) _
·r.c
.
.,, 1J A 1:\it 1~1 \'f , liA \ ' VA NClLlJ( BA
tiıfli ı)t•I (Jrrıim Gtncl MOdOrlOğ~NLIGI
il 12 fı Lll)G (ı 0\G\C .o~l'--\~~~
'Ol l '' ılı fntl: ôcterıı~s i Des re ~i
lJ, ~·ularnaları ,(Gr.nelge-20 ı ı ı~. )
24.10. 11 O:i451 .. ,....••.••.•......••••.....VAJ .tLICi.NE
( Bukanlık il MüdUrlüğil)
f
••
•
'
1'lh \:ıve 1 arım ~la \'1.ulaıı l)retiro ve J)estckleme Model" Gö
20
1
Pı~ll~ı. l lu\ıuhrtt \ r H \klu~:ı il l;-<trk Ôdnme!lı I>cste~ıne nışk.ın Baka~~ K~ ~ıh Ürünil YaSJı. :ohurnlu
uv1'"'·l Uygula_rna Tcbhgı (Teblığ
0 ıoı ı a ı), lli/04/~C>l 1 taııh ve 27R98 uıyılı Resmı Gazete'de yayunl ..,._,_
anQJ QJ\ J..... ..... Otte gırm ıştır
' •1 , ·
1'
1
l
l
Aıı1 ıtu e ' ı l) c e ge9n11ş yıllarn göı e uygulama usul ve esasların
ö ı=•· r. klıJ
'- IA' t
ı·ı .ı. ı . ·
.. .
a Y ne ur.. ıar ıklar bulundummA .. Tt~l f\ UI UJllliUlU1ll1 ( lt..l\til lCr llıcclenrnesı tl"ılı uygulama tebl1·1h gereğince r · d ç.,_k d
·
e>
w::u ı.,
,
_
• o
eı•
ı ınız c LAı • ö emes1 desteğınden
d.kka
ywırlaıı!\\'rtl.: llırıı ıcilr.ı le llgı lı kctrnu l..dı1ln ve Urcticı mağduriyeti oluşmaması için aşağıdald h
1
alum\Uı grır~\;ı\\tıkiedlr:
usus ann ı te
l) Ttıbllt'in ~ .t:tncldcsinin 8 Ftkmsının (h) beodı gereği; Fark Ödemesi Desteğınden yararlanacak
~lcılorln 2011 )' ılın ~ KS ka~1tlnru11 yııpnnnahuı gereken tarihlerin, Il Prim Komisyonlan tarafından Fark
Odemo 1 lX:s1~tıı,lt. tu~>ı ~lr1lıılerın hasat dönemleri dikkate alınarak belirlerunesi ve Bakanlık il/İlçe MUdnrlUkleri
ıar&AndAn rünı ~ıtle 1letışl111 araçl.an "-."llllMılar&tk Uan edilmesi gerekmektedir. Ancak Genel Mndur1üğümo 26
acılen telrfiuı ,.~ ~ıı~lar<lnn hitSat tarilıJeri nedeniyle birçok Oretıcinin başvuruda bulwıamadığl anlaşılmaktadır.
Ru nedenle tırcttcıltrın ıru\~dur olma.malan ıçin tı Prim Komısyonlan bu yetki dahilinde gereğini yapmalıdır.
1) Tel~li~'in S. ~-lııddesinin 6. Fıkrasının (f) bendinde Borsa tescil beyannamesi konusu açıklanm.alı.-ıadır.
Ancak hu kC\nucla Genöl MUdarlUğümt12c gelen telefon ve yazılardan tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.
MDraoacıtlarda l)Orsl\ Rlt yapısı bulunan İl ve n~ıerde Borsa Tescil beyannamesinin her koşulda istenmesi
zonın\udnr.
3) Uorsa alt ynpısı bulımmnyan 11/tlçelerde Borsa Tescil Beyannamesi isteyip istememe yetk:ısi ll Prim
Komis)1 UI\lnıınclndll'. ·rMo, Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarun Sanş Kooperatifleri Birliği, TKK, PANKOBİ.RLIK
ıfbi kurwulArLu ()rtln alımlarından sonra c;flresi içinde tek bir belge ile rnııbtelif Ur::m adı altmda ıescil işlemi
yaptırdıkları vt ün:tir.ılcrin bıreysel olarak tescil belgeleri getiremedikleri, kunımlarm tek bir tescil belgesine
ballanmış li!lte gonderdikleri anlaşılmışıır. Liste halindeki tescil belgesi iVilçe mo.dtırltlkJerince kabul edilecektir.
Oreticılcrln d.osyölıır Lnda, listede bulundu.ldannı belirten herhangi bir ibare, başvuruda isteneuk belgeler
kapsamında yeterlidir. Jierhangi bir anla.şmazlıkta borsalarla teknik işbirliği içinde bulunularak konunun
~r.tlrnlenmcsi ~crc:L:mektedir.
4) Borsa .-l'escil Beyannameleri ile müstahsil makhuzlanndaki flretiın mik'18rlann1n birbirinden farklı
olm•sı dunınıWlda tıangi belgedeki ıniktarm deste~e esas alınacağı konusunda tereddüde düştUdüğO
anlaşılmaktadır. Bu durumda, Bo™l Tescil Beyannamesindeki miktar desteğe esas alınacaktır.
5) Fart ödrm~i desteğinde gerekli belgeler için işlenen tanın aıuisinin mnlkiyeti eşi ve/veya birinci
dcıroco ak.rabalnnna (anııe, baba ve çocuklarına) aıt ise maliklerin onayl.aruun bulunduğu muvafakatname ve UrUo
ııntı yapan kişinin vukuatlı nüfus kayıt Omeği, t1l~l kişiliklerde ise yetki belgesi istenir. 2011 yılı ÇKS
bqvurusunu yapmış ancak ürtlnO saunadan önce v~ya sattıktan sonra_vefat e~~ ?~ nı:encilerin varisl~ri~
deaetlcmedcn ,'&nl.flandınlması ı.:onusımda Medenı Kanun Hilkt1mlenndc belirtildiği şek.ilde harcl.:et ed1lmesı
lett>knıcktedlr. ·
Balıse konu destekleme uygulamalarının; kamu zararı ile Oretici mağduriyetlerine sebebiyet
vtıilmeyecek şckıJde, yukanda belirtilen hususlar ve ilgili mevzuat btlkümleri do
da değerlendirilerek
)'QrQtolmcslnl önemle rica ederim.
a
Bakana.
Genel MOdOr Yardımcısı.V.
DACll'IM:
il VaUU&e (Babnlık lt MQdUrlUğO)
•
•
----·-----·---------------~lr Y~l~·;L; 06S30 Lodumlu ı AWRA
Için:E.YILMAZ
Ayrıntılı Bilgı
'O 312 2SB 82 4S
. ·ım~ .
E-maı· ı~~ eıgı.yınm.gov.tr
•
..
•
Download

l - cksbilgi.com