SAYFA I 136
(ts!rl$!n l3t
TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI
Sdtfada)
It l0l0l{l
K.rnr Toini:
liirtctiniz Y0ncrih
Ad' vu
R8tldnrtr
i&vcudun oy bklili ilc.
I Srtu
Mu6r Ulkcr, s.yrn
Markur f!!nz l_Esl. ve Savn
Tn. Ticard Sicilitr. r.rihN;
IMBK'y. bildir,l&6irE: lcnunur
lozlhlu gordoB0 diB.r idcmtein
3. Yon.t0r Kurulundar istifstar
horllln oyclitlcft
'edesnic
ulami
(lot y'lpnmamrnr.
(rtc sayrei'r scrcl
|{raturd0n rAvb vd
Ilp li
TlKlll
loii
rc i
[urul
r.rfrlrF:
YbNnni Ktriuttr (\ctcri
Madd. r)lrnor ,5bu
Soysd'
Azlann Ad' yc Soy.d|
Kozlu,
Jo$ph Hubqrus Ama RaynE.dw
[email protected] un
ktrrul!
'-di.r,rn
otclilinded islittrnnn
ributnnoi
2 tlu mcy.nd!, S!!rn M{Au$
Frnn? luDBt, vc Say,. Jos$h
llub..lus AnnN Raldrcndur
Schoonbrood a rcrilcn inza
tcrlisinin !dldr'lna$nr; dutunun
Musbt
M Hlrifi
Kozlu,
Sntor onoktan lirt.i
iIrrl.Ti
(ti?ranlep ili lj.hrtkemrl ilgcsi
l).gai rnriv{n No .lt .dGsn
M.lkarr
nu'!.hs"ld. *.!rdr rnkrirDitr
rnr rozl!9Desiodi turI ivlert.
rtlrgal €trD€k vc t!!tit.rrni
I lzmir lli lrrc ,l$.si
qinliI lov rt]rc\i o hir
Tk$.r
cd€n
l.alretdr
Ti(!ri Ili!'nrIg.!':
rcni
n'.cs3.5clcrdc
9ahrdrr
Hubenus Anr!
nrcnrur
N/A)
Mrkus l-hE FlcBr (Mcmb€.)
!.2,1[d. te.xit..
girkct
v.
B.!riBo.kut nu||ar
Or.
(N,A)
s.l'h Crn Do'lhn nna
Mahkc'ncsitrin
u!Autr olarrl :J.10 :0t0 brjhjndc
Lc\or cd'ldrAi rhtr olwr
l'.!rcl ](srtrtr0
!.
dr!rtrdu
Wlor lJnrrn' rc k{teji
nrlidrnzi lcrBlc a.t vrt
rtnn,ls
(5 yrt)
tirkcrr Scrdk vun,9Lndc
(l0rAXl'541l0t)
Tic*.t
Siciti
sor.rr8r'. M0d0r
0nvrn,:
actMoclu CID
SANAYI
VETICARIT
LIMITED$IRKBTI.
YEIIIqIFTLIK $UBTSI
Tlc.r.r Adrc.i:
Icor.r ncrl€zi, sicil nrmdfts
tirkdlr Mqnunuluhu..
v..drgi dilctcc!i .titldc ibrd
ulrlEr, lC firc lthcl
Nolcrl'Bn( ?6.1r)20t{) l.rih yc
?500 !cvuir. rrnrrn$j itc tasdL||l
:5.10:010 hnh r. rr Jovrlr
() . dr k!rulu lQrrn t. ,uho
ue'r,nrrn rrr!r \arit,n,s. gub.
bulunqn
b.r trl soE e
[alvetir
h0
Koztu vo
l0:0ll)
3ioilin ?9J: nunftr$nd! r.qcil
lk.merg.hr: htic. Mlh
E $o.yl
Tlc.mi
No:006811
\vrl r.inn Iiclrgtirc.k
cu'!, re rcrsi h IcIclivulrnin
rora crdrar hctin ctrnrt otrn
ytrl$r d0
T.l K nD l-l &add€s, k
'l S l trun l8 fr{Jds! e.rc!,
Ittls.l
O<t$' S&tl
Kon!!u:
Sison.
Aqnt.hdi v. Muhlecb.oilik
Klnuni vr I'clri iklmclslhtln
rlc ecil non!r.s1 !c Unllnl
vuxando voal' ncrnn Trcircti tfl
rl')lr v€ ve18i nr!tc0c6ter,nir
soDs erdiEi bcliritcnDi$ otup
1 1 K. od l3
mlddcai v.
T S T.'floo 38 uddsi ScEli
Kc!llrcrir
28.10 2010 t!.ihind.
ruscr rcscil cdildili v. $20 cdilcn
Fhr3 kddrnr.yto |lriht rtrditr
(LAXI/542?4ll)
(t i7\x11142745)
Urd(
Tlc{r.r
Stcll
sicll No: 2393
ricotr 0nro'
CEVAT KARAAACAK
ENES EMLAKCTLIK VE
KOMISYONCULUK
TICARETI TERK SDENLER
--_-'---FfuXn-^n-Knllh,n
Ticrf.r Unrxn,
cttctR-
Tlc.'rI M.rlc.i:
Uzco
Bnllin Anrdotu
Lis.si
r0.l0lr) hnhindc
s
t'rd!i
lrllg.l Kon{ru:
Tlc.ri ltrm.tg.h':
rrc,nn
rc tr*Lt ed tdig,
,
KaMi
Tnrrd v. Sruli od{r' Si.il
t)7om lh.outl
vE ricun itumcrslhlan
\uko!dn )3zrl rdcih Ticarcti tcrt
clrigr v€ r.rer flrdt€tt€nt.l!nur
$tr! c(lr8i bclintcnrig olup
I |( n,n ll m{ddus vc
TsT nlr 33 irodd.si Scrcli
K.rriretir :8 l0:0lO
rc.cr lcsol cd'ldlg' vc
9.hrs
kryd'
K!rtutuq
Mah 8i.Eylol Crd Usrli
l{lg.l
44.
rl7 trc Turl T'mrcr Karuruiutr
Il kuinenre trvguD oloroti
Idrd'Dn
SUNI DERI VE MUSAMBA
r^BRlK Sl
Etvanhr
Yrngnldr Sok No .t4jr4l
Tlc{rer v( SBnrtt Odssr Sicil
bulunual irlis!l cnnctrc otduau
rrraar n0hcndrstrai jflni lcrt
l6
Crcfrc yolu
Ticrri lkrh.is.tu
Mih
o.rnurluAuDUzh
Akrr rc I,rs ri tr rri..t,ltr!trr!
\. btr \dudei trcarcr,.rtndcD
HASAN IIOSEYIN
SOYLEMEZ
Tic.r.t !nrrtr'
rsM.^tLsoauocLU sDg
TARAltIM YANGIN
Yrkrndr sicit ntrnr.!a'
Ticar.l 0nydD !.rlr
dr,!iri. tu{ lncs Kanunun
Tic!..1
SoYLEMEZOCLII
cndor t.njei
rsrihi ,liU{rivlc
Tlcfl
vidi.li Sol No. I I Ugll
C No 3:08.rj60lij0)
rllcp Tcrin. I 'l K H0kunr[nn.
26
sKnEM AOZ
Stctl
C.No l:l1155t830)
vo rlanr )crkiri vgitdi!t hu$u$u
eoF
Slcttl
Ticer 0ntrnl
l9{g.t XoNru: Y.m Tisr.ti,
(T.C No 32lt855ttl0)
(tgdniz.
sanryr ll.ltrc!i Cctdt u0vr trutun
No: ,1 I Scinl&nilicaitukF
Mudoro olor.k
Tlc&t rr Srnryi orl$'
___-----TdfrF-
M.rt., Adr.si: :
v. tiulrrl uivdn, lulunda vuil
TlcrNt
Tic[i ILrnreigrbr: Koiok
CRl. N. lll;l Uwt
0 A)(l 5J:?60)
(l
Ut.L
M.h Ui.I
(cIfi rcr'r :s. to :o,o l.rih,dd'.
(TC No 12l0?561!t6)
Mcrtcz Si.il No: I9l sTrMcrkL?
ve
Krnuni l!uc.'!ehr: Oolbat4c
Mlh (;o S[ No l3 tJell
kha Yok Pssit: Yot
t0:010
luddcri
19.1-Stv$lr
cdrtdi!i w s6z0 odit.!
$xrs rlvdtrnr3v0 rcihk sitinditi
(t
UnlNnr
m.d<l.si sc'.Ci
Ke!llycrrn 28 l0.2Ol0 lari[iod.
E*r r.sil €dildili v. so.o .drl.n
!5h's kaydri'niy r!rihlc rilindili
Sicul
rosen rescil
y.ni$rnlik
vc
citi!r vc vergl mukcllcnycliiir
snd crdrli bclirl.nni' olup
1TK n ll
v. ricon i[d.rg.hlan
.
rr.
$c'r trlD!tur Y! onvsnr
.tank
(l C No lll.l t5t9l56)
ilo€l8lhht
Dlmira3r
TsT.,,or 18.
Konud
lt
Krnuni vc lican
ilc sicil
(t/Axtit42146)
Ilu[0Dt!rin.
Tic{hr Sl.ili No:2t32
Tkrd
kAydrnrn
GULTEKIN BOSTAN
!tr'urn sur.tlc dhrtr ldb/a n, h v.
tcnsrlc. rcn J.irct.riDdc nrblk
lapnn|la ve rer $rr1r nNir)etedc
Irrigd rsnulu, thB4l, l$.hr
irib.rayle
Tlc.!.1
Sl.llNo;
tluktrk
t0 ?0t0 1!rih
iJcincn nrzalanhyi, tiftor, hur
r0rlu luhh'u nlrrnr solmrr.
ibir)! rrtil rubs)s !^t .h!r..
Tn!
Ur.k
Strlh
snnar.{, knutonrJd,
[trayo v9nrcyc,
cnrcye vc
'porct
alnrala, girkcl
!ln!u.
No
Dahili Ti.lrDr vc Mntrvinik
varisl
doarrD! irtcn ilr
18.
lznrk
Arl
Tlr.r.t v. S$.yl Odur Shit
(2,AX1r542104)
)\orir ro.[,ii ltrtcp c|nir vc
'ls,lilrallr
rr?
rritr,Ddc rcrnt c iB,
Mrll$ra
$ahrs,
---_--15-K--
I''apDaha oldugr bov.,
!!hiI fiqBt r
6t5 U$I
{)
07 l0.lolo
hrihti
drNdrnndtn Mnttntu Com'rlik
M.hlllcsi Brru.rDc lisr 9 .otu
ftiholliftc
r.rihr
lmrcnoBlu
tuxrnda y.zrlr rlcrdn 'l icaElr tcrk
20ll)639 css vD ?010/?15 notLl
korannd,n a.l.$rlDilh T..k.in
'Iic(rut sioilLnc tcscitinin iir.dili
rnlayrmrkh. rrlinin rcscili l0;t
sdnn
!crc\ h.k
limitr'itr,cr vc B.r.kjc
our';rin'l'ncr h.r turl0 r5 vr
Nr^)
huk0hl€rirc gd.. sicil
vati
halill r. hiikir
Asvlll' Uz.ri
srcil nur!ftsl
t.zr| bulun
l?.10,2010
Hullh Cckin'itr memui'l8unua
vubcsnri
vc lirlusr dnirc !c
AYt$tK
Tlcril tlrm.r8rh':
r4k clmi$ olup. tolcp o?Aioe TIK
Yrlnflld 1ic{kt icil lufiarolr_
liurrot trrv!D, ru licsn rkarncrstrhr
Kulu.,r[
Ticarcr
Conxoili
uzrri r,r'r Morin Cotin
adr.snrd€
rdnn biluntum bn rlr(h hcrrt
!9rnnrra \c ksfsnnatr. ftrr,
9.tnr.te. Fao yolhrvr. 9.[
rltrrvt r. v.nhe!s, [€r lri.lii
lt.rd
MthnlEsi Btrre.vrn. U$o No
I r(
lSnAC T-|SM-A|LA HRl
Kurrulug
cum0$!h
^,l.halt.si
Cddd.si No.
l00rB Tiic/lzdir
.dr.tnd. tlpmrkra oldullu kutu
il'm, elrrii vs komisyon i{l.ir
METIN CEKIN
'ku'el
5 lirq,Ycnig'tiljl
Brlonrrm
vc (lilmr
Tic.Fr Slv.ol
rlrbc
$ub€
ilgdri K.phtr K6yn
Y!tMd!
Mrltrn
NESIL ITITALAT
No: 2E35
Tlcrrcr U.v.trl
AHMET
YALGIN.
TIRE KUTU
'OLENT
AMBAI.AJ
TlcrRr
Slcil No:
Ycni
2 tubc tj'rvdr'rrr AccrblrrL
(ir'l! Sln rc liuJrcr l_'nircd
5rrIcLi I rr. Y(trrq] ||[ ,rh.rl
4 t.c lyrutltr urjir itj
Jo$plr
20l0 trnhiMc lcrkin ddLldigi
--GtfrFr-
.
bnlutrln vc Clzihrc! lrcorcr sicil
McnrurluStrhun l9137 sicil
oyl!n{sna lrrinr dm.mittcrdr.
RMEndur Schobrood (Mcnrbcr)
r0
(r,AXtr54:?5:)
2.O.8.ri2. SdM\' Bdie.si C.l.l
r
imzs
Ti..ni Si.il
Kdnutu H k0ml.ri uyrnnc!
?r
2611
Tlc.r.tUD.nl
Ine.kcznrdc ro!lcnai![,
l.ndil.n rtc rtsiLi
bdlonlcrinin nrizikcrc rc
YdErim Kuulu Bartanr
Si(ll No:
rcscil !c illnro' lll.t eniSindc,
Kctfiyclin6762 eyrl| lork Tica,ct
Itasan
karsnD
I]illk Klrn (cEo)
rtrcrl{a yoz,lr rrcu t{nrfxrd{n
l? lo.l0l0 r!rihitrdr r.rit.n
d cktede l'.rferr tfl e0rg'nin
KdrrrMev,uu \iub.^{nrrl
Kurul!
KASIM 2010 SAYI : 7682
3
Yukdndo Ilctrr.l uivar' rlc
Ticlr.r srcil ntrmnrld ve trcrr.r
Irirhitrdc
!ditcn
soz0
n.rr uriht
sitindigi
\ltAxtt542741)
.
Konulu: Su.i
l).rj
vc
Krnuni vc rioad iklm€r8lhlsn
rutarda v{al bcirr T'carctr rcrt
.it'l' r. v.rB|n0lcllcli!.t,rnr
sona .rdrai
brliril.noil
oi!p
'nn 3l h.dd.ii v.
gercgi
Kqfi\.lir :9 l0:0lO ls'ihitr,t.
TTK
TST!r0n 18 madd.si
roson Lsscrl
13h's
ulUi!' v!
sozu.ditcn
\!!dh'f, !yI l!riht jlind,tj
(t:^xlttt2744t
Download

Tire/İzmir Yeniçiftlik Şubesi Tic. Sic. Gazetesi