T.C.
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 154566
Sayı : 86555309.310/5'^ 5"
29/01/2014
Konu : M atematik Yarışması
MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 29/01/2014 tarih ve 72047291/310/405080 sayılı yazıları ekinde
gelen Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 22/01/2014 tarih ve
88013337/821.05/316675 sayılı “Ödüllü Matematik Yarışması” ile ilgili yazıları ve yarışma şartnamesi
müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanmıştır.
Bilgilerinizi, yazının ilgili sayfadan indirilerek okulunuz öğrencilerine duyurunun yapılarak iş ve
işlemlerin yazı doğrultusunda yapılmasını gereğini rica ederim.
M ustafa ÖZER
M üdür a.
Şube Müdürü
Ek: Yazı ( 11 Sayfa)
DAĞITIM
4-5-7 ve 8. sınıfı olan okullar
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim M üdürlüğü
Sayı : 72047291/310/405080
Konu: Matematik Yarışması
29/01/2014
............................................ KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün
22/01/2014 tarihli ve 88013337/821.05/316675 sayılı yazısı
İlgi bakanlık yazısında Ankara ili Yenimahalle ilçesinde faaliyette bulunan Özel
Samanyolu Eğitim Kurumlan Genel Müdürlüğü’nün Türkiye geneli tüm resmi/özel ilkokul 4.
sınıf, ortaokulların 5, 7 ve 8. sınıflarındaki öğrencilere yönelik “Ödüllü Matematik
Yarışması” düzenlemek istemektedirler.Başvurular http ://umv.Samanyolu ,k 12 ,tr veya
www.umv.org.tr adreslerinden online yapılacak olup söz konusu yarışma kuralları ekte
gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve ilgililere duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.
Halil SANLI
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
EK: Resmi Yarışma Kuralları ( 9 Sayfa)
DAĞITIM:
Tüm Kaymakamlıklara
(İlçe Milli Eğitim Müd.)
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Evrak teyidi http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 73eb-2clc-3521-8957-17f4 kodu ile yapılabilir.
Ürgenpaşa Mah. Ayşe Fitnat Hanım Cad 14.Sokak Antakya/Hatay
Elektronik Ağ : hatay.meb.gov.tr
E-Posta:hataymeb. gov.tr
Bilgi için .Z.ÇAKIR V.H.K.t
Tlf.: 0 326 - 227 6868-1067
Faks: 0 326 - 2276969
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Sayı : 88013337/821.05/316675
Konu: Matematik Yarışması
22/01/2014
......................VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
:Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğünün
95178074/405.99/4056830 sayılı yazısı.
30.12.2013
tarihli
ve
Ankara ili Yenimahalle ilçesinde faaliyette bulunan Özel Samanyolu Eğitim
Kurumlan Genel Müdürlüğü’nün Türkiye geneli tüm resmi/özel ilkokul 4. sınıf, ortaokulların
5, 7 ve 8. sınıflarındaki öğrencilere yönelik “Ödüllü Matematik Yarışması” düzenlemek
istediklerine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli
Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimi il milli eğitim müdürlükleri tarafından
gerçekleştirilmek üzere söz konusu yarışmanın yapılması uygun görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Mustafa KOÇ
Bakan a.
Genel Müdür
EK : İlgi yazı ve ekleri (9 sayfa)
DAĞITIM :
Gereği:
-B Planı
-Özel Samanyolu Eğitim Kurumlan
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Evrak teyidi http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden e018-6d3f-3a07-9784-d528 kodu ile yapılabilir.
Konya Yolu/T.Okullar/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
[email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Yaşar ŞAHİN (Uz. Öğretmen)
Tel: (0 312) 2969440
Faks: (0 312) 2238736
T.C.
M İLLÎ EĞ İTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim K urum lan Genel M üdürlüğü
Sayı : 95178074/405.99/4056830
Konu: UJu&al-Fzjfiim
Mq4ew\-ct4x.k.
30/12/2013
Y ENİLİK VE EĞ İTİM TEK N O LO JİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi: a)Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 12/12/2013 tarihli ve 3808241 sıyıh
yazısı,
b)652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde; Kararname.
Ankara İli Yenimahalle ilçesinde faaliyette bulunan Özel Samanyolu Eğitim Kurumlan
Müdürlüğü'nün, 22 Mart 2014 tarihinde, Türkiye genelindeki resmi ve özel ilkokul 4. sınıf
öğrencileri ile ortaokul 5., 7. ve 8. smıf öğrencilerine yönelik "Ödüllü Matematik Yarışması"
düzenlemek istedikleri konusunda Bakanlığımıza gönderilen ilgi (a) yazı ve ekleri ilgi (b)
Kanunun 14'üncü maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere ekte gönderilmiştir.
Genel Müdürlüğümüzce adı geçen okulun söz konusu faaliyeti yapmasının uygun
olacağı değerlendirilmiştir;
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Mehmet KÜÇÜK
Genel Müdür
EK-İlgi (a) yazı ve ekleri
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanüftünun 5 inci maddesi gercğincc güvenli elektronik imza ile im zalanmıştır
MEB;Be,sevlerKampiisiü E/Biok/ANKARA
Elektronik Ağ; www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected];tr
^Ayrıntılı bilgi için: E.Metin ALP
Tel: (0 3.12) 2134725
Faks: (0 312) 2239926
T.e.
ANKARA VALİLİĞİ
Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 91571118/310/3808241
Konu: 10. Ulusal Matematik Yarılması
12/12/2013
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
(Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü)
İlgi
: Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 11/12/2013 tarihli ve 3790147 sayılı
yazısı,
İlimiz Yenimahalle İlçesinde faaliyette bulunan Özel Samanyolu Eğitim Kurumlan
Müdürlüğünün, 22 Mart .2014 tarihinde Türkiye geneli resmi ve özel ilkokul 4. sınıf
öğrencileri ile ortaokul 5.,7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik ekte sunulan şartname
kapsamında "Ödüllü Matematik Yarışması" düzenlemek istedikleri hakkındaki ilgi yazı ve
yarışma şartnamesi ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
Kâmil AYDOĞAN
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
EKLER:
1- Yazı (2 sayfa)
2- Şartname (4 sayfa)
Bu belge, 5070 sayılı Elekironik İıtıza Kanununun 5 inci maddesi gcreğince güvenli elektronik imza ile imzalamruplır
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beşevler/ANKARA
Elektronik Ağ: [email protected]
Ayrıntılı Bilgi için: M. MEYDAN
Tel: (0 312) 212 66 40/185
Faks: {0312) 212 76 38
TC.
YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim M üdürlüğü
Sayı : 39701542/405.01/3790147
Konu: 10. Ulusal Matematik Yarışması
11/12/2013
ANKARA VALİLİĞİ
Milli Eğitim Müdürlüğü
(Özel Öğretim Kuramları <;ube Müdürlüğü)
İlgi: Özel Samanyolu Eğititiıfâruinian ^
yazısı.
10.12.2013 tarih ve 384 sayılı
Özel Samanyolu Eğitim Kuramları Genel Müdürlüğü, İlkokullar 4. Sınıflar ile
Ortaokulların 5., 7., ve 8. Sınıf öğrencilerine yönelik Türkeyi genelindeki resmi ve özel
ilkokul ve ortaokullar arası ekteki şartname doğrultusunda "Ödüllü Matematik Yarılması"
düzenlemek isteğine ilişkin ilgi yazısı ve ekleri ilişikte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Mehmet YILDIRIM
Kaymakama.
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Eki: 1 -Yazı ve ekleri
Bu beige, 5070 sayılı Elektronik İm2a Kanununun 5 inci:maddesi gereğincc güvenli elektronik imza iie imzalanmıştır.
Adres: Ragıp Tüzün Cad. Damladol Sk.. N o:l Ycnimahalle/ANKARA
Ayrıhlılı Bilgi İçin: H.ERCİYAS Ünvanı: V.H.K.İ.
Bölüm: ö zel Öğretim Kurumlan Şube Müdürlüğü
Bolüm yazışma kodu: 39701542
Elektronik Ağ:http://ycnimahalle.meb.goy.tr
E-posta: [email protected]
Tel: (0312)315 39 5 5 / 128-129
Faks:(0 312)343 30 43
YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KÜLTÜR SANAT KOMİSYONU ESER İNCELEME RAPORU
Özei Samanyolu Eğitim Kurumlan Öenel Müdürlüğü
tarafından ortay alınmak (Uck1
müdür)üğüımi7e başvurusu yapılan 'İlkokuJar ve Ûrtaoklar Arası Türkiye Geneli Mafsmatık
Y arışm ası" na ilişkin.şartname, komisyonumuzca incelenmiş olup eser içeriğinin, Türk Milli
Cğitimı'nin giinul esas ve ilkelerine ııygun olduğu, öğrencilerin pedagojik gelişimleri açıtından
btr sakınca içermediği ve eğitim öferetimı aksatm adan, okut yönetim lerinin sevk ve
d en etim lerinde olmak koşuluyla Türkiye genelindeki tüm resmi ve özel İlkokul ve
artaokulann öğrencilerinin katılııtrfârmın uygun olduğu kanısına varılmıştır.
Bu tutanak tarafımızca düzenlenip imza edilmiştir.
KOMİSYON ÜYEIFRİ
‘ILMAZ
Kenan YtlOlZ
YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI
Özel SamanyoJu Eğitim Kurumlan Gene Müdürlüğü
SAYI
KONU
; B.08.4JviEM,2.06.<î4.AD-310-j* ^
: 10. Ulusa) Matematik Yarışması
**
İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
Yenimahalle/ANKARA
İLGİ : Şubat 2005/2569 Sayilı Tebliğler Dergisinde Yayımlanan “Milli Eğitini Bakanlığı
İlköğretim vc Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Madde: 1-22
İlgi Yönetmelik özerine 22 Mart 2013 tarihinde Saat: 09.30’ da İlkokulların 4. Sınıflar
ile ortaokulların 5*7 ve 8. Sınıflara Türkiye geneli resmi ve özel İlkokullar ve ortaokullar
arası “Ödüllü Matematik Yarışması” düzenlemek istiyoruz.
Makamlarınızca uygun görülmesi halinde gereğini olurlarınıza arz ederim.
Hakan Yll
Genel Ml
Ç)
/
EKİ
Yarışma Şartnamesi
Adres : Sta-faal M ahafletUaBSSofc«it»a;2 Yenimahalle/ ANKARA Tci:tlf3t2V386 35 .'■3 P ta F*k»:Û(3i2) 38635 7t>
İnternet Adresi: www.samanvoiuJk 12.tr E-Mail: [email protected] 2.tr
10. SAMANYOLU
ULUSALMATEMATİK YARIŞMASI
ÖZEL SAMANYOLÜEĞİTİM KURUMLARI
İLKOKUL 4. VE ORTAOKUL 5,7,#. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI
A. AMAÇ
Evrensel bir dil olan Matematikfin öğrencilere sevdirilmesi, bu alanda daha
ileri çalışmalar yapabilecek gençler arasında tanışma> bilgi ve tecrübe paylaşmana
katkıda bulunulması, yetenekli olanların teşvik edilmesi ve ödüllen dirilmesi.
B. YARIŞMA ŞARTLARI
1. Bu yarışma üç farklı kategoride yapılacaktır. Ortaokul 7 ve 8. Sınıflar Fermat, Ortaokul
5. Sınıflar ÖkJİd ve ilkokul 4. Sınıflar Gauss kategorisinde yarışacaklardın
2. Fermat kategorisi Türkiye geneli, ökiid ve Gauss kategorileri ise İç Anadolu bölgesi
gemelmdeyapılacaktır.
3. Fermat kategorisinde yarışmaya her okul, okul idaresi tarafından belirlenecek en fazla 4
öğrenci ile katılabilir, ökîid ve Gauss kategorilerinde sayı sınırlaması
bulunmamaktadır.
4- Basvurular,17 Şubat 2014tarihinden itibaren başlayıp.18 Mart 20l4günü
saatl7:0D'dasona erecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru gününden sonraki başvurulardan Müdürlüğümtlz soruınlu değîldir.
5, Başvurular
httn://ıgnKA'fliMfl«t>iQ/».kl2.ırvevaıvH’w.wmB.orgjfı,adreslerinden
yapılacaktır. Faks ya da telefonla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
online
6* Başvuruda İstenen bilgilerin doğru şekilde doldurulması sınavın güvenliği açısından
önem arz etmektedir. Bilgileri yanlış girilen öğrenciler sınava alınmayacaktır.
7. Yarışmaya katılım tamamen ücretsizdir.
8. Başvurusu yapılan öğrencilerin sınava katılmaması durumunda yerine başka bir öğrenci
giremez.
9. Yarışmaya ferdi olarak katılmakisteyen öğrenciler okul müdürlüklerinin onayıilesınava
müracaat edebileceklerdir.
10. YanşmaFermat kategorisinde ilköğretim ve ortaokul müfredatıniÖklid ve Gauss
kategorilerinde ise ilköğretim müfredatını kapsamakta olup öğrencilerin matematik ve
genel yeteneklerini ölçmeye yönelik sorular içermektedir. Bununla birlikte sınavda
Matematik Olimpiyatına hazırlanan öğrencilere yönelik genel yetenek sorulan da yer
alacaktır
11. Fermat kategorisinde 7 ve 8. Sınıflara sorulan sorular ve değerlendirme ortak olacaktır.
12. Yarışma sorulan, “Sınav Komisyonu” tarafından hazırlanıp yine “Sınav Komisyonu”
tarafından değerlendirilecektir,
13. Yammadaheggp makinesi, pergel, cetvel gibi araç-gereç kullanımına müsaade edilmez.
Yansmavacen telefonuyla girilmez.
14. Samanyolu Eğitim Kuramlarına bağlı Okullarımız değerlenditmeye dâhil edilmeyecektir
1
15, Yarışma tüm kategorilerde 09:30 başlayacak ve tek oturumda gerçekleştirilecektir.
Fermat kategorisinde yarışmal5û dakika öklid ve Gauss kategorilerinde ise 120 dakika
sürecektir. Tüm kategorilerde 40 teşt sorusu, sorulacak ve puanlar hesaplanırken doğru
cevapların sayısından yanlış cevapların î4’ü çıkarılarak sonuç belirlenecektir,
11-Yarışmaya girişte öğrencinin fotoğraflı nüfus cüzdanını , nüfiıs cüzdanında fotoğraf
yoksa; nüfus cüzdanı ile birlikte fotoğraflı Öğrenci belgesiniyanmda bulundurması ve
yarışma öncesi salon görevlisine İbra etmesi zorunludur.
12-Yarışmaya katılım ücretsiz olup, katılanlar, yarışma yerlerine kendi imkânları ile
geleceklerdir.
13- Fermat kategorisinde şehir dışından gelen öğrenciler ve başlarındaki bir (1) rehber
öğretmen önceden bildirildiği takdirde21 Mart 2014 Cuma akmamı okulumuzda misafir
edilecektir. Misafir kontenjanımız sınırlıdır. Öklid ve Gauss kategorisinde katılan
öğrenci ve velilerine konaklama imkanı verilemeyecektir,
14- öğrencilerin sınav yerleri 20 Mart 2014 Perşembe günü httaJ/umv.samanvoiu.k 12 .ti
vevaK?K>H>.tfOTv,o/B^radreslerinden çıktısını alabilecekleri sınav giriş belgelerinde
duyurulacaktır.
C. YARIŞMA ORGANİZE - YÜRÜTME KURULU VE SEVAVKOIVÜSYONÜ
1) Yarılma Organize ve Yürütme Kurulu
Bu kurul Özel SamanyoluEğitim Kurumlan İdareci ve öğretmenlerinden oluşmaktadır.
GÖREVİ
ADI SOYADI
HakanYLLMAZ
Genel Müdür,« Fizik
Başkan
... :ÖkülM dS-3ir^:..;v,
. 2 ' Başkan Yrd.
Soner ÖNER
Mustafâ KEKİIf
Okul Müdürü- Coğrafya
üye
.4i,....: Ö ye..........
Okul
Müdürü- Fen Bil.
Murat OLCAY
. 5 ■
: 0ye
Okul Müdürü- Matematik
Muhterem KAYA
Okul
Müdürü- İngilizce
Üye
Ahmet
PEKTAS
■6
: 7
ö v e ...... — T - , Harun EREN
2) SINAV KOMİSYONU
GÖREVİ
t
Başkan
Üye
0ye
4 : Üye
5 Üye
6 Üye
7
Üye
. 2
ADI SOYADI
ZaferŞİMŞEK
SaİmAVİNeA
Ali KESKİN
Murat EVSEK
tn v e r * ^ K A L
ÖmerARSLAN
BRANŞ
Komisyon Başkanı
(Matematik)
Matematik öğretmeni
Matematik Öğretmeni
Matematik Öğretmeni
Matematik öğretmeni
Matematik Öğretmeni
D* YARIŞMATAKVİMİ;
1) Yansma22 Mart 2D14 Cumartesi günîi saatflfrŞyda yapılacaktır
2) Ödül töreni 22 Mart 2014Cumartesi ettntt Saat IStflO'da yapılacaktır.
.2
Fermat Kategorisi;
Özel Samanyolu Anadolu ve Fen Lisesi
Adres:Ostim Mahallesi 1285 sokak no; 2 YenimahalUe/Ankara
Tel: 0312 3863555
Ökiid ve Gaııss Kategorileri;
Özel Yüksel Sarıkava İlkokulu ve Ortaokulu
Adress358. Cad 387. Sk, No:2 Demetevler/ANKARA
T el: 03123345070
Özel Batikent Samangnlu İlkokulu ve Ortaokulu
AdresîYenibata Malı. 2423.Sok. No: 2 Batıkent/Yeniraahalle/Arıkara
T e l: 03125664669
ö zel Nurettin Topçu İlkokulu ve Ortaokulu
Adresîlvedik Mah. Anadolu Bulvarı 1566 SokakNo: 1 Yenimahalle/ANKARA
Tel; 0312335,3292
F. SONUÇLARIN DUYURULMASI
? 23Mart20l4Pttzargünü
saat
l2'M ’âsaw w .um \ore.tr
htÎD://imtv.samanvûtu.kl2.JriidTtslenndend\ı\um\acakhr.
ve
G. YARIŞMA UYGULAMASI VE ÖDÜLLER
s Ödül törem 22 Mart 2014 saat lS;00*da yapılacaktır.
^ Yarışmaya katılan Öğrenciler;
i)Fermat kategorisinde;
2 bölgeolarak ödüllendirilecektir.
1. B8lge;Antalva. Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edime İstanbul, İzmir,
Ktrklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ» Uşakve
YalovaiUerinikapsamaktadır. Bu Böîgeye4 Alim,8 Gömüş, İ2Bronz madalya olmak
Üzeretoplam 24 madalya verilecektir
2. Bölge: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar,Agn,Aksaray, Amasya, Ankara» Ardahan,
Artvin, Bartın, Batman, Bayburt, BiIedkJBingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum,
Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane,
Hakkari, Hatay, İğdır, İsparta, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu,
Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Niğde,
Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şımak, Tokat, Trabzon,
Tunceli» Van, Yozgat veZonguldak illerini kapsamaktadır. Bu Bölgeye 6 Aîtın, 12 Gümüş, 18
Bronz madalya olmaküzere toplam 36 madalya verilecektir;
Bölgelere verilecek madalya sayılan 2013 yılında yapılan 9. UMY’ye (Ulusal Matematik
Yarışması) o bölgeden katılan öğrencileri*) tüm öğrencilere oranı göz önünde bulundurularak
tespit edilmiştir.
ii) Öklid kategorisinde;
3 Alim, 6 Gümüş, 9 Bronz madalya olmak üzere toplam 18 madalya verilecektir.
iii) Gauss kategorisinde;
3 Attın, 6 Gümüş, 9 Bronz madalya olmak üzere toplam 18 madalya verilecektir.
Ödüller aşağıdaki gibi olacaktır.
Fermat Kategorisi Birincisine
Altın Madalya alan öğrencilere
Gümüş Madalya alan öğrencilere
Bronz Madalya alan öğrencilere
: İphone 5
; Tablet PC
: Kol saati
: MP5 Player
/ Ayrıca yarışmada başarılı olan öğrencilere, okullarına ve öğretmenlerine sertifika verilecektir:
+ Sınav Komisyonunun değerlendirmesine göre özel ödüller verilebilecektir.
H. ÖDÜL TÖRENİ
Ödtll töreni; ödül almaya hak kazanan öğrenciler, veliler ve davetlilerin hazır bulanacağı
22 Mart 2013Cumarteslgünü saat ISsOO’de Özel Samanyolu Liseleri Konferans Salonuttu’nda
yapılacaktır.
L SONUÇLARA İTİRAZ
İtirazlar, yarışma sonuçlanma açıklandığı günden itibaren iki gün içinde mesai bitimine
kadar Yarışma Organize ve Yürütme Kuruluna yazılı olarak yapılmalıdır. İtiraz dilekçesine, özel
Samanyolu Anadolu ve Fen Liseleri Muhasebesine yatırılmış olan 100 TL tatarındaki “İtiraz
Başvuru Belgesi” makbuzu eklenmelidir. İtirazlar iki gün içinde sonuçlandırılacaktır ve belirtilen
nsul haricindeki itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtiraz Başvuru bedeli olarak toplanan para ile
imkânları dar bir okula TÜBİTAK Bilim Kitapları alınacaktır.
J. İRTİBAT ADRESİ
Özel Samanyolu Anadolu ve Fen Lisesi
Ostitn Mahallesi 128S sokak no;2 Yenimahallle/Ankara
Tel: 0312 3863555
Fax: 0312 3863570
/ / vy )
HakanY3Lp/IA&
özel Samanyolu Eğitim Kurumlan
Genel Müdürü
4
Download

Matematik Yarışması - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü