T.C.
ORDU
İDARE MAHKEMESİ
:2014/1369
ESASNO
KARAR NO :2015/1593
DAVACI
: ERKAN EROGLU ADINA AKTİF EGİTİMCİLER SENDİKASI
����������-
İT
İM
-S
EN
E_K_İL_ İ _____ : Av.
_V_
DAV ALI
: ORDU VALİLİÔT
����������-
VEKİLİ
:Av.
����������-
0r du Milli Eğitim Müdürlüğü 3. Kat Hukuk Servisi Altınordu/ORDU
DAVANIN ÖZETİ
:Davacı tarafından, Ordu İli, Çatalpınar İlçesi, Ortaköy Şehit Yüksel Çağlar
Ortaokulu müdürü olarak görev yapmakta iken, ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan yönetici
değerlendirmesi sonucunda 57,65 puan alan davacının, 75 puan altında değerlendirilmek suretiyle
başarısız sayılması ve bunun sonucunda müdürlük görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemin; haksız
ve hukuka aykırı olduğu, değerlendirme yapılırken somut verilere dayanılmadığı, başarılı bir yönetici
olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ :Savunma dilekçesi süresinde verilmiştir.
AK
T
İF
EĞ
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Ordu İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:
İdari yargıda, yargısal denetim işlem tarihi itibariyle yürürlükte olan mevzuata göre yapılmaktadır.
06.10.2015 tarih ve 29494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim
Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmeliğin 35.maddesiyle 10/06/2014 tarihli
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mill'i Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları
Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetrnelik'in yürürlükten kaldırıldığı ancak, yeni
yönetmelikte herhangi bir geçiş hükmüne yer verilmediği görüldüğünden; bakılan davadaki hukuka
uygunluk denetiminin işlem tarihi itibariyle yürürlükte olan Millı Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim
Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılması
gerekmiştir.
652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname'nin 37. maddesinin 8. fıkrasında, Okul ve Kurum Müdürlerinin, İl Milli Eğitim Müdürünün
teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcılarının ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl
Mill'i Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Yali tarafından dört yıllığına görevlendirileceği, bu
görevlendirmelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile
bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceği, bu fıkra
kapsamındaki görevlendim1elerin özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmayacağı;
Geçici I O. maddesinin 8. fıkrasında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum
Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha
fazla olanların görevinin, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona
ereceği, görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevinin ise, bu sürenin tamamlanmasını takip eden
ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona ereceği hükme bağlanmıştır.
Anılan hüküm ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88.maddesine dayanılarak hazırlanan
ve l 0/06/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve işlem tarihi itibariyle yürürlükte
olan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin
Yönetmeliğin 11 Müdürlüğe görevlendirme,usulleri 11 başlıklı 9.maddesinde, (1) Müdürlüğe görevlendirme;
a) Görev süresinin uzatılması, b) İlk defa veya yeniden görevlendirme usulleriyle yapılır." hükmüne,
1/3
UYAP Bilişim Sisteminde ver alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden YMbzSbW - uqrwmXa - Oclh4J4 - UQrXoO= kodu ile erişebilirsiniz.
T.C.
oRDU
i»aırş ırı,qHxoN,ırsi
ESAS
NO
KARARNO
:201411369
:201_5/1.593
EĞ
İT
İM
-S
EN
"Müdürlük görev süresinin uzatılması" başlıklı l5.maddesinde, "(l) Görev sürelerinin uzatılmasını
isteyen müdürler elektronik ortamda başwruda bulunur. Müdiirlükte dört yıllık görev süresİni
dolduranlar ile görev yaptıklan eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürler, Ek-l'de
yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden
değerlendirilir. (2) Ek- l'de yer alan Form üzerinden yapılacak değerlendirme, müdürlük görev süresinin
sona ereceği ders yılının son gününe göre üç ay öncesinden itibaren yapılır. (3) Ek-l'de yer alan Formun
değerlendirilme sürecine ilişkin iş ve işlemler, il ııilli eğitim müdürlüklerinin koordinesinde eğitim
kurumunun bağlı olduğu ilçe milli eğitim müdürlüklerince yürütülür." hükmüne, "Müdürlük görev
süresinin görev yapılııakta olunan eğitim kurumunda uzatılması" başlıklı l6.maddesinde, "(l) Dört yıllık
görev süresi sona eren müdürlerden halen görev yapmakta oldukları eğitim kurumundaki görevlerinin
uzatılınası için başvuruda bulunanların görev süreleri, Ek-l'de yer alan Form üzerinden yapılan
değerlendirme sonucunda l00 üzerinden 75 ve daha üstü puan almaları halinde, il milli eğitim
müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile uzatılır." hükmüne, Geçici l.maddesinin 2.fikrasında ise; "Bu
maddenin birinci fıkrasına göre yönelicilik görevi 20l3-2014 ders yılının bitiminde sona eren müdür,
müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları, bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara göre yerlerine
görevlendirilen yöneticiler göreve başlayana kadar görevlerine devam eder." hükmüne yer verilmiştir.
Öte yandan; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 18.2.2015 tarih ve YD İtiraz No:20l4l l l5 l
sayılı kararıyla; Yönetmeliğin eki olan EK- t "Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin
Değerlendirme Formu"nun "Açıklama" başlıklı kısmının 3. maddesinde "en az a|ğ ay çalışmış olma"
şartının, İlçe Milli Eğitiın Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından
Sorumlu Şube Müdürleri için aranmamasına ilişkin kısmı yönünden "Ek-l Görev Süreleri Uzallacak
Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu'ııda yer alan değerlendirme kriterlerine cevap
ı,erilebilnıesi, okul nıiidürii hakkında objekıif ve doğru bir değerleııdirnıe yapılabilnıesi için çok iyi
ıaııınması, bunuıı için de makul bir süre birlikıe çalışıInıası gerektiğiııden, böyle bir şarlm Eğilim
Kurumundaki En Kıdenıli Öğretmen ile Kdemi En Az Olan Ögretmenler için aranırken İlçe Milli Eğitim
Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve jnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri
için aranıııamasına ilişkin eksik düzenlemede hukuka uyarlık görülmedği" gerekçesiyle yürütmenin
durdurulınasına karar verilıniştir.
AK
Tİ
F
Dava dosyanın incelenmesındeni Ordu İli. Çatalpınar İlçesi, Ortaköy Şehit Yüksel Çağlar
Ortaokulu müdürü olarak görev yapmakta iken, ilgili Yönetmelik hükümleri uyartnca yapılan yönetici
değerlendirmesi sonucunda 57,65 puan alan davacının, 75 puan altında değerlendirilmek suretiyle
başarısız sayılması ve bunun sonucunda müdürlük görev siiresinin uzatılmamasına ilişkin işlemin iptali
istemiyle işbu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun yiirütmenin
durdurulmasına ilişkin kararının birlikte değerlendirilmesinden; 4 yılhk görev süresini dolduran eğitim
kuruınu müdüılerinin, Ek-l Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu
üzerinden değerlendirileceğinin öngönildüğü, ancak anılan formun 60 puanlık bölümilnü değerlendiren
İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Soruınlu Şube Müdürü ve insan Kaynaklarından Sorumlu
Şube Müdtlrü için değerlendirilen yönetici ile makul bir süre çalışmış olma şartına yer verilmemesi
nedeniyle yiirütmenin durdurulmasına karar verildiğinden, idarece sözü edilen hususlar yönünden yeni
bir düzenleme yapılmadıkça kararda belirtilen paydaşlarca verilen puanların başarı sıralamasında esas
alınmasına olanak bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.
Bu durumda; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun l8.2.2}l5 tarih ve YD İtiraz
No:201411 l5l sayılı yürütmenin durdurulmasına ilişkin karar gerekçesi ile söz konusu kararda hukuka
aykırılığı tespit edilen hususlar yönünden idarece bu güne kadar herhangi bir düzenlemenin yapılmamış
olması durumu birlikte dikkatc alındığında, davacı hakkında objcktif ve doğru bir değerlendirme
yapılabilmesi için değerlendirmede bulunacaklar tarafından davacının çok iyi tanınması ve bunun içinde
davacıyla makul bir süre birlikte çalışılması gerektiğinden, değerlendirme yapanlardan davacı ile makul
LryAP Bilişinı Sisıcrnindc ycr alan bu dokümana hıtpr/vaıandas.uyaı.gov.tr
adrcsindcn
Yl"lbzsbW - ugrwmXa - OCLh4J4 - UQrXOO=
kodu ilc crişcbilininiz.
T.C.
ORDU
İDARE MAH KEMESİ
: 2014/1369
ESAS Nü
KARAR NO : 2015/1593
Üye
Üye
AK
Tİ
F
Başkan
EĞ
İT
İM
-S
EN
bir süre çalışıp çalışmadığı tespit edilemeyen ilçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu
Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürünün değerlendirmeleri sonucunda verilen
puanlar esas alınarak davacının başarısız sayılmasına ve görev süresinin uzatılmamasına ilişkin
işlemlerde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Nitekim Danıştay Onaltıncı Dairesi'nin 17.06.2015 gün ve E:2015/15640 sayılı kararı da aynı
yöndedir.
Açıklanan nedenlerle ;
-Dava konusu işlemlerin İPTALİNE;
-Aşağıda ayrıntısı gösterilen 132,80 TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya
verilmesine,
-Artan posta ücretinin karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,
- Davanın karara bağlandığı tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca
belirlenen 750,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine,
-Mahkememizce verilen bu karara karşı, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45/1.
maddesi uyarınca kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içinde Ordu Bölge İdare Mahkemesi
Başkanlığı'na hitaben yazılmış ve Mahkememize verilecek dilekçeyle Ordu Bölge İdare Mahkemesi
nezdinde itiraz yoluna başvurulabileceğinin taraflara tebliğine,
- 28/10/2015 tarihinde oybirliği yle karar verildi.
YARGILAMA GİDERLERİ
Başvurma Harcı : 25,20TL
: 25,20 TL
Karar Harcı
: 3,80TL
Vekalet Harcı
Posta Gideri
: 78,60TL
: 132,80TL
TOPLAM
3/3
UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vaıandas.uyap.gov.ır adresinden YMbzSbW - ugrwmXa - Oclh4]4 - UQrXoO= kodu ile erişebilirsiniz.
Download

Esastan iptal kararı 2015/1593 Ordu için tıklayınız