T.c.
MEZİTLİ KAYMAKAMLIĞI
İlçe
Sıyı
: 109652241903.02/225753l
Konu: TYP
Mlli
ngrum Müdilrtüğü
02/03/20l5
ırü»ünıüĞüxn
İş Kurumu. ," y:oT İ] Milli Eğitim Mtİdiiıliğü işbirliği ile
Toplum Yaranna Q{,ım.a Projesi (TYP) ıapsaminaa; okulunuzdi
go.."i";iiıı"n
listesi ekte gönderilmiş olup, adı geçenlerin'O3 Mart 20ı5 tu.iıri
ryn9l
itiu-iyı" goi"r"
başlatılarak, göreve başlama tarihlerinin vuaiırıtgumuz lnsan
kaynaklan şuue.i ,e öesteı<
(Mutemetlik) Şubesine bildirilmesini rica ederim.
Tİİrkiye
başIatı lan.
KımilDURDU
Müdür ı.
Şube Müdürll
EKLER:
EK: l. Liste
DAĞITIM:
1.i
lgili okul Müditrlüklerirıe
Mezitli llÇc Milli Eğtiın MOdOdrğr lnsaıı Kaynaklan HizıııctBllıozu Aynıtılı Bilgi lçin: T.İ.ICE Adıes:
GMK. Bulvan
Mrzidi sEılsyi sitrsi Gidşi Ç€lü Apt Kaı:2 McziıliılvlERSfN
'İelefon.3s7 547+358 5'l6'l Dahili; 18-19
Faks: 359 74 ıl4 int€rıct A&Gsi: hüp://ıılezitli.meb.gov.tr
Bu
cvr.l 8üv.nli .lddorrik imzı it. imz.ı.rİıırtır. hts://.utl(sorgu.mcb.gov.tr adrGsiİd.ne2ds-b2d9-3320-932c-86fl
ıoau ı" t yn
"aiı"uili,
l
I_
,tYl, t,ENı
Kl)K I,1 I..lR
AkArcA ilkllkıllu
Çctlik llkokulıl
Dıvultepe Bclediycsi ilkokulu
Doğulıl İlkotulu
FATMA ERSOY
Dr.llakın KUndek llk.lkulıl
t]§ki Serül.r
llkoıultr
Fıris Kokulu ilkokırl|l
ZEHRA KlRATLI
kı,tuluk llkokulu
KD,tr.rh.l.n llklık lu
l
akanll ilkolıılu
I
tcc llacl ılatun ('iin€ Ilkokulıl
Vili
Şenol
Iuhi(tio
E
gin llk()külu
l)el(li
ZÜMRETE GENÇ
IlIokotıl
M EHM ET KUŞÇA
iL K,/o RT.l o K I,LL 1R
Ahmct
tlotıoğlıı iIkotulu/()rtıok
lu
ÇAĞLAR SEVER
['lndIkpInirl ilkl,kı,Iu/()rtnokulu
islrnbul ]'icırcl ()dıı§| ŞCbit
üuf
hnlcı (;üçlii itkokolo/()rtal)kUlıl
özLEM ŞAHiN
krıc ilkokulu/ortıokulu
GÜLTEN ARDlÇ
Ko(sycr ilkokulu/()rtİokülu
ueZitli Bc|cdive illolulu/()rlaotulıl
]'cct ('umhuri!et itkllkıılu/()rtaoıiulıl
NEcATi sAYlLloĞLU
fccc ilkokulu/ortaokulu
Tep.kö}:
NEZAKET TURKM EN
ilkok0lo()rıaokı,lü
Zcki Kot ıınCıı lllolıılıl/()rıİllkulıl
ELiFE GÖçMEN
Muhitlin l)cvcli ()rıaokıtlll
Dıvult€p.
At9tnrk ortaokulu
ZEYN EP USTA
Ku}uluk Bclcdi) f orıeokulıl
KıllllCı!bcltn ()rııokıllıı
Şchi1
t'ıtih So!dalı ()İtrl,kulıl
virın§ehir 75.\'ll ()rl3okultl
]ttcvtİns imam tlaIip ()rtıokıılü
FiLiz GüNDüZ
lLKoKL,I-1-,lR
,t},P
\kılca llkolulıl
cılit lltolı,lü
(
l)avUll(p( lt(lCdirt\i llll)kıllı,
DoEulu llkokülu
FATMA
E
RSOY
Dr.|lAkell KUndek llkokulu
Eskisırllır llkokülıl
ı-ari\ Kok lu llkOkıtlu
ZEHRA KIRATL|
kuv,rluı rlkokulü
kuzucubehn llkokülu
r
aka|ıll
't'cct
L
ıokU lıl
llıcl llıtün
vali Ştnol
('ünC il[ı)Lulu
llİoliulU
}]n,ain
uuhiııin t)cleli
l
lı.l,ku lu
ZÜM RETE GENÇ
MEHMET KUŞÇA
iLK/oRTAoKlrLLAR
Ahncl lloCillğlu iıkllkult|/()rıaoku|ıl
çAĞLAR sEVE
R
rındIkp|narl ilkokulu/ortİokulü
islanbül Ticİrct odasl Şehit Nlchnct Güçlü ilkokülü/Orıaokoıu
Kılt llkok
özLEM şAHiN
lıl/()rlaotı,lı!
GüLTEN ARDlÇ
Kocİter lllolulu/()rtaOkIlo
]tlczitli Beltdiyc ilkokıllu/()r(aokıtlıt
Tecc Cuİnhuriret ilkokIlu1()rıüokUlu
N
l cce
illotı!lu/()rııoLulü
EcATi sAYlLloĞLU
NEZAKET TURKMEN
Tcpcköy iltokülu/()rteokulu
Zcki Koyüncu İlkokulu/orteokulu
E
LiFE GÖÇMEN
}ınhillin Dcrtli oriaoLulı|
l)arullepc,\lı(ürk ()rlrlllUlıl
ZEYN EP USTA
Kuyuluk Btlcdiye orlİokulıı
K
Zucub€ltn
()rtrokOlu
Şthil l'.tih so},dan ()rtaoknıu
t'ira|lşehir ?s.l ıl ()rıiolUlıl
ütcrl,nı lmım Ilıtip Ortaok lll
FiLiZ GüNDüZ
YF]\i
imam 1latip ()rteokülıü
o R T,,l
oc R E T l ;ll
oK
ı ü L l._4 R
SEVGi RÜZGAR
l
içel ,1nadol0 l.i§esi
soNGÜL öz
l'akizt Kokıılıt \nidlılu l.i§(si
Feımİ Aliyt llcsl€ki
ucriıli \leslelii
ve
NlMET DlN
ve'|'eknik Anedo|ı, Liscai
Tekniı {nıdolu Liİe§i
yusuf kalkavan Anadol l.i§c§i
LE R
HAMlYET USTA
FATMA UYAN
lK
DERYA GÜDER
AYŞE GEZER
Davultcpe Mesl€ki
ve'|'€knik..1nİdolu
l.isesi
AYSE L OKTAY
Ansdo|u imanl Hatip l.i§€si
EM iNE KOCAOĞ LU
\etal Kodıll| (;ülc| Sınıılrr
I
iit§i
öZAY
BEDiA
ERE N
DOĞAN
AYŞE DEYN E KLl
lersin Spor l.isc§i
FATMA FEDAKAR
Klz Anıdolo imİm ılatip
l.i§e§i
TESLiME BOZKURT
ku}ıülUk ()ZcI 1]ğı.}lt\.t:ğı.\lCl Lezi
4NAOKULLARI
Abdulkıdir Perşemb€
vıkfı Anİ.ok.
Kek)ğlın Anıokülu
ELiF AsAR
\leliıla \naolUlu
KI,RI1|lL.,1R
}lall }]ğiıin,i utrk(,/i \lüd.
İlçe Meb
MiLAY sARl
EKREM ŞEN
inam lIaıip ()rııokulU
qRTAocRETi,|t oK
lçtl
I,
Ll-
SEVGi RÜZGAR
lRl
\nado|u l.i\t\i
SoNGÜL öZ
pekizc kokulu Anadolu Lisc§i
l'atme Alive lleslcki ve'l'cknik Anadolu
NiMET DiNLER
|.a§esi
]ltziüli ıl(\lcki \( l eL ik \nrd(|lu l.isc§i
l üsutKallı\ın rnıdlIlı, l.i5t\i
HAMiYET U5TA
FATMA UYANlK
DERYA GUDER
AYŞE GEZER
Dıvulıcpc ıleslcki
Anadolu Imım
v€
llıtip
l'elınik Anado|u l-iscsi
AYSEL OKTAY
Lisc§a
EMiNE KOCAOĞLU
\€ıil
Kodalll (;üztl sanİlla. Litt|ii
OZAY EREN
BEDiA
lllersin spor Listsi
K|z AnıdolU imrİn llatip l,i§esi
DOĞAN
AYŞE DEYNEKLl
FATMA
FE
DAKAR
TESL|ME BOZKURT
Küyülılt Özcl Eğl.ıler.ı]tı.\ltrkcri
4N.4oKI!LL,lRl
Abdullüıdir Pcrşembe \'ıkfl Ana.()l.
Keloİlİn \naokıtlu
ELlF ASAR
\lerilli \nloııllll
KI RI |,l,1R
Hılk t:ğitimi §tcrkezi tliid.
lçe Meb
MiLAY SARI
EKREM ŞEN
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı