T.C.
(:oRı]I\,i
iDARE MAHKEMfsi
EsAs No : 20i51502
YüRüTMENiN DURDURU LMAslNr
iSTEYIN (DAvAcl} , Ali osnan APAŞOĞLIJ
Adlna Aktjf Eğitjmciler sendikası
VEKiLi
KARŞt TARAF (DAVALI)
:
Çorum Valiliği-
MerkerÇoRuM
VDKiLi
Uçfutlar Mahailesi EşrefHoca cadd€si
ı Miııi
Eğitim Müdürıüğü
No: 8
çoRUM
isTEMİN ÖzETi
; Çorum ili, Merkez i|çesi, ToKİ
Şehil onurBakbak Liscsi'nde
müdüf olaIak göİev yapmakta iken Milii Eğitim Bakanlığına Bağh Eğ;tim Kurumlan
Yöneticilorinin Görevlendirilmelerine iliŞkin Yönetmelik 1&uııliri ui,annca ,r"n,lrn
değerlendirme neticesinde 71 puan verilerek başarısız say:lması .onr"unan
.tat.ltİ fO.",
süre§inin uzatllmayan davacı tarafündan
8örev süİesinin uzatülmamasrna dair işlemin iptali
l§temlyIe açr]an davadı Çorıım ida.e Mahkeüiesi'niı 21/0412()15 tarih ve.
E:2014l705,
K]20l5/22l sayılı karan ile dava konusu işIemin iptaline karar verilmesınc ntmcn
veıiden
puaniana ve değerlendirmeye tabji tufulmasr sonucu 69,50 puan vcriieiek
b'ışansız
sayllmasııa ilişkin 22.05.20t5 taih ve 52.7aüo sayıll
Çorum Valiljği il Mitüi Eğitin
Müdürlüğü işleminin; hukuka aykn oIducu. Mahl§mecc \;r;len Iararln"da\aClnln
göre\ine
ı3dcsı sonucunu doğuran bir karal olmasına rağmen davacrnın okul müdüriüg;e iade
edilmeksizin yenidcn puanlamaya tabi tutularak, ipta| edilen işlemin aynısının yapıİdığı, yıne
aynı puan verile.ek Mahkeme kararıni uygııIanama yolı.fıa gidildiği İleıi siiriiİeİek iİali
vc
yürütmesiDiı durdunlmasl jslenilmektcdjr.
SAyUNMANıN ÖzETi: GöIev
süresi 6528 seylı Kanun ile sona crcn Ek-l forıİt üzerinden
değeriendirmesi yapıian davacınün görev süresi 75 Ve daha üstü puan alamadlğl ıçın
uzatıirİadrğr, yüfiıtme görevinin kaıunlarda gösterilen
şekil vc esaslaıa uygtın oıarak yenne
gotirilmesini kısltlayacak. idari eylem ve iŞiem niteliğinde veya takdir y"-*;"t
kala.u"uı
nit€Iikte yaryı karaİı verilemeyoceği, dava konusır
§limin Kanun ve Yönetmeliğin verdiği
yetkiyle kamu yataü göz önünde bulundünılarak hukıka uygun olarak yapıldiğı,
huküi
mesnetten yoksun davanm reddi gefcktiği $!,tlnulmaktadır.
TüRK MiLLETi ADlNA
Kaİar veron Çorum idaıe Malıtcmesi'ıce işin gereği görüşüldü:
Dava, Çorum ili, Mcrkez ilçesi, ToKi Şehlt onur Bakbxk Ljsesü'nde mddür
oiaük
g_örev
iken Milli Eğitim Bakanhğına Bağll Eğitim Kurumiaı Y6neticilerinin
_yaqmakla
Gdrwlendirjlmelerine itişkin Yönetmeüik htikamleti ı:]annca yapıan aegeıeııa;rme
neticesinde 7] puan veri]erek başansız sayılması son crn,ıu .ridt.ıtıİ göre-v
süresinin
rrzattlmayan davacr tarafından görev süresinio uzattlmamaslna dair işlemin
iptali istemiyle
T.c.
çoRUM
iDARE MAHKEMESİ
EsAs ıJo i 2015i502
açilan_ davada Çorum idale Mahİemeslnin 27/04/2015
lanh ve E:20l4/105. K,2ol5n21
saytlı karan ile da\a konu§u işlemin ipıalinf karar !.,i
l.., j;;ra;,;;;;;laİn p,İl".u ."
değerlendırme}e ıabii tuıulması sonuİu oq.t0 pru, ..,il;;;k';;ş;;,'r-Şİr1.*"
22.052015 taİih ve 5278t?0 sayıiü
Çorum vui,ıiEi iı v;ıı, egit,*' nioau'.iueu'işı".irir,
'l;şl,,
iptali istemiyle açıhıüştır.
Anayasamlzn 2. maddesinde Cumlıüriyetin nitelikieri
arasında ''hukuk devieai'' ilke§i
125. ntddesinin 1. ftkmslnd_a ..idar.nin he.
tüıiü cylem ve işİ;;;;;;'k"n, yu.g,
yoiu açlktır." hükmü ile ı38. madde§inin 4.
t k,as,nar; ..Y".'".o u. ***"'.o*r"" il"
'.Jtlİ.'İ".urı*n,
ıdare. mahkeme karar]anna ı]ymal zorunoadır: bu
organlar ve iO*".
hiçbir sureıIe degiştıremez ve bırnlann y".in"
yef alırk€n,
ğ"ttl.e"lnİ-gl"İİ..-"r.; nrn ,
bulunmaktad1,
saYılı,idarü, Y€rgllama
Usulü Kanunu.nun 28, maıtdesinin l. bendjnde;
*Ddn§tay.
,.^.
_2577
Bdlge,.ldare.Mahkemelerl. iıIare i/e Vergi ııaııremeıeınin
csasa v" irtit."nın
kardriannıD icaplanna göre idare. gecikmeksDin işlem
ıe"i, ermeye
::::r:T3r".]'ir^,"
vçya e)lemoe bUlUDmava mecburdul. Bu süre hiçblr
kararın
idareyc lebliğinden
şekilde
başlayank ofuz günü gcçemez- Ancak. haciz
il,İiyrİ,
rygr"'"X;r"'r"
lgili
davalaıda veri]en karaı|ar hakkında bu rararlann ".y"
kesinleşmesina"n .o.'rİ iJ.JJ'işl". ,".i"
edilir." hükmü bulunmattadır-
l".|
652 saytll Milti Eğitim
Bakarıt,ğln,n Teşkilat Vc Görevleri Hakkİnda Kanun
Hükmünde Kaİamame'nin 37. ınaddesinin 8. fikrasında;
okul
ir--'Ürair.ı".i.ir, ıı
Milli €ğitim Miidüdnün teklifi iizerine, Miidiir Ba§yard]ınclst ""
v" valdi."ı"."l" lr" or.ı
vcya Kurum Müdürürüün inhası ve il Milli
Eğitim Üidürünü" t"tıin ,lr.rin..v"ii't""ıoa""
dön }ıl]ığtna görevlendjrileceğı, bu görevlendi.."lŞn
ta-umİ-.J"r.""ı""],"ı.^,,
'ar"g*
"ıi."
siiresi do]an|aın yeniden 8örevlendİrilmesi ile bu fıkranın
,ygrlr"-"-;'İllrkin
*rl
ve €sa\Iann yöneımeliIle düzenIene.eni hükmü yer
atmış. İ;ll'l.ei,İr-g;İ';;],e,"" o,cl,
Egiıim Kurum]an
'
Yöncıücilerinjn to.", l.n jl; lr.l.nn. İİ'İlİ"" v]"İ*"İİ
ıo
maddesinde; Yönetic,lerin dön ylll,güna gdrevtendiriıcceği,
"
iurumunda §ekj,, yIldan fazla süreyh ytjnftıcı olarak gOreİ, "v---r."*i""'Ş "96yapılamayacagİ, Jrİrnarrlur.
oJ" 1ııdan fazıa *ı;iy,io,i,l,1".İ,";;;;,;;"
p::.i::i
:*ilH ı(unüİuna vonetlcl1,1lii
C8lılrn
olarak pörevl.ndİtIlenlerin görevlerinln. sel,,z
"r,
1iıın doldugu lanh
bl Yönehnelikte öngö;ldiigr şeiılde sonÜndınlacag.
]ll9:Tr'
,*",İ.İİ,İ
.**,
uzaOlmayanlardan yeniden görevlendirilmek isteğindc
"o.*
tul*"İl*n.'Ş"go.İ*,..o,...
dön(miyle
.sınlrll olmak üzere, en son görev yaptıtıar, egii;m "kr-mıu.rndu
htlkitnleri yer almış, 15, maddesinİE co.", ,tiİ"İ"lİn;.
,],İİ,ı*,",n,
i:i:,:§1!]ll:T.|"..,ği
lsıCyen muourlenn elekt]-oİİk ortamck başluIuda bü]unacağı,
Müdürlükte dö.ı yllltk 8orev
ıüresini doldu.anlar ıIe görev yaptıiIaıı eeitim lo,rumu.ia
a;kİ;;;;ü,;;;''";'.r...,,,
doldtıran müdürlerio. Ek- | 'dc yer aian Cöre\ Süreıeri
UZaıllacak Egiıim xr.,i., vtaıı.n
Değerlendirme Formu üzcrınjen dcgeIlendfuileceği
y]llık görev siiresi sona eren ,ıİdı.l.rden Ü",dür",r";;ş.'İ;.";;dd""''İJ,'On
;;;";- Ö;;;'-"lar"l,İ"rİ'
uzaıülmast için başıuruda bulunanl"n go*"
*:.*l1rin
.a.
.tlr"İ*^i",' rl"r'U,
1]İir1*'
l
yer
alaı lorm.üzerinden }apılan değerlendirrne sonu.unıla ıoo
t"r";"a"" lj'l.']"ı," *.l
puan almajan halinde. il mi]]i egjıirn
müdürüniiı ıek|ii llz*ne uuliıin onuİ, il"-,-,İİİ,lu"ag,
i*
_
hükijmlcri yeI aImlştİr.
Yönetıneiü iIc. dön yllll[
..,,, .Y*-,du
8örev §üre]ei dolan
müdürleriDin. görev sürelelinin uzarılma,ında.
}önermelik ekinüje y". alr"
antldn
eğrim
kurumu
Öİ.., Öiir.l""
Uzatılacak Eğiıim Kır.umu MüdüIleri Degerlcnılırme
r"-"
İİ"rİra.n İ.g"";ü;-h"y"
labi tufulacağ] diizenlenmiş, bu değeılendiıİıe fo..*O,
v.İ J",lrİ".l".İrllİr"'rİİİ
"C''//
a
T,C.
çoRU]!I
iDARE ı{.AEKEMasi
EsAs No : 20l51502
müdürü, jlçe milli eEitim müdürIüğünde göre! yapan
görev yapan enkldemli ve kıdemi en az olan
iki
şubğ müdiirü, eğitim kuıumunda
ögrelmenlcr, og.eı-"nı.. tr.,r'luıca .eçııen iti
öğetmen, okul aile birliği başkafu ve başkan y-ardımcısı,
ögİenci me"İisl İ.rl.r. l"otira"n
e\cı,}ada. hayır ile doldırrularak değerlendırme yrp,l.a.İ
ereı ile aolju-İlan l,nlcl*n
y* elan puanlann toplaİnrası, haylr ile doldırulan kriterlere pıan ve.ilmemesi
i:]]]|ql"o:
sureltyle oluşan toPlam puana göre
'5 \.e ü,,en puan alanlann başanlı sayilacağı. bu puanın
dllında kaıanlann ise başanıız salılacağı
duzenlenmişıi..
Dava dosyasının incelenmesinden; davacıfur!
Çorum ili, Merkez i]çesi, ToKi Şehit
onur Bakbak l jse§Lüde müdür olarak gorcv yaPmakla lken Mi|li
Egitim Iiakanlıgına Bağiı
Eğiıim Kürumian Yöneticilerinin Cöre!lğndirilme]enne rlişt,, 'Vo".t
uyartnca yapllan değerlendiİmc neticesindc 7l puan verilerek
""İİİ"İtltiir"l";
başu.r"r, ,uyiiln*,
*nr"rna"
miidürliik 8örev süresınin uzaıIlma}an davacr tarafıntın gorev
stiiesinin;ut',-ıi"n urrnu.ıuı.
§,emln lptall lslemlylc açllan davada Çoiım idare Mahtemesi,nin 21104/2015
ta.,h ve
E:2014/7,05, K:2015/22l sayıh ka.an ile dava konusu işlemin
ip,"İİ"" tr*.
di]valı rdareyc rebligı §omasında daval, ia"."".
""İ1,1igi "t,
l.:1::.illl,,
yapllaraİ tekfar 60.50 puln Vcrilerek başansız §ayllmasl üze.ineİ""';.den'İJİ"j"l".ti*,"
baktlan dava;ln açlldtğı
anlaşllmaktadl..
Anayasa'nın 2, maddesinde saytlaı Türkiye Cumhuriycti'nin
t§mel nitelik]eri arastnda
,
yer alan
hıkü devleti ilkesi, hukukü bütiin Devlet orğnbrına
ool*
kurallanyia bağlamayr ve bütiin eylem ve ı:şle-l..ini "g"."n'tlarut
Ş-g,-d";;İİır" uç,l
i$^,U::,:ll
nale 8cllrrnell llade eımc}ıedir. BU anlamda hukuk dev|eh
iLkesi. largı laral!arırun
görünüşte ve şcklen değil, özüne uygun o]arak ve gereğince uygulanmu"rİ,r.L İ.-irrt,lıı.
Nitekim, yargı kalarlannrn uygulanması u" yurg, İrrİiu.,nu
,"y-, ,o."luİrgr!-İo"yl".in
hak aıama dzgürliilderi iie de birebi. bağlantıltdr.
Şu halde. yargı ;;;;;;
kararlınn uygülanrp uygülaiımaması konusunda idare le.l,angİ
"".,b"
lilı t"taİİ
...
- |"*"i""
*lrlp
olmadtğı gibi, verilen kararlan gerekçesiyle birlikte uygulamak
'
z-orund"d".
Bu aşamada ü§tünde dunılmast gcreken husus; mahİeme ka.annın doğnr
uygulanmasıdrr. Ge.çekten çoğu Aı,rııpa insan Hatlan
Mahtemcsi i".".l""ro" a"
deginlldigi tjzefe: bır yarg kaıarının uygllanma .,ofunlujuğu
karann hiiktim ıJ..nı,
ouDama(E ve kamfln esa5ına da ,ır,-ıl rekıIde §a)gl gösleri]mek
"r"ı
re uygulanma( ,.orunda
(N;lescı.ı
karan. ş : 4; Zazanisve dilerleli-Yunanis.an davas!, No,
^]duğul.bul _edilmekteair.
68138/0l,,§ 36, ]8 Ka§ım 2004); Baska bir ifadcy]e, hüki;
flk."-*
,_T:]_:.].l:
gereklidjr. Oayandıkları gc,.lçe taklm,n;;"Ju"ka,ular,
'"."ıi"i'"ı***,
İo1 :lr-e.ıurulması
loarenln basvumİlara
adi] bir alternatiİ çdzüm sunamamast durumunun gerçek anlamıy|a
jyj|1l,::] "l".+ aıgııanlıma§ı,gerekmekıe ve <adece hük"- f,k;;;;; l;;İı ;;". ,.
geretçe 0rr arada değeriendirilerck ona
mahkeme karaıının uyguJaniıasl yoluna
"'
gidilmesi gerekmekedir.(Süzerler-Tü.kiye, _göre
Bqrurıı ı0:6334/05, 23ll2 llİl'Zj"
.*li]r. d"üdl ü,9!iıı 'l nuan \enlerck başansıl saylImasına llı)kin
,_,^*,_Yry_u,i*',i
lşlemn
lptallne dalr Mahkememizrn 27la4l2o15 l^ih ve E:2o14l'705,
K:20l5122ı sayıll
karan incelendiğinde kaıafda Yönetmeliğin Ek_l değerlendirme İ"..""'l"
1"nl""
değerlendiİme kriterlerinin a].flntılı anali7in yaPüIdığl, b-u t i,".ı".a"" 'yo..ı:t
l-,ı".,r"
olarak ha},ı!dcni]etek olumsuz değerlendirme yapİl*ç-ol.u"nu
."g-"n, a..ı.J" rl"İ ,Ora"
bulgılarıı olduğu belirlenerek bu kriter]erin oİumlu jegeıIendirm;t;;dt
tiim bu değe.lendirmeler neticesinde davacının toplam puanrnrri sk-t- ;;djÖ,
aeloı"nai.roe
fonıında başanlı sayılabiImek için gereklt ZS pr-aun rarlu"oUŞ
aJ-,l-irİ..
lln"U.
bu durum karar gerekçe§inde ''Bu libarlu. İavacı hakkında
aİ",İJ", İJÜ,İ*ll,^"
fornundoki objektif nitelikıeh Aıiterlerden lo"rları
tolı-,rİor'-'';;;;;; o"r,
T.c.
çoRU§{
iDARE MAİIKEMtrsİ
EsAs No
:
20t51502
v,rülmcmeİinin
ıakdürde _l Duan.
vlirde
lı"üJc h;tu,d
ulaşlnakadır.'
o1ünadl||l
anlda hll,rl.ü
.k, r^_",;;İ.r;:..,._._.,_
-
hoIınıında,] J.üva.No DD", vcrildiği
ı,ıorı,,ıı j"j,,,,^[)Ş"" ;:;;;;i;,;;';::," İ;,::İ''''İ:::İi;;"":"Y#X
şckJinde açık, net vekaran okuyan herkes tarafindan rahatça
anlaşılabilecek
şckiıde i[ade edıımi\ıır. Diğer bür if,.ıe ııe Maııi(memi7i"
ı;
öo..zu İl,,',tİ#''İİjuıo.ros,
K.20 ı5 22l sa}ltl tırarl daiacl halkln.-lı yeİid(n
değeülendlrme }apılrnaslnlgerekljtılan
bir
dalacm]n Ek.l degcrlendırme. fıı'ımun"
9'rrrlı.
.1Tl.
c"," İ;;.,;"Ö,]uo, *o.",
suresın,n u7a|ılmaına5ına ıJüşkin js]emın
ıpıali olaugunaan. r7ahİ";;;;
;";;;;" ,.,,".
geıiri|diginden sö7 edebilmel icin iı"iıİnın
Lk_ i- ,i.ger;";;;; ;;r",,İ,^İİ."'r*,r,,
raylaral göreı süıesinin bulundı-ığu okİlau
,rr,,lru", g'"..t..l.,"ai.."""" "r""""
Bu durumda. davacı\a 69.50 nuan verilerc-k ZS pulnala-aa,gından lroşans,z
sayıIması lebebiyIe gdreV süle§inin ,lzaııımamasın"
dava
}önelık
Lonr.r-işı".a., tor.,
'İ"..r"Ö*tİ#.
Sii.esi
Uzaılacak Eğitim Kunmu Vllatleı; legerienaİım.
yeniden değerlendirmenin nesnel. §omut
n"ffJ;.fffİi]j:}nüŞreılYgu]andığ
r"prvanıdığndan
"',..'.,İİji-j"rl.r,*,,
au,u ton,ir'ig.-a"
tlçr. ," aE.,İ"",l,"".
sonucıma
öte yan<lan, yargt kararının hukuken etkili İiline
etkjsjz kllınmak suretiyle
uygu]anmaması şektinde tesis edilen dava
konusu işlemin, tişiİ",İ"'İrt#'İ"vl"rİ"
a*
inangınt örseleyici niteiiği n€deniyle hukuk
der]eti rk"rİ İ'"-'İ"cİ"İ;r;lİİl
bulutünama§ı, \anında. yargı kamrlırının
rılç ulgulanmaması ,
lııjen eıki§i./ kılınmastnın hulıııi devleıinc
"İr'İİ-rİİ'İİ"',l*l,r**'
oIan inarıcı zc,Jeleyeceği
ıe tu y_rlnu ;l-Jİİ ıelansi
güç larallam sebebiyel verccegj açlkılr.
Açlklanan nedenlerle: hukuka avklnhğı
aç* olan davı konıısu işlemin; uygulanmasr
halinde ıelafisı,güç zararlar dogabilccegınden
j;.' ,;;;;:;,;",
2İ'. Sayılı K
ıemnıal alınnıal5ı.,In vürüttilme5ınin durrluruImasrna.
";r;;;
"."
lİr*,, İ"al;g ,""l
)Ğr.'".gund.n
iıibaren 7 gün içcnındi Kın].kaıe Böıop idare
üahkeme. ;". İ,,.] İlİ, ",'
,r,'u
İıİ]ı -..",
l5 l0 20I5 t nhindeoybjtliğiyle kerar;enldı
'r,i-
,
Başkan
üy.
üy"
Download

Yürütme durdurma kararı 2015/502 Çorum için tıklayınız