iDARE MAH(EMESi
EsAs No ;2014/245]
2.
XARARNo:20|5]2ls3
Anr\A A,<rlf FĞlTıM.iü-ER sENDiKAs]
vEIdLi
osMANffEvAllLlGl
vEI(iLi
osmaniye VaIiliği ll Milli Eğiıin MüdOrlüg1l Hükuk Bürcsu
Ve.ltczosMANiYE
I ornani!ı i|i, Nr€rk., iıçcai,75. Yllort oıJlı'ndı miidft ol.İ{klaİcY
yapan davac,ya. dğğğrlhdinne iomündı 75 puann .l1ındı püİn \eri]mek sureıiylc ,.üdü.lük
göreviltiı uzanInamasna jLişkin itıenrini objektif kntrb.ğ u}pd olmıdrE,, dırac,nın ba§lalü b'
yönetici olduğu, hutlka aykınİk le§kil cdği il i sudIeİek ipıali nıeniımekt€nn.
: V../UJl 'ü"ünhln. U\gL^ l]i]k vJo.|Jn t]clİe,ü]lmc.o.1.u
sAv(^M^ Özf,Ti
ı.sis edilm dova konusu i§lemin hukuka uyeun oldügu ilcri südleİck davonln İeddi g8rcklili
TaR( MiLLETi ADıNA
Adını2. İdıre Mohkcfrcsin.c dıudosysı inccldcrok *ingcrcğigönl§ııld0:
DaVd; osnı.lye itl, M.rkü i|ç.d,
Y orlroİuıu'ndı nüdiir olaral göEv yıpan
dılaclF, değerlendifue fonıund. 75 pun,n '5.
anırdı pJan veril,ıck sltıjyl. müdn.ıük görc|inin
Kaİdİ vorcn
ğııınm6ını
ili§kin işl.min ip6li nıeüiyle açıım§ıll.
652 sayıl, Mil1' IĞiıim Baİ.!İğ,n,ı Teşk]lı!
Kffiome'nin ]7,
v. cö.cvleİi Hakk,ndı KaıUn llük,nııde
3. ikn$nd4 o*ul v. KuruD Müduncrinin. il M]llj Eğnim
maddcsin]n,
Müdüriinün ıeklifi üzeri[e. lrlüdürBı§yoldnc§ Vc Yardlmcllantriı neoku]
].)J
vıJunİuD ,nan \e
D}l-dunr.üüll.,,e....\a,ı.,.lt,naoİ
Kl!n
l
^',ll'LB
yllİğını ganüv]cİdnj[ccğü, bu görcvl.Dı]ime]e.in
Jiir€ ıam!nnıımadıtr yıılındmlmu$. süjesi
ycnidcn
g6rcvlcnd1.1mosi
dolanIonn
ilc bu fıkınln urgulandı§na ilıkin dığer üsul Vc l$s]ınn
üzenltre.cğ i h 0knü yer a lm§k
v,lliEğ ,m BarJ ,l,ğ,ra B"ğ', Eln.İK.,Jnlfl
.lclnlr(,E(\ljno. .İck İj
Yönoımeligin l0 nıddesindci}tlneıicilğriİ d6n y,lhğna g.lr*ıenJiİil4egj. ıynü unlanla ıyn,egnim
[email protected]!nd! sğkiz yıldan fozla süreylo yönctici ol.İak 8örcv ,aplla,na!mağ,, bu]undüklan cğilim
kuruDuda ı}.l unvanla dön yülds lazja scİz }l]d.n az c.il.\ y.panlardan aytr, ceili kurununa
yönctici olomk ga'revlendİilcnlcrin gaicvlğnn]n, sc*izrllln doldu(u hnh ilibtıyLd bu Yi'ngoı.liküc
yönğıne likle
d
!ot
llİ
öngödild0ğil şckilde $.jandİılacdğü, },il.elicilit göav sü6i @ılnlılala.dan yeDiden
gö@vle.di.ilmek isreğindc buıunanlaın. aynı görcvıe.dine döneniy]e sntrİ olmak üzerc, cn son
g6rev y.pılklai! .ğitim İurumlannda !örcvlendirilcmcrtceği hükünleri yr aln§. t5. naddcsindci
gdrev s0iolğjnin üatlmırnı Gıoyen ,nüdürlcriı [email protected] ofunda bo§vurudı bunüna.ağ.
Mildürlılti dğn İuıf, göiev sürcs]ni dolduEn]ar]lc göre\ lopİklaı .gnim lsrumunda İkiz yr l|k
görev srFsini noIdunn mgdOrlği4 El l'de yel alan cö.ev süĞ]ğn !zrnh..k Eğii]n Ktrfufou
Mildürlen Değenendinne |o.ıu üzcİ]ndcD d.ğcrl.ıdnlh.eei di]2ğd]ğnn\. 6 fradd.Jiü].i dön
jci.oi.
miJ.,.+j. !4- t_. \J1\., odlJ!"E l.\U,Ltr|lJ:l
üJılm:. i," b.)...9d.bn.Dd.tr,1. goc\ .,tk,.,l l\..'oc Js _u, ror
u/cnnocny.p,lıno.ğ.lrtim..of.unJdlO0r.n,{m j!(dJl,.ÜJ'n..nja.'J,h.,ndc l
),|,l Po,..
g!.ülerin,n
ml
ll.g. mmldudrür kt'ifi
i:/., 4i \,l..n oT}.,. :@hla!aAl
h
c8oy7\LJ bUDII-
ıJ. ....ğ].i.
2-
iDARi MAHKEME§i
(ARAR
No
|
]0l5]: l9l]
Yuı$da ınılb Yddğhelik ile dön yllİk gölcv süreleri dolan cğiıin kürurD müdtdelinin,
cöğ sütlerini. udıln6ınd., Yönotmel]k .kinde yel ald Göİ.v surcl*i Uaıılac.k Elnim
klDDu Mndün€Iinin Değerbndimc Fomu ozğinden değen€ndinheye bbi luıultoğj,llçe iüi|li
Eğilim Mıdülr0, ilçe Milli Eğiıim Müdonüğüİde görev yipan iki ştbe niıdiirü, eğiıin İıfumunda
göEv yapan en kdğmli vc tıdcni .n az olan öğrctm lğr. iiğreımenlğ ].urulunca scçilcn iki
öğEhğ, okul aiG b iği başıanı ve ba§* yardımcul, öğlenci 6ğcli§i ba§kın| Enfiıdan sö2
konN değ€rlendim. fomund, ,cr alan knlcibnn kaİşlllğ,nda yğ ııan puanknn ıoplgnnaJ
sreliyıe 75 vd zğn p!d. alanlai|n baş6nl1 soynıcağı, bu DU,ıın alı.dı kıIanlaan j9 hD$.İz
dosysln,ı incelenmesinden; oimıniye ili. Merke itPsi. 75. Y,l orldokılJ'ndı
müdü. olda} göiev yapm d.Vaclra, göİ.V süicsinin uaİlma§y]a ilgiliol!İak hıkkfdı dürcnlencn
dcEenğndime fonunda bız] krile.l yönünden pDın yerilm.mck sür.lrle ?5 pl.njn al.ndapuan
Dava
ve.iıerck dalacınüngörrV §iı.6nınu2ıİ]mn ııs iiz.nde bakllaİ divan]n{ç]ld,ğl ılxJ,Lm\ı.
Yükaıı]J an,lan Yiiİetnchkıc yer aLln cöl.r süreLe. L]z ll.ğlk Eğil]nı K ruİN Miidiincn
Değeİ|cıdime Fomu incelendiğind€, söav sürele,i uatlıcJİ eğitim künmü mtd ncri için
değ.nendime aomunUtr 7 kuıma ıynldlğj, l. K§n jjçe Miıli F-ğıjm ]tlüdürüniln dcğe endlmdjnj.
pdn,2. (s,n ldan Kaynak'.nndan s0rum|u ll.c ]V"l, tcil,T s_b,M.Jdrunl1
@plznda
d"q.,hnd,na.\.1ln lopl.mdo 20nJJn. j. Klltr Degslendir,l(el Ecil,a nıunJInqo m]_ll.c
Milli Eğitin Şub. M dünjnü. değğrle.dimsinin ıoplamda l5 puan.1. Kujm Eğiı]m Kurumundaki
En (ıdemıi Ötseımen ile En A2 oıs Öğrehenin Dcğğn dinncsinin ıoplamda l0 Duan,5,k6ın
ÖğEımenlei Kurulunca scçil6.i iİi Öğüİenin Değellendinıesinin k,Plamda l0 Puan, 6. okul
iğr Bı§kın, }€B.şknn Yddlmcsmln Dğğ.rl.ndimesinin loDlınr l0 puan. 7, K(ımÖğftno
Ajle
Meclisi Ba§konınln Değğlendimesinin ıopıaftda l0 puo ölımk bğüncndiği, ancak aDılatr lomln
aç,klıma ksnf,n 7, n.dddindci ötsğn.i medisi 6ulumıyan veya bulunınakıa bİlikt. mcclh
başkan1 dğgdl.ndim. ,€p.bi lne ehliyeline ghip ghipolmayan öğrencile.in eğiıim göldteü cğitjm
kurunı,nüdürü On değcİlendimosi(B] suıunu üze.iıdc yc. ala. PUın değcn.ri iiz.nndğn yJn,l.coğ,.
ı0. mıdd6indc is.t (B). (c) V. (D)sübnlınnf dcğcllcndjn|frcsinin, (A] sılununn! ycrtran nuan
doğcrlcn kflas ıhürok yallıacığ. $p,lın dcğ lcndinnonin siifunhftlı }cr aıın pu.n d.ğcllc.ini,l
birbirin0 oEn1 üzcnnden saz kon(su süfo.lidx yel tLa| puanlıri ka.J,İl gcl...k ş.kiIdğ .lckuonil
odam dönünürüloceği. göreV sürcLca uzdüldcak
turui]u müdrn€.in]n arnn]en ımİld.d
d.ğen.ndinİnğsinin loplaıİda 60 vğya 65 puo, ğgili,n ku0mu öğrchcİlcd. öğrencileri ve okul
oile birliğibaşkaıınn, yaniça]§nra fkadaşl..nln dcğc ğidinıcsilıilı isğ ıoplanrü ]5 veya,10 puan
oloGk bclirlendEi gorülh.kdn
Aynca, Ydnğmelik ckinde yer alananllan değddendimc lbmlndı, değ.nondime krilele.]Djn
veİarşllığındd yerdm pEn detsrinin açıkça bcjinihn.si kaişslnda. annın de&nendime ft,.nundı
btrkiıe€ leril.npuanf ".vet'vcya'hayıl'§eklindedcğilda fdmda yğ alan §aysaldcg.nn xlıv.}a
)i
'
B
eğli
il
§.ınnd0yıdrbuikidcğcratrındabnsayssldcğc.old
giiserilmesigeĞkı]!i. dolayfl ]Le dc
arjlaı dcğğlendime fonrundı bn kiı.riİ "crcl' v.'h.J-jf'şcklindc doLdurullp 'cv.ı'in kd§,ıü! ıtr
En puan, "hayf f kai§ıllğ,nın da hiç puanvenhediğişeklindc yorumlanaınıyacag ınla§rlnalrdİ.
Bunün yo.,nd4 an,lan pJo.|ıfoaD,n lo.ucünın otüdsuz olmag ka!şsnda buıun day,n.ğln]n
datı [email protected] sonül bilgi vc heleo ilo açıkığa kaw§turulatk i,Paılanİas gereımckrcdn,
Dawl h.lkfda dilzeıI.icn d.ğenğndi.İ. fomu incdğndiğinde. d ac,n,n bi]fiil bcİab
('dci/i o!,Jr!n .l( K|odİ L A7 a.Jn ÖJ,dl .)
gott )aD[ğ, Egı,m Kuarud_.,
k
Kuru.j.. le,,k1 ll'n Ö:.;İ rh,i. U. \i B.h] B")\j -, \, B|.l!
|Ll .o'd,; n ,.trf ,.,
Yld n.l,n,n.col,r_l V.c,.. lr.lLJı,- ce!c,dcTn.
aonumJmJ o..l,,..1 ilçc V,ll !g ilr Vıd]., 0 lişr KxJ, t1,1 ıo, \o, al'lç" V lh' J r
ÖaEln,ctrlcl
a.],-].'
'
"."
i!ğtı.Os!.İ|'di§fu P,iYrrw-
2cT75oy-a8PpKU- blDll=
2ı3
lJ! .6,r[§ü
T.c.
2.1DARI
MAHkEM[sı
I«RARNo:20l1/2lcR
sut Mududnün vc teiıım ıurumunoa sorumld l(e r1i.li Lğ..im slbt Vud]lJinf
değcll.ndim.le.n,n oğLn.Jüla Jlmluz olduEu o.ğe.lendimen,n .".. "
,, o. 'ho, . fl|,dyiı d g 'scl'' ,lc do'dJalan {ifl.er {a,]g. oJ Lm puJn \e.i...ü. . '-"y,,
,l -ia,.ı,"
j ftd cif \ib_'. .Jtü . .. ..p lfu. _.apıJf"
au..,.,l,
if
". "*o"
!o
l_ın. n:dd,* değc.lendlm. l.Tu .oJ b.,
,İr(rc{,il"tr]ldn"e!cl'.-'h,Jl,''§e(linıJ€
d.g,,ıleYönehe.llc!tonndabflln,lcnp:nldnn
all ve,0{ inrlm gozeıil.reL bU ıll hıdd.r btr \e!s all \c ." dcğğl" *ond"
b., pun'..,.--'
jylcaj,o fik,LöçmLms,
sfrkı|$. ]ncd( d§!. LonJsuo]ayG deü..Fnoimcnı. .pcı' ]J dl 'hsj .
ı,iıc,,e r ıhü,nd, ıu" n.,n ,""o,g-_. ı_l,ıj ı.
ı:l1,1j: lirl,J,ç, ,e\e.,ih.doıdu.uım
LaDı]lg,nJ"§. pu, tenltr.Jiglnln.:bulu.udivle o_,,.,1,iı p_anu.
"ı..ııa
puan \e,, etk baş0 !z sa),ldIgı, d.EfJlend,mmin Y6ıeımeh!
e^in.ı*, lo_oi ıa"j, .u, .,,y,,"ı
değ ]sr ıll1Tdm p.6n \n'mck qİd0|.
JJn.lm,J geet, cn he" 'h;,l" ).li.d"
oücme \e ül.ğğ]ediffie \-t,l..rc dijd, ad,l,. ou l.: iri. ourırn*,..
ok oo" ,"
Yo4dFdlAe cunolJJrdeğğkl']jmrloTuduallenmed,g,a1l,,,İa,3.İ.,*.u.,"^,j."a.
.flğ,
gu !]U mda.
ja.l.acal cgı.lr
nur$s uyan,l b!lunmad !l sonucuna üaı]molııdtr
_. Ö.e ,dnda: daqya kon_ a.emin lp,aI edilm§ nl, a...
tc.İn (
dzta... do!..d ldJ]Ul
.on(un doquT jpd.tr' idJl-.d ı
).,,,rln '.üot\ (i,. .İ l/.. -!"i
rur" VıdUfli ne1-1.||dm^ |orm.,n.. Yo..he1,1
,.^utr.,,
,r-..xr hu(.n"
d a\.uhu.u
J. \n..ı ,. .lj hh. slı J Ljs..
.:J
j
g.R)cn, btr ş1.1n ıc§nedile(eİiJ.ktr
daa, lonc! ir.mm'PrAL|\F. sa4 J. ookumu
._,At İla."- T(n'.le
}npllJn 116.30 -'
r AvUlJ|ll \.id.i acd laİ.le(l Ly.tr.,...h,.
u
"5a,o0 ,| ...^u A
(rclm. dIal,,,J]rc lmf nddn dd!{.ya Öo.nmcqn.,. DoçJ Ü!l.I
K§nR5trcql, m0l0_\ öen dd!z. y. i,de.inc. (_?-.n l.b.i,ı,hInl./ü!a,1ı,
ıJ1 .l. {. ..]n.,
BU_l8. Idlc Vğhkcn§m. iDl .UL aç,l o,İ.k :.a(
:1 o2olr -lh.d
");.dgrl, ^;;.'
üy.
0uru]nunz
YAR(jlLAVA GlDERfERi
TL
3,30
Ş.K.l1.1l.
TL
TL
Tl.
;
:j,:"
Download

Esastan iptal kararı 2015/2198 Adana2 için tıklayınız