÖLÜMLER
Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi Bölümü
Türk Dili Bölümü
Enformatik Bölümü
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Turizm Araştırma ve Uygulama Merkezi
Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Bilgi İşlem Araştırma ve Uygulama Merkezi
Balıkesir Yöresi Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi
Temel Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi
Burslu Öğrenci Merkezi
Bor Araştırma ve Uygulama Merkezi
Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Uluslar arası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi
Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Araştırma Laboratuarları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Osmanlı Mirası Uygulama ve Araştırma Merkezi
İbn-i Haldun sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
Manevi-Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yenilenebilir Enerji Araştırma Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
KAMPUS
Balıkesir-Bigadiç karayolunun 17. kilometresinde Çağış ve Paşaköy
hudutları içinde yaklaşık 5 bin dönümlük bir alan üzerine kurulmuştur. Balıkesir
Meslek Yüksekokulu, Balıkesir Sağlık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu, Turizm Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Fen-Edebiyat
Fakültesi, Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Rektörlük Binası, Spor Salonu, Kongre ve Kültür Merkezi, Merkezi Yemekhane ile
Açık Spor Tesisleri, Yüzme havuzu tamamlanarak eğitim ve öğretime açılmıştır.
9
ULAŞIM
Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampusuna ulaşım Belediye Otobüsleri ve
minibüsler ile sağlanmaktadır. Ayrıca Bigadiç ve Sındırgı otobüsleri ile ulaşım
mümkündür.
BANKA-PTT
Üniversitemiz merkez kampusu ve Çağış kampusun de otomatik para
çekme makineleri mevcuttur.
Üniversitemiz bünyesinde tüm PTT hizmetleri karşılanabilmektedir.
Üniversitenin ihtiyaç duyulan her yanında telefon kabinleri mevcuttur.
10
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Tıp Fakültesi ve
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları hariç, Balıkesir Üniversitesine bağlı fakülte,
yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanan önlisans ve lisans düzeyindeki
eğitim-öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Mülga (R.G.29.07.2012-28368)
b) Danışman: Fakülte ve meslek yüksekokullarında bölüm başkanlıkları,
yüksekokullarda müdürlükler tarafından görevlendirilen ve öğrenciyi eğitimöğretim süresince izleyip yardımcı olan öğretim elemanını,
c) Fakülte: Balıkesir Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi dışındaki
fakülteleri,
ç) İlgili Kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda ve meslek
yüksekokullarında yüksekokul kurulunu,
d) İlgili Yönetim Kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu,
yüksekokullarda ve meslek yüksekokullarında yüksekokul yönetim kurulunu,
e) Meslek Yüksekokulu: Balıkesir Üniversitesine bağlı ön lisans düzeyinde
eğitim öğretim yapılan meslek yüksekokullarını,
f) Mutlak değerlendirme: Başarı notunun 100 tam puan üzerinden sayısal
olarak değerlendirildiği sistemi,
g) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Balıkesir Üniversitesi Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığını,
ğ) Rektör: Balıkesir Üniversitesi Rektörünü,
h) Senato: Balıkesir Üniversitesi Senatosunu,
ı) Üniversite: Balıkesir Üniversitesini,
i) Üniversite Yönetim Kurulu: Balıkesir Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
j) Yüksekokul: Balıkesir Üniversitesine bağlı lisans düzeyinde eğitimöğretim yapılan yüksekokulları, ifade eder.
11
İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt ve Eğitim-Öğretim Esasları
Eğitim-öğretim dönemleri
MADDE 4 - (1) Eğitim-öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Ancak
ilgili kurulların önerisi üzerine Senato bir dersin yıllık okutulmasına karar
verebilir.
(2) Akademik yıl, güz ve bahar dönemi olmak üzere iki yarıyıldan
oluşur. Bir yarıyıl en az yetmiş işgünüdür. Senato, gerek gördüğünde bu süreyi
değiştirebilir. Kayıt ve yarıyıl sonu sınav dönemleri bu sürenin dışındadır.
(3) Staj, kurs gibi eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin esaslar ilgili
kurulun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.
(4) Yaz öğretimi, 15/7/1999 tarihli ve 23756 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümlerine göre
açılabilir.
(5) Kayıt, eğitim-öğretim ve sınav dönemlerini içeren akademik takvim
her yıl Senato tarafından belirlenir.
Üniversiteye kayıt
MADDE 5 - (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek
yüksekokullarına girmeye hak kazanan adayın, ilan edilen süre içinde, Üniversite
Yönetim Kurulunca belirlenen tarihler arasında istenen belgelerle ilgili birimlere
başvurarak kaydını yaptırması gerekir. Süresi içinde katkı payını veya öğrenim
ücretini yatırıp kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder. Kayıt için
istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına
dayanılarak işlem yapılır.
Kayıt yenileme
MADDE 6 - (1) Öğrencilerin her yarıyılın başında akademik takvimde
belirtilen süre içerisinde, öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini yatırdıktan
sonra ders seçimini yaparak danışmanın onayı ile kayıtlarını yenilemeleri
gerekir.
(2) Öğrenci, ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa
kaydını yenilemek zorundadır.
(3) Belirlenen tarihlerde kaydını yenileyemeyen öğrenci, mazereti, ilgili
yönetim kurulunca kabul edilmek kaydıyla ders alma bırakma günlerinde ders
seçimi yaparak kaydını yenileyebilir. Bu süre içinde de kaydını yenilemeyen
öğrenci o yarıyıl kaydını yenilememiş sayılır ve öğrencilik haklarından
yararlanamaz. Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.
(4) Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.
12
Eğitim-öğretim dili
MADDE 7 - (1) Bilim alanı bir yabancı dil olan eğitim-öğretim
programları dışında eğitim-öğretim dili Türkçe’dir. Ancak ilgili kurulların önerisi,
Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile bazı programlarda
tamamen veya derslerin en az %30’u olmak üzere kısmen yabancı dilde eğitimöğretim yapılabilir.
Yabancı dil hazırlık programı
MADDE 8 - (1) Yabancı dilde yeterlik-seviye tespit sınavı usulleri ve
hazırlık sınıfının açılması ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir.
Türkçe hazırlık programı
MADDE 9 - (1) Türkçe yeterlik-seviye tespit sınavını başaran yabancı
uyruklu öğrenciler kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programına başlar. Türkçe
yeterlik-seviye tespit sınavına girip başarısız olan veya bu sınava girmeyen
yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe hazırlık sınıfına devam eder. Bu öğrencilere
ilişkin konularda ilgili kurulun önerisi üzerine Senato tarafından karar verilir.
Eğitim-öğretim türleri
MADDE 10 - (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek
yüksekokullarında örgün öğretim yapılır. Ancak ilgili kurulun gerekçeli önerisi,
Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile uzaktan, yaygın, açık
öğretim ve dışarıdan (ekstern) öğretim de yapılabilir.
Eğitim-öğretim süresi
MADDE 11 - (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt
olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her
dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan önlisans programlarında
azami dört yıl, dört yıllık lisans programlarında azami yedi yıl, beş yıllık lisans
programlarında azami sekiz yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren
programlarda ise azami dokuz yıl içinde programlarını başarı ile tamamlayarak
mezun olamayan öğrenciler; 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen
koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini
ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu
durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan
yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.
Eğitim-öğretim planları
MADDE 12 - (1) Eğitim-öğretim planları, her yıl Mayıs ayı içinde, 2547
sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre ilgili bölüm, anabilim/anasanat dalı
kurulunun önerisi üzerine ilgili kurulun görüşü alındıktan sonra Senato
tarafından onaylanır.
(2) Eğitim-öğretim planı; teorik dersler ile seminer, atölye, laboratuar,
klinik çalışma, saha uygulaması, okul uygulamaları gibi uygulamalardan ve varsa
stajlardan oluşur. Teorik derslerin ve seminerlerin, bir yarıyıl süre ile haftada bir
ders saati bir kredidir. Uygulama, laboratuar, atölye, proje, bitirme, klinik
çalışması ile saha uygulaması çalışmasının haftada bir saati, yarım kredi olarak
13
kabul edilir. Eğitim-öğretim planlarında; derslerin kredileri, Avrupa Kredi
Transfer Sistemi (AKTS)’ndeki karşılık değerleriyle birlikte belirtilir.
(3) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saatleri, kredi
değerleri ve varsa ön koşulları ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı,
ilgili Kurul kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.
(4) Eğitim-öğretim planlarında, haftalık toplam kredi en az 16 ve en çok
20 kredi olacak şekilde düzenlenir. Bu sınırlamaya, ortak zorunlu dersler dahil
değildir. Bu sınırlamalar zorunlu durumlarda Senato kararı ile değişebilir.
Öğrenci danışmanlığı
MADDE 13 - (1) Her öğrenci için bir danışman görevlendirilir.
Danışman, eğitim-öğretim çalışmaları ve Üniversite yaşamı ile ilgili sorunların
çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme, ders almabırakma işlemleri danışman onayı ile yapılır. Danışmanlık Senatonun
belirleyeceği esaslara göre yürütülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dersler ve Değişim Programlarına İlişkin Esaslar
Dersler
MADDE 14 - (1) Eğitim-öğretim planındaki kredili ve kredisiz dersler;
zorunlu, seçmeli, ön koşullu ve ortak zorunlu dersler olarak belirtilir.
(2) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde
belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile yabancı dil hazırlık sınıfı
olmayan programlardaki yabancı dil dersleridir.
Değişim programları
MADDE 15 - (1) Yurtiçi ve yurtdışı diğer yükseköğretim kurumları
arasında yapılan anlaşmalar uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir.
Bu programlar çerçevesinde öğrenciler bir veya iki yarıyıl yurtiçi ve yurt
dışındaki üniversitelere gönderilebilir. Öğrencinin gittiği üniversitede alacağı
derslerin belirlenmesine ve geri dönüşte aldığı derslerdeki başarı notlarının
değerlendirilmesine, Senato tarafından belirlenen esaslara göre ilgili bölümün
görüşü üzerine ilgili yönetim kurulu karar verir.
Ders alma-bırakma
MADDE 16 - (1) Birinci yılda öğrenimine başlayan ön lisans ve lisans
öğrencisi, kayıtlı olduğu yarıyıla ait bütün dersleri almakla yükümlüdür. Daha
önce başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslerin muafiyetleri, bu
Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri gereği yerine getirilir.
(2) İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda genel not
ortalaması 1.80’in altında olan ön lisans ve lisans öğrencileri, takip eden yarıyılda
en fazla 20 kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Genel not ortalaması her yarıyıl
sonunda 1.80 ve üzerinde olan ön lisans ve lisans öğrencileri ise takip eden
yarıyılda en fazla 26 kredilik derse kayıt yaptırabilirler. Bu sınırlamalar zorunlu
durumlarda Senato kararı ile değişebilir.
14
(3) İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda, genel not
ortalaması 2.80 ve üstünde olan lisans öğrencileri; öğrenim gördüğü yarıyıllarda
almadığı ders veya alıp başarısız olduğu ders olmamak şartı ile danışmanlarının
onayı ile bir üst sınıftan kredi sınırları içerisinde kalarak derslere kayıt
yaptırabilirler.
(4) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen esaslara göre kayıt yaptıracak
öğrenciler; kayıt yaptırmak istedikleri derslere öncelikle alt yarıyıllardaki
dersleri seçerek, bu Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki esaslar çerçevesinde
kayıt yaptırmak zorundadır.
(5) Öğrenci, süresi içinde usulüne uygun olarak kayıt yaptırmadığı
derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremez, girse de notu iptal
edilir.
Derslere devam
MADDE 17 - (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Kuramsal
(teorik) saatlerin %30’undan, uygulama saatlerinin de %20’sinden fazlasına
katılmayan öğrenci o dersin dönem sonu sınavına giremez. Ancak, Üniversite
Yönetim Kurulunca, Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen görevlendirilen
öğrenciler bu süreler içerisinde izinli sayılırlar.
(2) Tekrarlanan derslerde önceki dönemde devam koşulu yerine
getirilmişse, devam koşulu aranmaz. Bu dersler için daha önceki dönemlerde
alınan notlar geçersizdir.
Ders muafiyetleri
MADDE 18 - (1) Muafiyet sınavları, Senato tarafından belirlenen dersler
için açılır. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl başında
girebilir. Öğrenciler bu haktan her ders için bir kez yararlanırlar. Muafiyet
sınavlarında başarılı sayılmak için en az CC notu almak gerekir.
(2) Fakülteye/yüksekokula/meslek yüksekokuluna ilk kez kayıt
yaptıran öğrenciler, ilk iki hafta içinde daha önce öğrenim gördüğü
yükseköğrenim kurumlarında aldığı ve başarılı olduğu dersler için muaf olmak
isteği ile ilgili birime başvurabilirler. Başvurular Senato tarafından belirlenen
esaslar çerçevesinde ilgili kurullarca değerlendirilir. Öğrencinin muaf sayıldığı
derslerden aldığı notlar, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesinde belirtilen notlara
dönüştürülerek transkriptinde gösterilir ve akademik ortalamalara dahil edilir.
Öğrencilerin ders/dersler almaları
MADDE 19 – (1) Balıkesir Üniversitesi öğrencileri, Senato tarafından
kabul edilen yönerge hükümlerine uygun olarak diğer yükseköğretim
kurumlarından ders/dersler alabilirler.
(2) Diğer yükseköğretim kurumlarının öğrencileri, Senato tarafından
kabul edilen yönerge hükümlerine uygun olarak Üniversiteden ders/dersler
alabilirler.
(3) Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan derslerin notları, 22 nci
maddeye göre dönüştürülerek değerlendirilir.
15
(4) Yaz okulu döneminde alınan derslerin kredileri ne olursa olsun
öğrencinin kayıtlı olduğu programdaki kredileri esas alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme Esasları
Sınavlar ve değerlendirme
MADDE 20 - (1) Her ders için en az bir ara sınavı, dönem sonu sınavı ve
bütünleme sınavı yapılır.
(2) Bir dersin dönem sonu ve/veya bütünleme sınavına girebilmek için 17
nci maddedeki devam koşullarını yerine getirmek; uygulamalardan başarılı olmak
gerekir.
(3) Sınavların detayları Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde
dersi veren öğretim elemanı tarafından hazırlanan ve ilgili kurullarca onaylanan
ders tanıtım formlarında belirtilir ve dönem başında ilan edilir.
(4) Sınavların tarihleri, ilgili yönetim kurulunca belirlenerek o dönemin
sınavlarından en az onbeş gün önce öğrencilere duyurulur. İki yarıyıl süren bir
dersin dönem sonu sınavı, yılsonunda yapılır.
(5) Sınav sonuçları, yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde
açıklanır ve ilgili bölüme teslim edilir.
(6) Sınav evrakları iki yıl boyunca saklanır.
Mazeret sınavı
MADDE 21 - (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, ara
sınavlardan herhangi birine haklı ve geçerli nedenlerle katılamayan öğrenciler
için ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı yapılabilir.
Başarı değerlendirmesi ve notlar
MADDE 22 - (1) Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %
40, dönem sonu değerlendirmelerinin başarı notuna katkısı % 60 olarak
hesaplanır. Bir dersin başarı notu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre;
aşağıdaki harfli başarı notlarından birisine dönüştürülür:
Başarı Notu
Katsayı
AA
4.00
BA
BB
CB
CC
DC
DD
FF
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00
16
(2) Diğer değerlendirmelerde aşağıdaki harf notları kullanılır:
a) YT (yeterli) ve YZ (yetersiz) notları; ilgili kurul kararı ve Senatonun
onayıyla not ortalamalarına katılması uygun görülmeyen derslerde başarının
gösterilmesi için kullanılır. Böyle bir derste yeterli başarı gösteren öğrenciye YT,
gösteremeyen öğrenciye YZ notu verilir.
b) EK (eksik) notu; geçerli bir nedenle, dersin gereklerini zamanında
tamamlayamayan öğrenciye verilir. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki
dönemin başlamasından önce tamamlamak zorundadır. Verilen süre içinde
eksiklerini tamamlayan öğrenciye, yeni bir not verilir. Öğrencinin eksiğini
tamamlamaması halinde, EK notu o ders için hangi harf notlarının kullanıldığına
bağlı olarak FF veya YZ notuna dönüştürülür. EK notu, yerine yeni bir not
belirlenene kadar ders başarı belgelerinde gösterilir, daha sonra gösterilmez.
c) MU (muaf) notu; ilgili kurul kararı ve Senatonun onayıyla belirlenen
derslerden, uygulanan muafiyet sınavı sonucu başarılı görülenler ile muaf tutulan
öğrencilere verilir.
ç) KL (kaldırıldı) notu; programdan kaldırılması ve karşılığı
gösterilmemesi nedeniyle öğrencilerin sorumlu tutulmayacağı dersler için verilir.
d) DV (devam ediyor) notu; bir dönemden uzun süreli bir dersin henüz
tamamlanmadığı dönemin sonunda, derse devam etmekte olan öğrencilere
verilir.
e) DZ (devamsız) notu; devam koşulunu sağlayamayan öğrencilere
verilir. Bu öğrenciler dönem sonu değerlendirilmesine alınmazlar. DZ notu, FF
veya YZ notu ile eşdeğerdir.
f) ÇK (çekildi) notu; öğrencinin ders alma-bırakma günlerinden sonraki
üç hafta içinde, danışmanın onayı ile çekilmesine izin verilen bir ders için
kullanılır.
g) GM (girmedi) notu; öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Sınavlarda
GM notu alan öğrenci mazeret sınavlarına girerse, GM notu sayısal nota
dönüştürülür. Mazeret sınavlarına girmezse GM notu sıfıra dönüştürülür.
(3) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılması için bu dersten YT, DD veya
üstünde bir not alması gerekir.
Not ortalamaları ve başarı
MADDE 23 - (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında her
dönem sonunda öğrencilerin başarı durumu, dönem not ortalaması ve genel not
ortalaması ile belirlenir. Bu amaçla, kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her
dersin kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan
değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesi ile bir not
ortalaması bulunur. Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa
dönem not ortalaması, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa genel
not ortalaması elde edilir. Üniversiteye devam ederken program değiştiren
öğrencilerin genel not ortalaması, devam etmekte oldukları programa kayıtlı
oldukları sürede almış oldukları bütün dersler ile önceden almış oldukları
17
derslerden sadece ilgili yönetim kurulu kararıyla yeni programlarına uygun
bulunan derslerden aldıkları notlar hesaba katılarak belirlenir. Genel not
ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan
en son not; seçimlik bir ders yerine başka bir dersin tekrarlanması durumunda
ise en son alınan dersin notu göz önünde tutulur. Not ortalamaları virgülden
sonra iki basamaklı olarak gösterilir.
(2) Genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenciler başarılı öğrenci
olarak nitelendirilirler. Bu öğrencilerden, normal öğrenim süresi içerisinde süre
uzatmadan bulunduğu yıla kadar, en az alması gereken ders kredisini almış ve
başarmış olmak kaydıyla o eğitim-öğretim yılı sonu genel not ortalaması 3.003.49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi; 3.50-4.00 arasında olan öğrenciler
ise yüksek onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her eğitim-öğretim yılı
sonunda ilan edilir. Bu öğrencilere onur öğrencisi, yüksek onur öğrencisi
belgeleri verilir. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen genel not
ortalamasını sağlasalar bile yüksek onur öğrencisi veya onur öğrencisi
sayılmazlar.
(3) Genel not ortalaması 3.50 veya üzeri olanlar, yüksek onur öğrencisi;
genel not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında olanlar onur öğrencisi olarak mezun
olur. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen genel not ortalamasını
sağlasalar bile yüksek onur öğrencisi veya onur öğrencisi olarak mezun
olamazlar.
Programın bitirilmesinde koşul
MADDE 24 - (1) Bir öğrencinin kaydolduğu programı başarıyla
bitirebilmesi için genel not ortalamasının en az 2.00 ve aldığı her dersin notunun
da en az DD veya YT olması gerekir.
Ders tekrarı
MADDE 25 - (1) Zorunlu bir dersten FF, YZ veya DZ notu alan bir
öğrenci, bu dersi, dersin ilk verildiği dönemde tekrar almak zorundadır.
(2) Programdan çıkarılan zorunlu derslerin yerine tekrarlanacak
zorunlu dersler, ilgili kurulun önerisi üzerine Senato tarafından onaylanır.
(3) Seçimlik bir dersten FF, YZ veya DZ notlarından birini alan öğrenci,
bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla, bu ders yerine başka bir seçimlik
dersi alabilir.
Genel not ortalamasının yükseltilmesi
MADDE 26 - (1) Bir öğrenci genel not ortalamasını yükseltmek
amacıyla öğrenim süresi boyunca daha önce başarmış olduğu dersleri kredi
sınırları dahilinde tekrar edebilir.
Sınavlara itiraz
MADDE 27 - (1) Sınav sonuçları, ham not/sayısal başarı notu olarak
sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içerisinde ilan edilir. Ham
notlara itiraz; ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetimine,
sınav sonuçlarının ilanını izleyen üç işgünü içerisinde yazılı olarak yapılır.
İtirazlar, ilgili yönetim kurulunca yapılacak incelemeden sonra karara bağlanır.
18
BEŞİNCİ BÖLÜM
İlişik Kesme, Diplomalar, Yandal, Çift Anadal Programları,
Mazeretler, İzinler, Yatay ve Dikey Geçişler
İlişik kesme
MADDE 28 - (1) Öğrencinin bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitimöğretim süresini tamamlayıp tamamlamadığına bakılmadan;
a) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,
b) Kendi isteği ile kaydını sildirmesi
durumunda Üniversite ile ilişiği kesilir.
Diplomalar ve belgeler
MADDE 29 - (1) Kayıtlı olduğu ön lisans ve lisans programındaki tüm
dersleri başarıyla tamamlayan, genel not ortalaması en az 2,00 olan, sorumluysa
yabancı dil muafiyet sınavını başarmış bulunan ve duyurulmuş olan diğer şartları
yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya ön lisans diploması
verilir. Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.
(2) İsteyen öğrenciye mezuniyetine kadar almış olduğu derslerdeki
başarı durumunu ve aldığı akademik dereceleri gösteren bir belge verilir.
(3) Lisans programına kayıtlı bir öğrenci isterse; ilk dört dönemlik
programı başarıyla tamamlamış, en az 2,00 genel not ortalamasını sağlamış ve
sorumluysa yabancı dil muafiyet sınavını başarmış ise, kaydını sildirmiş olmak
koşuluyla, ön lisans diploması alabilir.
Yandal programları
MADDE 30 - (1) Herhangi bir programa kayıtlı öğrencilerden isteyenler,
kendi lisans programlarına ek olarak bir yandal programına kaydolabilirler.
Yandal programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz.
(2) Yandal programı; ilgili bölümün isteği, ilgili kurulun önerisi ve
Senatonun kararı ile açılır. Yandal programıyla ilgili hususlar Senato tarafından
karara bağlanır ve ilgili bölümlerin işbirliği ile yürütülür.
Çift anadal programı
MADDE 31 - (1) Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere aynı
fakülte/yüksekokul içinde veya dışında kendi bölümüne konu bakımından yakın
olan başka bir bölümün lisans eğitim-öğretimini izleme izni verilebilir. Çift anadal
programlarına ait hususlar ilgili fakültenin/yüksekokulun önerisi üzerine Senato
tarafından kararlaştırılır.
Mazeretler
MADDE 32 - (1) Öğrencinin mazeretli sayılmasına, Senato tarafından
belirlenen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, ilgili yönetim kurulunca
karar verilir. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli nedenleri kanıtlayan
belgelerle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren bir hafta içinde ilgili
19
dekanlığa veya yüksekokul, meslek yüksekokulu müdürlüğüne bildirilmesi
gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.
(2) Öğrencinin sağlık sorunları nedeniyle mazeretli sayılabilmesi için,
sağlık durumunun herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile
belgelendirilmesi gerekir. Ancak, uzun süreli tedaviyi gerektiren ruhsal ve
bedensel hastalıklarda alınan sağlık raporunun süresi öğrencinin azami öğrenim
süresi içinde dört yarıyılı aşamaz. Öğrencilerin raporlu oldukları süre içinde
girdikleri sınavlarda aldıkları notlar geçersiz sayılır.
(3) Kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya 13/1/1985 tarihli ve 18634
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma ya da
çıkarma cezası dışındaki hallerin bulunması; öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi
veya tecilin kaldırılması nedeniyle askere alınması halinde öğrenci ilgili yönetim
kurulu kararıyla mazeretli sayılır.
(4) Öğrencinin mazeretli olduğu süre derslerin devamsızlık sınırını
aşıyorsa bu dersler, ilgili yönetim kurulu kararıyla programından silinir. Bu süre
eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
İzinler
MADDE 33 - (1) Öğrencilere, kanıtlayacakları önemli nedenlerin veya
eğitim öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve
benzeri imkanların ortaya çıkması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile iki
yarıyıla kadar izin verilebilir. Öğrenci eğitim-öğretim süresi içinde bu imkandan
bir kez yararlanabilir. Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için yarıyıl
başlangıcından önce dekanlığa veya yüksekokul/meslek yüksekokulu
müdürlüğüne başvurması gerekir.
(2) Öğrenci katkı payları eğitim-öğretim yılı için belirlendiğinden, bir
yarıyıl veya farklı eğitim-öğretim yıllarının birbirini izleyen iki yarıyılı için izinli
sayılan öğrenciler, katkı paylarını ödemeye devam ederler. İzinli sayılan süreler
eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.
Yatay geçişler
MADDE 34 - (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek
yüksekokullarına yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası
Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato
tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır.
Dikey Geçişler
MADDE 35 - (1) Dikey geçişler, lisans programlarına yerleştirilen
meslek yüksekokulu ve açıköğretim ön lisans mezunları hakkında; 19/2/2002
tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve
Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları
Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslar
uygulanır.
20
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Disiplin
MADDE 36 - (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı
Kanunun 54 üncü maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 37 - (1) Öğrenciye her türlü tebligat, ilgili birimin öğrenci
işlerine bildirmiş olduğu adrese, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır. Öğrenci
adres değişikliklerini birimin öğrenci işlerine bir dilekçe ile bildirmek
zorundadır. Yeni adres bildirimi yapılmaması nedeniyle eski adrese yapılan
tebligat geçerli sayılır.
(2) Yanlış veya eksik adres bildiren ya da adres değişikliğini
bildirmeyen öğrencilerin mevcut adreslerine tebligat yapılmış sayılır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 38 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili
diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve ilgili kurul
kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 39 - (1) 25/8/2008 tarihli ve 26978 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Balıkesir Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak
GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 2007-2008 eğitim-öğretim yılından önce
Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilere, bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesi ile
yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi hükümleri uygulanır.
(2) 2010-2011 eğitim-öğretim yılında kayıt olup, bir veya iki yarıyıl
kayıt donduran öğrenciler ile 2010-2011 eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfında
öğrenim gören öğrenciler hariç; 2008-2009, 2009-2010 ve 2010-2011 eğitimöğretim yılında Üniversiteye kayıt olan önlisans ve lisans programlarındaki son
sınıf öğrencileri, önceki yıllardan yazılıp devamını aldıkları, ancak sınavında
başarısız oldukları derslerin tamamını alabilirler.
Yürürlük
MADDE 40 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi
Rektörü yürütür.
21
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yükseköğretim kurumları
öğrencilerine verilecek disiplin cezaları ile soruşturma usul ve esaslarını
düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik yükseköğretim kurumlarındaki tüm öğrencileri kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 54 üncü maddesi ile 65 inci maddesinin (a) fıkrasının
(9) numaralı bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Öğrenci: Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans, yüksek lisans,
doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlilik öğrenimi gören kişileri,
b) Kınama: Öğrenciye öğrencilikle ilgili kusurlu davranışlarından dolayı
kınandığının yazılı olarak bildirilmesini,
c) Uyarma: Öğrencinin, öğrencilikle ilgili davranışlarında daha dikkatli
olması gerektiği hususunda yazılı olarak ikaz edilmesini,
ç) Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri ile
bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar,
konservatuvarlar, meslek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma merkezlerini,
d) Yükseköğretim Kurumundan Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma:
Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar
uzaklaştırıldığının ve bu süre içerisinde derslere ve sınavlara katılamayacağının
yazı ile bildirilmesini,
e) Yükseköğretim Kurumundan Bir Yarıyıl İçin Uzaklaştırma: Öğrenciye,
yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik
haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesini,
f) Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma: Öğrenciye, bir daha çıkarıldığı
yükseköğretim kurumuna alınmamak üzere öğrencilikten çıkarıldığının yazı ile
bildirilmesini,
g) Yükseköğretim Kurumundan İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma: Öğrenciye,
yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl uzaklaştırıldığının ve bu sürede öğrencilik
haklarından yararlanamayacağının yazı ile bildirilmesini,
ifade eder.
22
İKİNCİ BÖLÜM
Disiplin Cezaları ve Disiplin Cezalarını
Gerektiren Disiplin Suçları
Uyarma cezasını gerektiren disiplin suçları
MADDE 4 – (1) Uyarma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;
a) Yükseköğretim kurumu yetkililerince sorulan hususları haklı bir sebep
olmadan zamanında cevaplandırmamak,
b) Yükseköğretim kurumu yetkililerince tesbit edilen yerler dışında ilan
asmak,
c) Yükseköğretim kurumunun izniyle asılmış duyuruları, program ve
benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek.
Kınama cezasını gerektiren disiplin suçları
MADDE 5 – (1) Kınama cezasını gerektiren eylemler şunlardır;
a) Yükseköğretim kurumu yetkililerince istenilen bilgileri eksik veya
yanlış bildirmek,
b) Ders, seminer, uygulama, laboratuvar, atölye çalışması, bilimsel
toplantı ve konferans gibi çalışmaların düzenini bozmak,
c) (Değişik:RG-7/11/2013-28814) Yükseköğretim
kurumu
içinde
izinsiz olarak bildiri dağıtmak, afiş ve pankart asmak,
ç) Yükseköğretim kurumunca asılmış duyuruları, program ve benzerlerini
koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya kirletmek,
d) Sınavlarda kopyaya teşebbüs etmek.
Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar
uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları
MADDE 6 – (1) Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar
uzaklaştırma cezasını gerektiren eylemler şunlardır;
a) Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici eylemlerde bulunmak,
b) Disiplin soruşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini
engellemek,
c) Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi
başkasına vererek kullandırmak veya başkasına ait bir belgeyi kullanmak,
ç) Yükseköğretim kurumunda kişilerin şeref ve haysiyetini zedeleyen
sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak,
d) Yükseköğretim kurumu personelinin, kurum içinde ya da dışında, şeref
ve haysiyetini zedeleyen sözlü veya yazılı eylemlerde bulunmak,
e) Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek,
f) Yükseköğretim kurumuna ait kapalı ve açık mahallerde yetkililerden
izin almadan toplantılar düzenlemek.
Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma cezasını
gerektiren disiplin suçları
MADDE 7 – (1) Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma
cezasını gerektiren eylemler şunlardır;
a) Yükseköğretim kurumu personeli ve öğrencilerini tehdit etmek,
23
b) Yükseköğretim kurumlarında işgal ve benzeri fiillerle yükseköğretim
kurumunun hizmetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak,
c) Kurum personeli ve öğrencilerine fiili saldırıda bulunmak,
ç) Yükseköğretim kurumlarında hırsızlık yapmak,
d) Yükseköğretim kurumu bünyesinde mevcut bina, demirbaş eşya ve
benzeri malzemeyi tahrip etmek veya bilişim sistemine zarar vermek,
e) Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek,
f) Seminer, tez ve yayınlarında intihal yapmak.
Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını
gerektiren disiplin suçları
MADDE 8 – (1) Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma
cezasını gerektiren eylemler şunlardır;
a) Yükseköğretim kurumu görevlilerine karşı cebir ve şiddet kullanarak
görevin yapılmasına engel olmak,
b) Öğrencilere karşı cebir ve şiddet kullanarak yükseköğretim
hizmetlerinden yararlanmalarını engellemek,
c) (Değişik:RG-7/11/2013-28814) Suç sayılan eylemleri işlemek veya
bir kimseyi veya grubu, cebir veya tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye
veya böyle bir eyleme katılmaya zorlamak,
ç) Yükseköğretim kurumları içerisinde uyuşturucu ve uyarıcı madde
kullanmak, taşımak, bulundurmak,
d) Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav
salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak
veya başkasının yerine sınava girmek,
e) Yükseköğretim kurumlarında cinsel tacizde bulunmak,
f) Yükseköğretim kurumlarında 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli
Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli
silahlarla mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel
olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak ve
bulundurmak,
g) Yükseköğretim kurumunun bilişim sistemine girerek kendisine veya
başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamak.
Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren disiplin
suçları
MADDE 9 – (1) Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren
eylemler şunlardır;
a) Mahkeme kararıyla kesinleşmiş olmak kaydıyla, suç işlemek amacıyla
örgüt kurmak, böyle bir örgütü yönetmek veya bu amaçla kurulan örgüte üye
olmak, üye olmamakla birlikte örgüt adına faaliyette bulunmak veya yardım
etmek,
b) Yükseköğretim kurumlarında uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri
satmak, satın almak, başkalarına vermek ve ticaretini yapmak,
c) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna
aykırı olarak ateşli silahlarla, mermilerini ve bıçaklarla saldırı ve savunmada
24
kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri
kullanmak,
ç) Kişilerin vücudu üzerinde cinsel davranışlarda bulunmak suretiyle
cinsel dokunulmazlıklarını ihlal etmek.
Öngörülmemiş disiplin suçları
MADDE 10 – (1) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma ve çıkarma
cezasını gerektiren disiplin suçları dışında, uyarma ve kınama cezası verilmesini
gerektiren eylemlere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer eylemlerde
bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir.
Disiplin suçunun tekerrürü
MADDE 11 – (1) Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir eylemin
tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır.
(2) Disiplin suçunun tekerrürü halinde yükseköğretim kurumundan
çıkarma cezası verilemez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Disiplin Soruşturması
Soruşturma açmaya yetkili amirler
MADDE 12 – (1) Disiplin soruşturması açmaya yetkili amirler şunlardır;
a) Fakülte öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı
dekan,
b) Enstitü öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı
enstitü müdürü,
c) Yüksekokul ve meslek yüksekokulu öğrencilerinin işlemiş oldukları
disiplin suçlarından dolayı müdür,
ç) Konservatuvar öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından
dolayı konservatuvar müdürü,
d) Müşterek alan veya mekanlarda toplu öğrenci eylemleri ile ilgili olarak
üniversite rektörleri.
(2) Soruşturma açmaya yetkili amirler, soruşturmayı bizzat
yapabilecekleri gibi soruşturmacı veya soruşturmacılar tayini suretiyle de
yaptırabilirler.
Soruşturmanın süresi ve zamanaşımı
MADDE 13 – (1) Disiplin soruşturmasına olayın öğrenilmesini müteakip
derhal başlanır. Soruşturma, onay tarihinden itibaren onbeş gün içinde
sonuçlandırılır. Soruşturmanın bu süre içerisinde bitirilememesi halinde
soruşturmacı, gerekçeli olarak ek süre verilmesi talebinde bulunur. Soruşturma
açmaya yetkili disiplin amiri, uygun bulduğu taktirde soruşturma süresini
uzatabilir.
(2) Bu Yönetmelikte sayılan disiplin suçu niteliğindeki eylemleri işleyen
öğrenciler hakkında, bu eylemlerin işlenildiğinin soruşturma açmaya yetkili
amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren;
25
a) Uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya
kadar uzaklaştırma cezalarında bir ay içinde,
b) Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma ile
yükseköğretim kurumundan çıkarma cezalarında üç ay içinde,
disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde, disiplin cezası verme
yetkisi zaman aşımına uğrar.
(3) Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlendiği tarihten itibaren, en
geç iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, disiplin cezası verme yetkisi
zamanaşımına uğrar. Ancak, disiplin amir veya kurulunun, bir adli yargı hükmüne
ihtiyaç duyduğu hallerde; zamanaşımı süresi adli yargı hükmünün kesinleştiği
günden itibaren başlar. Söz konusu ihtiyaç, yetkili disiplin amir veya kurulunun
alacağı bir karar ile tespit edilir.
Soruşturmanın yapılış şekli
MADDE 14 – (1) Soruşturmanın gizliliği esastır.
(2) Soruşturmacı tanık dinleyebilir, keşif yapabilir ve bilirkişiye
başvurabilir. Soruşturma işlemleri bir tutanakla tespit olunur. Tutanak; işlemin
nerede ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış
ise soruları ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir ve soruşturmacı, katip,
ifade sahibi ve varsa keşif sırasında hazır bulunanlarca imzalanır. İfade alınırken
tanığa ve bilirkişi tayini durumunda bilirkişiye yemin ettirilir; tanığın hüviyeti,
adresi ve benzeri açıklayıcı bilgiler belirtilir.
(3) Yükseköğretim kurumlarının personeli, soruşturmacıların istedikleri
her türlü bilgi, dosya ve başka belgeleri hiçbir gecikmeye mahal bırakmaksızın
verirler ve istenecek yardımları yerine getirirler.
(4) Soruşturmacı, hakkında soruşturma açılan kişi ve eylemlerle sınırlı
olmak üzere soruşturmayı yürütür ve tamamlar. Soruşturma esnasında
soruşturulan eylemin dışında başka disiplin suçlarının işlendiğini veya aynı suç
kapsamında başka kişilerin soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğini tespit eden
soruşturmacı, durumu yetkili mercie bildirir.
(5) Öğrencinin, disiplin suçunu işledikten sonra yükseköğretim kurumu
içinde yer değiştirmesi veya yükseköğretim kurumunu değiştirmiş bulunması
veya yükseköğretim kurumundan her ne sebeple olursa olsun ayrılmış olması,
soruşturma açılmasına, devamına ve gerekli kararların alınmasına engel teşkil
etmez.
(6) (Ek:RG-7/11/2013-28814) Soruşturmacılar;
zaruri
gördükleri
takdirde soruşturma süresince, soruşturulan öğrencilerin yükseköğretim kurumu
binalarına girmesinin yasaklanması hususunda karar verilmesini disiplin
soruşturmasını açmaya yetkili merciden isteyebilirler.
Savunma hakkı
MADDE 15 – (1) Hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenciye isnat
edilen suçun neden ibaret olduğu, savunmasını yapacağı tarihten en az yedi gün
önce yazılı olarak bildirilir. Bu yazıda; öğrenciden belirtilen gün, saat ve yerde
savunmasını yapmak üzere hazır bulunması istenilir.
26
(2) Savunma yapmak üzere gelen kişinin savunmasını yazılı olarak
sunmayı talep etmesi halinde kendisine üç günden az olmamak üzere süre
verilebilir. Yazılı savunma sunulduktan sonra soruşturmacı öğrenciye ek sorular
yöneltebilir.
(3) Öğrenciye gönderilecek davetiyede; çağrıya özürsüz olduğu halde
uymadığı veya özrünü zamanında bildirmediği takdirde, savunmadan vazgeçmiş
sayılacağı ve diğer delillere dayanılmak suretiyle hakkında gerekli kararın
verileceği belirtilir.
(4) Geçerli bir özür bildiren veya mücbir sebep dolayısıyla davete
uymadığı anlaşılan öğrenciye uygun bir süre verilir. Tutuklu öğrencilere
savunmalarını yazılı olarak gönderebilecekleri bildirilir.
(5) Soruşturma öğrencinin kendini gereği gibi savunmasına imkân
verecek şekilde yürütülür.
Soruşturma raporu
MADDE 16 – (1) Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir.
Raporda soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği,
isnat edilen suç konuları, soruşturmanın safhaları, deliller ve alınan savunma
özetlenir. İsnat edilen suçun sabit olup olmadığı tartışılır ve gerekli disiplin cezası
teklif edilir. Soruşturmayla ilgili belgelerin asıl veya suretleri bir dizi pusulasına
bağlanarak rapora eklenir. Soruşturma raporu, dosya ile birlikte soruşturmayı
açan mercie tevdi edilir.
Ceza kovuşturması ile disiplin soruşturmasının birarada
yürütülmesi
MADDE 17 – (1) Aynı olaydan dolayı, öğrenci hakkında ceza
kovuşturmasının başlamış olması, disiplin soruşturmasını geciktirmez. Öğrenci
hakkında ceza kovuşturması açılmış olması, kanuna göre mahkûm olması veya
olmaması disiplin cezasının verilmesine engel teşkil etmez.
Soruşturmanın sonuçlandırılması
MADDE 18 – (1) Uyarma, kınama ve yükseköğretim kurumlarından bir
haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezaları ilgili fakülte dekanı, enstitü,
konservatuvar, yüksekokul veya meslek yüksekokulu müdürünce verilir.
(2) Müşterek mekanlarda işlenen disiplin suçlarından dolayı uyarma,
kınama ve yükseköğretim kurumlarından bir aya kadar uzaklaştırma cezası
verme yetkisi rektöre aittir.
(3) Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma
cezası ile yükseköğretim kurumundan çıkarma cezaları, yetkili disiplin kurulunca
verilir.
(4) Fakülte, enstitü, konservatuvar, yüksekokul ve meslek
yüksekokulunca yürütülen soruşturmalarda bu birimlerin yönetim kurulları,
rektörlük tarafından yürütülen soruşturmalarda ise üniversite yönetim kurulu
disiplin kurulu görevini yerine getirir.
(5) Soruşturma dosyasını inceleyen rektör, dekan, müdür veya disiplin
kurulu, gerekli görürse noksan saydığı belirli soruşturma işlemlerinin
27
tamamlanmasını aynı soruşturmacıdan veya disiplin kurulunun bir üyesinden
isteyebilir.
Disiplin kurulunun çalışma usulü
MADDE 19 – (1) Disiplin kurulu, başkanın çağrısı üzerine belirlenecek
yer, gün ve saatte toplanır.
(2) Toplantı gündeminin hazırlanması, ilgililere duyurulması, kurul
çalışmalarının düzenli yürütülmesi, başkan tarafından sağlanır.
(3) Disiplin kurulu olarak yönetim kurulunun toplantı nisabı, kurul üye
tam sayısının salt çoğunluğudur.
Raportörlük ve görüşme usulü
MADDE 20 – (1) Disiplin Kurullarında raportörlük görevi, başkanın
görevlendireceği üye tarafından yürütülür. Raportör üye, havale edilecek
dosyanın incelenmesini en geç iki gün içinde tamamlar ve hazırlayacağı raporu
başkana sunar.
(2) Kurulda öncelikle raportörün açıklamaları dinlenir. Kurul gerek
görürse soruşturmacıları da dinleyebilir. Görüşmelerin bitiminde oylama yapılır
ve karar başkan tarafından açıklanır.
Oylama ve karar
MADDE 21 – (1) Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya disiplin kurulu,
soruşturma raporunda önerilen cezayı kabul edip etmemekte serbesttir;
gerekçelerini göstermek kaydıyla başka bir disiplin cezası da verebilir.
(2) Disiplin kurullarında kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile
alınır. Oyların eşitliği halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk
sağlanmış sayılır.
(3) Soruşturmacı disiplin kurulu üyesi ise soruşturmasını yürüttüğü
dosyanın toplantılarına katılamaz ve oy kullanamaz.
Karar süresi
MADDE 22 – (1) Disiplin cezası vermeye yetkili amirler uyarma, kınama,
yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezalarına,
soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren engeç on gün içinde karar vermek
zorundadırlar.
(2) Diğer disiplin cezalarının verilmesini gerektiren hallerde, dosya derhal
disiplin kuruluna havale edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren en
geç on gün içinde karar vermek zorundadır.
Disiplin cezası verilirken dikkat edilecek hususlar
MADDE 23 – (1) Disiplin cezalarını vermeye yetkili amirler ile disiplin
kurulları bu cezalardan birini verirken, disiplin suçunu oluşturan eylemlerin
ağırlığını, soruşturulan öğrencinin daha önce bir disiplin cezası alıp almadığını,
davranış, tavır ve hareketlerini, işlediği fiil ve yaptığı hareket dolayısıyla
pişmanlık duyup duymadığını dikkate alırlar.
28
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama ve itiraz
Cezaların bildirilmesi
MADDE 24 – (1) Disiplin soruşturması sonunda verilen disiplin cezası,
soruşturma açmaya yetkili amir tarafından;
a) Hakkında disiplin soruşturması yapılan öğrenciye,
b) Öğrenciye burs veya kredi veren kuruluşa ve yükseköğretim
kurumuna,
c) Üniversiteden çıkarma cezası verildiği takdirde, yukarıdakilere ilaveten
bütün yükseköğretim kurumlarına Yükseköğretim Kuruluna, ÖSYM’ye, emniyet
makamlarına ve ilgili askerlik şubelerine
bildirilir.
Disiplin cezalarının uygulanması
MADDE 25 – (1) Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya kurul
kararlarında hangi tarihten itibaren uygulanacağı belirtilmediği takdirde, disiplin
cezaları verildikleri tarihten itibaren uygulanırlar.
Disiplin cezalarına karşı başvuru yolları
MADDE 26 – (1) Disiplin amirleri ve kurullarınca verilen disiplin
cezalarına karşı onbeş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir.
(2) İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu, itirazı
onbeş gün içinde kesin olarak karara bağlar. İtiraz halinde, itiraz mercii olan
üniversite yönetim kurulu kararı inceleyerek verilen cezayı aynen kabul veya
reddeder. Red halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri red gerekçesini
göz önünde bulundurarak itirazı karara bağlar.
(3) Bu Yönetmeliğe göre verilen cezalara karşı, itiraz hakkı kullanılmadan
da idari yargı yoluna başvurulabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 27 – (1) Disiplin soruşturması dolayısıyla her türlü tebligat, imza
karşılığı elden teslim veya öğrencinin yükseköğretim kurumuna bildirdiği adrese
yazılı olarak veya tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese
tebligat yapılmasını isteyen kişiye elektronik yolla tebligat yapılır. Bu yollarla
tebliğin mümkün olmadığı durumlarda tebliğ varakası ilgili yükseköğretim
kurumunda ilan edilmek suretiyle tebligat tamamlanmış sayılır.
(2) Yükseköğretim kurumuna kaydolurken bildirdikleri adresi
değiştirdikleri halde, bunu mensubu bulundukları kurumlara kaydettirmemiş
bulunan veya yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrenciler, yükseköğretim
kurumunda mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine
tebligat yapılmış sayılır.
29
Dosya teslimi
MADDE 28 – (1) Disiplin soruşturmasına ait dosyalar dizi pusulasıyla
birlikte teslim edilir ve alınır. Dizi pusulasının altında teslim eden ve alanın
imzaları bulunur.
Yazışma şekli
MADDE 29 – (1) Kişilerle olan yazışmalarda 28 inci maddedeki tebliğ
şekli saklı kalmak üzere, diğer hususlarda 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri
uygulanır.
(2) Evrakın elden verilmesi halinde de imzalı belge soruşturma
dosyasında saklanır.
Devam eden disiplin soruşturmaları
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce
soruşturmasına başlanmış ancak tamamlanmamış bulunan disiplin
soruşturmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
MADDE 30 – (1) 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu
Başkanı yürütür.
SAĞLIK-KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
1.Sağlık Hizmetleri
Üniversitemiz Çağış Yerleşkesinde ve Merkez Yerleşkemizde SağlıkKültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Mediko-Sosyal
Merkezlerinde öğrencilerin tüm sağlık sorunları ile yakından ilgilenen 2 doktor, 2
hemşire mevcuttur.
2.Beslenme Hizmetleri
Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığımıza bağlı yemekhanelerimizde öğrenci ve personele eğitim öğretim
yılı süresince öğle ve akşam yemeği olmak üzere yemek hizmeti verilmektedir.
Yemeklerimiz ana yemek alternatifli olmak üzere 4 çeşit olup ayrıca salat bar
servisi sunulmaktadır. Öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde beslenmeleri için
yemeklerin besin değerleri ve kalorilerine göre yemek menüleri
oluşturulmaktadır. Üniversitemiz öğrencilerine en uygun ücretle yemek
verilmektedir. Ayrıca maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimize ücretsiz yemek
verilmektedir.
Üniversitemiz fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrenci
kantinleri ve kafeteryaları bulunmaktadır.
30
3.Kültür ve Sanat Etkinlikleri
Üniversitemiz Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğü
bünyesindeki topluluklar akademik danışmanlar gözetiminde yıl boyu
çalışmalarını sürdürmektedir. Üniversitemiz Öğrencilerinin, Atatürk İlkeleri
doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardım etmek, beden ve ruh
sağlığını korumak, onların araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak
yetiştirebilmek için dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirerek sosyal
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla; toplam 41 topluluk akademik danışmanlar
gözetiminde yıl boyu çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Öğrencilerimiz bu
topluluklara öğretim yılı başında kayıt olmaktadırlar. Topluluklar Kültür
Müdürlüğü”nün yapmış olduğu organizasyonlarla gösteri, konferans, panel, açık
oturum konferans, söyleşi ve açık hava şenliklerini Üniversite öğrencileri ve
Balıkesir halkına sunmaktadır. Bu etkinlikler, nisan, mayıs ayları içinde yapılan
geleneksel Bahar Şenlikleri Kapsamında doruğa ulaşmaktadır.
4.Spor Hizmetleri
Balıkesir Üniversitesinde Öğrencilerin ve Çalışanların beden sağlıklarını
korumak ve geliştirmek, spora ilgi duymalarını sağlamak ve ilgi duydukları spor
alanlarında çalışmalarını desteklemek üzere: Sağlık - Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı Spor İşleri Şube Müdürlüğü aracılığıyla sportif faaliyetler
yürütülmektedir. Bu amaçla Üniversitemiz 2 Spor Salonu, 1 Futbol Sahası, 1
Yüzme Havuzu, 6 Tenis Kortu, 6 Basketbol Sahası, 2 Halı Saha, 4 Voleybol Sahası,
2 Kum Voleybol Sahası, 1 Koşu Parkuru ve 1 Fitness Salonu ile Öğrencilerimize bu
tesislerde hizmet verilmektedir. Her yıl Balıkesir Üniversitesi Rektörlük Kupası,
Bahar Şenlikleri ve Üniversitelerarası Turnuvalar kapsamında Futbol, Basketbol,
Voleybol, Tenis vb. toplam 22 branşta sportif etkinlik düzenlemektedir.
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
MERKEZ KÜTÜPHANESİ
FİZİKSEL YAPI
Merkez Kütüphane, Rektörlük binasının bodrum ve zemin katta olmak
üzere, 1160 m2 kullanım alanı, 250 kişilik oturma kapasitesi ile 2 katta hizmet
vermektedir.
BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
1.
2.
Yazılımlar
- BLISS Otomasyon Sistem
-Görsel Yayınlar Web Ara yüzü
Kütüphane Kaynakları
Kitap Sayısı: 36288
Kitap Dışı Kaynak Sayısı: 2475
CD:653 DVD:1234 VCD:251 Video Kaset:2 Ses Kaseti:30 Disket:82
Harita :34 Sesli Kitap:189
Basılı Tez Sayısı:1661
Basılı Süreli Yayın Sayısı:819
31
3.
Ciltlenmiş Süreli Yayın Sayısı:6184
Elektronik Veritabanı Sayısı: 33 (E-kitap ve E-Dergi)
Abone Olunan :21
EKUAL Erişimi:8
E-Kitap Veritabanı Sayısı:3
CD-Rom Veritabanı Sayısı:5
Erişilen Elektronik Dergi Sayısı:121862
Erişilen Elektronik Kitap Sayısı:127000
Erişilebilen Elektronik Danışma: 96
Erişilen E-Tez Sayısı:81697
Toplam Erişilen Elektronik Kaynak Sayısı:330655
Teknolojik Kaynaklar
Kullanıcılara Açık Tarama Bilgisayarı:12
Fotokopi Makinesi:3 Projeksiyon:2 Tepegöz: 1 Tarayıcı:1
MERKEZ KÜTÜPHANEDE SUNULAN HİZMETLER
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bakanlığı Merkez Kütüphanesi, öğrenci,
akademik ve idari personel, üniversitemiz dışından gelen kullanıcılarımızın,
isteklerini karşılamak için aşağıda belirtilen başlıklar altında faaliyetlerini
sürdürmektedir.
-
-
Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda basılı ve elektronik bilgi
kaynaklarını sağlamakta
Üniversitemizin bilgi ihtiyaçlarına yanıt vermek ve güncel bilgiye hızlı
kolay şekilde ulaşımı sağlamak için gerekli çalışmaları yapmakta
Ödünç verme, uzatma ve iade işlemlerini yürütmekte
Yurt içi yayın isteklerini karşılamakta
Kütüphaneler arası işbirliğini geliştirme yönünde çalışmaları
yürütmekte
Kullanıcı eğitimleri düzenleyerek, kütüphane kullanımı hakkında bilgi
vermekte
Gelişmeleri ve yeni gelen yayınları güncel duyuru hizmetiyle
duyurmakta
Engelsiz Kütüphane oluşumu gereği, Engelsiz Kütüphane koleksiyonunu
hizmete sunmakta
Online hizmetleri ile Kütüphane web sayfası
http://kutuphane.balikesir.edu.tr adresi üzerinden, tüm Kütüphane
hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgi vermekte
Kullanıcılara Proxy ayarları ile elektronik kaynaklara uzaktan erişim
olanağı sağlanmaktadır.
32
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
2014-2015 Eğitim Öğretim yılı için gerekli altyapı sağlanarak internet
hızımız üniversite olarak 250 Mbps’a ulaşmıştır. Öğrencilerimize, ücretsiz e-posta
hesabı verilmeye devam edilmektedir. Bu hesap yardımıyla kütüphanemizin üye
olduğu global dijital veri tabanlarından tüm öğrenciler ücretsiz ve sınırsız olarak
faydalanabilmektedirler. Öğrenci topluluklarını tanıtım amaçlı web sayfaları için
gerekli web alanı tahsis edilmekte ve veri tabanı hizmeti verilmeye devam
edilmektedir. 2014 yılında, üniversitemizin network altyapısı yenilenerek, bütün
öğrencilerimizin kablosuz internet hizmetinden ücretsiz faydalanması
sağlanmıştır.
2014 yılında kampüste ve kampüs içi tesislerde turnikelerden geçiş
imkânı tanıyan, aynı zamanda yemekhaneden kütüphaneye, spor merkezinden
havuza kampüsün birçok lokasyonunda uygulanabilecek olan e-kampüs
uygulamasına geçilecektir. Ayrıca, 2015 yılında üniversitemizin telefon altyapısı
yenilenerek, okullarda koridorlara koyulması planlanan sabit telefonlarla,
öğrencilerin de bu imkandan yararlanması sağlanacaktır.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Erasmus+ Programı Nedir?
Eski adıyla Erasmus ve şimdiki adı ile Erasmus+, Avrupa Birliği
Komisyonu tarafından 2007-2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı
itibariyle sona eren Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında yükseköğretim
alanında sağlanan hibe destekleri 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ Programı
altında da devam edecektir. Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor
alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun
olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı
amaçlamaktadır. Erasmus+ programından yararlanacak ülkeler: AB üyesi
ülkeler, AB üyesi olmayan program ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre,
Makedonya ve Türkiye), Üçüncü ülkeler (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova,
Karadağ Cumhuriyeti, Sırbistan, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan,
Moldova, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan,
Libya, Fas, Filistin, Suriye ve Tunus)
1. Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: Erasmus+ Programı kapsamında
yüksek öğretimin ilk yılındaki öğrenciler hariç, doktora dahil olmak üzere
öğrencilere, üniversiteler arasında varolan ikili anlaşmalar ve düzenlemeler
çerçevesinde, diğer katılımcı ülkelerdeki bir üniversitede veya yüksek öğrenim
kurumunda asgari 3 ay olmak şartıyla 12 aya kadar eğitim desteği (Erasmus
hibesi) sağlanmaktadır.
2. Öğrenci Staj Hareketliliği: Erasmus+ Programı kapsamında
yükseköğretimin ön lisanstan doktoraya kadar her aşamasında bulunan
öğrencilere, üniversiteler arasında varılan ikili anlaşmalar veya staj yapılacak
kurum ile yapılacak sözleşme çerçevesinde, diğer katılımcı ülkedeki bir
üniversite veya işletmede 2 aydan 12 aya kadar staj imkanı sağlanmaktadır.
Üniversitemizden her yıl 120 civarında öğrenci, öğrenim hareketliliğine
50 civarında öğrenci de staj hareketliliğine katılmaktadır. Erasmus
programlarına her öğretim yılının Eylül ve Mart aylarında başvuru
33
yapılabilmektedir. Başvuruları Uluslar arası İlişkiler Araştırma ve Uygulama
Merkezinin internet sitesinden takip edebilirsiniz. Öğrenci Öğrenim ve Staj
Hareketliliğine katılmak için genel başarı ortalamasında, değerlendirmenin
yapıldığı dönem itibariyle Lisans öğrencileri için 2,20/4,00 Yüksek
Lisans/Doktora öğrencileri için 2,50 düzeyinin altında olan öğrenciler değişim
için başvuramazlar.
Bir öğrenci hayatında ancak bir kez Erasmus öğrencisi
olabilir(Hibeli). Dolayısıyla önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora
programlarından herhangi birine ancak bir defa katılabilir.
Gençlik Programı Nedir?
Gençler bu program ile yurtiçinde veya yurtdışında çeşitli etkinliklere
dahil olabilir, uluslararası veya yerel projeler hazırlayabilir. Bu programa 13-30
yaş arasında tüm gençler başvurabilir.
Gençlik programının genel hedefleri, gençlerin genel olarak aktif
vatandaşlıklarını ve özel olarak Avrupa vatandaşlıklarını teşvik etmek; gençler
arsında dayanışmayı geliştirmek ve hoşgörüyü teşvik etmek, özellikle Avrupa
Birliği’nde sosyal uyumu güçlendirmek amacıyla farklı ülkelerdeki gençler
arsında karşılıklı anlayışı güçlendirmek ve gençlik alanında Avrupa işbirliğini
teşvik etmektir. Bu program kapsamında:
● AB üye, aday ya da ortak ülkesi statüsündeki ülkelerdeki
kuruluşlar/gruplarla ortaklık kurarak 6-16 gün süreli ve belli bir temaya dayalı
değişim projeleri uygulamak.
● Yerel topluluklara katkıda bulunabilecek gençlik girişimleri.
● AB üye, aday ya da ortak ülkesi statüsündeki ülkelerden birisinde 2-12 ay
süreli gönüllü hizmet yapmak,
● Gençleri ilgilendiren konularda eğitim kursu, seminer, çalışma ziyareti ve
benzeri faaliyetlere katılmak,
● Gençlik organizasyonları arasında ağ kurma faaliyetleri gerçekleştirebilir.
Üniversitemizin LLP/Erasmus değişim faaliyetlerini ve Gençlik Programlarını
Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yürütmektedir.
İletişim: Balıkesir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Araştırma ve Uygulama
Merkezi
Rektörlük Binası 5. Kat, Çağış Yerleşkesi,10145, Balıkesir,
Telefon:90 266 612 14 00/1620, Fax:90 266 612 14 52
e-mail:[email protected]
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖĞRENCİ YURDU
Balıkesir Üniversitesi Vakfı Ünibal İşletmesi Yükseköğrenim Erkek
Öğrenci Yurdu Çayırhisar mevkiinde hizmet vermektedir. Yurt 185 kapasiteli
olup, odalar 1-2-3-4 kişiliktir. Yurt da kafeterya, çamaşırhane, okuma ve çalışma
salonu, bilgisayar, internet kullanımı için gerekli donanım ve sağlık hizmeti için
34
revir bulunmaktadır. Ayrıca Balıkesir Merkez Çardaklı mevkii Soma Caddesi
Necatibey Eğitim Fakültesi yanında bulunan kız öğrenci yurdu 5 katlı, 32 adet tek
kişilik, 36 adet çift kişilik olmak üzere; toplam 104 kişi yatak kapasitelidir
İletişim
Balıkesir Üniversitesi Vakfı Ayten-Burhan Erdayı Kız Öğrenci Yurdu
Tel : 0-266-2442354 -
0-266-2442355 -
0-266-2442356
Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu
Tel
: 0266 2215570 - 0266 2215575 Fax : 0266 2215558
KURUMLARIMIZIN TELEFON VE FAKS NUMARALARI
Rektörlük
(Santral)Tel.No
Fax No
6121400 (8 Hat)
6121417
Enstitüler
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
6121400
6121400
6121400
6121307
6121078
6121009
Fakülteler
Tıp Fakültesi
Necatibey Eğitim Fak.
Mühendislik-Mimarlık Fak.
Fen-Edebiyat Fakültesi.
Bandırma İkt.İd.Bil.Fak.
Güzel Sanatlar Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
Turizm Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Veteriner Fakültesi
6121454
2412762
6121194
6121000
7380945
2410096
2490464
6121353
249 61 79
613 66 92
6121459
2495005
6121257
6121215
7380946
2412414
2493414
6121357
2398746
6136657
Yüksekokullar
Balıkesir Sağlık Y.O.
Bandırma Sağlık Y.O.
Beden Eğitimi ve Spor Y.O.
2440010
7186400
2391838
35
2497125
7186414
2390285
Burhaniye Uygulamalı Bil. Y.O.
4162244
4161507
Meslek Yüksekokulları
Balıkesir Meslek Y.O.
Ayvalık M.Y.O.
Bandırma M.Y.O.
Burhaniye M.Y.O.
Dursunbey M.Y.O.
Edremit M.Y.O.
Erdek M.Y.O.
Gönen M.Y.O.
Havran M.Y.O.
Sındırgı M.Y.O.
Susurluk M.Y.O.
Savaştepe M.Y.O.
Bigadiç M.Y.O.
Altınoluk M.Y.O.
İvrindi Sağlık Hizmetleri M.Y.O.
Manyas MYO
Kredi ve Yurtlar Kurumu
6121212
3313102
7149302
4143671
6624940
3735750
8557181
7620868
4321111
5161703
8657153
5522903
6146911
3961552
4561504
8281346
2460415
6121164
3313103
7149304
4143669
6624941
3735770
8557182
7626867
4322878
5164801
8657155
5522314
6146913
3961509
4561502
8281348
2460311
Adres: Balıkesir Üniversitesi
Çağış Kampusu Bigadiç Yolu 17.Km. 10145/BALIKESİR
İnternet Adresi: www.balikesir.edu.tr
Daire Başkanlıkları
Genel Sekreterlik
Yapı İşl.Tek.Daire Bşk.
Personel Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
İdari Mali İşler Daire Başkanlığı
Sağlık Kültür Spor Daire Bşk.
Kütüphane ve Doküman. D.Bşk.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
Strateji Geliştirme Daire Bşk.
(Santral) Tel.No
6121400(8 hat)
6121400(8 hat)
6121400(8 hat)
6121400(8 hat)
6121400(8 hat)
6121400(8 hat)
6121400(8 hat)
6121400(8 hat)
6121400(8 hat)
6121400(8 hat)
36
Fax No
6121417
6121425
6121426
6121428
6121427
6121429
6121435
6121430
6121431
6121363
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
AKADEMİK TAKVİMİ
FEN BİLİMLERİ, SOSYAL BİLİMLER, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, FENEDEBİYAT, MÜHENDİSLİK-MİMARLIK, NECATİBEY EĞİTİM, İKTİSADİ VE
İDARİ BİLİMLER, GÜZEL SANATLAR, BANDIRMA İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER, VETERİNER, TURİZM, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, BURHANİYE
UYGULAMALI BİLİMLER, BALIKESİR SAĞLIK, BANDIRMA SAĞLIK, BEDEN
EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU, BALIKESİR, BANDIRMA, DURSUNBEY,
EDREMİT, HAVRAN, SINDIRGI, GÖNEN, SUSURLUK, BİGADİÇ, ALTINOLUK,
MANYAS, SAVAŞTEPE, İVRİNDİ SAĞLIK HİZMETLERİ, ERDEK, AYVALIK,
BURHANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU
01 – 05 Eylül 2014
08 Eylül 2014 – 12 Eylül 2014
15 Eylül 2014 - 16 Eylül 2014
15 Eylül 2014 –26 Aralık 2014
03 Ekim 2014 – 07 Ekim 2014
28 Ekim 2014 - 29 Ekim 2014
29 Aralık 2014 - 09 Ocak 2015
14 Ocak 2015
16 Ocak 2015
19 Ocak 2015 – 24 Ocak 2015
27 Ocak 2015
29 Ocak 2015 - 01 Şubat 2015
02 Şubat 2015 - 03 Şubat 2015
02 Şubat 2015 - 12 Mayıs 2015
23 Nisan 2015
01 Mayıs 2015
13 Mayıs 2015 - 23 Mayıs 2015
28 Mayıs 2015
01 Haziran 2015
03 Haziran 2015 - 10 Haziran 2015
13 Haziran 2015
ÖSYM Sonuçlarına Göre Kayıtlar
Güz Yarıyılı Ders Kayıtları
Güz Yarıyılı Ders Ekleme Çıkarma Günleri
Güz Yarıyılı (70 işgünü)
Kurban Bayramı
Cumhuriyet Bayramı
Güz Yarıyıl Sonu Sınavları
Güz Yarıyıl Sonu Sınav Notlarının Otomasyon Sistemine
Girişinin Son Günü
Güz Yarıyıl Sonu Sınav Notlarına İtirazın Son Günü ve Harf
Notlarının İlanı
Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları
Güz Yarıyılı Bütünleme Notlarının Otomasyon Sistemine
Girişinin Son Günü
Bahar Yarıyılı Ders Kayıtları
Bahar Yarıyılı Ders Ekleme Çıkarma Günleri
Bahar Yarıyılı (70 İşgünü)
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Emek ve Dayanışma Günü
Bahar Yarıyıl Sonu Sınavları
Bahar Yarıyıl Sonu Sınav Notlarının Otomasyon Sistemine
Girişinin Son Günü
Bahar Yarıyıl Sonu Sınavı Sonuçlarına İtirazın Son Günü ve
Harf Notlarının İlanı
Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları
Bahar Yarıyılı Bütünleme Notlarının Otomasyon Sistemine
Girişinin Son Günü
37
YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFLARI AKADEMİK TAKVİMİ
01-05 Eylül 2014
16 Eylül 2014
15 Eylül 2014 – 26 Aralık 2014
04 Ekim 2014 – 07 Ekim 2014
28 Ekim 2014- 29 Ekim 2014
*29 Aralık 2014
30 Aralık 2014- 30 Ocak 2015
02 Şubat 2015 – 12 Mayıs 2015
23 Nisan 2015
01 Mayıs 2015
18 Mayıs 2015
ÖSYM Sonuçlarına Göre Kayıtlar
Muafiyet Sınavı
Güz Yarıyılı (70 işgünü)
Kurban Bayramı
Cumhuriyet Bayramı
Muafiyet Sınavı
Ara
Bahar Yarıyılı (70 işgünü)
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Emek ve Dayanışma Günü
Yıl Sonu Sınavı
* 29 Aralık 2014 tarihindeki muafiyet sınavına İlahiyat Fakültesi öğrencileri girmeyeceklerdir
TIP FAKÜLTESİ
DÖNEM-I-II-III
01 - 05 Eylül 2014
08 - 12 Eylül 2014
22 Eylül 2014 - 16 Ocak 2015
19 - 30 Ocak 2015
02 - 06 Şubat 2015
02 Şubat - 22 Mayıs 2015
25 Mayıs - 05 Haziran 2015
08 - 12 Haziran 2015
15 - 26 Haziran 2015
29 Haziran - 03 Temmuz 2015
ÖSYM Sonuçlarına Göre Kayıtlar
Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme
Güz Yarıyılı
Ara
Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme
Bahar Yarıyılı
Ara
Final Sınavları
Ara
Bütünleme Sınavları
DÖNEM-IV-V
08 - 12 Eylül 2014
08 Eylül 2014 - 16 Ocak 2015
19 - 30 Ocak 2015
02 - 06 Şubat 2015
02 Şubat - 29 Mayıs 2015
01 - 12 Haziran 2015
15 - 26 Haziran 2015
Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme
Güz Yarıyılı
Ara
Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme
Bahar Yarıyılı
Ara
Bütünleme Sınavları
DÖNEM-VI
08 - 12 Eylül 2014
01 Temmuz 2014 - 30 Haziran 2015
Kayıt Yenileme
İntörnlük Stajları Dönemi
Not: Yarım gün olan Resmi Tatil günlerinde ders yapılmayacaktır.
38
Download

tc balıkesir üniversitesi öğrenci kılavuzu 2014