T.c.
MUT KAYMAKAMLIĞI
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Ç
Sayı
.89187309.410.021 5
Konu
:Özel Meslek ve Teknik Anadolu Liselerinin
33
23noızoıı
saglık Alanı Ögrenti \akil ıe Ceçişlcri
MüDüRLüĞarNF,
İ'gi
Villi
TelürriL Aİıdolu
göndelilnliŞtir.
l-giıim Müdür]ügü.lün l' lU 2014 ıalihli le 46562'72 sayılı Özel
Meslek ve
Liıelerinin Sagllk Alanl Ögrenci Nakil ye Geçişleri ile ilgili yazıla ekte
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiıı.
EKLER
i
Ek-1 Yazl (2 adet)
DAĞlTIM:
O
aöğretin okul Miid.
,
,r.C.
rllRstN \-\LILICl
']
ts'r
"
'Li
y,. i: v
İl 1,1il]i Eğjtiİı \ıüdür]üğü
\^lJ
SaJ,ı : .17955063i405,0I l 46562i 2
Konu: özel \les].k \e TeL<niL( ADadoLu LıseLeıiı]]r,ı
SağLık Alanı Öğrenci Naldl ve Geçişleıi
]1l1aD\14
LAYMAI(AMLiĞINA
(ilçe \Iiui EğitiDı Müdürlnğü)
ilgi:
i
6"i0/2014 terihli ve 937rE809,]0j,0 i,/:160]921 say1l1yaa,
aLaırnda ,ie ı,ü]g:_i]ze] aı]adoiu
ÖzeL ııes]elii \e ie]g!i]( Aıeda]u ]ise].iı]]iı sağ]l(
.,]e|e.i]i ol1i]]ar, açrLrs]an esnas]tda, öğıealıı pöıcn
saElık ıı_,eslek lise]eriİd9 eğili
,, apliaca Jü
Ul;.lrl*.İ" ,"İ İ"j"-u],r,nİn ,," i;L,1ı:1,ierde nıesleld eğltim u,gr]]amalaııın
etınekıedjr, Bu neden]e,
l;,İ"lr.İ.,İ" ,r"İİ;l lııızalaııakta ıe bı] eğil;ıı ol1ajılarıııı taahhi]!
l2nci sınıilarına oğıeo:i
ffi;:;;;''."r;;İ; ;ugİ,o,".rl"l, ]jse]e:iİ,ıin iC'uncu, ! ]'iı,ıci ve yerltş:irmeye
esas puanrn
açİl Lrontenlaı bül,nıası l,jajiıCe öğıencioin
,,"J r.
".tr:,.r;n,n; ık,ılı,ı ) er ,:i,ı e}e esas üabai] D,;,n]nde:,ı aztlnatıası kal,dıyJa pı:an
.İ-,.İ
"*Oia 1,apıiacağı ije ijgj]i ilgi,3d<aılığıırız Oze] Oğritinı i("ilr,.,ılar! G3ı,]e
".i_İcn
gar.
ll.Jiİl".
".liJ
lllliıl:;gir:,,.ı-i ılgi yazısı ve e]ri ,"-jakaıı Ona;"ı ekte goıcleriiııiştiı,
ı:es!e]<i ı,e
Ozel ııesieki ve ie]<nik Arqdo]u ]rseL,rinlr sağ]ük alanLarınden ıesıni
es3s
yerleşiijnrc}e
o]üul]JIl
teloilt Anadolu LiseLeriı:iı.ı sağlıl< aLanına ıa]cLen g]iınek i;tedği
,.İ". .,,"","lrn az oLnüanas] la]dı_,Le puan iıstürJüğüıe göre boş lionıenjan bııluıınası
ij\eni;,]ğki ilgilü o]or] mi]dür]ijk]eıine diıru]n-ıası,ıı rica
,"1,1
Cr,",.rl"İ,
ederin.
1ı;ılıbıLeıeğının,
lsmai1_ALICI
valiğ.
Şube \tüdürii
EIlİ:Yazr ve ekj
(2 Adet)
DAĞlTI\{|
Kaymalcanlığına
(Iiçe \4i]]i Eğıtim N{üd!'lrliğiı)
13 İiçe
. f
rLl
Bitgiiqin: Öz.] ğielia] Klrıi:ler| sı53i
3]orrd] !.\,l.
t,
E
,]]e!,g,Y
Posla Adr.si: cz.
Kxd4 ÇET]N/!.i Fj|;, y.ARCl / ŞeJ webA,]] ai : i]Jı:/n]e,:],
lE-]9
]21)
32]
]5
|{0
Piks
Telelrn l(0 -ia1] ]29 ]4 Sl (tHal] Dıhi]iHıi: ]]3,201
AdresI Dulrllrlır! llah CI4K BJll YeıişeL]I/Ilinıs]\
@taa:eı"aııj]39.5.1be.j9c9'a8i8'iı]-c](oduil91aJ,i.d]lğbi]:.
olrri
l.
C],
]\,rİLLİ [ĞiTi\f l].\IiANLIĞI
Özel Öğretim l<urumleı,, Genel Müdür]iiğü
say
:
t6 l,ro/e-o"ı4
93778809/40j,0]/460792]
Konu:Öze] ı4es]eki
\,. Tekİik AnaioLLü Lise]9rjİin
..g,] o.n o8reı" \..|.!, e., i-
VALILrGNE
I]gi: ]!4l].i Eğil-ı.n Baj(anliğ]Düı jj,]]0,']0]-1 iaİia!i l,e 937j8809i405 0].,4j95525
\].,-_'
....]
savl]ı
Öu:] ıı:si:ki \,e ie]inik Aıado]Li jisr]erifüin sağlı]< aLanlnda !e nrüLga öZcl Anadc].!ı
sağll!i nıesieJt liselerince eğitiı.ı \,eıe..]( o]i];]aİ, aç]]IŞlall esnas]İda. öğıen::rı göreı
ög ... ı,
-.-. -.ol:, oa.,
: ..
.,:..-.o .....
..
(.iın
_
g,l"n.".,.İ- ı..r,1
hnsi3ne]erle plo!o](ol in,]Zalaınakta re b,,i eğ:ir.. arianilannl iaahhüL etıie]cedrr, }u ü]ed.nle.
ıı,.ılga ;es»i Aıdolu sağlik mes]ek ]iselerjı:ıı i.ı'üncu ]] jnci ve ]2nci slnlflailn: oArenıı
ıaiiil -"e g:oişLeıinın; açrk konte,]a -]-,tr!nı,.esl h5]]nde !ğieııcinin ,ı,erleşriııne-.,e e,es rİıan.ı
nak]en g]i!],ıe]ü jsteciğj o]nİur .,.erieŞüiliırve e9as 1al]a. i]uan]adaD az c]İ]aİ]as] lcar.r, ]a;..,aı
. :..
. '-: .'_ . ..]. J ], n: . .. ]:
.. . i.a. ı( -e
Öztl ııes]eki ı.e
Aıaılolı. '1,;l".1.'1 tip1l.
!oı....:|..
ıe ,,ı nıes]e]ıi ıe
i,J](ıik Aü]ado]!ı jıseleiinin sağ]ı]( e]aI]]ıa ]1i.lcn p ır.ek isredrgı oJ<uJun
1er:eştiı:ııcye esas
teban puaüıncan az ol:ıanlas] 1taydıyLa oııı rrsrun ]ü-]guİ e giIe boş ].o;ien all bulunmas1
dunnıuıd;ı lıaltil _vaoılabiLeceği hrrsüsüİda;
Bilgi)erinizi ve geıeğiııi rica edeıiıı
le]tıri]t
a]an]ar]noan
Kemal ŞAML]oĞLU
Bakan a
GenelMüdür \r.
EKİ:\,laken onayj (l adgt)
DAĞITI]"1:
81 iı
Yali]iiine
v, c!46ı8 (]z] av/ANKARA
E]e](i.on]i,lğ] *ı,w.İ.b g.V.tı
Aü!!:jik B
e [email protected]!
BL
efak erren ]e]ajitoİik imza
A1llİ|j]
b:]ei iç
Te]:1! ]
J
|e
i: Eo6i ÖzLÜ Eğl.Uzm,
Fıls:
imz»ıE s , hlüprr!|Elso.9ı
nea qc!
radresjJ- aoc6-6bı6-:
ı
]2)4l]],l]]
(0 ] ]2)2l2:.16]
s;-3ıfı,zıao ıo*,l.
",,l
":."J
şıJr
üi!: ! li+
T:C.
,ırirı_ i ıĞiriır s-ıı«r.-LıĞı
Oze] oİİet'nl I{ıırunrlart
Genel }f iidüİlüİü
'2
!,,q.=jl
İ
!,
Sal
ı
-J,
:
I(onu:
93"-|50O J05
5"g].].
0l
ü§q;i)§
a,',oo... . ". ....n
^
"
A,"n]oi:e
C] \.(|. 1- C€ l ..1
o.f 1l: a'..
15i]0l2a ] 4
,a. n
BAXA\LIK M-{K{MINA
''
"
1',
-,.'
]
l.,br20"r]^j 20]]
ai,:
l3İ]hJ; ,e _(:1,
;.,, ]' R"n'i
Ugreilü Kuİui]lalü Yön.,..,,;]
..._"o
,:,
'.'._i'
9 -ç,"ı . ı,
3*;ii,:i.i."l,
,.
',,'.
'..n
6...:d,- J,Jn....,ı
,].J:. .ğ]
Gazeted'e ya}'rnianaı I{;lIi
Eğilirı Bakanirğr ozei
j ! !e..e.b_...,:]I.1' ,r""i, ,ao:'o]],'.',j
.
'"']i
n,-,9,İ
".]
._,.
ıj. J...j..ö.
,,:l
"l.,']-:
'.İ]
.,"',
..:.;j],ji;,.i=i,i."i.,, !i];;,,"ı:;.,."";l,]l;
], .:.,::,;.::::
:;:J^"ll Ji,.J,i;"; ; l".l ;":l]".I Y. .İ,,'"'].,.| ;, i,''r,l:l,,l.;:
. İ.."
"i.:
," . ...-."' ' ..'..'' 'l":".
']'.. o,,'
."._,,,
l "i..
"
,.
tr.. rı.]rn,ı.j ' ;"ı;.,na o:,er..
.'. ' "" -"'. i :, .'"'
,,...
eiıeı
.-"'
"|;,..
)o: J.Lp,. o,, a...
-, :].. .',,".
'.İ:.j^
"
r: :. ",; ; r. , .".:
,
i",,Ti,...':"_" ]; "'
::,."".;,l:,,l"ji:::".
"..
: :",. :.';,,,
.,.
,
...ı
_,",'l]']_,i]",ö'"-,r,o,,o,."
İ ""","
,1;.i: ,j,İl.: ;:;, ı .-:,, ,,'i,;r,i,
jl':İ .i,
;,
l
,,;l
",-.]';]],1]]" i,l*:,::t.İ
l'
"",i.,(,"i|ğ.";-,,; :.,:"
..,
:_
,,;,::;:, ""-::i
.
i"
ur.
.o"r,,}1'*'"""''n'"a
i]a uygun gön;lne5i
ha]iıde gereğin]ı brr]ra göfe
yapı]masünr o]urlartn]7.
AJi KARAGöZ
cenel ]ütidi]I V.
Uygun göniF]e afz ederin.
Yusul']'EKjN
]Vüsleşa.
oLUR
,.../]a/2a11
Nabi
AVcI
Milli Eğilıı Bakanı
,1,l]drk B]!. 066.18 Klz]]ar,/ANKAR
A
i]gjti|oıün Ag: i}E..reb
!.! ı
e-posıaı [email protected]
goİ.tı
TğJ|(0 ] ]2j4]_i]4_14
g,...tg,",.ıi.ı.].oo,,].ı.;..-,.o]-;;;;;;;;;;;;;;
Fats: (0 ] J2)2]2246]
uı6o,ço
l
ı--ı:oası;r»ç -a,l.
t.ı.ıii
,
Download

EKLER DAĞlTIM: - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü