].
iDtliI rl\İ}itıitsi
AKTir Eaj liM.iLER sENDiKAsl
sAMsllN VALiriÖi
ll Millj Eğnim MüdünüEa]sAMsUN
DAVAN|N ÖzETi : slmsun ilr. canik ilço,.canik Anodoh, imın lİaıip Liscs]
midüd oank gaİ.Y yıD.n dNaon,n. Milh Egiiin B*anl]ğ]ne B,gı, Egnim Kufun]ln
Yijncıicilei.in (iöİcllcndin]mclcrin. lli§kin Yönchl.i]ein .kindc ,c, ılJ "Göt\ sürc]cn
!za!]aok Fgiı]m Kurunı Müdü.le.i DeğğIendinİc Fomtr' gereEi.ce yapıan dcgğlğndımc
\onucundt 75 Ve iiai| pDan ılrnıy3nk bıvnn7 nlyllm6] işlc,ni il. bu tb6 uyannca früdüniik
görc\ sür§i,]in uaılmM§ına yönclit işlcmin, İbqj vc anaç yönüylc huıukd aykm oldugu.
d.lenğdimc fomunUı obickıilbn şğkildc doldufolhadü, ıakdr yeıkisinin §ubjckli|bn §.ki]dc
kıİı, yıran gö2cıilmcdcn kullınü]d,ğ,. ,.üdürlİİ e6Fvjnd. bı§,nıı o]duitr, liy,ıa.n !iil!d,
cdildı!, iddıa edilcrck ipııli isıenilmekledn
sAvUNMANlN ÖzETij 6515d},l1Kınun Hüİmfude (Mmmeıin g!İici lo maddcİ
hiik,nü 8yı.ncı olul modürlüğü.de don yllhk sürcsi dolan d,va n,n. gdl§iıo kmdiliğind.n
$na erdili.,nllaİ kaıuna darafu]amk çlkmlan M1lli Eğnin aıİanlüğjna ts,ğı EğiıiD Kmmhn
Yijngliçileinin ooreyleıdinlfrelğnne llişkin Yaıİ.ım.lik ü!ann.. dala.nln. 8öfo! sülerini,l
uz hbilmesi için Yönemclik ckind. yer alan cöB s0rcleri u4ı,]ıcak Eğnin Kürü,hu
MÜdiinc.i lçin ]İ.E.ncnlinnc Fomuıdan 75 ltyo üzc.i puan almalnD Zorunh, bklü,ğU.nauc,
]]dkkrnılJ lcık]live ilcih klşilcf ıara'indın doİdJotan delencnd,nne fon.u uyanncalcçc ü pu!n1
lır.(İa,. delclİcDdinnc f.munün illih klş,lcr laml]ıdıı k.trdi şiİc]cri i]c ei,ll .aftk cc
idıEni,ı,nü&halcsi olnadai do]dunıdug( dı!ı.,n,n dcğcrl.İdinn fomtr uy.İnca 75 Ve tr/en
nmn dlamad|ğ, içi,l36fv sücsnin uatlmad,ğj ileri süd]clc k yi g l dJranakıan yokln d.v.n,n
İedd i
lcEk ıiği
sİy unulnakıad tr.
TÜRK MiLLETi ADıNA
vftı s.msıi 2. İdaa Mahkenc§'ncğ dara do§yan incelenelok işin E.rcEi larii§üldİ:
Dava, s0msun İi. cınik llç6i, cani* Aİıdolu jmın Hatip Lisesi nrrdüri olflk !iir.\
Milli Eğnim Bakanhğına Bağh Eğiıim [email protected] Yön.icil.rin ]
cotlLndni]meleİinc İlişkin Yğne6.1iğjn okinde yer dın .cöre! s.rclci Uz.İlacak [inn
l,.[m. VOdü,kn D(cell J,mc lo ru'eeİcgln.e \dp ljnoüeeİlcno,r. s.lUC.ndJ75lr /f
pD,n .lmaya€ı başansz sylmag jşJğmi ile öu 6m urln.ca nüdürliik göro, süPsjDin
Uzı hananna yö.cı iı i§ 1.6in. ipıaüi igtmiyle ıç,lm,ş! r,
, 652 sarliı Mil|i Eğiıim Bıka.hğın,n
. _ Tcşk]lıı !. GöEYlcri H k da Kanİn llülmi]ndc
Kiramrenin 37,{. maidğinde. "okul vc Kuftm Müdüİhn. i] Milli Eğiıim Müdüraıitr ı.klifi
Kaff
,.Ii,,(.VudulB,{_ıl,T.,r\eladıJİ,ıl{o|ll.(J.,IufunMi.ü];runJl 1!.,..llM,lli
n M,jdO{rOn Etli'i u/cnnc Vdl, bful, J- dun J ll,ğ,ng eo,.!lendi,,'n B,
!6rcvl.»d]nİcldn
9nü dtr,|mtr,, s0n§i ;,Jnimn yenido
F:iü
, 'hd.lyroN,Jddi
Q]at6JQ
]sü;wD
ilsjfi;a
;;-;
görcvLcİdirihncsi ile bu likEnm uygulanbı$na ilişkin diğ.r üsui vc csls]]r yöncıncliklc
r3 mddclindc. "D! fiaddrin !üdrlü!. lndiEi ıınh iba.!l!
(unm
]lılen okul ve
Müdü,n. Müdü Bı$trnllm.,§, Vc Yaİdlmc§l olarak gaiİev y.Daihİdai
jlibanyIa ba§İ!
sdrcv süEsidön yllve daha fula olmIani garcvi, 20lJ-20l4 deĞ ylllnln biı]mi
fu§]cme g*k kalrukr7ü sona ecl, cöl§ sürclği dön y]ldaİ d.hı aZ olanlann gürevi i9b!
sürcnin ıamımlınmasnı lkip cdcı ilk dn y,l,n,n biıimi iı]btrl}h brşLa b' ]§ıcoc g$k
kal]nıkJz,n §ona crcn" dircnIğmcsi yğ alnaİodr
Aıllan KaDUna üyanılnk .]ozJnl.ncn vs l0.6.]0]J !üİ !ğ ]9026 sıy,lj Rcsü (ial.lc'dc
,ıy,mtdnlnk yür{lİlüg§ gire, MilIi Eğnim Bak!nİğ,n, Bagl, Eğiıim xu.umlan Ynncıicil..inin
ctirerlendnilfoclğinc llişkin Yö.ğlmcli!in l0. maddcsindc. "YEicıicilcr dön Jll]lğiı
sörğvlcndiriln. Aynl un!ınla ıynl cltrim *urumundı sckiz ylldan lazla §rEyle yönelici olarak
lüc! yapll naz" 15 fadd.s]n&"cöftv sürclcrinin (aılm§l nlrycn DOdü]cİ cl.koonjk
onlnıüJa ܧVunda bulunur, Mudo.1okıc dön ylllük göİcv sürcsiü dolduİanlar ile gürcv !"pİklel
cğni,n km,Dutrdı sckiz y,lıİ göEv süresi,lidolduntr İr.ndn.r. Ek l'd. ye. alaı 6öre\ sircleri
Uzıtl.cak ağnin (ufomu Müdİ.leri D.lcncndimc lomu üzerindcn dcsncnd]rilir". ]6.
]nidd.nndc isc. "Dör y,lIlk göİğV süİğsi 9ı! eEi maidorlcrden i,lc. gık! yıp,İlko oldukl,ı
cğ in kufunundaki gdrvıennü uz ,lma§, ,çD blşvund, bulDanlüjn rörd sürclc . tk l'dc
yğ alan Fom azc.indm yıpllin d.gedendime s0nucünda l00 İrnnd.n 75 vc daha i§ii pua.
ılınJm halinJc. ilmi]li.ğnim niidirünün ı*ljfi aLeriİe Mlini. ona!, il. ua!ıl," hİküfofunnc
DiVa dGyasnm i,reLçnneliıdcn. susün lli. canik ilçesi, ceik AnıJo]u imanl llaıip
ri\.si,İüdün]o]amk 3d.*yap,n davıcılD. a ynllk 3aürc! süİsinin,]olm0, ncdcniylc 652 sıyülı
7/3. vc cf9jci l0/3. mddcsi Dyg
crdiği. görA, sürcsinin u7ıtlabilmesi iqjn yukai|da ,İbnlan Yönetrıelik hüİmü u},lıtrc, hakkı.dı
dİ2cnIcncn G6n\ süİcbn Uzatlx.ak Eğıin Ktrnmü Modünd için D.ğcdcndim. Fomtr
uy!ınca dılaclnln degerlendime sonucundo 75 ]€ azen Duan alam{dl8l ]çiı laİt\ siiftİnt)
ua Il .njn u/ln, cballla ! dJa,!, J{ ldla Jnl4hnakadtr
Yukında akıınlan Yönğınelil ile, dijn yılhk görüv sürelen no]an eğnim kuru l
,ıüdüncrinin. göla sürclcrinin klİlma, h6usund!, Yönetrnelik ck,ndc ycrılan ca(f siiELei
Uzdllıcak Elilim Kufonu Mİdiirbn için DeEedcndimc Fomü İzcnndcn dcğc cndinhcye lıbi
lut,l,cdğ] nüzcnlenfr\. bu dcğerlmdime fomunda ycr.lin kriı.rlenn. i]çe ,nilIicğni,İ $üdn,i.
jlçcınilli c!ıim fuüdü iiğündo göre! yap- iki§ubc,nıdürı.9ıilim kurumund. göav yapan cn
kklctrıiYc l,dc,.l en azokn öğreımenleı 6gEım.nleİ küful!ncı s4ilcn iIi6ldınen. okullilc
hnliEjbaşkın, ve 6aşkan ylrdmcıs. a!İOn.i meli$ hr§kın] ıırıfindon "Eıcl'y. d. 'H.yİ'i]ğ
doldulularık dcğcnctrdimğ ,ıpnoı9. "Evea' ilc dolülurulın knı.ncriı kı$nüg]nda ycr ılıİ
puonlofln kplonmasl, "Hoyll'' iI. do]dürülan knicllclc ıuın rc.ilmemesi sOEıiylc olulnn ı.plıOı
puını g6rc75 Vc 07cri pur alanldnn b.şa.h iy,]acağ. btr puatr ıhlnda kı]ın],nn isd bı§ınnz
9y] lıcığ, düzcn lon m işıir.
Fiiıim dbi $i dcce iinemli kam. hizjİ.linin !cnn. lcınilnL:indc yönçıicilik !öB\i,li
iİsdcncD t{mu g§ruYlilcri. kurunuı dü-ı v. (lcyi§i ilc lüliyc(lcİi,ı mcv^aQ uylun bnş.ki]dc
yenıe lcıiİilfcsinden binnci dğecede sorunıudur İgnim künmunun ],iindichi İonunlundı
bulunın okul nüdiinerinin ifu cdiEi aörcvin vc sihiD oldugu izyonun bn yansnıa$ .]anlt
okrldıki cgnim ve irgrcıim tirıi
bil §olilJe yennğ geftil]ncs içi,ı
rl,t
olJ?t dcg !r i 5l(. k,J']nd.n dnlm1 ü.JJl r(.aD
/nöd.j,}nr_r§,lomMn1 öl.mcjl /i,,
/ ,c,.l.Ğlıaito]{. rulİn derelht,mc jomrnn,n d,/d,lc acA !-(n
J.drüliı|dIlmt.l|, b b,,,.T\e.,l,flrr"J^,'.ğ nlra(elle.d,
'ccğ,Id,dilell|Nl".,.,no:n.ld.Rconcm||d,İ\ünrUt].gc,lc.d,reloll.,nddn-r\.,i,jn
ro i.in\ül.n rudr .rsT
tİ, §!q$ a&f!o aa6D
dMqawD
RLBJ\lo.ğtm]ljr
ünu
]!!^h i
/
,ı.c,
(\R^n
\l) : ]0lj
]260
İi,;,:il.:'i:irijr;;,"]i,f:H]i:|;r*i]:,],,;:li:::,"--
ioruİm., ürcıiJi_
l,.s.,,".d,;.,;;i;l;; ;
f|.,...nd.neJon.Jj,.ıl.|
",l
;ılru;nl..;ş j,!.u}i* ;;.-:: ;:,H".:i;l t1 ";lili. ]Jl'l;";
ı e"",;;:;;.i"Jii.::]i,ii;ii;;i:i":il,iİJ: Jl.i;
"ı.ı" Jh
"-* ı.-.^i.uıİ,
C(/ir
mudu]üt goftm,
g".g, g,ı,
.
1"-".u.i.,.
fJi hl ( p
yol
|.,,|un,naıcn
;:iJ ;j;;:l.:f,T";,*,
"];l:İil,,iilş")İİ..jil; ;;;;';]ill;::ll
,,,,,".:.]."',:l;i',;:,';}lli";H1;.1l,,j:ill:1i11:.o,ındJ b co^ m.( .,ı,iJ..
ji;,;,.
;.;l"yıı;-j j;**!l,İl,İ
şl;*
;:
I4ilid;}i:hjiılı
İİı,*it*t{r;:İif ıü:dhİilil**ft
ild;*,-,;,l;ffi
iii*f *,ıTi',trıtff *f Hj,i:fi,.r#$*i,jliş"#j,,ş,$;{:
*J[:i:,jJjj
l;r.{:#j:t*:liil..TT:"}T]I
midinJl e,Jre\ su(İnin uz ,lm.m.{ i
uqEC,VnuEmad gl.
Fur
.k u$rnlul
[lunıhalhnr
dğ}
;Ç,ş{Ş$üti**ri*,;q
'"
'l
n/ o,dulu snh,]J,.|;Jzn,
id,T:l
J
YA RGlL^MA a iDERLijR i
R.
,5,20 TL
.., ,, , ,,,
ll ij]lt.:j,,#,T,"i,,.
,,,",
;;;irc;;o
&,J@
:r;
l
Download

Esastan iptal kararı 2015/1260 Samsun2 için tıklayınız