T.C.
lSPAR],A
i»a.nr
EsAs
ı,ııııxgııcsi
No
K^R^R
No
:
201,1i992
l20l51265
ZüHDL; AsLi\N,'\DlNA AKTi| ü](ril iN,lCiLI]R SENDlKASt
DAvAcl
vEKILI
]SPAIt,IA VAL-li-ı(l I
1-I]SLiirıL KOCAAKÇ :\
YEKlLt
^\,.
ll Milli gğitiln Miidürlüğii Mcrk.rrlsPi\RTA
: DıviCınln l\paİta Anat]olu Lisesi miidürii olaı,ak g6İcv yapünalita
DAVANlN ÖZETi
ito. viıli e6itı,ı Bakınlığın Bağlı Eğitiün Kurulnları Yöneticilerinin Göıerlcndirilıııesinc
gğilil]l Kurumu Miidiirleri
ilişkiı1 Yönetmeliğin ckinde yer alaır "Göıev Süreleıi Uzatılacak
Doğcrlendirünc Forıırı" gercğince,16.67 pıan alaıık balıİlsız sayıImaslne iliŞkin i|lem ile h nı
bağlı olııık görcV süfesinin uzattln.nlaslnı ilişkiır iŞ]eııleriı; Yajnettİ€lik hüliilmierine iıyklrı
biişekilılc dcğerleııdirme yapıIdüğı, somut hiçbir lriLgi ya <la belgeyc dayanılünadığı, subj€k(i'
dı\,İanııClığ]. bukrıka aykıIı olduğrt idd]a cdilclck iptali !e yiİ-iilmcnin dııı(l rüıl asl
DAYAI-1
isrclıilıııcLı,.:diı.
sAVtJN\'tAI{IN
öZETi
: Dava koı,ıLüslı iŞlemin mevzuaı gcı,eği olarak 1esis cdildiği, davacl
ı,,,kkııcja y"p,ıan dcğc.iendiııncleriu ob.jcktif o1duğu, hukukı uygun olduğu ilcıi siiınlerek
ı]ıı uııı r<rlrli guıtkııcı s.ıvunıılıı..r\ı,ıdıl,.
TURK ı,IlLLETL\Dl N.\
KalaI Vcİcı1 ispana idaıc ]vIıhkeıİesi'ncc dava dosyası incelcnerck işin gercgi göriişiilcIii
IJava. davacınln lspaıle Anadolu Liscsi ,ıüdürtt olarak görcv !,apıııküe iken lvli]]i
Eğitiıİ tlekanlığınlt t]ığ]l EğiıiıJl KuIlüır1la Yönclicilcıinin CöıcVl.n.jirilnlcsinc iliŞkiı1
Yönctficljğin ckiı]de ycİ alııı "Giiıeı, Siiıc1.|i Uzalüıacak Eğitinl Kuİrıİıu Miidi]rlcri
Değellendirırre I]ornı,f' güjıcğincc ,t6,67 P!ıan alatık başarısız saytlmasına iliskin işleın ile
anılan ıicğerlcndiımc üzeıine görcv siiıesinin uzalıiııımısına ilişkin işlcııin iptali istemiyle
açılnlşlır
tjğilılr Bakanlığlnln Teşki1.1 Vc Cöre!leri Hekkııdı Kınüın Hiiknli'ııldc
K.remcnet]i]l j7. İ]eddesinin 8, likrasındai oklıl !c Kurunı lvlildiirlcriniı. {l Ntilli Eğıtiür1
Miidilİi'ınih lcklin ire.inc. ]vlüdiir BaŞ),ardımcısl vc Yaldüİncllarınlır isc okul Veya KLıl-tı]11
Miidüriinün iıhısı ve l] Milli İğitinı Mi]diirilni]n lcklifi ijzcriıe Vali taraftndan döı1 yüllığını
görcvleıldif]leceği. btı görcvlcıdimlclcritl siire tcırraüılaıunadıı soırlaırdııılıırısı. sııresl
dolanlarıı yçnidğn göıcvlendirilmesi ilc bu ijkraırıır ı.rygulaıııırısına ilişkin diğer usul vc
esaslafın yöneİ]]clik]e diizcnIcneceği lıükmü. Ccçici l0. maddeSiüıin 8. fıkns!nda, bü nladdenin
(]](tll !e Küılunr ivlildılni. Mi]di]l Rıii}nt(lllİcls1 vc
},i]riirIi]gc gtrdiğl taı,ih itıbırl},le hılcn
giilc\
göIe!
yapin]ardan
siiı'esi dölİ yl1 Ve rlahı lazla olıırlıılıı gi.iıı,i.
Yaıdı cısü olaİxk
20l3 20l4 dcls yılıİın bililİi iıibaİlyıa başkn hIr iİlcnre gclck kalııaksızıı Sonı clc\cği, ]rölc\
sijıclcri dört yıldıİ daha az olaırların gorcviıin isc bıl si]rcıtiıı ıııllürnrlcİmısıırl lakip eden ilk
ders yılınııı bi|irıi ilibarıyla başka biü, i,Slenle gcrck kılılaksııın sona cıe(eği hükı]lii y.r alııış,
Milli Eğiüiıl1 t}akanlığıı.ı Bağlr Eğitiıİ Kılnımlalr YöncüiciIcrinin Cörerlcndirilmclcrine l]iŞkin
\'önetmclik'iıl l0. İraddesindci Yijnclicileriır döı,t ylllığıı. göte\ lcndililcccği. ıyn1 ıı])\,aı)]a ayİl
cğiti]n küİum ndı scki2yıldan tazlir silleyle ybnctiçi oIırxk gölc! yapılana_!acağı. hıılıınılııklırl
eğitim küınımundı a_!-,nı unvanla dörı.vü]dan üzlı sckilyllditlr nz görcY vapanlaldan ayİı cğiıiİ1
kuruırruıa yöıreıic1 olaük görc!lcı]diİilcü]leliü görc!lerini]l. sokiz yllın dolcluğu la.ih iıibirıyla
652 süryrll N4illi
Yönctınelikıc iııgiırüldiiğn şekildc sonlandıılıcığı, y6neıicitik görct siircsi
rızatılmayanlardaır ycnidcn göı.vlcıdiıilııek istcğiırılc bııluıraı]ann. aynı görevlendiı,me
bu
T.c.
lsP^ ttTA
tDARE ıtAHKl]l!1ESl
NO
(ARü\R No
ESAS
|
20l41992
:
20l5/265
dönemiyle sıınrlt
r'
d-l:
«
",
.J,_
t
-
q',:'
1l!,J,
olnak üzete. en soıl görev yaplıklalı eğililıı
kuİumlınnda
yer
ıı7atılınasıülı
sürc]erinin
allıış, l5, nraddesinde; 6örev
göııvlcırdirileııeycccği hiiküıırlcı,i
isteyen müdiirlerin elcktronjk oıüxmcla başvuırıda brılrııacağı. Müdilliikte dört yrllık görc\,
si]resiııi doldrıranlar ile g6rcv yaptıkları eğiliın kııruııunda sekiz yıllık görev si]resinj do]duraıi
miıdiirleıin. Ek-)'dc yeı, alal] ciirev Sürcleıi Uzaılacak Eğıim Kuumu Miidürlcri
Değerleıldinnc Foııİu ijzcri dcn değerleıldirile.eği dijzenlcnınjs, l6, maddesinde; Dö( yılllk
göıev süresi solra ercn ü11ıidiirlcrdcı halen göre! yapılrıkia olduklaıl cğitinl kurrııİund§ki
giiıcvlcrinin uzalıInasü için baş\,ı.ıruda bu]!ınınlanıı uörcv strrcleı'iırin, Ek-i'de ycr ıla !'onı
tizeıinden yıpılın dcğcrlendirmc So uctlndn I00 iizeıindcn 75 \,c daha i'ısttı puan ıl alan
hclıırde, i1 milli cğiliılı üiidüriilrih tek]i1l iizcrinc \,ıLiİiür onavl ile !üzalılacağü hiiküOıloıi yer
almıŞtır.
Ytkar]da aılıl.ı1 Yönetmelik iIe. diirt yıllık görcv siircleıi dolaı1 eğilin] kurunlu
miidiirıcrinin, görev sijre]oliniür uza(ıIül]aslnda. yönelİlelik çkiüde ycr alan oöıcv Siiı,clcıi
UzattLacak Eğitijı Krınımlı ]\,{iidi]ıleli Dcğcrlcndinlre Forırıu üzeriılı]en dcğcllendirilııcye tabi
l!ıüulacağı dL'ız.İl.ürrİiŞ. bu değerlendifıl]c loıırıuuda ycı, alılt hiierlein ilçc ıİilli cğiliıİ
miidii{], ilçc »ıilIi eğilııı nıiidiiıliığüıld. görev },apan iIii Ştıbc miidürii. eğitiff kururnundxgörev
yıpan en k]dclnLi ve kldemi en aZ oıan 6ğretmenlcr. öğlehncİlcr krınılunca seçilen iki
öğfctınen. okıll ailc birIiği başkanı ve bcŞksn \ırdııncısİ. öğre ci meclisi baŞkıİü tiırıındrn e\'el
yada lrayu ile aloldruulaırk değerlendiürne yapılüıas1, cvct ilc dolduıulan kritctleıin karŞıLrğünda
yeı alaı pııaılanır 10planması, haylİ ıle doıdrırulnn kr,]lerIeİc prıaİ veIi]mcnrcsi sılretiyie ollıŞaüı
toplanl puaüa göıe 7,ı ve iizeri puaı alanlarlıl ba.a],ıll sayllncağI. bıı puanln aItıııda kl]aıllann isc
başaı ısız sayılacuğı diilcü[eülİrişıir.
f)avı dosyısınıır İıcc]cıııııesiırdeırl lsparüa ,\nadolıl Lisesi ııiidi]ıii o1aııak 8ör.! \Jpılı
davacı ıırılındıı. gölsv si]rcsinin ulal)lııasıy]a ilgili olaıak hakklnda dijzanlcnen
değellendiıınc lbmlunda bazı kıiterlcl yönünden dijştik püan le.ilmesi sontıcunda göleY
si]resirriİ Uzaı]Inra$asl iizerinc bnkı]maküa olın dı\,anjİ nçı]dığ1 ııılaŞılİlakladıf.
Yüıkarlda anllan YöneİİeIiktc y"el alan (;ö]c\, sillcleı,i Uzatılacnk tjğiıim Küırumrı
Mi]di]rleri Dcğcflcndirnıc Fonıu iııcelendiğiıde. değerlendir c kril. crinilri olıınllu]uk aız
eden diiŞi]rrcc yapısı. tavtl ve ClaV.anıŞ. vasıl] kaıİaktcl ve benzeİi Iıileliklcrden oluştrığıı. bu
kriterl€lın cvcı ya dn ha),ll ilc doldulıllıcığı vc haylr dcnilcn kıitcrlcr için prıan ı,crilmcııcsi
öıgöriilııiiş ollıp. bu duruma göre, lrakknd. değerlcndiüllc yapılan yöırelici içın ptııı
veıilıneyen kiteller bakın]ından, p[all \,emlclİlel]i11 dal,anağlnın, soıİut bilgi ve belgc ilt
açıklığı kavrıŞfu nılarak ispatlanması gerekrnektcdir.
Olayda. dava konüsrı değcrlcıdirıı,ıe lbrıııu inc.lendiğ;ııdc. Ibıırıcla ycı alan bazı krnerleı,
y6ııi]ndcn davacly. l,u.ı vclilm.diği, h.zl kıilcr|ct gijzlcnrlclc dayınıtar.k
dcğcİlendif itebilecck isc dc, bıZı krileılcıc hıyır dcüIilcrek puaİ Vcİih]relrreslnilı. solllul
gerekçele.e dayanmısı gcrcktiği halde (ömeğin, pcısoncli değerLcıdinıc koılularlnda objekıiı
tulallü. gü\,cİilir vc Adildir kriteıi. çaLıŞanlaırrl çoğunl!ğıı tarafııdan onayIannlş açlk, anlaşılır
vc adil biİ pcrlbrırrıırs dcğcrleıdirıııe sisıcİli gcİçckjcşliıil kriıcri gibi) btı koıuda davıcı
lrakkııda soruşLıünnaya, clisipIin cezısı l,ıilgisiıe vevı somul biı helge_ye devı dosyasındı ycr
verilrİediği. somut bilgi Ve belgeyc dıvlrnılarak prlanlıııi]nIll J-ilpllİladığü. sonuç ojarak: daVıcı
hakklürda yapılan değcrleııdirılıeniıı objckti1' olnladığı. soıüu1 b'lgi ve beIgcye dayııınııdığı
anlilşıLıİıkladlr.
Bu duırınıda. du!,acı hıkklndıki dcğerlcıdiınıcıiı obieklif }ıpılnladığı sonucı]nn
varıldığından da!,aaıntn baŞalısıZ satılı]]aslna iliŞkin iŞ]em iIe büü nedenle göıal \ijresinln
ıızalllnlalİasrna ilişkh iIlelİlerde htıkuka uyarllk büı]ıınll]3]nakli]dıı,,
i\
T.c.
N()
KARAR \o
E§As
:20l4/992
:20l5'265
Öte yaıclaıı, Mahkemeırriz kara.ııda belilıilcn
daı,acıırın drınırıı hakkır)da ycridelr biI
biı değcr]endir
nıiiclürliik siiıesiııin ıızaıılıp
davacıya iadcsint,. kıı,ırın
yolu açık o]nlak üZcrc. l2.{
Başkan
or<AN
Uvc,
öZKUL
9,7101
l
l,.\RGIL,\]L\ ClDEltl ERl
Bışvıırnıa Haı,cı
Karar Harcl
Vckalcü I]ırcü
BADlLLl
AZiZ.\KGÜL
]
:
:
l8403
:5.]0 ]'L
25.20'l
_'].80
t"
TL
I'osla Ljcreıı
ToPL^M
UY^PB,ljşiırs,{.nin\].]gıLxnhut]o(tr,n
l
l?,30 TL
ürhtp]'.1x1l{J$l]rn!.\ trl(jj§
no /DRıüb2 - [pjPfuc
,
ysc]Xg l İ .u
§r! nsiir.
Download

i»a.nr ı,ııııxgııcsi - Aktif Eğitim-Sen