T.C.
ADALET BAKANLIĞI
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Sayı
3Il03l20T5
:73649484-51.2
Konu : Antalya Kamp Duyurusu
DUYURU
Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfina ait Antalya Eğitim ve Dinlenme
Tesislerinde 2015 yılı kamp döneminde uygulanacaktahsis ve fiyatlandırma esaslarr aşağda
gösterilmiştir.
Yararlanma
Tesisten, Adalet Bakanlığı Merkez, Taşra Teşkilatı, Cumhuriyet Başsavcılıklarr,
Mahkemeler ve bağlı kuruluşlafm mensupları, emeklileri ile Bakanlık ve ATGV Yönetim
1- Tesisten
Kurulunca uygun görülenler yararlanacaktır.
Adli ve İdari yargıda görevli hakim ve Cumhuriyet savcılarmm eş ve çocuklarl, anne
ve babaları, kardeşleri; bu görevlerden emekliye ayrılanların eş ve çocukları; askeri hakim ve
savcılarrn, Sayıştay meslek mensuplarr ile başsavcı ve savcılarm eş ve çocuklarl men§up
gibi yararlanabilecektir.
Hakim ve savcr dışındaki adalet personeli ile kamu kurum ve kuruluşlarının
personeli, emeklileri ile bunların eş ve çocukları, anne ve babaları da kamu personeli gibi
ücretlendirilecektir. Bunlar dışındaki kişiler ise misafir staüsünde değerlendirilecektir.
Tesisten öncelikle Adli ve İdari Yargıda görevli hakim ve Cumhuriyet savcıları ile
emeklileri yararlanacak olup, imkanlar ölçüsiurde adli personel ve diğer başvuranlar
yararlanacaktır.
2-
Müracaat
Kamptan yararlanmak isteyenler;
- Personelin Kullanıcr adı ve şifresi ile Portal girişi sonrasında;
Uyap Uygulamaları/Personel Uygulama|arıl Ortak İşlemler Rolü ile açrlacak
ekranda Personel İşlemler menüsü altrnda Kamp Başvuru İşlemlerinden başvuru
yapabilcektir. Sonuçlarrnıda aynı ekrandan görebileceklerdir. (avans Ücreti
yatırılmadan yapılan başvuru değerlendirilmeyecektir.)
- Kurum dışrndan kamptan yararlanmak isteyenler ise; www.adalet.gov.tr
veya imid.adalet.gov.tr adreslerinden başr,uru foımunun çıktısını alıp dolduracaktrr.
-Vakıflar Bankası Antalya Merkez Şubesinde bulunan TR84 0001 5001 5800 7298
6122 07IBAN numaralr Antalya Eğitim ve Dinlenme Tesisleri hesabına başvuru sahibinin
adına 600 TL avans yatırıIacaktır.
-Dekonfun bir nüshası ile başvuru formu Başkanlığırnıza en geç Mfi6l20l5 taihine
kadar faks veya mail ile gönderilecektir.
-Dekonfun diğer nüshası tesise girişte lbraz edilecektir. Kalan miktar, kamp
devresinin başlangıç tarihinde tesis müdürlüğüne ödenecektir.
-Başvurusunda peşinatı yatrrdığına dair dekontu bulunmayanlarrn talepleri
dikkate alrnmayacaktrr.
0Il06l20I5 tarihinden sonraki talepler Antalya Eğitim ve Dinlenme Tesisi
Müdürlüğüne yapılacaktır. Bu talepler, boş yer olmasr durumunda tesis müdürlüğünce
değerlendirilecektir.
otel odalarında iki kişi, apartlarda (1+1) 4 kişi kalabilmektedir. Villalarda ise beş
kişi kalabilmektedir. Küçıık çocuklar için otel odalarrna, apartlara ve villalara ilave bir yatak
konulabilmektedir. Müracaatların bu durum gözönüne alınarak yapılması gerekmektedir.
Sadece tek bir yer talebinde bulunanların talepleri öncelikle değerlendirilecektir.
yer olması durumunda takip eden dönem için tesis müdüflüğünden uzatma talep
edilebilecektir.
3- Dönemler
Tesisten yatar|anma süresi
ilmisti
mıştır.
kamp Dönemleri
1. Dönem
2. Dönem
3. Dönem
4. Dönem
5. Dönem
6. Dönem
7.Dönem
8. Dönem
9. Dönem
l0. Dönem
11. Dönem
12. Dönem
13. Dönem
14. Dönem
15. Dönem
16. Dönem
17. Dönem
l8. Dönem
19. Dönem
20. Dönem
21. Dönem
22. Dönem
23. Dönem
24. Dönem
25. Dönem
26. Dönem
27.Dönem
28. Dönem
29. Dönem
30. Dönem
31. Dönem
32. Dönem
33. Dönem
34. Dönem
UyAp Bilişim
7
kamn Günleri
cumartesi
Pazar
cumartesi
Pazar
cumartesi
Pazar
cumartesi
Pazar
cumartesi
Pazar
cumartesi
Pazar
cumartesi
Pazar
cumartesi
Pazar
cumartesi
Pazat
cumartesi
Pazar
cumartesi
Pazat
cumartesi
Pazar
cumartesi
Pazar
cumartasi
Pazar
cumartesi
Pazar
cumartasi
Pazar
cumartesi
Pazar
Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr
gnn olup, başlangıç
ve bitiş tarihleri
aşağıda
Gün Savısr
Baslama Tarihi
13l06l20|5
I4l06l20I5
Bitis Tarihi
20l06l20|5
2|la6l20I5
7 Gün
7 Gün
20l06l201,5
2l10612015
27l06120|5
28l06l20|5
04l07l20I5
7 Gün
27l06l20I5
28l06l20I5
04l07l20I5
05l07 /20I5
IIl07l20|5
L2l07l20I5
18l07l20I5
19l07l20I5
25l07lzal5
26l07l20I5
0Il08l20I5
02l08l20|5
08/08/2015
09l08l201.5
I5l08l20I5
16lo812015
22l08l201.5
23l08l20|5
29l08l20|5
30l08l20I5
05l09l20I5
06l09l20I5
12l09l20I5
13l09l20I5
19l09l20I5
20l09l20l5
26109l20I5
27l0912015
03lI0l20l5
04lI0l20|5
adresinden
05l071201.5
I|l07l20l5
12l07l20I5
18l07l20I5
19l07l20|5
25l07l20I5
26107l20I5
0Il08l20I5
02l08/201.5
08l08l20|5
09/08/20l5
|5l08l20|5
|6l08l20I5
22l08l20I5
23l08l20I5
29l08:l20|5
30l08l20ı5
05l09l20I5
06l09l20I5
12l09l20I5
13l09l20l5
1,9l09l20I5
20l09l20I5
26l09l20I5
27lagl20|5
03lI0l20l5
04l|0l20I5
I0lI0l20I5
IIlI0l20I5
g6Gbl2f - C8Ig7Us
-
5u653T1
Gün
Gün
Gün
Gün
7 Gün
/ (Jun
7 Gün
7 Gün
7 Gün
7 Gün
7 Gün
7 Gün
7 Gün
7 Gün
7 Gün
7 Gün
7 Gün
7 Gün
7 Gün
7 Gün
7 Gün
7 Gün
7 Gün
7 Gün
7 Gün
7 Gün
7 Gün
7 Gün
7 Gün
7 Gün
7 Gün
7
7
7
7
- bzB6dQ:
kodu ile erişebilirsiniz,
4-Değerlendirme
Müracaat saylsl, tesisteki oda sayısındaıı fazla olduğu takdirde kamp tahsisleri
puanlama esaslarına göre yapılacaktır. Tesisten yararlanacaklara kamu kuruluşlarında geçen
hizmet sürelerinin her yılı için 1 puan, eşleri için 10 puan, bakmakla yükümlü oldukları
çocukları (öğrenci değilse 18 yaşını doldurmayanlar, öğrenci ise 25 yaşml doldurmayanlar)
için 5 puan verilecektir. Verilen bu puanların toplamından;
Bir önceki yıl tesislerden yararlananlardan
b) İki önceki yıl tesislerden yararlananlardan
c) Üç önceki yıl tesislerden yararlananlardan
a)
15 puan,
10 puan,
5 puan dUşUlUr.
Puanların eşitliği halinde kalacak kişi sayısı faz|a o|an aileler tercih edilir.
5- Ücretler
Tesiste bir günlük kamp ücreti, her şey dahil ekstra harcamalar (alkolltl içki, taze
sıkılmış meyve sulaır, Türk kahvesi, gözleme, omlet çeşitleri, hamburger, tost hariç) kişi
başı fiyatlarıdır. Konaklama bedelinin 0/o60'ı yiyecek- içecek, o/o{}'ıyatak bedelidir.
TARİHLER VE DÖNEMLER
20l5 Tarihleri arası
Mayıs-17 Temmuz 2015 Tarihleri arası
01 Ocak-16 Mayıs
17
(I,2,3,4,5,6,7,8,9,
1 0.)
18 Temmuz- 13 Eylül2015 Tarihleri arası
(| |,| 2,I3,I 4,| 5,| 6,17,|8,I 9,20,2 1,22,23,24,25,
26\
l4 Eylül -
13
Ekim 20|5 Tarihleri arası
Q7 . 28. 29.30.3 |.32,33,3 4\
14 Ekim - 31 Aralık 2015 Tarihleri arası
MENSUP
KAMU
MİSAFİR
90,00 TL
100,00 TL
110,00
TL
110.00
120,00
TL
TL
t20,00 TL
140,00
TL
150,00
TL
TL
120,00
TL
t00,00 TL
110,00
TL
l00,00 TL
90,00
TL
t00.00 TL
t
10,00
Fiyatlara KDV dahil olup tesisten faydalanacakların 0-6 yaş arası çocuklarr ücretsiz,
(2009 yılı ve sonlasl doğanlar için yaş hesabı ay ve gün dikkate alrnmaksrzın yapılacaktır)
7 11 yaş arasr çocuklar için kamp ücreti % 50 indirimli ( 2004-2008 yılları arası doğanlar
için yaş hesabı ay ve gün dikkate alınmaksızın yapı|acaktır) alınacaktır. Çocukların yaşları,
geçerli kimlik belgesi ile ispatlanacaktır.
Tesiste odalarda tek kişi olarak konaklamak isteyenlere öncelikle otel odası tahsis
edilecektir. Otel odalarında tek kişi kalınması halinde o/o50, apart odalarda tek kişi kalınması
halinde ise %l00 fiyat farkı uygulanacaktır.
Kamptan günü birlik yarar|anmak isteyenler için günübirlik ücret 70 Tl'dir. Tesise
15:00'den
sonra giriş yapanlardan ise 40 TL ücret alınacaktır.
saat
Tesisteki villalarda kalanlardan yukarıdaki ücretlere ilave olarak 600 TL fark ücret
alınacaktır. (Günlük 85 TL)
Tesis ücretinin ödemesinde kredi kartına taksit yapılabilmektedir. (Vakıfbank ve
Ziraat Bankası)
UyAp Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap-gov,tr adresinden
g6Gbl2f
-
C8Ig7Us
-
5u653T1
-
bzB6dQ:
kodu ile erişebilirsiniz.
6-Tahsis ve Tesise Katılma
Adına Kamp tahsisi yapılan kişilere tahsis bilgileri cep telefonlarına kısa mesaj
şeklinde gönderilecektir, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Bu nedenle başvuru formundaki
iletişim bilgilerinin eksiksiz doldurulması önem arzetmektedir.
Tahsis belgesinde isimleri yazlı şahıslardan başkası kamptan
yararlandırılmayacaktır.
Tesise ilk gün gelindiğinde odaların hazır|anması sebebi ile odalara yerleŞme
17:00'de başlayacaktır. Tesise giriş saatinden erken gelinmesi halinde öğle yemeğinden
faydalanılabilecektir. Son gün çıkış ise yeni gelecek guruba odaların hazır|anabilmesi iÇin
sabah saat 10:00'da tamamlanacaktır. Çıkış saatinden sonra oda kartlarını resepsİyonateslim
etmeyen misafirler için günü birlik fiyat uygulamasl yapılacaktır.
Tesis 12 ay boyunca açık olacağından kamp dönemi dışındaki zamanlardave eğitim
seminerleri srrasrnda katılımcılardan kalan boş odalardan belirlenen dönem fıyatları
iizerinden faydalanılabilecektir. Kamp dönemi dışındaki zaman|atda faydalanmak
isteyenlerin işletme müdürliiğü ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.
7-Avans ve Para ladesi
Tahsis edilen dönemin giriş tarihinden 5 gün öncesine kadar Tesis Müdiırlügüne
yazılı olarak müracaat ederek aşağıda beliıtilen geçerli mazereti olmaksrzrn vazgeçenlerin
avanslarının yarısl iade edilecektir.
Bundan sonraki siırede; üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının ölümü,
resmi rapora dayalı hastalık, resmi göreve çağrılmaya ilişkin mazercti bildiren belgeyi Tesis
Müdürlüğüne iletmeksizinkampakatılmayanların avans ücretleri iade edilmez.
Tahsis edilen kamp dönemine, geç kahlma ve erken ayrılma durumlarında yukanda
belirtilen mazeretleri olmayanlardan 1 haftalık kamp döneırıi ücretinin tamamı alınır.
Bilgi edinilmesini, keyfiyetin dinlenme tesislerinden faydalanmak isteyen ilgililere
duyurulmasını rica ederim.
ll
K
BasriYAGCI
H6kim
Bakan a.
Müsteşar V.
EK: Foım (1 Adet)
*
Bubelge, SOZ0 sayılı Kanun hükimlerin
İğll
Şulıe:Yazı işleri
ŞubeMüdülüğü
Adres: Milli Müdafaa Cad. No: 20 Bakanlıklar/ANKARA
Tel: (0312)
4|471l32-50
Faks:: (0312) 219
4326
www,imid.adalet.gov.t
Download

antalya eğitim ve dinlenme tesisleri kamp duyurusu