T.C.
ANKARA
8. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
: 2014/1912
KARAR NO : 2015/1585
İT
İM
-S
EN
_DA_ V_ A_ C_
_ I ______: Sedat TOMRUK adına Aktif Eğitimciler Sendikası
I _ İ_ _ _____: Av.
L
_.
_VE_ _K
DAVALI LAR
: 1- Mamak Kaymakamlığı/ A KARA
����������2 - Ankara Valiliği/ ANKARA
VEKİLİ
Av.
- Aynı yerde
����������-
DA V ANI N ÖZETİ
: Ankara ili Mamak İlçesi Rıfat Börekçi İlkokulu'nda müdür olarak
görev yapan davacı tarafından, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin
Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik ile ekinde yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim
Kurumu Müdürleri Değerlendirme Fomrn gereğince yapılan yönetici değerlendirmesi
sonucunda düşük puan verilerek başansız sayılması ve bunun neticesinde müdürlük görevinin
sürdürülemeyeceğine ilişkin davalı idare işleminin; hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali
istenilmektedir.
EĞ
ANKARA V ALİ LİGİ'NİN
SAVUNMA SININ ÖZETİ: Bakılan davada idarelerinin hasım mevkiinden çıkartılarak,
Mamak Kaymakamlığı husumetiyle yürütülmesi gerektiği, davacı hakkında yapılan
değerlendirmede hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği
savunulmuştur.
İF
M AMAK KA YMAKAMLIGl'NIN
SAVUNMASININ ÖZETİ: Davacı hakkında tesis edilen işlemin mevzuata uygun olduğu
belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
AK
T
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Ankara 8. İdare Mahkemesi'nce davalı Ankara Valiliği'nin husumet itirazı
yerinde görülmeyerek işin gereği görüşüldü:
Dava, Ankara İli Mamak İlçesi Rıfat Börekçi İlkokulu'nda müdür olarak görev yapan
davacı tarafından, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yöneticilerinin
Görevlendirilmelerine llişkin Yönetmelik ile ekinde yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim
Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu gereğince yapılan yönetici değerlendirmesi
sonucunda düşük puan verilerek başarısız sayılması ve bunun neticesinde müdürlük görevinin
sürdürülemeyeceğine ilişkin davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
652 sayılı Millı Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname'nin 37. maddesinin 8. fıkrasında; Okul ve Kurum Müdürlerinin, İl Milli Eğitim
Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcılarının ise Okul veya Kurum
Müdürünün inhası ve İl Millı Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına
görevlendirileceği, bu görevlendiımelerin süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi
dolanların yeniden görevlendirilmesi_ ile bu fıkranın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve
esasların yönetmelikle düzenlenece�hükmü yer almıştır.
Yukarıda yer alan hükümde atıf yapılan ve 10.06.2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi
1
UYAP Bilişim Si teminde yer alan bu dokümana hıtp: vaıandas.uyap.gov.ır adresinden 2bhmdtz - 6T6YcPb - 8mCUYFq - 7yZPyE= kodu ile erişebilirsiniz.
T.C.
ıt.
A\K-{RA
iDARE MAHKE}ıESi
EsAs No
:20|4119|2
KARAR ı-O :20l5/l585
AK
Tİ
F
EĞ
İT
İM
-S
EN
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığlna Bağh Eğitim Kurumlan
Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yöneımetiğin l0. maddesinde; Yöneticilerin dört
yıllığına görevlendirileceği, aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle
yönetici olarak görev yapılamayacağı, bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanla dört yıldan
faz|a sekiz yıldan az görev yapanlardan aynı eğitim kurumuna yönetici olarak
görevlendirilenlerin görevlerinin, sekiz yılın dolduğu tarih itibanyla bu Yönetmelikte
öngörüldüğü şekilde sonlandınlacağı, yöneticilik görev süresi uzatılmayanlardan yeniden
görevlendirilmek isteğinde bulunanların, aynı görevlendirme dönemiyle sünlrli olmak üzere, en
son görev yaptıkları eğitim kurumlannda görevlendirilemeyeceği kurala bağlanmış, 15.
maddesinin l. fıkrasında, "Görev sürelerinin uzatılmasrnı isteyen müdürler elektronik ortamda
başwruda bulunur. Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar ile görev yaphkları eğitim
kurumunda sekiz yıllık görev süresini dolduran müdürler, Ek-l'de yer alan Görev Süreleri
Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilir."
hükmüne; 16. maddesinde ise, "Dört yıllık görev süresi sona eren müdürlerden halen görev
yapmakta olduklan eğitim kurumundaki görevlerinin uzatülması için başıı.ıruda bulunanların
görev süreleri, Ek-l'de yer alan Form üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 100
üzerinden 75 ve daha üstii puan almalan halinde, il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine
valinin onayı ile uzatılır." hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda anılan Yönetmelik ile, dört yıllık görev süreleri dolan eğitim kurumu
müdürlerinin, görev sürelerinin uzatılmasında, yönetmelik ekinde yer alan Görev Süreleri
Uzatlacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilmeye tabi
futulacağı düzenlenmiş, bu değerlendirme formunda yer alan kriterlerin, ilçe milli eğitim
müdürü, ilçe milli eğitim müdürlüğünde görev yapan iki şube müdürü, eğitim kurumunda görev
yapan en kıdemli ve kıdemi en az olan öğretmenler, öğretmenler kurulunca seçilen iki öğretmen,
okul aile birliği başkanı ve başkan yardımcısı, öğrenci meclisi başkanı tarafından evet yada
hayır ile doldurularak değerlendirme yapılması, evet ile doldurulan kriterlerin karşılığında yer
alan puanlann toplanması, hayır ile doldurulan kriterlere puan verilmemesi suretiyle oluşan
toplam puana göre 75 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı, bu puanın altında kalanların ise
başarısız sayılacağı düzenlenmiş iken; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 18.2.20l5 tarih
ve YD İtiraz No:20l4ll15l sayılı kararıyla; Yönetmeliğin eki olan EK-l "Görev Süreleri
Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu"nun "Açıklama" başlıklı
kısmının 3. maddesinde "en az a|tı ay çalışmış olma" şartının, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim
Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynak|arından Sorum|u Şube Müdürleri için
aranmamaslna ilişkin kısmı yönünden "Ek-] Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu
Müdürleri İçin Değerlendirme Formıı'nda yer alan değerleııdirme kriterleıine cevap
verilebilmesi, okul müdürü hakkında objektif ve doğru bir değerlendiıme yapılabilmesi için çok
ivi taııınması, bunun için de maloıl bir süre birlikte çalışılması gerektiğinden, bö,vle bir şarnn
Egiıim Kurumundaki En Kıdeınli Ögreımen ile Kıdemi En Az Oloıı Ögreımenler için aranırken
jlç,e Milli Eğitim Müdürti, Eğiıim Klırumundan Sıırıınıhı
Şııbe Miiıliiı,ii ve İnsan Kul,naklurından
Sonımlu Şube Müdürleri için araıımamasıııa iIişkin eksik düzenlemede hukuka uyarlık
görülmediği" gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.
Dava dosyasının incelenmesindeni Ankara İli Mamak İlçesi Rıfaı Börekçi İlkoku|u'nda
müdür olarak görev yapan davacı tarafından, Milli Eğitim Bakanhğına Bağlı Eğitim Kurumları
Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik ile ekinde yer alan Görev Süreleri
Uzatılacak Eğitim Kurumu i*,lüdürl;ri Değerlendirme Formu gereğince yapılan yönetici
değerlendirmesi sonucunda düşfü puan verilerek başarısız sayılması ve bunun neticesinde
müdürlük görevinin uzatılmaması üzerine bakılmakta ulan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
2
LryAP ai]işim sisıeminde yera]an bu dokümana
h İpr, vatandas.uyap. go! .lr adresinden
2bhmdtz - 6T6YcPb - 8mcUYFq - 7vzPyE=
kodu ile erişebilirsiniz
T.C.
ANKARA
8. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO
: 2014/1912
KARAR NO : 2015/1585
AK
Tİ
F
Başkan
EĞ
İT
İM
-S
EN
Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kumlu'nun
yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararının birlikte değerlendirilmesinden; 4 yıllık görev
süresini dolduran eğitim kurumu müdürlerinin, Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu
Müdürleri Değerlendirme Fomm üzerinden değerlendirileceğinin öngörüldüğü, ancak anılan
formun 60 puanlık bölümünü değerlendiren İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan
Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürü için; hakkında
değerlendirme yapılan yönetici ile makul bir süre çalışmış olma şartına yer verilmemesi
nedeniyle yürütmenin durdurulmasına karar verildiği göz önüne alındığında, idarece yeni bir
düzenleme yapılmak suretiyle makul sürenin belirlenmesine kadar belirtilen paydaşlarca verilen
puanların başarı sıralamasında esas alınmasına olanak bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.
Bu durumda; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 18.2.2015 tarih ve YD İtiraz
No:2014/1151 sayılı yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararın gerekçesi de dikkate
alındığında, davacı hakkında objektif ve doğru bir değerlendirme yapılabilmesi için
değerlendirmede bulunacaklar tarafından davacının çok iyi tanınması ve bunun için de davacıyla
makul bir süre birlikte çalışılması gerektiği açık olup, değerlendirme yapan paydaşlardan davacı
ile makul bir süre çalışıp çalışmadığı tespit edilemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim
Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürünün
değerlendirmeleri sonucunda verilen puanlar esas alınarak davacının başarısız sayılması ve
müdürlük görevinin sürdürülememesine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemlerin iptaline, aşağıda dökümü yapılan
147,20-TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret tarifesi uyarınca belirlenen 750,00-TL
avukatlık ücretinin davalı idarelerden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin
kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30
gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere,
27/10/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
YARGILAMA GİDERLERİ
Başvurma Harcı :
Karar Harcı
Vekalet Harcı
Posta Gideri
TOPLAM
Üye
Üye
25,20 TL
25,20 TL
3,80 TL
93,00 TL
147,20 TL
3
UY AP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden 2bhmdtz - 6T6YcPb - 8mCUYFq - 7yZPyE= kodu ile erişebilirsiniz.
Download

Esastan iptal kararı 2015/1585 Ankara8 için tıklayınız