T.C.
SAMSUN
2. İDARE i\'1AIIKEMESİ
ESAS NO
: 2014/l 522
KARAR NO : 2015i1535
DAVACI
: TURGUT COMART ADINA AKTİF EGİTİMCİLER SENDİKASI
��������VEKİLİ
:
��������- Av.
: SAMSUN VALİLİGİ - SAMSUN
: AV.
-S
EN
DAVALI
VEKİLİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü /SAMSUN
AK
Tİ
F
EĞ
İT
İM
DAVANIN ÖZETİ :Samsun ili, Kavak ilçesi, Yaşar Doğu İlkokulunda müdür olarak görev
yapan davacının, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin
Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik ekinde yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu
Müdürleri İçin Değerlendirme Formu uyarınca 69,56 puan verilerek başarısız sayılması işlemi ile bu
form uyarınca müdürlük görev süresinin uzatılmaması yönelik işlemin; değerlendirme formunun
objektif bir şekilde doldurulmadığı, takdir yetkisinin subjektif bir şekilde kamu yararı gözetilmeden
kullanıldığı, müdürlük görevinde başarılı olduğu, herhangi bir disiplin cezası bulunmadığı gibi
soruşturma dahi geçirmediği, önceki sicillerinin ve çalışmalarının olumlu olduğu iddia edilerek iptali
istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici l O. maddesi
hükmü uyarınca okul müdürlüğünde dört yıllık süresi dolan davacının, görevinin kendiliğinden sona
erdiği, anılan kanuna dayanılarak çıkarılan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan
Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik uyarınca davacmm, görev süresinin
uzatılabilmesi için Yönetmelik ekinde yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri
İçin Değerlendirme Formundan 75 veya üzeri puan almasının zorunlu olduğu. davacının
değerlendirme formu uyarınca 75 ve üzeri puan alamadığı için görev süresinin uzatılmadığı ileri
sürülerek yasal dayanaktan yoksun davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Samsun 2. İdare Mahkemesince dava dosyası incelendikten sonra gereği
görüşüldü:
Dava, Samsun ili, Kavak ilçesi, Yaşar Doğu İlkokulunda müdür olarak görev yapan
davacının, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine
İlişkin Yönetmelik ekinde yer alan Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin
Değerlendirme Fonnu uyarınca 69,56 nuan verilerek başarısız sayılması işlemi ile bu form uyarınca
müdürlük görev süresinin uzatılmaması yönelik işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin 37/8. maddesinde, "Okul ve Kurum Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi
üzerine, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Millı
Eğitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin
süre tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın
uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir." hükmü ile Geçici 10/8.
Maddesinde, "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür
Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların
görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev
süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının
bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer." düzenlemesi yer almaktadır.
. Anılan Kanuna dayanılarak düzenlenen ve dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte
yürürlijktç bulunan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin
Göre0endirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin I O. maddesinde, "Yöneticiler dört yıllığına
1
UYAP Hilişiın Sisteminde ver alan bu dokümana hııp:1/,atandas.uyap.goY.tr adresinden QX/8MVu - EMJRNZ - BSLN7Xh - lbq4XI= kodu ile erişebilirsiniz.
T.(,.
S.,\}lS[]\
iD.\ıt}. \t,\HK}.}lEsi
ES..\S NO
: 2()1 ' l 5]]
KAR,\R ı-() : ](}l5, l5j5
2.
.+
EĞ
İT
İM
-S
EN
görevlcndirilir. Aynı unvanla aynı eğitiııı kurumunda sckizyıldan fazla süreyle yöneticı olarak görev
yapılanıaz." l5. nıaddesinde. "Görev siirelerinin rızatllıııasını istcyen müdürlcr elektronik ortaıırda
başr,unıda bulunur. Miidürlüktc döı,t yıllık görev sürcsini dolduranlar ile görcv yaptıkları eğitim
kıırumunrla sekiz yıllık görev siircsiııi dolduran müdürler. Ek-l'de ycr alan Görcv Süreleri Uzatılacak
Hğitiın Kuırımu Müdiirlcri Değcrlcndirınc Forıııtı üzerindcn dcğcrlendirilir.". l6. ııiaddesindc ise.
"Döıl yıllık görev süresi sona ercn ııüdürlerden lralen görcı, yapır]akta oIduklar| eğitim kuruınundaki
görcvleriniıı uzatılıııası içiı,ı başr,urtıda brıluııanların görcr siirelcri. Ek-l'rlc yer alaı-ı Fotıı tizcriııdcır
yapılan dcğerlcndiı,ırrc soı,ıucuırda l00 üzcıindcn 75 ve daha üstii puan a|ırıaları halindc, il n-ıillieğitinı
miidürünün tcklifi üzcrinc valinin onayı ilc rızatılır." hükiiı,ırleriııc ycr verilı,ı,ıiştir.
Dava dtısyasının iırcelenırıcsindeır. Saınsun ili Kavak ılçcsi Yışıır Doğu İlkokulunda ıntidüı,
tılarak görcv yapan davacının. 4 yıllık görcv sürcsinin dolması ncdcniylc 652 sayılı Kanun llükınünde
Kararnanıcniıı 37"8. vc (icçici l0ı8. nıaddcsi uyannca görev sürcsinin sona erdigi, görev sürcsinin
rızatı labi]ıııesi için yukarıda aktarılan Yönetmelik hiikırıü uyarıııca hakkında düzenlcıren Görev
Sürcleri Uzatılacak Eğiliın Kuruınıı Miidiirl(-fı İçin Dt!crJcndırmc Forırru uyaı,ınca davacıya 69,56
puan vcrildiği. değerlendirme forırıu uyarınca 75 ve i,izefi puan alanıadığı içiıı görev süresinin
uzatılı,ı,üaı,ü,üas! üzcı,ine bakılan davaııın açıldığı anlaşılııaktadır.
Yukarlda aktırllaır Yönclmelik ile. döft yıllık görcv sürelcri d<ılan eğitim kurumu
nıüdürlcriııiıı. gaircv siirclcrinin uzatıltıası l,ıususuııda, Yönetınclik ekindc yer alan Görev Sürclcri
AK
Tİ
F
Uzatılacak Eğitiıı] Kurü.ııııüı Mtidiir]eri İçin Dcğı.,rlendirıne Fornırı üzcrinden dcğerlendirilıncyc tabi
1,1,ıtulacağı düzcnlcnmiş. bu dcğcrlcndinııc fom,ırırıda yer alan kritcrlcriıı. ilçe ııilli eğitim müdürü, ilçc
nrilli eğitiın ııiidiirlüğünde görçv yapan iki şubc niüdiirü, cğitiın kuruınunda görev yapan en kıdcınli
vc kıdcıı-ıi en az olan ijğretncnler, öğrctıncnlcr krıruluııca scçilen iki öğIctmen, okul aile birliği
başkanı vc başkan yardııııcısı, öğrenci ıneclisi başkanı tatalindan "Evet" ya da "Hayır" ile
doldunılarak değerlendirn,ıc yapılması. "Evet" ile doldurulan kritcrlerin karşılığında yer alan pı.ıanların
t()plirnıı,ıiısı. "Hayır" ilc dtıldurulaıı kriterlerc prıan r,crilıı,ıeıncsi surctiyle oluşan toplam pı.ıana görc 75
ve üzeri puan alaı,ıların başaıılı sayılacagı. bu puanıır altıırda kalanların ise başarısız sayılacağı
dtizenlcnnıiştir.
Eğitim-öğretim ihaliyctlcrine yönelik kaııru hizınctiniı,ı suıruınuııda yöneticilik görevi üstlcı]cn
kan,ıu görevlilcri. kurun,ıun düzeıı vc işleyişi ile laaliyctlcrin ııcvzuata uygı.ın bir şckildc
ylirütiilırrcsindcn birinci dercccde soruın]uduı,lar. Brı soruınltıluğun bir gercği olarak, eğitiın
kııruıı,ıunun yöncticisi konunruııda bulunan okul ınüdürlcrinin pcrfonnaı]sünı ölçnıcyc yönelik. çok
sayıda kı,itcrdcır oluşan vc dcğişik birimlcrcc dolduırlan dcğcrlcndinıc lbrmlarıııın di'ızenlcncccği bir
sisteıı-ıiıı ihdas edildiği görüln,ıektedir. Bu dcğcrlendirnıe, eğitim-öğretiın hizmetlerinin etkiı,ı ve
ı,criıııli bir şckiIdc sııııtılırıasın| ölçtiiL]ii kadar. ııremuriyet statüsü içcrisinde bcIli bir birikinı vc
çalışıı,ıaıııır karşılığı olaı,ak clde edilcn nrüdürltik görevinin ilgilisince devaın ettirilebilnıesiaçısındaıl
iiı]cm aı,7 etüncktediı,. [}ıı kapsaında. dalıa önccki sicillcri vc tcftiş raporlarl iyi vcya çok iyi
dereccsiı,ıde olaır yöneticilere. değerlendirıııe fbrı,ı,ılarında (75 puaııın altıırda) başarısız puaıı takdir
cdilıncsi haliııde buırun geı,ckçclcı,iııiı-ı sonı[ıt bir şckildc ortaya ktıı,ıulması idari işlcııin deııetlencbilir
olınası açısındaıı gercklidir.
Bu açıdan bakıldığında, değeılcndirınc fonnundaki kriterlerc olumsuz ccvap verilınesi,
ilgiliniıı giirevini gcrcği gibi yapınadığı. göreviııi yerine gctirıncdc cksiklik vcya kusuru bulunduğu
soırucu|lu doğuracağıııdan. olunısıız dcğcrlendiı-ıneııiı ncdenlcriı,ıin açık vc nct bir şckildc orlaya
koırulnıası şaıltır. Yöncticilik görcvi csı,]asında herhangi bir sonıştunna geçinrıcyen, disiplin cczası
alnıayan.yöneticilik görevini layıkıyla yerine getirmediği yolunda bir tespit bulunmayan veya
öğIetı]rcn,i ijğrcnci ya da velilcr ıarafindan şikayctc konu cdilıncycıı buııa kaı,şılık geçmiş sicillcri ve
gcçirrliği teftişlcr soıırıcııırda başarı düzeyi çok iyi olarak belirleırcn yöneticilcr hakkındaki
dcğcrlenclirı-r,ıe lormunun. hiçbir veri ortaya konulııaksızın -salt idarcnin takdir yctkisinc dayanılarak.ııJpnşrız tlüzenlcııınesi hııkukı ayk!rılık ıcşki l eııııckıedir,
': "',}Qlayda. duvacı hıkkındı düzenlcn,.,n tk-l değcrlcııdirmc lhrıntınıın. ilç., ınillicğiliııı ıniiıliirti.
fr
.,f'.
ış,
*"
ti
.:: J}
İ
U]'.\P tli]isinr s'\ı.İrin(lc !c. ı]an
2
hU
iolünrıD hııp !ııııı.lı§,uü
p.!o\
,n,
ıdrcslnlcn QX/8MVU - EMjRfVZ - BSLN7Xh - |bq4XI=
ko(lü
il. cri§cbiliısinız
T.C.
SA,1Sl'�
2. İDARF. :\IAIIKE\IF.Sİ
ESAS NO
: 201-V1522
KAR_..\R �O : 2015 1535
Başkan
EĞ
İT
İM
-S
EN
insan kaynaklarından sorumlu şube müdürü, eğıtım kurumundan sorumlu şube müdürü tarafından
doldurulan kısmı üzerinde yapılan değerlendirmede, cevaplandırılan kriterlerin bir kısmına "Hayır"
cevabı verilmesine rağmen, söz konusu hanelere bu cevabın verilmesini gerektirir hukuken geçerli
somut ve objektif nitelikte hiçbir sebep gösterilemediği, değerlendirme formundaki aynı soruya farklı
kişiler tarafından. gerekçe belirtilmeden birbiriyle tezat oluşturacak şekilde farklı cevaplar verildiği,
değerlendirme formunda birbirinin tamamlayıcısı veya devamı niteliğindeki değişik sorulara da aynı
kişi tarafın dan çelişkili cevaplar verildiği. öğretmenler ve okul aile birliğince yapılan
değerlendirmelerin olumlu "Evet" olduğu, davacının müdürlük görevinin devam edip etmeyeceğini
belirleyecek olan dcğerlcndirınc formunun doldurulmasında hassas davranılmadığı. davacının
müdürlük görevini gereği gibi yerine gctinncdiği veya görevinde özensiz davrandığı. verimsiz ya da
yetersiz olduğu yolunda somut bir gerekçe belirtilmeden değerlendirme formunun düzenlendiği,
dolayısıyla davalı idarece olumsuz ve düşük puan takdir edilme. ine esas teşkil eden nedenlerin ortaya
konulamadığı. davacının müdürlük görevinin. nesnel. somut ve hukuken geçerli bir neden
belirtilmeden düzenlenen değerlendirme formu gerekçe gösterilerek uzatılmadığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda, davacıya, Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin
Değerlendirme Formu uyarınca düşük puan takdir edilmesine dayanak teşkil eden somut bilgi ve
belgenin Mahkememize sunulitınadığı, dolayısıyla başarısız sayılmasına ve müdürlük görev süresinin
uzatılmamasına ilişkin işlemin hukuken geçerli bir dayanağının olmadığı sonucuna varıldığından.
dava konusu işlemlerde hukuka uygunluk bulunmamıştır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemlerin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 152.40 TL
yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca
belirlenen 750.00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta
ücretinin karar kesinleştikten sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün
içerisinde amsun Bölge İdare Mahkeınesi'nc itiraz yolu açık olmak üzere, 14/10/2015 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.
Üye
}��
YARGILAMA GİDERLERİ
Başvurma Harcı
Karar Harcı
Posta Gideri
25,20 TL
25.20 TL
102,00 TL
TOPLAM
152,40 TL
AK
Tİ
F
;.;? /
Üye
n'\ ��·
:->:ı..·
. . ....
'
/
· ·
ASH�!BlD!R
..
3
lJYı\P f'lili�iııı Si,ıcıııinde ver alan bu dokümana lıttp: ,aıanda,.u}ap.ııo, .ır adröindcn QX/8MVu - EMJRNZ - BSLN7Xh · lbq4XI= kodu ile eri�cbilir,,iniz.
Download

Esastan iptal kararı 2015/1535 Samsun2 için tıklayınız