ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
TAŞRA TEŞKİLATI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
VATANDAŞA SUNULAN
HİZM ETİN ADI
1
İlk defa Gemiadamı
Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi
Talebi
2
Zayiinden Gemiadamı
Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi
Talebi
3
Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı
Belgesi Değiştirme Talebi
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
a) D ilekçe,
b) D öner Serm aye hesabına yatırılm ış belge dekontu,
c) T.C. K im lik n o ’ya haiz K im lik Fotokopisi,
d) D iplom a sureti (onaylı),
e) İkam etgah belgesi,
f) Sağlık Raporu Sureti (onaylı),
g) STC W Kurs Başarı Belgesi Sureti (onaylı),
h) A skerlik durum Belgesi (stajyer cüzdanı alacak öğrencilerden
aranm az),
i) Sabıka kaydı belgesi (adli sicil kaydı olanların m ahkem e
kararlarının onaylı bir s u re ti),
j) F otoğraf (3 Adet),
k) TG K bilgisayar çıktısı,
1) İmza Formu
a) Dilekçe,
b) T.C. K im lik n o ’ya haiz K im lik Fotokopisi,
c) Sabıka kaydı belgesi (adli sicil kaydı olanların m ahkem e
kararlarının onaylı bir s u re ti),
d) Em niyete kayıp cüzdan hakkında bilgi verildiğine dair yazının
sureti (onaylı),
e) F otoğraf (2 Adet),
f) Süresi dolm uş ise sağlık yoklam asının yaptırılm ası ve kütüğe
işlenmesi
g) TGK bilgisayar çıktısı,
h) İmza Formu
a) Dilekçe,
b) T.C. Kim lik n o 'y a haiz Kim lik Fotokopisi,
c) Fotoğraf (2 Adet),
d) Gem iadam ı C üzdanının aslı,
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
2 gün
2 gün
2 gün
-----------------------—
—
—
_____________________________________________________
1
3TCW Belgesi ilk düzenleme
ralebi
4
f
1
1
5
STCW Belgelerinin Değiştirilme
Talebi
6
Zayiinden STCW Belgesi Talebi
7
8
Süresi dolan STCW Belgelerinin
Yenilenmesi
Tayfa Sınıfı Gemiadamlarınn
Terfi İşlemleri
e) T G K bilgisayar çıktısı,
f) İm za Form u
a) D ilekçe,
b) T .C . K im lik n o ’y a h a iz K im lik Fotokopisi,
c) ST C W K urs B aşarı B elgesi Sureti (onaylı),
d) G em iadam ı C üzdanı/G em iadam ı Belgesinin aslı
e) T .G .K bilgisayar çıktısı
f) İm za Form u
a) D ilekçe,
b) T.C . Kim lik n o ’y a h aiz K im lik Fotokopisi,
c) STC W B elgesinin Aslı,
d) G em iadam ı C üzdanı/G em iadam ı B elgesinin aslı
e) T.G .K bilgisayar çıktısı
f) İmza Formu
a) Dilekçe,
b) T.C. K im lik n o ’y a h aiz K im lik Fotokopisi,
c) STCW B elgesinin Aslı,
d) G em iadam ı C üzdanı/G em iadam ı Belgesinin aslı
e) T.G .K bilgisayar çıktısı
f) İmza Formu
g) G azete zayii ilanı
a) Dilekçe,
b) T.C. K im lik n o ’y a haiz K im lik Fotokopisi,
c) STCW B elgesinin Aslı,
d) Gem iadam ı C üzdanı/G em iadam ı B elgesinin aslı
e) T.G.K bilgisayar çıktısı
f) İmza Formu
g) Değerlendirm e Sınavı Başarı Belgesi (D eğerlendirm e sınavı
gemi kaptanı tarafından yapılm ış ise, ilgili m akam a başlıklı hangi
konulardan sınav yapıldığını gösteren belge. Tayfa listesi ve gemi
jurnalinin sınavın yapıldığı güne ait kısm ının tasdikli fotokopisi)
a) Dilekçe,
b) T.C. Kim lik n o ’ya haiz Kimlik Fotokopisi,
c) Deniz Hizm et Ç izelgesi,
d) Gemiadam ı C üzdanı/G em iadam ı Belgesinin aslı
e) Sabıka kaydı belgesi (adli sicil kaydı olanların m ahkem e
2 gün
2 gün
2 gün
2 gün
2 gün
9
Zabitan Sınıfı Gemiadamlarının
Terfi İşlemleri
10
İlk Defa Yeterlik Belgesi Talebi
11
Yeterlik Belgesi İntibak Talebi
kararlarının onaylı bir sureti ),
f) Sağlık R aporunun onaylı bir sureti
g) T ayfa sınavını kazandığını gösteren belge
h) T.G .K bilgisayar çıktısı
i) İmza Formu
a) Dilekçe,
b) T.C. Kim lik n o ’ya haiz K im lik Fotokopisi,
c) D eniz Hizm et Çizelgesi,
d) G em iadam ı C üzdanı/G em iadam ı belgesinin aslı,
e) Sağlık Raporu Sureti (onaylı),
f) Sabıka Kaydı Belgesi (adli sicil kaydı olanların m ahkem e
kararlarının onaylı bir sureti),
g) Sınav Kazandı Belgesi,
h) TG K bilgisayar çıktısı,
i) D iplom a fotokopisi,
j) İm za form u
a) D ilekçe,
b) T.C. Kim lik n o 'y a haiz Kim lik Fotokopisi,
c) D eniz H izm et Ç izelgesi,
d) G em iadam ıC üzdanı/G em iadam ı belgesinin aslı,
e) Sağlık Raporu Sureti (onaylı),
f) Sabıka Kaydı Belgesi (adli sicil kaydı olanların m ahkem e
kararlarının onaylı bir sureti),
g) Sınav Kazandı Belgesi,
h) TG K bilgisayar çıktısı,
i) D iplom a fotokopisi,
j) im za formu,
k) İkam etgah Belgesi,
1) D eniz Stajını tam am ladığına dair okuldan alınan yazı,
a) Dilekçe,
b) T.C. K im lik no’ya haiz K im lik Fotokopisi,
c) D eniz Hizm et Ç izelgesi,
d) G em iadam ıC üzdanı/G em iadam ı belgesinin aslı,
e) Sağlık Raporu Sureti (onaylı),
f) Sabıka Kaydı Belgesi (adli sicil kaydı olanların m ahkem e
kararlarının onaylı bir sureti),
2 gün
2 gün
2 gün
12
Zayiinden Yeterlik Belgesi Talebi
13
Yeterlik Belgesi Süre Uzatımı
Talebi
14
İlk Defa Telsiz Yeterlik Belgesi
Talebi
g) Sınav K azandı Belgesi,
h) TG K bilgisayar çıktısı,
i) D iplom a fotokopisi,
j) İm za form u,
k) İkam etgah Belgesi,
1) Deniz Stajını tam am ladığına dair okuldan alınan yazı,
m) STCW kurs başarı belgesi,
n) F otoğraf (3 A d e t)
a) Dilekçe,
b) T.C. K im lik no’y a haiz Kim lik Fotokopisi,
c) Y eterlik B elgesinin aslı,
d) G em iadam ıC üzdanı/G em iadam ı belgesinin aslı,
e) STCW sertifikası olm ayanlar için kurs başarı belgesi,
f) TG K bilgisayar çıktısı,
g) F otoğraf (2 A det),
h) İm za form u
a) Dilekçe,
b) T.C. K im lik n o ’ya haiz Kim lik Fotokopisi,
c) Y eterlik B elgesinin aslı,
d) G em iadam ıC üzdanı/G em iadam ı belgesinin aslı (Eski tip
gem iadam ı cüzdanı varsa STCW belgelerinin aslı),
e) D eniz H izm et Çizelgesi,
f) TGK bilgisayar çıktısı,
g) F otoğraf (2 Adet),
h) İm za form u
a) Dilekçe,
b) T.C. K im lik n o ’ya haiz Kim lik Fotokopisi,
c) Ö ğrenim B elgesinin sureti (onaylı),
d) Sağlık R aporunun Sureti (onaylı),
e) Kurs zorunluluğu olanlar için kurs gördüğüne dair belge,
0 TGK bilgisayar çıktısı,
g) F otoğraf (2 Adet),
h) İmza form u
i) G em iadam ı cüzdanı varsa aslı,
j ) Y eterlik belgesinin ücretinin ödendiğine dair makbuz,
k) Sabıka kaydı belgesi,
2 gün
2 gün
2 gün
»
1) Sınav kazandı belgesi
15
Telsiz Yeterlik Belgesi değiştirme,
süre uzatımı ve intibak talebi
16
Zayiinden Telsiz Yeterlik Belgesi
Talebi
I
a) Dilekçe,
b) T.C. Kim lik n o ’ya haiz Kim lik Fotokopisi,
c) T elsiz Y eterlik B elgesinin aslı,
d) Sağlık R aporunun Sureti (onaylı),
e) Deniz Hizm et Ç izelgesi (süresi dolan yeterlikler için),
0 TG K bilgisayar çıktısı,
g) F otoğraf (2 A det),
h) İmza formu
i) G em iadam ı cüzdanı varsa aslı,
j) Y eterlik belgesinin ücretinin ödendiğine dair m akbuz,
k) Sabıka kaydı belgesi,
1) Hizm et Belgesi
a) Dilekçe,
b) T.C. Kim lik n o ’ya haiz Kim lik Fotokopisi,
c) Telsiz Y eterlik Belgesinin aslı,
d) Sağlık R aporunun Sureti (onaylı),
e) Deniz Hizm et Ç izelgesi (süresi dolan yeterlikler için),
f) TGK bilgisayar çıktısı,
g) F otoğraf (2 Adet),
h) İmza formu
i) Gem iadam ı cüzdanı varsa aslı,
j) Y eterlik belgesinin ücretinin ödendiğine dair m akbuz,
k) Sabıka kaydı belgesi,
2 gün
2 gün
17
18
19
20
21
Kısa Mesafe Telsiz Belgesi Talebi
a) Dilekçe,
b) T.C. Kimlik n o ’ya haiz K im lik Fotokopisi,
c) Y eterlik Belgesinin aslı veya süresi dolm am ışsa fotokopisi
(zayii olm uşsa gazete ilanı),
d) Gem iadam ı Sağlık Y oklam a Fotokopisi (onaylı),
e) Sabıka kaydı belgesi (Kam u kum rularında çalışanlardan
aranm az),
f) Y eterlik Belgesi ücreti ödendiğine dair m akbuz,
g) F otoğraf (2 Adet)
h) Telsiz belgesinin ücretinin ödendiğine dair m akbuz,
a) Dilekçe,
b) T.C. Kim lik n o ’ya haiz K im lik Fotokopisi,
c) Y eterlik B elgesinin aslı veya süresi dolm am ışsa fotokopisi
(zayii olm uşsa gazete ilanı),
Kısa Mesafe Telsiz Belgesi İntibak
d) G em iadam ı Sağlık Y oklam a Fotokopisi (onaylı),
ve Değiştirme Talebi
e) Sabıka kaydı belgesi (K am u kurum larında çalışanlardan
aranm az),
f) Y eterlik Belgesi ücreti ödendiğine dair m akbuz,
g) F otoğraf (2 Adet)
a) Dilekçe,
b) T.C. Kim lik n o ’ya haiz Kim lik Fotokopisi,
c) Ö ğrenim Belgesi sureti (onaylı),
d) Sağlık raporunun onaylı s u r e ti,
İlk defa Amatör Denizci Belgesi
Talebi
e) Sabıka kaydı belgesi (K am u kurum larında çalışanlardan
aranm az),
f) A m atör denizci sınavını kazandığına dair yazı,
g) F otoğraf (3 Adet)
a) D ilekçe,
Amatör Denizci Belgesi Değiştirme b) T.C. Kimlik n o ’ya haiz Kim lik Fotokopisi,
Talebi
c) A m atör Denizci belgesinin aslı,
d) F otoğraf ( 2 Adet)
a) Dilekçe,
Zayiinden Amatör Denizci Belgesi b) T.C. Kim lik no’ya haiz Kim lik Fotokopisi,
c) G azete zayii ilanı,
Talebi
d) F o to ğ raf ( 2 Adet)
2 gün
2 gün
1 gün
1 gün
1 gün
22
Telsiz Operatörlüğü Sınavı
talebi (REO -l,R EO 2,GOC,ROC,LRC)
23
Kılavuz Kaptan Yeterlikleri talebi
24
Profesyonel Balıkadam ilk defa,
sınav, yabancı ülkelerden alınan
yeterlikler talebi
25
Denize Elverişlilik Belgesi (DEB)
26
Tonilato Belgesi
a) Dilekçe,
b) T.C. Kim lik n o ’ya haiz Kim lik Fotokopisi,
c) D iplom a örneği,
d) Fotoğraf,
e) Sağlık raporu,
f) Geçerli eğitim sertifikası veya onaylı sureti,
g) Sınav Harcı
a) Dilekçe,
b) T.C. K im lik n o 'y a haiz K im lik Fotokopisi,
c) D iplom a örneği,
d) Fotoğraf,
e) Sağlık raporu,
f) Sabıka kaydı,
g) K ılavuz Kaptan Y eterlik Belgesi,
h) K ılavuz Kaptan Sınav Başarı Belgesi,
i) Hizm et Belgesi,
j ) N oter onaylı İngilizce yeterlik belgesi,
k) K ılavuz K aptanlık Tem el Eğitim Başarı Belgesi,
1) Görev başı eğitim hizm et defteri,
a) Dilekçe,
b) T.C. Kim lik n o 'y a haiz Kim lik Fotokopisi,
c) Sabıka kaydı,
d) Diplom a,
e) Kurs diplom ası,
f) Sağlık R aporu,
g) Fotoğraf,
h) Dalış kayıt defteri,
i) Aday kayıt belgesi.
a) Dilekçe,
b) Eski Denize Elverişlilik Belgesi,
c) Belge Harç dekontu,
d) Avlanm a ruhsatı fotokopisi (B alık avlam a gem ileri için Vizesi
yapılm ış şekilde)
e) TC. K im lik no’ya haiz K im lik Fotokopisi
a) Dilekçe,
b) Klas m ektubu,
1 gün
1 gün
1 gün
7 gün
7 gün
i
4
27
Gemiadamı Donatımında Asgari
emniyet belgesi
28
Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi
29
Bağlama kütüğü Vizesi
c) Gemi, Su Aracı İnşa, Tadilat Takip Raporu,
d) Gemi, Su Aracı Yapı Bildirisi,
e) tekne inşa ve m akine faturası,
0 genel plan, endaze planı, boyuna ve enine kesit planı ve bunlara
ek olarak gemi ve su aracının cinsi ve tipine göre ölçen makam
tarafından ölçüm için gerekli olduğu belirlenen diğer planlar,
g) fribord hesaplan,
h) 15 metreden küçük gemi ve su aracının baş, kıç ve yandan (bir
taraftan) çekilm iş üç adet fotoğrafı
i) Gezi Tekneleri Y önetm eliği kapsamındaki teknelerden ayrıca
uygunluk beyanı.
j ) Belge Harç dekontu,
k) TC. Kim lik n o ’ya haiz Kim lik Fotokopisi
1) Tarım İl M üdürlüğünden gem inin Balık A vlam a olarak
ruhsatlanabileceğine dair yazı
m) Zayii ilanı Zayii durum larında başvurularda istenir)
a) Dilekçe,
b) Döner serm aye ücreti dekontu
c) TC. Kim lik no’ya haiz Kim lik Fotokopisi
a) Dilekçe
b) Tekne Fotoğrafları
c)prospektüsü ile tekne ve m otor faturaları
d)
C E uygunluk beyanı
e) TC. Kimlik no’ya haiz Kim lik Fotokopisi
0 tekne sahibi tarafından dilekçesinde beyan ettiği adresini teyit
eden ikam etgâh belgesinin aslı ya da sureti
g) Vergi dairesinden borcu olm adığına dair yazı
h) Kullanım kılavuzu
i) Harç dekontu (Ö lçüm işlem lerinde)
j) Döner serm aye ücreti dekontu
a) Dilekçe
b) Vergi dairesine yatırılan harç makbuzu aslı
c) Ruhsatnam e aslı
3 gün
7 gün
1 gün
I
30
Ticari tekne kaydı
31
Özel tekne kaydı
32
Tekne satışı (Devir)
33
Teknelerin batması veya tamirinin
ekonomik olmaması (TERKİN)
a) Dilekçe
b) T ekne Fotoğrafları
c) T ekne ve M otor faturaları
d) C E uygunluk beyan belgeleri (tekne ve motor)
e) TC. Kim lik no’ya haiz Kim lik Fotokopisi (şahsın kendisi
yoksa kanuni tem silcisi V ekalet)
f) Vergi levhası (denizcilikle iştigal ettiği belirtilecek)
g) İm za sirküleri
e) T icaret sicil gazete ilanı
h) Ticaret odasından odaya kayıt yazısı
i) Ö lçüm raporu
j) K ullanım kılavuzu
k) Harç dekontu (Ölçüm işlem lerinde)
1) D öner serm aye ücreti dekontu
a) Dilekçe
b) T ekne Fotoğrafları
c) T ekne ve M otor faturaları
d) C E uygunluk beyan belgeleri (tekne ve m otor)
e) TC. Kim lik no’ya haiz Kim lik Fotokopisi (şahsın kendisi
yoksa kanuni tem silcisi V ekalet)
j) K ullanım kılavuzu
k) Harç dekontu (5m .küçükler 81,40 krş. Ruhsat belgesi ü c r e ti)
a) Dilekçe
b) Alıcı -S atıcı birer fotoğraf
c) Alıcı -S a tıc ı kim lik fot.
d) Ruhsatnam e aslı
e) Alıcı yada satıcı yoksa kanuni tem silcisi ( Vekaletli birisi)
a) Dilekçe
b) D onatan gerçek kişi ise kim lik fot. Tüzel kişi ise yetki belgesi
veya tem sil no yu belirten yetkilendirm e belgesi
c) T T K ’un 818 M addesi gereğince Liman Başkanlığı GSK
U zm anlarınca düzenlenen rapor.
d) B ağlam a kütüğü Ruhsatnam esi dosyasına konulm ak üzere iade
e) T onilato belgesi veya m udili belge Teknik kütük dosyasına
konulm ak üzere iade.
4
7 gün
7 gün
1 gün
7 gün
i
f) (D EB) D enize elverişlilik belgesi dosyasına konulm ak üzere
iade
g) Takyidat varsa kaldırılm ası (H aciz ,seferden men gibi)
34
Yük Cem isi İnşa Emniyet Belgesi
35
Yük Gemisi Teçhizat Emniyet
Belgesi
36
Yük Gemisi Radyo Emniyet
Belgesi
37
Yolcu Gemisi Emniyet Belgesi
38
M uafiyet Belgesi
39
Uluslararası Petrol Kirliliği
Önlem e belgesi
40
Uluslararası Hava Kirliliğinin
Ö nlenm esi belgesi
41
Uluslararası Pissularla Kirliliğinin
a) Dilekçe
b) KIas raporu
c) Klas m ektubu
d) Sac ölçüm Raporu
e) Harç dekontu
f) Döner Serm aye ücret dekontu
a) Dilekçe
b) Klas raporu
c) Klas m ektubu
d) Harç dekontu
e) Döner Serm aye ücret dekontu
a) Dilekçe
b) Klas raporu
c) Klas m ektubu
d) Harç dekontu
e) Döner Serm aye ücret dekontu
a) Dilekçe
b) Klas raporu
c) Klas m ektubu
d) Harç dekontu
e) D öner Serm aye ücret dekontu
a) Dilekçe
b) Döner Serm aye ücret dekontu
a) Dilekçe
b) Döner Serm aye ücret dekontu
a) Dilekçe
b) M akine için Ü reticisinin Bayrak Devleti Tarafından
yayınlanm ış M akine U luslararası Hava Kirliliği Ö nlem e Belgesi
(EIA PPC)
c) Döner Serm aye ücret dekontu
a) Dilekçe
3 gün
3 gün
3 gün
3 gün
3 gün
3 gün
3 gün
3 gün
Önlenmesi belgesi
42
Geçici Uygunluk Belgesi (Interim
DoC)
43
Uygunluk Belgesi (DoC)
44
Geçici Emniyetli Yönetim Belgesi
(Interim SMC)
b) D öner Serm aye ücret dekontu
a) D ilekçe (Başvuru Formu Ek-4)
b) ISM Kod bölüm 11.3 de tanım lanan Emniyetli Y önetim El
K itabının kontrollü kopyası, form lar ve kontrol listelerini içeren
prosedürler
c) E k-5’de düzenlenen, SMS altında işletilen gemi cinsleri ve
gem i isimleri listesi
d) İşleticiye ait onaylı ticari sicil gazete sureti
e) İdare’nin veya yetkilendirilm iş kuruluşun gerekli görm esi
durum unda talim atlar, kontrol listeleri, prosedürler gibi istenen
diğer belge ve doküm anlar
0 SMS U ygulam a Planı
g) U luslararası Emniyetli Y önetim (ISM ) Kodu İşletici Bildirim i
(Ek-1)
h) U luslararası Emniyetli Y önetim (ISM ) Kodu A tanm ış Kişi
Bildirim i (Ek-2)
i) Şirket Tanıtım N um arasını ihtiva eden doküm an
j) D öner Serm aye ücret dekontu
a) Dilekçe (Başvuru Formu Ek-4)
b) ISM Kod bölüm 11.3 de tanım lanan Emniyetli Y önetim El
K itabının kontrollü kopyası, form lar ve kontrol listelerini içeren
prosedürler
c) E k-5’de düzenlenen, SMS altında işletilen gemi cinsleri ve
gem i isimleri listesi
d) İşleticiye ait onaylı ticari sicil gazete sureti
e) İdare’nin veya yetkilendirilm iş kuruluşun gerekli görm esi
durum unda talim atlar, kontrol listeleri, prosedürler gibi istenen
diğer belge ve doküm anlar
f) SM S U ygulam a Planı
g) U luslararası Emniyetli Y önetim (ISM ) Kodu İşletici Bildirimi
(Ek-1)
h) U luslararası Emniyetli Y önetim (ISM ) Kodu A tanm ış Kişi
Bildirim i (Ek-2)
i) Döner Serm aye ücret dekontu
a) Dilekçe (Başvuru Formu Ek-6)
b) G eçerli DoC sureti,
(*)
3 gün
10 gün
3 gün
45
Emniyetli Yönetim Belgesi (SMC)
46
CLC-92 sertifikası
47
Yangın Söndürme Sistemleri Ve
Elemanları İçin Muayene Ve Test
Sertifikası Düzenleme Yetki
Belgesi
c) ISM Kod Bölüm 11.3’te tanım lanan ve aslı gibi onaylanm ış
em niyetli yönetim el kitabı, form lar ve kontrol listelerini içeren
prosedürlerden birer nüsha,
d) 4922 sayılı D enizde Can ve Mal K orum a H akkında Kanun
kapsam ında verilen Denize Elverişlilik Belgesi (D E B ) sureti
e ) ) İdare veya yetkilendirilm iş kuruluşun gerekli görmesi
durum unda istenen diğer belgeler
f) Döner Serm aye ücret dekontu
a) Dilekçe (B aşvuru Formu Ek-6)
b) Geçerli DoC sureti,
c) ISM Kod Bölüm 11.3’te tanım lanan ve aslı gibi onaylanm ış
em niyetli yönetim el kitabı, form lar ve kontrol listelerini içeren
prosedürlerden birer nüsha,
d) 4922 sayılı Denizde Can ve Mal K orum a H akkında Kanun
kapsam ında verilen Denize Elverişlilik Belgesi (D EB) sureti
e ) ) İdare veya yetkilendirilm iş kuruluşun gerekli görm esi
durum unda istenen diğer belgeler
f) Döner Serm aye ücret dekontu
a) Dilekçe
b) Sigorta veya banka tem inatı
c) Döner Serm aye ücret dekontu
a) Dilekçe (Ş irket tem silcisinin adı, soyadı ve T.C kim lik
numarası belirtilecek),
b) Servis sağlayıcıya ait Ticaret Sicil G azetesi örneği (Tüzel
Kişilerde),
c) İmza sirküleri
d) Yerleşim Planı (İlk m üracaatta veya değişiklik yapıldığında),
e) İlgili kurum dan alınm ış İşyeri Açma ve Ç alışm a Ruhsatı (İlk
m üracaatta),
0 Servis sağlayıcı tarafından servis sonu düzenlenen sertifikanın
boş bir örneği,
g) Sanayi ve T icaret Bakanlığı İl M üdürlüğünden test-dolum bakım yapm a yetki belgesi örneği ,
h) TSE Hizm et Yeri Yeterlilik Belgesi örneği
İ) Yangın tüpü üreticisi ile servis sağlayıcısı arasında yapılan
sözleşm e ö r n e ğ i,
10 gün
1 gün
10 gün
j ) Üretici firm alar tarafından servisi yapacak personele eğitim
sonucu verilen eğitim belgesinin (yabancı dilde ise tercüm esinin)
noter tasdikli örneği,
k) Genel Esaslar başlığında yer alan “C ” m addesindeki
taahhütnam e,
I) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl M üdürlüklerince verilen dolum ,
bakım ve hidrostatik test Y eterlilik B elgesi’nde, C 0 2
(Karbondioksit)* 1i yangın söndürücülere ilişkin yetkisinin olduğu
ve/veya olm adığı durum larda, C 0 2 tankı bulunm adığı halde bu
tüplerin dolum unu da yapm ak isteyen servis sağlayıcıların;
1.Tüpleri dolduracakları firm a ile yapm ış oldukları sözleşm enin
noter onaylı fotokopisi,
-Tüpleri dolduracak olan servis sağlayıcıda da dolum tankını
kiralam ış ise asıl tank sahibi ile yaptığı sözleşm eye, tanklardan
başka servis sağlayıcılarının da faydalandırılabileceğine dair
hükm ün bulunm ası,
-Y apılacak sözleşm ede “C 0 2 tüplerinin dolum u C 0 2 tesisinin
yetkili personeli tarafından yapılacaktır” ibaresinin y er alm ası,
-Sözleşm eli servis sağlayıcının en az 5 ton kapasitede
karbondioksit tankı bulunduğunun belgelenm esi (C 0 2 tankının en
az 5 ton kapasitede olduğuna dair ilgili kurum dan alınm ış kapasite
raporu),
2 .Sözleşm e yapılan servis sağlayıcının Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı İl M üdürlüklerince verilen dolum , bakım ve hidrostatik
test Y eterlilik B elgesi7nde, C02Mİ yangın söndürücülere ilişkin
yetkisinin yer alması ve belgenin noter onaylı nüshasının
eklenm esi,
m) D öner serm aye hesabına yatırılan ücrete ait m akbuz örneği,
n) D öner serm aye ücreti dekontu,_______________________________
48
Can sallarına muayene ve test
Sertifikası düzenleme yetki belgesi
49
Can Kurtarma Filikalarına
M uayene Ve Test Sertifikası
Düzenleme Yetki Belgesi
a) D ilekçe(Şirket tem silcisinin adı, soyadı ve T.C kimlik num arası
belirtilecek),
b) Servis sağlayıcıya ait Ticaret Sicil G azetesi öm eği(Tüzel
K işilerde),
c) İmza sirküleri,
d) Yerleşim Planı (İlk m üracaatta veya değişiklik yapıldığında),
e) İlgili kurum dan alınm ış İşyeri A çm a ve Ç alışm a Ruhsatı,
0 Servis sağlayıcı tarafından servis sonu düzenlenen sertifikanın
boş bir örneği,
g) Genel Esaslar başlığında yer alan “C ” m addesindeki
taahhütnam e,
h) Üretici Firm a tarafından servis yapacak olan firm aya verilen
yetki sertifikasının
noter tasdikli örneği ve tercüm esi,
i) Üretici firm a tarafından servisi yapacak personele eğitim
sonucu verilen eğitim belgesinin (yabancı dilde ise tercüm esinin)
noter tasdikli örneği ve tercüm esi,
j) Servis Ekipm an Listesi.
k) Döner serm aye hesabına yatırılan ücrete ait m akbuz örneği,
a) Dilekçe (Şirket tem silcisinin adı, soyadı ve T.C kim lik
num arası belirtilecek),
b) Servis sağlayıcıya ait T icaret Sicil G azetesi öm eği(Tüzel
Kişilerde),
c) İmza sirküleri,
d) Y erleşim Planı(İlk m üracaatta veya değişiklik yapıldığında),
e) İlgili kurum dan alınm ış İşyeri A çm a ve Çalışm a Ruhsatı(İlk
m üracaatta),
f) Servis sağlayıcı tarafından servis sonu düzenlenen sertifikanın
boş bir örneği,
g) Üretici fîrm a ile yapılan yetkili servis sözleşm esinin veya
üretici firm a tarafından servis yapacak olan firm aya verilen yetki
sertifikasının noter tasdikli örneği ve tercüm esi,
h) ü re tic i firm a tarafından servisi yapacak personele eğitim
sonucu verilen eğitim belgesinin (yabancı dilde ise tercüm esinin)
noter tasdikli örneği,
i) Genel Esaslar başlığında yer alan “C ” m addesindeki
10 gün
10 gün
50
51
52
taahhütnam e,
j) Döner sermaye hesabına yatırılan ücrete ait m akbuz örneği,
a) Dilekçe (Şirket tem silcisinin adı, soyadı ve T.C kim lik
num arası belirtilecek),
b) Servis sağlayıcıya ait Ticaret Sicil Gazetesi öm eği(Tüzel
Kişilerde),
c) İm za sirküleri,
d) Yerleşim Planı(İlk m üracaatta veya değişiklik yapıldığında),
e) İlgili kurum dan alınm ış İşyeri Açma ve Ç alışm a R uhsatı(İlk
Can Kurtarma Araçlarının
m üracaatta)
İndirme Ve Serbest Bırakma
f) Servis sağlayıcı tarafından servis sonu düzenlenen sertifikanın
Düzenekleri İçin Muayene Ve Test
boş bir örneği,
Sertifikası Düzenleme Yetki
g) Üretici firm a ile yapılan yetkili servis sözleşm esinin veya
Belgesi
üretici firma tarafından servis yapacak olan firm aya verilen yetki
sertifikasının noter tasdikli örneği ve tercüm esi,
h) Üretici firm a tarafından servisi yapacak personele eğitim
sonucu verilen eğitim belgesi noter tasdikli örneği ve tercüm esi,
i) Genel Esaslar başlığında yer alan “C ” m addesindeki
taahhütnam e,
j ) Döner serm aye hesabına yatırılan ücrete ait m akbuz örneği
a) Dilekçe
b) Gemi veya su aracı inşa başvuru belgesi (E k-1)
(K laslı/klassız/C E ’li İnşa işlem lerinde),
c) Gemi ve su aracı tadilat başvuru belgesi (Ek-2) (K laslı/klassız
tadilatlarda)
d) Ek-1 veya Ek-2’de tem silci im zalarının bulunm ası durum unda
noter onaylı yetki belgesi
İnşa veya Tadilat İzin Belgesi
e) Kontrol M ühendisiyle yapılan sözleşm e (K lassız
inşa/tadilatlarda)
f) Gerekli planlar
g) İdare tarafından yetkilendirilm iş bir klas kuruluşu ile yapılan
sözleşm e (klaslı İnşa/tadilatlarda)
h) Gemi sahibi/tem silcisi tarafından gem inin C E ’li olarak İnşa
edileceğine dair yazılı beyan (C E 'li inşalarda)
Gemi ve su araçlarına ait plan,
a) Dilekçe
buklet ve dokümanların
b) İlgili Plan, Buklet ve O naylardan 2 nüsha
10 gün
7 gün
15 gün
53
54
55
onaylanması
İnşa ve ya Tadilat İzin Belgesi
almış gemilerin periyodik
kontrollerinin
Gemilerin yükleme sınırlarının
tayin edilerek fribord
belgelendirme sörveyinin
yapılması ve/veya Fribord belgesi
vizesinin yapılması
Gümrük Muafiyeti şerlıi
düşülmesi
c) Döner serm aye hesabına yatırılan ücrete ait m akbuz
a) Dilekçe
5 gün
a)
b)
c)
d)
5 gün
Dilekçe
Fribord Belgesi aslı veya fotokopisi
Harç dekontu
Döner Serm aye ücret dekontu
A.TURİZM A M A Ç LI G EM İLER İLE TİCARİ Y A TLA R
1.Yeni ve kullanılm am ış turizm am açlı gem iler ile ticari yatların
ithalinde:
a) Talepte bulunan şirketin Turizm B akanlığından alınm ış yat
işletme belgesi
b) dilekçe
c)l asıl ve 2 adet suret fatura ve tercüm eleri (teknenin yeni ve
kullanılm am ış olduğunu, teknik özelliklerini belirtir ve yat işletme
belgesindeki şirket adına düzenlenm iş)
d)Taahhütnam e (İthalin gerçekleşm esini m üteakip tonilato belgesi
çıkarılacağına dair)
c)İm za sirküleri
d)
Klas kuruluşlarından birinden şartsız bir şekilde klaslı olması,
e)Geçerli bir tekne ve m akine sigortasına sahip olm ası,
2.Yerli yeni inşa edilen turizm am açlı gem iler ile ticari yatların
m akine-teçhizat ithali:
a)Dİlekçe
b)Turizm B akanlığından alınm ış “ İşletm e belgesi”bulunması
c)Tersane sözleşm esi (Tersanenin Bölge M üdürlüğü sınırları
içinde bulunm ası)
d)Projeleri
e)M uvakkat tescil (B ölge M üdürlüğü sınırları içindeki tescil
lim anlarına)
f)Taahhütnam e+İm za sirküleri
g)
1 asıl, 2 suret fatura ve tercüm eleri yat adına düzenlenm iş,
h) Telsizle ilgili talepler için telsiz işleri Bölge M üdürlüğünden
teknik uygunluk belgesi)
3 gün
3. M evcut turizm am açlı gem iler ile ticari yatlara m akine-teçhizat
ithali:
a)D ilekçe
b)Tonilato Belgesi
c)G eçerli Denize Elverişlilik Belgesi
d)Talepte bulunan şirketin Turizm B akanlığından alınm ış işletme
belgesinin m evcut bulunm ası
e)Taahhütnam e+im za sirküleri
f)
I asıl, 2 suret fatura ve tercüm eleri (yat adına düzenlenm iş)
g)T alepler ticari yatın teknik kütük kaydının olduğu Bölge
M üdürlüğüne yapılacaktır.
h)
T elsizle ilgili talepler için telsiz işleri Bölge M üdürlüğünden
teknik uygunluk belgesi
ı) Taleple ilgili kaptan veya cihazın servisinden teknik rapor.
B .B A LIK ÇI G EM İLERİ
1) M evcut Balıkçı gem ilerinin yurt dışından m akine-teçhizat
ithalinde:
a)D ilekçe
b)l
asıl, 2 suret fatura ve tercüm eleri (tekne adına düzenlenm iş )
c)T aahhütnam e (Bağlı bulunan birlik veya kooperatiften onaylı
olacak)
d)
M utem et eliyle yapılan ithalatlardan m utem et sözleşm esi
e) su ürünleri Bölge M üdürlüğünden ihtiyaç belgesi
f) T elsizle ilgili talepler için telsiz işleri Bölge M üdürlüğünden
teknik uygunluk belgesi
g) 18 G R T ’dan küçüklerin talepleri halinde tescil edilm iş olm aları
h)Tonilato Belgesi ve geçerli denize elverişlilik belgesi
i)
Talepte bulunan balıkçı gem isinin Bölge M üdürlüğü teknik
kütüğüne kayıtlı olması veya Bölge M üdürlüğü sınırları içindeki
tescil lim anlarına tescil edilm iş olm aları
2. Yerli yeni inşa edilen Balıkçı gem ilerinin yurt dışından
m akine-teçhizat ithalinde:
a) D ilekçe, 1 asıl, 2 suret fatura ve tercüm eleri (tekne adına
düzenlenm iş )
b)B ahkçıhkla iştigal ettiğine dair kooperatif yazısı
c)T ersane
sözleşm esi_______________________________________
d)ProjeIeri
e)M uvakkat tescil (Bölge M üdürlüğü sınırları içindeki tescil
limanlarına)
f)
Taahhütnam e (Bağlı bulunan birlik veya kooperatiften onaylı
olacak)
g)M akine-teçhizatla ilgili taleplerde Su ürünleri Bölge
M üdürlüğünden ihtiyaç belgesi
h)
Telsizle ilgili talepler için Telsiz İşleri Bölge M üdürlüğünden
teknik uygunluk belgesi
C.DİĞER G EM İLER
1) Yurt dışından ithal edilecek gem ilerin ithalinde:
a) Dilekçe
b) 12000 D W T’un üzerinde olm ası (Özel m aksatlı ve özel yapılı
gem ilerde 499 G R T ’un üzerinde olm ası)
c) 1 asıl, 2 suret fatura ve tercüm eleri (tekne adına düzenlenm iş )
d) imza sirküleri
e) P&l klüplerinden biri tarafından yapılm ış devam lı P&I
sigortasına sahip olm ası,
b) Klas kuruluşlarından birinden şartsız bir şekilde klaslı olması,
c) Geçerli bir tekne ve m akine sigortasına sahip olm ası,
2) Yerli ve yeni inşa edilecek olan edilen gem ilere m akineteçhizat ithalinde:
a) Dilekçe
b)Tersane sözleşm esi (N oter onaylı)( Bölge M üdürlüğü sınırları
içinde tersanelerde inşa edilen)
c)M uvakkat tescil (B ölge M üdürlüğü sınırları içindeki tescil
lim anlarına)
d)Projeleri
e)Ticaret sicil gazetesi
f)
1 asık 2 suret fatura ve tercüm eleri (tekne adına düzenlenm iş )
3) M evcut gem ilere m akine-teçhizat ithalinde:
a) Dilekçe
b) 1 asıl, 2 suret fatura ve tercüm eleri (tekne adına düzenlenm iş )
c) T aahhütnam e+İm za sirküleri
_______ ___________________
56
Yola elverişlilik Belgesi
57
Ordino
58
Transitlog belgesi
d) Talepte bulunan balıkçı gem isinin Bölge M üdürlüğü teknik
kütüğüne kayıtlı olması veya Bölge M üdürlüğü sınırları içindeki
tescil lim anlarına tescil edilm iş olm aları
e) Talep edilen m alzem elerle ilgili olarak gem inin bağlı
bulunduğu klastan veya gem inin kaptan veya başm ühendisinden
teknik rapor.
D.GEM İ İNŞA TESİSLERİ (Y Ü Z E R HAV U ZLA R D A H İL)
N İN M A K İN E-TEÇ H İZA T TALEPLERİ
a) Dilekçe
b) Gemi inşa tesisilerinin Bölge M üdürlüğüm üz sınırları içinde
olm ası,Y üzer havuzların Bölge m üdürlüğü teknik kütüğüne
kayıtlı olması
c) Son yıla ait tasdikli kapasite raporu (sanayi odasından)
d) Tersane yerleşim planı (yüzer havuzlar için genel plan)
e) Talep edilen m akine-teçhizatın yeni ve kullanılm am ış olması
f) 1 asıl, 2 suret fatura ve tercüm eleri (faturalarda tersane veya
yüzer havuzun ismi olacak)
g) Taahhütnam e+im za sirküleri
a) Dilekçe
b) Eski Y ola Elverişlilik Belgesi
c) A sgari Donatım Belgesi
d) Y urtdışından gelen gem iler için acente dilekçesi
e) T ayfa Listesi
f) D enet Raporu
g) YEB harcı banka dekontu
h) G em i Sertifikalarının K ontrolü
a) Dilekçe
b) A tık Bildirim Formu
T ürk Bayraklı Ticari Y atlar
a) Eski T ransitlog Belgesi
b) D enize Elverişlilik B elge/Ö zel tekne Fotokopisi
c) Y eni Transitlog belgesi
d) T ürk bayraklı Özel Y atlar(isteğe bağlı Transitlog belgesi
Y abancı Bayraklı Y atlar
a) Eski T ransitlog Belgesi
b) Yeni Transitlog belgesi
2 Saat
10 Dak.
Gem ilerde yapılacak denetim hariç
30 Dak.
c) Ship Register Belge Fotokopisi
d) Y atta bulunanların Pasaport Fotpokopileri
e) Fener üçretleri ödendiğine dair m akbuz örn (30 N et üzeri)
f) G erektiğinde H arçlara ait banka dekontu
59
60
61
Tasdikname belgesi
a) Dilekçe
b) İsim Onayı
c) Donatan bilgileri.(Şahıs veya Şirket B elgeleri)
d) Tonilato Belgesi
e) Tasdiknam e(Eskisi)
f) 2a,2b Gemi Yapı Bildirisi
g) Fatura
h) Terkin Belgesi
i) Bayrak Şahadetnam esi
j) Güm rük Giriş Beyannam esi
k) Satış BeIgesi(Bill O f Sale)
1) Vergi Borcu O lm adığına dair Belge
m ) Takdir Kom isyonu Kararı
n) Kaptan Talim atnam esinin Teslim i
o) ÖTV Defteri İadesi
p) İcra ve M ahkem e Kararı
r) İcra Satış Harcı Belgesi
1 Saat
Ö tv’siz yad ve ghkj'li
düzenlenmesi
a) Gemi Tasdiknam esi
b) DEB
c) Su Ürünleri R uhsat Teskeresi(B alıkçılar için)
d) Vergi K im lik Beyanı( TC No veya Vergi Levhası Belgesi)
e) Y akıt Talep Formu ve Taahhütnam esi (E k -î,E k -2 )
f) Ek Taahhütnam e
g) YM M Verildi Yazısı (Kamu ve 20 m den K üçük Balıkçılar
Hariç)
h) V ar ise Ö nceki Ö TV 'siz YAD ve GHKJ
i) Donatan bilgileri.(Şahıs veya Şirket Belgeleri)
1 Saat
Ö TV ’siz Yakıt Vize İşlemleri
a)
b)
c)
d)
1 Saat
Dilekçe
Yakıt Alım Defterinin İlk 3 Sayfasının Ftk
Vize Sayfasının Ftk.
Denize Elverişlilik Belgesi Ftk.
62
Dalgıçlık Ameliyesi İzni
63
Sualtıadamı Yeterlilik Belgesi
64
Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet
Talepleri
65
Göl ve Nehir Adamları Yetki
Belgesi Talebi
a) Y eterlilik Belgesi
b) Şirket Şartı
c) Su Altı Dalış Planı.
d) Onaylı Dalış Defteri
e) Sağlık Yeterliliği
f) Takım M uayenesi
a) Dilekçe
b) N üfus C üzdanı Ftk.
c) Sabıka Kaydı
d) Basınç Odası ve sualtı hekimi bulunan sağlık kuruluşundan
alınan sağlık raporu.
e) Sualtıadam ı yeterlilik belgesi harcı
a) Dilekçe
b) Turizm M üdürlüğü Dosyası
c) Parkur Krokisi
a) N üfus C üzdanı
b) Savcılık Belgesi
c) Sağlık Raporu
d) F otoğraf
1 Saat
1 Saat
1 gün
1 gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilm esi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizm etin belirtilen sürede
tam am lanm am ası durum unda ilk m üracaat yerine ya da ikinci m üracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
Bodrum Liman Başkanlığı
İkinci Müracaat Yeri
Bodrum Kaymakamlığı
İsim
Unvan
Adres
Attila BEYLİ
Liman Başkanı
İskele Meydanı Karantina
Bodrum
0 252-3162531
0 252-3160867
[email protected]
İsim
Unvan
Adres
Dr. Mehmet GÖDEKMERDAN
Kaymakam
Çarşı Mh. Neyzen Tevfik Cad
Hükümet Konağı Bodrum
0252-3161001
0252-3169900
bodrumkaymakamlik@"gmail.com
Tel
Faks
e-Posta
Cad.
Tel
Faks
e-Posta
BODRUM MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Satış
Kira
1-Talep dilekçesi
1-Talep dilekçesi
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Yapılacaktır.
Ahşap İskele yeri Kiralama
Protokol İmzalanması halinde Dairemize Dilekçe ile müraacat edilecektir.
324 Sayılı MilliEmlak Genel Kıyılarda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Yapılacaktır.
Tebliğine Göre İrtifak Hakkı
Hazine adına kayıtlı ve Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Alanlarda Avan Proje
/ Kullanma İzni Verilmesi
ve Teknik dosya ile birlikte Dairemize dilekçe ile müracaat edilecektir.
İşlemi
Taşınmaza Ait Bilgileri İçeren Dilekçe
Hâzineye Bağış
Ecrimisil
1-İtiraz dilekçesi
Menkul Mal Satışı
1-Talep dilekçesi
Görüş, Talep, Bilgi İstem
İsmi belirtir yazı ve dilekçe
Yazı ve Dilekçe
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
6 ay 20 gün
6 ay 20 gün
6 ay 20 gün
6 ay 20 gün
30 gün
30 gün
1 yıl
5 iş günü
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına
rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tesbiti
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
ilk Müracaat Y e ri:
Ad Soyad: Oğuz Kağan BARDAKÇI
Unvan
: Milli Emlak Müdürü
Adres
: Hükümet Konağı Kat.3 Bodrum
Telefon
: 0252 316 75 25
Faks
: 0252 316 75 35
e-Posta ; [email protected]
İkinci Müracaat Yeri:
Ad Soyad: Dr. Mehmet GÖDEKMERDAN
Unvan : Kaymakam
Adres : Hükümet Konağı
Telefon : 0252 316 10 01
Faks
: 0252 316 99 00
e-Posta : [email protected]
T.C.
BODRUM KAYMAKAMLIĞI
İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
1
2
3
1-İhracat Sağlık Sertifikası Beyannamesi (Ek-1)
2-Ekli Liste (Ek-2) (2 Adet - Antetli Kâğıda)
3-Üretici Firmaya Ait Çalışma izni ve Gıda Sicili Belgesi Fotokopisi (Belediye veya Diğer
Kurumlardan Alınmışsa)
4Türk Gıda Kodeksine Uygun Olmayan, Alıcı Talep ve Kriterlerine Göre Üretilmiş
Ürünlerin ihracatı Talep Ediliyorsa; Ürünlerin İç Piyasada Kullanılmayacağına Dair
İhracat Sağlık Sertifikası
Taahhütname (Ek-3)
Düzenlenmesi
5- AB Ülkelerine İçeriğinde %20’den Daha Az Fındık, Antep Fıstığı ve Kuru incir Bulunan
Ürünlerin ihracatında; Ürünlerin Yüzde-% Bileşimini Gösteren İçerik Belgesi (İlgili
personel tarafından ihtiyaç duyulursa diğer ürünler içinde içerik belgesi talep edilir)
6- İthal Ürünün ihracatı Talep Edildiğinde; İthalat Uygunluk Yazısı, Gümrük Giriş
Beyannamesi, Kontrol Belge Fotokopisi
7-Vekâletname (Noter Onaylı) veya İmza Sirküsü
1- Başvuru Dilekçesi
AB Ülkelerine Doğa Mantarı
2- Üretici Firmaya Ait Çalışma izni ve Gıda Sicil Belgesi Fotokopisi (Belediye veya Diğer
İhracatında ANNEX III
Kurumlardan Alınmışsa)
Belgesi Düzenlenmesi
3- Vekâletname (Noter Onaylı) veya imza Sirküsü
1- Başvuru Dilekçesi (Ek-7)
2- Geri Gelen Ürünlere Ait Beyan Formu (Ek-8)
3- İhracat Faturası (Çıkış Faturası)
4- Gümrük Çıkış(lhracat) Beyannamesi
5- Varsa İade Faturası (Geliş Faturası)
6- Geri Geliş Nedeni Belirten Bir Belge (Kalite Sorunu -Ticari Anlaşmazlık gibi genel
ihracattan Geri Gelen
Ürünler İçin Uygunluk Yazısı ifadeler yerine geri geliş nedeni ayrıntılı belirtilmeli)
7-İçerik Belgesi(ilgili personel tarafından ihtiyaç duyulursa talep edilir)
Düzenlenmesi
8Özet Beyan veya Antrepo Beyannamesi Fotokopisi
9 - Varsa İhracat Aşamasında Bakanlığımızdan Alınmış Sağlık Sertifikası
10-İthal Ürünün ihracattan Geri Gelmesi Halinde; ithalat Uygunluk Yazısı, Gümrük Giriş
Beyannamesi, Kontrol Belge Fotokopisi
11-Vekâletname (Noter Onaylı) veya İmza Sirküsü
3 GÜN
10 GÜN
15
GÜN(a,b,c,d)
4
5
6
Veteriner Ön Sağlık Belgesi
(ihracat)
Gıda Güvenliği Bilgi
Sistemine(GGBS) İhracatçı
Firma Kaydının Yapılması
TAPDK (Tütün Alkol
Piyasası Denetleme
Kurumu) Belge Süre
Uzatımı ve Belge yenileme
İşlemi
7
Düzenlenen ihracat
Belgelerinde DeğişiklikDüzeltme Talebi ile İlgili
İşlem Yapılması
8
Yem Satış ve Depolama
Ruhsatı Verilmesi
9
İşletme Kayıt Belgesi
10
Gıda Kontrol ve Denetim
Hizmetleri Kapsamında
Tüketiciler ve Sektörden
Gelen Şikâyet ve Bilgi Alma
Taleplerinin Karşılanması
1- Başvuru Dilekçesi
2 GÜN
1-Başvuru Dilekçesi
2-Vergi Levhası Fotokopisi
3-Faaliyet Belgesi Fotokopisi
4-Firma ile ilgili son değişiklikleri İçeren Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
5 GÜN
5-Vekâletname (Noter Onaylı) veya İmza Sirküsü
*İI Müdürlüğümüzden sertifika talebi olması durumunda, ihracatçı firma GGBS’de tanımlı
değilse yukarıda belirtilen evra Sağlık Sertifikası başvuru belgeleri ile birlikte sunulur.
1-TAPDK Resmi internet sitesinden doldurularak alınan başvuru formu
2-Nüfus Cüzdanı fotokopisi
3-işyeri açma ruhsatı fotokopisi
30 DAKİKA
4-Mesafe uygunluk yazısı(lşyeri açma ruhsatını son 1 ay içerisinde alanlar hariç)
5-Şirketlerden sicil gazetesi örneği, imza sirküleri
6-Banka
dekontu
1-Başvuru Dilekçesi
2-Düzeltme-Değişiklik Talep Edilen Belgenin Asıl Nüshası
3-Vekâletname
(Noter Onaylı) veya İmza Sirküsü
5 GÜN
4-Talebin
İçeriğine Göre ilgili Personel Tarafından İstenebilecek Diğer Belgeler( Bileşen
Listesi,Fatura Fotokopisi, Firma Beyanı vb.)
1- Başvuru Dilekçesi
2- Vergi Levhası Fotokopisi
3- Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi (Şirketler için)
10 GÜN
4- Kayıtlı Olunan Oda Faaliyet Belgesi
5- imza Sirküleri veya Beyannamesi Fotokopisi
6- Güncel Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi
1-ilçeden Gelen Üst Yazı
2-Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerine Ait İnceleme
10 GÜN
Formu
1-Başvuruda bulunanın kimlik bilgilerini içeren dilekçe
15GÜN
11
İmha Raporu
12
Tahsis Amacı Değişikliği
Talebi
13
Yağlı Tohumlar Prim
Desteklemesi
14
Yem Bitkileri Desteklemesi
15
Sertifikalı Tohum Kullanım
Desteklemesi
1-Başvuru Dilekçesi
2-İmha edilecek ürünlerin listesi (ürün ismi,imha kg,adedi)
Mera Kanunu uygulamaları kapsamında yapılan başvurular kamu kuruluşları tarafından
yapılmakta olup TAD işlemleri için;
1- Başvuru dilekçesi
2- Proje örneği
3- İmar planı
4- Kroki ve harita (1/5.000 ve 1/1.000)
5- Teknik ekip harcırahı
6- Arazi etüt ücreti
7- Kamu yatırımı olduğuna dair belgeler
8- Finansman kaynağı
9- Çevre Etki Değerlendirme raporu
N o t: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit
edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç
tutulacaktır.
1- Başvuru dilekçesi (Sadece ÇKS kaydı olanlar başvuru yapabilirler)
2- Satışı yapılan ürüne ait fatura,
3- Döner sermaye makbuzu
1- Başvuru dilekçesi
2- Döner sermaye makbuzu
3- Güncelleştirilmiş ÇKS kaydı
N o t: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit
edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç
tutulacaktır.
1- Başvuru dilekçesi
2- Destek talep formu
3- Tohumluk faturası
4- Tohuma ait sertifika belgeleri
5- Döner sermaye makbuzu
6- Güncelleştirilmiş ÇKS kaydı
N o t: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit
edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç
tutulacaktır.
5 GÜN
2-6 AY
15 DAKİKA
30 DAKİKA
30 DAKİKA
16
Sertifikalı Fidan
Desteklemesi
17
Mazot Kimyevi Gübre ve
Toprak
18
Yurtiçi Sertifikalı Tohum
Üretim Desteklemesi
1- Başvuru dilekçesi
2- Destek talep formu
3- Fidan faturası
4- Fidana ait sertifika belgeleri
5- Döner sermaye makbuzu
6- Güncelleştirilmiş ÇKS kaydı
N o t: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,tespit
edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç
tutulacaktır.
1- Mazot, gübre ve toprak analizi başvuru dilekçesi (EK-1)
2- Toprak analizi desteği talep formu (EK-1)
30 DAKİKA
30 DAKİKA
1- Başvuru formu (EK-1)
2- Tohumculuk kuruluşu ve kuruluşlar adına sözleşmeli olarak tohumluk yetiştirenlerin,
tohum üretilecek araziye ait ÇKS belgesi
3- Tohumculuk kuruluşu sözleşmeli tohumluk üretimi yaptırıyor ise, onaylı sözleşmeli
yetiştirici listesi ve tohumluk yetiştiricilerine ait arazi bilgilerini içeren form (EK-2)
4- Tohumluk sertifikasının, ilgili İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğütarafından
onaylanmış fotokopisi (Sertifikasyon işlemleri tamamlandıktan sonra istenir.)
5- Tohumluk beyannamelerinin onaylı sureti
6- TÜGEM tarafından verilen tohumculuk kuruluşu olduğunu gösterir belge
7- Tohum satış faturası (Satış işleminden sonra istenir.)
N o t: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit
edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç
tutulacaktır.
30 DAKİKA
19
20
21
22
23
1- Başvuru dilekçesi (Sadece ÇKS kaydı olanlar başvuru yapabilirler)
2- Satışı yapılan ürüne ait fatura,
3- Döner sermaye makbuzu
1- Başvuru dilekçesi (Sadece ÇKS kaydı olanlar başvuru yapabilirler)
2- ÖKS’ye kayıtlı olması,
Organik Tarım ve iyi Tarım
3- OTBİS’e kayıtlı olması,
Uygulamaları Desteklemesi
4- Döner sermaye makbuzu
5-Sertifıka eki
1- Başvuru dilekçesi
2- Tanzim edilip onaylanmış “C” formu
3- Varsa kira, Muvafakatname-1 ve Muvafakatname-2 gibi özel evraklar
4- Döner sermaye makbuzu
ÇKS Kaydı Güncellemesi
N o t: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit
edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç
tutulacaktır.
1-Başvuru dilekçesi
2-Çiftçi kayıt belgesi (ÇKS)
3-Tapu fotokopisi
Kontrollü Örtüaltı
4-Nüfus cüzdanı fotokopisi
Yönetmeliği Kapsamında
5-Üretim kayıt cetveli (Form 1-A, Form 1-B)
Yapılan işlemler
N ot: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit
edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç
tutulacaktır.
1-Dilekçe
2-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti (Ziraat Mühendisi,
Ziraat Yüksek Mühendisi, Eczacı, Ziraat Teknikeri veya Teknisyeni olmak)
3-Yılda
bir kez Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınavda 100 tam puan üzerinden
70
ve
üzeri
puan almış olanlar için; Sınav Başarı Belgesi.
Bitki Koruma Ürünleri Bayilik
veya Toptancı İzin Belgesi 4-Bayi veya toptancılık yapılacak yerin veya deponun açık adresi
5-T.C. kimlik numarası beyanı ( Nüfus cüzdanı sureti)
6-lki adet vesikalık fotoğraf.
7-Döner sermaye makbuzu
Not.Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda tespit
edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç
tutulacaktır.
Hububat ve Baklagil
Desteklemesi
15 DAKİKA
25 DAKİKA
4 GÜN
5 GÜN
10 GÜN
24
Zirai Mücadele Alet ve
Makineleri Bayilik İzin
Belgesi
25
Bitki Koruma Ürünü Reçete
Yazma Yetki Belgesi
26
Fidan-Fide Süs Bitkisi
Üretici Belgesi
1-Başvuru dilekçesi
2-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti
(Ziraat Mühendisi, Ziraat Yüksek Mühendisi olmak)
3-T.C.
Kimlik No( Nüfus cüzdanı sureti)
4-lki adet vesikalık fotoğraf
5-Girişimcinin faaliyet alanları arasında Zirai Mücadele Alet ve Makinaları satışının
bulunduğunu gösteren, belgelerden herhangi biri,
a-Ticaret Sicil Gazetesi,
b-Bağlı olduğu Mesleki Oda Kayıt Belgesi,
c-Kuruluş bilgilerinin yer aldığı resmi bir belge,
6-Bayi
Kontrol Defteri,
7-Açık adres ve iletişim bilgileri,
8-Ziraat Mühendisi veya Ziraat Yüksek Mühendisi olması gereken girişimciler için;satıştan
sorumlu teknik elemanın iş sözleşmesi,
9-Döner sermaye makbuzu
Not:Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda tespit
edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç
tutulacaktır.
1-Başvuru dilekçesi
2-Son
öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti
3-T.C. Kimlik Numarası beyanı
4-işyeri veya yazışma adresi ile telefonu
5-Sınav sonuç belgesi (Bitki Koruma Bölümü Mezunları hariç)
6-iki
adet vesikalık fotoğraf
1-Başvuru dilekçesi
2-Taahhütname
3-Tapu
ya da Kira Sözleşmesi, Tapu fotokopisi
4-Kapasite Raporu
5-Diploma ve kimlik fotokopisi
6-Vergi
levhası
7-Adres tespit yazısı
8-Döner sermaye makbuzu
NotrHizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda tespit
edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç
tutulacaktır.
10 GÜN
7 GÜN
20 GÜN
Bitki Koruma Ürünleri
Uygulama Belgesi
27
(Bitkisel Üretim Yapan
Kişiler İçim)
Bitki Koruma Ürünleri
Uygulama Belgesi
28
(Profesyonel Kullanıcılar
İçin)
29
Bitki Pasaportu Kayıt
Sertifikası
30
Tarımsal Gelir
1-Başvuru dilekçesi
2-Başvuru sahibinin TC kimlik numarası, adı ve soyadı, yazışma adresi ve telefonu
3-Bakanlık tarafından verilen eğitim ve yapılan değerlendirme sonucunda Ek-4 de yer alan
Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Eğitimi Yeterlilik Belgesi
4-Bakanlığın tavsiye ve direktiflerine uyacağına, Bakanlıkça ruhsatlandmlmış bitki koruma
ürünlerini tavsiyesine uygun olarak kullanacağına, ruhsatsız ve tavsiye dışı bitki koruma
ürünlerini kullanmayacağına ve uygulamada kullanılacak alet ve ekipmanın bakım, onarım ve
kalibrasyonunu her yıl yaptıracağına dair başvuru sahibi tarafından verilecek taahhütname
52 adet vesikalık fotoğraf
Not: B.K.Ü uygulama eğitimi yeterlilik belgesi için eğitime katılmak zorunludur. Eğitim
programının hazırlığı ve eğitim süresi bu süreye dahil değildir
1-Başvuru dilekçesi
2-Başvuru sahibinin TC kimlik numarası, adı ve soyadı, yazışma adresi ve telefonu
3-Son
öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğünce onaylı sureti
4-Bakanlığın tavsiye ve direktiflerine uyacağına, Bakanlıkça ruhsatlandırılmış bitki koruma
ürünlerini tavsiyesine uygun olarak kullanacağına, ruhsatsız ve tavsiye dışı bitki koruma
ürünlerini kullanmayacağına ve uygulamada kullanılacak alet ve ekipmanın bakım, onarım ve
kalibrasyonunu her yıl yaptıracağına dair başvuru sahibi tarafından verilecek taahhütname
5-Astım
gibi kronik solunum yolu rahatsızlıkları, alerjik rahatsızlıklar, cilt hastalıkları ve
nörolojik rahatsızlıklarının bulunup bulunmadığının ve kanda kolinesteraz enzim seviyesinin
ölçülmesi ve sağlık kontrollerinin yapılması sonucu bu işi yapmaya uygun olduklarının
belirlendiği sağlık raporu
6-2
adet vesikalık fotoğraf
1-Başvuru formu
2-Üretim yeri ile ilgili ÇKS kaydı veya ÇKS kaydı yoksa kendine ait tapu veya kira sözleşmesi
ile birlikte kiraladığı yerin tapu fotokopisi,ecrimisil belgesi
3-Maliki ölmüş arazilerle ilgili olarak tapu fotokopisi ve mirasçıları tarafından kullanıldığını
gösterir muhtardan alınan belge
4-15.5.2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tohumculuk Sektöründe
Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği gereğince faaliyet alanları ile ilgili Üretici ve
Yetiştirici Belgeleri ile Bayilik Belgesi
5-Ayrıca
ithalatçılar, depolayanlar ve ticaretini yapanlar, ürünlerini bulundurdukları satış yeri,
depo, sera gibi yerlerle ilgili bilgileri ibraz ederler.
Tapu Kayıtları(lkamet edilen ve Nüfüsa Kayıtlı olduğu yere ait) Vukuatlı N.Kayıt Bilgileri
3 GÜN
3 GÜN
20 GÜN
1 GÜN
31
32
33
Tarımsal Sulama Amaçlı
Elektrik Aboneliği
Bitki Sağlık
Sertifikası Başvuru
Hayvan Hastalıkları ile
Mücadele ve Aşılama
Çalışmaları
34
Hastalık Çıkış ve Sönüş
işlemleri
35
Muayenehane Ruhsatı
36
Poliklinik
Ruhsatı
1- Başvuru dilekçesi
2- Tapu fotokopisi
3-Çaplı kroki
4Nüfus cüzdanı fotokopisi
5- Hisseli arazilerde Muvafakatname ve tapu fotokopisi
6- Döner sermaye makbuzu
1. Başvuru Dilekçesi
1-Başvuru Dilekçesi (Yazılı-Sözlü)
* Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile mücadele Programı Çerçevesindeki aşılama ve
taramalarda başvuru gerekmez
1-Başvuru Dilekçesi veya Sözlü İhbar
* Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile mücadele Programı Çerçevesindeki taramalarda
başvuru gerekmez
01. Başvuru Dilekçesi.
02. Veteriner Hekim Diploması veya Mezuniyet Belgesi. (Noterden Onaylı)
03. Varsa ihtisasını Gösteren Belge. (Noterden Onaylı)
04. Nüfus Cüzdanı Örneği.
05. ikametgah ilmühaberi.
06. 3 Adet Fotoğraf.
07. Muayenehaneye Ait Teknik Resim Kurallarına Göre Hazırlanmış Plan Örneği.
08. Bağlı Bulunulan Veteriner Hekimler Odasından Alınan Oda Kayıt Belgesi.
Not: Tespit Edilen Eksiklikler İçin Verilen Süre Hariçtir.
01. Başvuru Dilekçesi.
02. Veteriner Hekim Diploması veya Mezuniyet Belgesi. (Noterden Onaylı)
03. Varsa Uzmanlık Belgesi Süreti (Noterden Onaylı)
04. 3 er Adet Vesikalık Fotoğraf.
05. Nüfus Cüzdanı Örneği.
06. İkametgah İlmühaberi.
07. Bağlı Bulunulan Veteriner Hekimler Odasından Alınan Oda Kayıt Belgesi.
08. Polikliniğe Ait Teknik Resim Kurallarına Göre Hazırlanmış Plan örneği.
09. Şirkete Ait Ticaret Sicil Gazetesinin Aslı Yada Noter Onaylı Süreti.
10. Poliklinik Sorumlu Yöneticisi Belgesi.(Noterden Onaylı)
Not: Tespit Edilen Eksiklikler için Verilen Süre Hariçtir.
3 gün
4 GÜN
Bakanlıkça
Belirlenen Süre
ilgili Hastalığın
Kordon Süresi
21 GÜN
21 GÜN
01. Başvuru Dilekçesi.
02. 2 Adet Fotoğraf.
( Muayenehane ve Poliklinik Ruhsatı Olan Veteriner Hekimler İçin.)
Not: Tespit Edilen Eksiklikler için Verilen Süre Hariçtir.
1- İş yeri sahibi tarafından doldurulmuş başvuru dilekçesi
2-işyerinin, yerleşim yeri ve çevresine ait bilgileri gösteren vaziyet planı ve işyerinin tüm
bölümlerini içeren detaylı olarak hazırlanan bir adet projenin teknik resim kurallarına göre
hazırlanması(Mimar veya mühendis onaylı)
3Bağlı bulunduğu Belediyeden su kullanma belgesi,
4-Sorumlu Veteriner Hekimle, bağlı bulunduğu bölge Veteriner Hekim Odasından alınmış
oda kayıt belgesi ve buna bağlı olarak İşyeri sorumlu Veteriner Hekim Sözleşmesi(noter
onaylı)
5Yangın ve patlamalar için gerekli önlemin alındığına dair İtfaiye Müdürlüğünden
alınmış Yangın Yeterlilik Belgesi
6- Hayvan Hakları Eğitim Sertifikası(Belediyenin verdiği)
7-Eğer eğitim yeri açılacaksa eğitim yerlerinde görev yapacak uzman eğitimcinin noter
onaylı uzmanlık belgesi fotokopisi
Not: Tespit Edilen Eksiklikler İçin Verilen Süre Hariçtir.
1-ilgili Belediyeden veya köy muhtarından alınmış menşe şahadetnamesi
2-Başvuru dilekçesi,
3-Çift
tırnaklılarda şap aşısının nakilden en az 15 gün önce yapılmış olması
4-Sığırlarda Türkvet Kayıt Sistemine Kayıtlı olma şartı,
5-Tek
tırnaklılarda kimlik belgesi
6-Hayvan maddeleri için faturanın fotokopisi
7-Kedi ve köpek için aşı karnesi
Not: Tespit Edilen Eksiklikler için Verilen Süre Hariçtir.
1-Başvuru Dilekçesi
2-Küpe Kontrolü
3-Menşe Şahadetnamesi, Veteriner Sağlık Raporu, Pasaport
Not: Komisyonda Bulunan Diğer Kurumların Görüşünü Bildirmeleri için Geçen Bekleme
Süresi Hariç
37
İlaç Bulundurma
ve
Satma Ruhsatı
38
Ev ve Süs
Hayvanları Kuruluş
ve Satış Yeri Ruhsatı
39
Yurtiçi Hayvan ve Hayvan
Maddeleri Hareketleri
40
Hayvanların Kayıt Altına
Alınması
41
Sığır Cinsi Hayvan
Pasaportu
Pasaport müracaat formu
Not: Tespit Edilen Eksiklikler için Verilen Süre
1 GÜN
42
İşletme Tescil Belgesi
1-Başvuru Dilekçesi
Not: Tespit Edilen Eksiklikler için Verilen Süre
1 GUN
»
21 GÜN
5 GÜN
1 GÜN
20 GÜN
43
Hayvan Listesi Formu
1-Başvuru Dilekçesi
Not: Tespit Edilen Eksiklikler için Verilen Süre
1 GÜN
44
Tek Tırnaklıların
Kimliklendirilmesi
1-Başvuru Dilekçesi
Not: Tespit Edilen Eksiklikler için Verilen Süre
30 GÜN
45
Türkvet Kayıt Sisteminde
Hayvancılık işletmesi
Açılması
46
Sığır Cinsi Hayvan Kesim
/Ölüm Bildirim Raporu
47
Arıcılık Desteklemesi
48
Anaç Sığır ve Manda
Desteklemesi
49
Anaç Koyun Keçi
Desteklemesi
1-Başvuru Dilekçesi
2-lkametgah Kaydı
3-Kimlik
Fotokopisi
Not: İşletmenin Hayvanlarını Tesbit İçin Geçen Süreler Hariç
1- Başvuru dilekçesi.
2- Sığır cinsi hayvan kesim/ölüm bildirim formu.
1- Matbu başvuru formu (EK-1).
2- Arı konaklama belgesi
3-Veteriner Sağlık Raporu
Not: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit
edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç
tutulacaktır.
a) Anaç sıöır desteklemesinden favdalanmak isteven vetistiriciler:
1- Başvuru dilekçesi (Üreticiler tarafından üyesi bulunduğu örgüte başvurur. Üretici
örgütleri, üyeleri adına İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurur).
b) Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteven vetistiriciler:
1- Başvuru dilekçesi.
Not: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit
edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç
tutulacaktır.
1- Başvuru dilekçesi (Üreticiler yetiştirici örgütlerine başvurur. Yetiştirici örgütleri İl/ilçe
Tarım Müdürlüklerine başvurur).
Not: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit
edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç
tutulacaktır.
2 GÜN
7 GÜN
Bakanlıkça
belirlenen
sürede
Bakanlıkça
belirlenen
sürede
Bakanlıkça
belirlenen
sürede
50
Gezginci Arıcılar İçin
Konaklama Yeri Tespiti
51
Buzağı Desteklemesi
52
Amatör Balıkçı Belgesi
54
Misafir Amatör Balıkçı
Belgesi
Su Ürünleri Yavru Tespiti
55
Avlanma Pulu
56
Balık Şevki
57
Gemi Ruhsat Belgesi Vize
Yenileme
58
Gerçek Kişi Ruhsat
Teskeresi Yenileme
59
Su Ürünleri Destekleme
İşlemleri
53
t
1- Yurtiçi Veteriner sağlık raporu.
2- Konaklama belgesi (EK-1).
3-AKS kimlik kartı
Not: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit
edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç
tutulacaktır.
1- Başvuru dilekçesi (Soykütüğüne kayıtlı olanlar Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
aracılığı ile, ön soykütüğüne kayıtlı olanlar doğrudan İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine
başvurur).
Not: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit
edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç
tutulacaktır.
1- Başvuru dilekçesi
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- Fotoğraf (2 adet)
1- Dilekçe,
2- Pasaport Fotokopisi
1-Başvuru dilekçesi
1-Başvuru dilekçesi
2-Avlanma izin belgesi
3Döner Sermaye makbuzu
1-Başvuru dilekçesi
2Döner Sermaye makbuzu
1-Başvuru dilekçesi
2-Kooperatif üyelik belgesi
3-Fotoğraf(2 adet)
4-Döner
Sermaye makbuzu
1-Başvuru dilekçesi
2-Kooperatif üyelik belgesi
3-Fotoğraf(2 adet)
4-Döner
Sermaye makbuzu
1-Başvuru dilekçesi
2-Faturalar
3-Taahhütname
5 GÜN
Bakanlıkça
belirlenen
sürede
1 GÜN
5 GÜN
1 GÜN
15 DAKİKA
1 GÜN
5 GÜN
5 GÜN
2 GÜN
60
61
Tarımsal Yayım ve
Danışmanlık Şirketlerinin
Destekleme Müracaatı
Serbest Tarım
Danışmanlarına Yetki
Belgesi Verilmesi
TYDD Başvuru Formu ve Taahhütname (Ek-1)
b)Tarımsal işletme sayısını belirten, TYDD başvurusunda bulunan kişi veya
kuruluşun hizmet sunduğu tarımsal işletmelere ait icmal (Ek-3),
c)
Her tarımsal işletme için, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi/kuruluşlarla
yapılan tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi,
ç) hizmet veren kuruluşun SGK prim borcu olmadığına dair ilgili kurumdan aldığı
belge,
e) Hizmet verdiği tarımsal işletmeler adına düzenlenen fatura veya serbest meslek
makbuzu veya gelir makbuzu,
f) TYDD başvurusunda bulunacak kişiler için başvuru yapabileceğine dair alınan
yönetim kurulu/yetkili kurul kararı onaylı sureti,
g) Tarımsal danışmanlık hizmeti verdiği işletmenin tipine göre, her işletme için
onaylanmış aşağıdaki belgelerden biri veya birkaçı;
1) ÇKS Belgesi,
2) AKS belgesi,
3) örtü altı kayıt sistemi belgesi,
4) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi,
5)Hayvan pasaportlarının veya listelerinin il/ilçe müdürlüğü onaylı sureti,
6)
Koyun/keçi kayıt sisteminden alınan belge/liste
1- Serbest tarım danışmanları için matbu Başvuru Dilekçesi
2- Bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınacak serbest meslek mükellefiyeti tescil
belgesi fatura
3- Sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olduğuna dair İl/İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğünce onaylanmış belge
4-Yönetmelik kapsamında alınmış Tarımsal Danışmanlık sertifikasının veya geçici
tarım danışmanlığı belgesinin İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce
onaylı sureti
5İlgili meslek odasına kayıtlı olduğuna dair belgenin İl/İlçe Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğünce onaylı sureti
6- Danışmanlık bürosunun adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgileri
7- Danışmana ait noter onaylı imza sirküleri
8- İşyeri açma ruhsatı/izin belgesi
9- Dosya
Not :Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda,
tespit edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen
süreler hariç tutulacaktır.
1 Gün
(Müracaat
sayısına göre
süre uzayabilir)
Yetki Belgeleri
Bakanlıktan
talep
edildiğinden
hizmet süresi 12 ay
arasındadır
.
62
Tarımsal Yayım Ve
Danışmanlık Sertifikası
Sınavına Müracaat İçin
İstenen Belgeler
Bakanlığın web sayfasında yayınlanan sınav müracaatı için;
1- Matbu başvuru ve kişi bilgi formları (Ek-1 a ve b, Ek 2-a ve b)
2- Nüfus cüzdan sureti
3- Öğrenim durumunu gösterir belge, (Lisans diploması-gerekirse transkript)
4- Mezun olduğu bölüm dışında, sertifika almak isteyenler için bu durumu gösterir
il Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce alınan onaylı belge,
5- 4 adet vesikalık fotoğraf, (ayrıca 1 adet digital fotoğraf)
6- Sınav giriş ücreti ödeme banka dekontu
7- Uzmanlık sertifikası için en üst amir onaylı en az 3 yıllık çalışma belgesi
63
Tarımsal Yayım Ve
Danışmanlık Sertifikası
vizesi
a- Sertifikanın 3 yılı tamamlamış olması
b- Vize için bu üç yıl içerisinden en az 2 adet zirai konularda kurs bitirme
sertifikası fotokopileri
1 gün ile 5 gün
arası
64
Çiftçi Eğitimi
Tarımsal,Hayvancılık,Toprak Analizi örneği alınması,Zirai Mücadele,Tarım Alet ve
Makineleri,Ev Ekonomisi vb. çeşitli konularda eğitim ve kurs talepleri
Verilecek
eğitimin
konusuna göre
65
Kooperatiflerde
Anasözleşme Değişikliği
66
Kooperatif Genel Kurulu
Bakanlık Temsilcisi
Görevlendirme
67
Kooperatif Denetimi
Müracaat
15-20 dakika
1-Dilekçe
2-Değiştirilmek istenen maddelerin eski ve yeni şeklinin karşılıklı olarak yazılmış ve
yönetim kurulunca imzalanmış metni (5 nüsha)
3-Ana
sözleşme değişikliğine neden ihtiyaç duyulduğuna dair gerekçeli Yönetim Kurulu
Başvuru
kararının noter onaylı örneği
tarihinden
4-Çalışma bölgesi genişletilecekse çalışma bölgesine dahil edilecek yerleşim birimi
itibaren ilk
muhtarlarının Kooperatif Yönetim Kuruluna başvurduklarına dair dilekçe
olağan genel
5-Sulama Kooperatifinde çalışma bölgesi genişletilecekse
kurula kadar
yeni topoğrafik harita ile sulama tesislerini yapan ilgili kuruluşun görüşü
6-Ortaklık payları artırılacaksa önceden alınması taahhüt edilen pay miktarının ödendiğini
gösterir Kooperatif Yönetim Kurulu yazısı veya tasdikli bilanço
1-Dilekçe
2-Çağrı için kararın örneği
3-Toplantı gündemi
Temsilci ücretinin yatırıldığına ilişkin vezne alındısı
1-Şikayet dilekçesi
Not: Hizmet ile ilgili başvurudan sonra yerinde inceleme gerekmesi durumunda, tespit
edilen eksikliklerin başvuru sahibi tarafından tamamlanması için geçen süreler hariç
tutulacaktır.
15 GÜN
15 GÜN
68
69
70
Kırsal Kalkınma
Yatırımlarının
Desteklenmesi (Makine
Ekipman)
Kırsal Kalkınma
Yatırımlarının
Desteklenmesi (ekonomik
yatırımlar, tarımsal altyapı)
Tabii Afet Durumu
71
Hisseli Satış,
ifraz
Cins Değişikliği
1-Başvuru dilekçesi
2-ilgili
tebliğ ve uygulama rehberi kapsamındaki istenilecek belgeler
30 DAKİKA
1-Başvuru dilekçesi
2-ilgili
tebliğ ve uygulama rehberi kapsamındaki istenilecek belgeler
30 DAKİKA
7 is günü içinde
çalışma
takvimi başlatılır.
1-Afet İhbar dilekçesi
1-Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinden gelen yazılar
2Kanun ve Yönetmelik gereği evraklar
3 GÜN
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen
hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk
müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
i
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adresi
Telefon
Faks
: Bodrum İlçe Gıda Tarım ve Hay. Müd.
: Mehmet Ali BAHAR
: İlçe Müdürü
: Kumbahçe Mah. Paşatarlası Sok.
Bodrum/Muğla
: 0.252 3161031-3161052
: 0.252 3132685
İkinci Müracaat Yeri: Bodrum Kaymakamlığı
İsim
: Dr. Mehmet GÖDEKMERDAN
Unvan
: Kaymakam
Adresi
: Neyzen Tefik Cad.Hükümet Konağı
Bodrum/Muğla
Telefon
: 0.252 3161001 - 3166013
Faks
: 0.252 3169900
e-posta
: [email protected]
e-posta
: bodrum(5>icisleri.gov.tr
KAMU HİZMET STANDARTLAR! TABLOSU
BODRUM GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
HİZMETİN TANIMI
Özet Beyan İle İlgili İşlemler
Giriş-Çıkış-Transit
Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi
Kabul İşlemleri
İhracat Beyannamesi Kabul İşlemleri
Transit Beyannamesi Kabul
İşlemleri
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1-Özet Beyan Formu,
2-Orijinal Manifesto veya Konşimento.
3-Tır
Karnesi,
4-Gümrük Muhafaza Geliş-Gidiş Sorgu Kağıdı,
5-CMR
1-Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi,
2-Fatura, teslim şekline göre navlun faturası ve/veya sigorta
poliçesi,banka dekontu
3-Kıymet Bil. Formu,
4-Eşyanın durumuna göre istenen diğer belgeler.
1-İhracat Beyannamesi
2-Fatura
3-Borsa Tescil Bey.
4-Dolaşım Belgesi
5-Eşyanın durumuna göre istenilen diğer belgeler
1-Transit Beyannamesi,
2-Fatura,
3Taşıma Senedi,
4-Eşyanın Durumuna Göre İstenecek Diğer Belgeler
Yaygın Basitleştirilmiş Usul
1-Dilekçe,
Uygulamaları İzin Talebi (Supalan)
2-İthalat beyannamesi
Onaylanmış Kişi Statü Belge Müracatları
Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usul
MUAYENE TAHAKKUK
-İthalat Muayene Tahakkuk
-İhracat Muayene Tahakkuk
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
5 dakika (kabul işlemi)
Beyanname kabul işlemi
5 dakika
(beyannamenin kapatma
işlemi 1-30 gün arasında
değişmektedir.)
beyanname kabul işlemi
5 dakika
(beyannamenin kapatma
işlemi 1-60 gün arasında
değişmektedir.)
Kabul İşlemi 5 dakika
Transit Beyannamesinin
bütün işlemleri 1 İş
günü
30 dakika
1-Beyanname
2-Fatura
3-Eşyaya ilişkin mevzuatın gerektirdiği belgeler.
Sayfa 1 / 7
Hat kriterine göre.
7
8
Eşyanın Önceden İncelenmesi Talebi
(Küşat)
Transit Beyannamesi İşlemleri
Antrepo Açılması İşlemleri
Talep dilekçesi.
1 saat
1-Beyanname,
2-Fatura.
20 dakika
1-Dilekçe,
2-Maliye' den borcu yoktur belgesi,
3-Belediye, İtfaiye, Emniyetten Raporlar,
4-Savcılık Belgesi,
5-Kira
Sözleşmesi,
6-Taahhütname,
7-Ticaret
Sicil Gazetesi İlanı
3 İş günü
1- Firma Ticaret Sicil Gazetesi,
2- Şirket mensuplarının sabıka kayıt belgesi
3- Antrepo alanının plan ve krokisi
4-tapu senedi yada kira sözleşmesi,
5-işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı,
6-irnza sirküsü,
7faaliyet belgesi,
8-Taahhütname
3 İş Günü
9
Antrepo Hizmetleri (Açma, kapama,
Genişletme, Daraltma)
10
11
Antrepodaki Eşyanın Devri
Hlîeçleme Talepleri
12
1-Dilekçe,
2-Özet Beyan,
3-Taahhütname,
4-Transfer
Bildirim Formu,
5-Fatura Örneği,
6-lmza Sirküleri.
3 saat
Dilekçe.
1 iş günü
Dahilde İşleme İzin Formu
1 İş günü
Dahilde şleme İzni Verilmesi
Sayfa 2 / 7
13
14
15
16
17
18
Kullanılmış Ev Eşyası
İthali Türkiye'ye Öğrenim Görmek ve
Mesleki Faaliyette Bulunmak İçin
Gelenlerin Ev Eşyası Geçici İthalatı
ATA Karnesi ile Geçici İthalat İşlemleri
Geçici İthalat izni Verilmesi
Hariçte İşleme Rejimi ve Uygulamalar
İhracat Rejimi ve Uygulamaları(Kati)
İhracat Uygulamaları
1-Geçici ithalat Beyannamesi,
2-Eşya Listesi.
30 dakika
1-ATA Karnesi
2-Pasaport
30 dakika
Geçici İthalat İzin Talep Formu
1 İş günü
1-Fatura
2-Beyanname (İhracatçılar birliği onaylı)
3-Eşyanın
özelliğine göre ilgili kuruluştan alınacak
-Ekspertiz Raporları
-Sertifika (varsa)
-Tahlil Raporları
-Borsa Tescil Belgesi
4-Hariçte İşleme İzin Belgesi
1 İş günü
1-Fatura
2-Beyanname (İhracatçılar birliği onaylı)
3-Eşyanın
özelliğine göre ilgili kuruluştan alınacak
-Ekspertiz Raporları
-Sertifika (varsa)
-Borsa Tescil Belgesi
4-Dolaşım Belgesi
1 İş günü
1-Fatura
2-Beyanname (İhracatçılar birliği onaylı)
3-Eşyanın
özelliğine göre ilgili kuruluştan alınacak
-Ekspertiz Raporları
-Sertifika (varsa)
-Borsa Tescil Belgesi
4-Dolaşım Belgesi
1 İş günü
Sayfa 3 / 7
19
20
21
22
Kambiyo Rejimi ve Uygulamaları
Gümrüğe Terk
Geri Gelen Eşya
Hibe Yoluyla ithalat İşlemleri
( DTKV Muayene ve Tahakkuk .)
İhracat İşlemi
23
( DTKV Muayene ve Tahakkuk .)
İthalat İşlemi
24
Cezaların Tecil-Taksilendirme Talebi
1-Beyanname,
2-Fatura,
3-Döviz
Deklere Formu,
4-Kıymetli Taşlarla İlgili Kuyumcular Odası Yazısı,
Eşya ise; Beyanname, Ordino, Manifesto.
Araç İse; Mülkiyet Belgesi veya Yetki Belgesi
1-Dilekçe,
2-Beyanname vs. belgeler.
1 saat
1 saat
1 İş günü
1-Dilekçe,
2-Fatura veya Satış Sözleşmesinin aslı ile Noter Tasdikli Türkçe
Tercümesi,
3-MüIkiyet Belgesi,
4-Taahhütname,
5-Hibe
veya Bahış Senedi.
1- Gümrük çıkış beyannamesi,
2-Fatura,
3-Borsa Tescil Bey.
4-Çeki Listesi,
5-Doiaşım belgesi
1-S.D.G.Beyannamesi,
2-Fatura,
3-Kıymet
Bildirim Formu,
4-Uygunluk Belgesi,
5-Döviz
Transfer Bildirimi,
6-Sigorta
Dilekçe
1 saat
1 İş günü
1 İş günü
1 saat
Sayfa 4 / 7
25
26
27
28
Gümrük Vergilerinin Geri
Verilmesi/Kaldırılması
Gümrük idarelerince muhtelif
sebeplerle fazla tahsil edilen
vergilerin iadesine ilişkin işlemler
Doğrudan Temsil Kartı ve BİLGE
Kullanıcı Kodu, Acenta ve Taşıyıcı
Firmalar İçin BİLGE Kullanıcı Kodu
Doğrudan Temsil
Dolaylı Temsil
Yetkili Gümrük Müşavirleri
-Kıymet İhtilaflar!
-İtirazlarlar İlgili Verilen Kararlar
-Tarife İhtilafları
1-Dilekçe,
2-Geri
verme veya kaldırma başvuru formu,
3-Beyanname,
4-Makbuz,
5-ATR,
6-EUR01,
7-FORM
A ,
8-Analiz Raporu,
9-Eksiklik yazısı,
10-İmza Sirküleri,
11-Vekaletname,
12-Gümrük
Vezne Alındısı Aslı.
13-Menşe şahadetnamesi, dolaşım belgeleri,
14-Fatura Beyanı
Gümrük Müdürlüğü'nde
1 İş günü
GM Başmüdürlüğü'nde
3 İş günü
Genel Müdürlükte 15
gün (Gümrük
Yönetmeliğinin
504. maddesi
doğrultusunda en geç 30
gün içinde
sonuçlandırılmaktadır
1-Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu,
2- Sözleşme,
3-Dilekçe,
4-Döviz Transfer Belgesi,
5-Analiz Raporu
3 İş günü
1-Dilekçe,
2-Ticaret Sicil Gazetesi,
3-Şirketin İmza Sirküleri,
4-Faaliyet Belgesi,
5-Vergi Dairesi Yazısı,
6-Temsilname,
7-Temsilnamenin İmza Beyannamesi,
8-Temsilnamenin Çalıştığı Şirket Tarafından sigorta edildiğine dair
her üç ayda bir ibraz
edilecek SSK Belgesi,
9-Şirket
Muhasebesi tarafından düzenlenmiş ve tasdik edilmiş
maaş bordrosu,
10-Temsil yetkisine haiz olan kişinin maaşından yapılan gelir
vergisi kesintilerinin Ver. Dai.
Yatırıldığını gösterir belge,
11-Acenta Sözleşmesi ve Tercümesi,
12-Nüfus cüzdan fot.
Dilekçe ve İtiraza İlişkin Belgeler
Sayfa 5 / 7
1 İş günü
C3ümrük Müdürlüğü'nde
30 gün
GM Başmüdürlüğü'nde
30 gün
Gümrükler Genel Müdürlüğünde 45
gün
29
30
Firma Dosyalarına İlişkin İşlemler
Özet Beyan-Tır karnesi işlemleri
Yurtdışına Ticari Eşya Taşıyan YerliYabancı Plakalı Taşıtların Giriş İşlemleri
31
TIR Çıkış-Giriş İşlemleri
TIR Karnesi Takibi
32
Karayolu Taşıtı Onay Belgesi İşlemleri
1- Dilekçe,
2- Ticari Sicil Gazetesi,
3-Vergi Mükellefiyet Yazısı,
4-Oda Sicil Kaydı,
5-İmza Sirküleri,
6-Yetki Belgesi,
7-Vekaletname,
8-Faaliyet
Belgesi,
9-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
1-Özet Beyan formu,
2-Tır karnesi,
3-Konşimento,
4-Manifesto,
5CMR
30 dakika
Onay işlemi - 5 dakika
1-Triptik,
2-Pasaport,
3-C2.L2
veya M2 Yetki Belgesi
4-Sigorta(Yabancı Taşıtlar)
5Mülkiyet Belgesi,
6-Ulaştırma Bakanlığından alınmış herhangi bir yetki
belgesi(Taşıma Özel İzin Belgesi,UBAK Belgesi vs.)
1- TİR Karnesi ve ekine -Fatura -CMR -Pasaport -Araç
Ruhsatı(Çekici, Dorse) -C2 Yetki
Belgeleri -Firma Vekaletnamesi -TİR Karnesi Onay Belgesi Yabancı Araçlardan Yol Geçiş
Ubak Belgesi.
2- Nato Beyannamesi (Form 302) ve ekine bkz. TIR Karnesindeki
Ekler.
3- ATA Karnesi ve ekine bkz. TİR Karnesindeki Ekler.
4-Transit Beyannamesi ve ekine T!R Karnesindeki Ekler
1-Dilekçe,
2-Taşıtm Fotoğrafları
3-C2
Yetki Belgesi,
4-TIR Uyg.Tebliği Ek-2 deki form
5-Trafik Tescil Belgesi(Ruhsat)
6-Vergi Levhası
Sayfa 6 / 7
5 dakika
Tescil İşlemleri 5. dakika
Muayene işlemleri en az
30 dk. İle 1 İş günü arası
(Yazışmaya konu
olması durumunda süre
belirsiz)
1 İş günü
33
34
35
Tasfiyeye Tabi Tutulan Eşyanın Sahibi
Tarafından Yeniden Serbest Dolaşıma
Giriş Talebi
Antrepo Beyannamesi Onay İşlemleri
(EVRAK .)
Gelen-Giden Evrak Kayıt İşlemleri
1- Dilekçe,
2-Beyanname,
3-Ceza
Kararı.
1 iş günü
1-Beyanname,
2-Fatura,
3-Eşyaya
ilişkin Mevzuatın Gerektirdiği Belgeler
1-İlgili Evrak
2-Talep Dilekçesi
Kabul İşlemi 5 dakika
Diğer İşlemler 1 İş
günü
5 dakika
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
Mücbir sebep, sistem arızalan (BİLGE ve DYS sistemi), elektrik kesilmesi vb. haller sebebiyle, tanımlanmış hizmetlerin geçici veya sürekli olarak kesintiye uğraması
durumunda çalışılamayan süreler, hizmetlerin tamamlanma sürelerine eklenir.
İlk Müracat Yeri Bodrum Gümrük Müdürlüğü
İsim
Unvan
Adres
Telefon
(252) 313 55 85
Fax
(252)31610 79
E-pOSta
izmbodgummd@ gtb.gov.tr
İkinci Müracat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
E-pOSta
Bodrum Gümrük Müdürlüğü
(252) 313 55 85
(252)316 10 79
[email protected]
[email protected]
BODRUM M ETEOROLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZM ET STANDARTI TABLOSU
SIRA
NO
1
HİZMETİN
ADI
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
BAŞVURUDA ÎSTENEN BELGELER
M ETEOROLOJİK
BİLGİ
1- Talep Edilen Bilgi ile ilgili Dilekçe
2- Gerçek Kişilerin T.C Kimlik Numarası Tüzel kişilerin Ticaret Sicil Numarası
3-Talep Edilen Meteorolojik Bilgi bedelinin devlet Meteoroloji İşleri Genel
Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün Vakıflar Bankası
Keçiören/ANKARA Şubesindeki TR070 001500158007294059540 No'lu Hesabına
sipariş numarası belirtilerek yatırılması ve makbuzunun Müdürlüğümüze verilmesi
İŞLEMLERİN SIRA SI:
A-Dilekçe verilecek, Talep edilen bilginin ücreti ve sipariş numarası öğrenilecek
B-Talep edilen bilginin ücreti sipariş numarası belirtilmek suretiyle belirtilen banka
hesap numarasına yatırılacak.
C -Bankadan alınan makbuz Müdürlüğümüze teslim edilecek.
1 GÜN
“ Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen
sürede tamamlanması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat
yerine başvurunuz.”
İLK VE İKİNCİ MÜRACAAT YERLERİ
HİZMETİN ADI
M E T E O R O L O JİK
b il g i
İLK MÜRACAAT YERİ
ADI SOYADI Mukaddes GUNER
UNVANI
ADRES
TEL
FAX
E-POSTA
Haberleşme Memuru
BODRUM METEOROLOJİ MUD.
1 0252 3161018
0252 3130886
[email protected]
İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
ADI
Mustafa BİLGİLİ
SOYADI
UNVANI
Meteoroloji Müdürü
ADRES
BODRUM METEOROLOJİ MÜD.
TEL
0252 3161018
FAX
0252 3130886
E-POSTA
[email protected]
T.C.
BODRUM KAYMAKAMLIĞI
Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü
'm f
BODRUM SUALTI ARKEOLOJİ MÜZESİ MlJDURLUGl
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
Sıra
No
1
2
Hizmetin Adı
BİMER Başvuruları
Şikayetler
3
Sergi Faaliyetleri
4
Kısa Süreli Tahsisler
Müzeye Getirilen
Eski Eserler
Kolluk Kuvvetlerince
Ele Geçen Eserler
Sondaj
Satış, Kiralama, Tahsis,
Kamulaştırma, Trampa
Müze Girişleri
5
6
6
Başvuruda
İstenen
Bilgi ve Belgeler
Talep Edilen Konunun Açık Bir Şekilde Belirtilmesi
Ayrıntılı Bilgi ve Varsa Belge Örnekleri
Kısa Özgeçmiş ve Sergilenecek Eserlerden
Örneklerin Eklendiği Dilekçe
(Tüm Müracaatlar Değerlendirilerek Olumlu ya da
olumsuz cevap verilir)
Etkinliğin Düzenleneceği Yer, Tarih ve Amacının
Belirtildiği Dilekçe
Dilekçe ve Teslim Tutanağı
Hizmetin
Tamamlanma
Süresi (En Geç
Ay-Gün)
03-07 GÜN
01*07 GÜN
Değerlendirmeler
sonucu Cevap
Verilmektedir
05 GÜN
30 GÜN
Yazı ve Teslim Tutanağı
01 GÜN
Belediye Başkanlığı Kanalıyla Taşınmaza Ait Belgeler
1-3 AY
Müracaat Sahiplerince Talep Edilen Taşınmaza
7
Ait Tüm Bilgi ve Belgeler
30 GÜN
8
Giriş Bileti İsteği
1 DAKİKA
Müze Kart İsteği, Nüfuz Cüzdanı, Öğretmenler ve
9
Müze Kart
Öğrenciler İçin Kendi Bakanlık Kimlikleri
5 DAKİKA
Arama Maksadının Açıkça Belirtildiği, Define Aranacak
Yerin İl, İlçe, Bucak, Köy, Mahalle, Sokak ve Ev
Numarasının Bildirildiği, Ayrıca Bu Yerin Ekili, Dikili,
Meskun, Gayrimeskun, Tapulu ve Tapusuz Olup Olmadığı
10
Define Kazısı
ve Kime Ait Olduğunun Açıklandığı Dilekçe
07 GÜN
Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı Koleksiyon İzin Belgesi
11
Koleksiyonerlik
Almak İsteyenlerin Taleplerini Anlatan Dilekçe
30 GÜN
Müzelerde
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İl Kültür ve Turizm
Ücretli, Ücretsiz
Müdürlüğünden Alınacak İzin Yazısı
12
Film, Fotoğraf
(Önceden Haber Vermek Şartıyla)
01 GÜN
Müzelerde Mülaj ve Kopya
Kültür ve Turizm Bakanlığı Alınacak İzin Yazısı
13
Çıkarılması
(Önceden Haber Vermek Şartıyla)
07 GÜN
Müzelerde Yabancıların
Müracaat Formunun Doldurulması
Bilimsel Araştırma
(Müze Görüşü 07 Gün İçinde Bakanlığa İletilmek
14
Yapması
Üzere Valilik Makamına Gönderilir)
07 GÜN
Müzelerde Yerlilerin
Yapılmak istenilen Çalışmayı
15
Bilimsel Araştırma İsteği
Talep Eden Dilekçe
07 GÜN
Ülkemizdeki
Konuya ilişkin Müdürlüğümüze Gelen Yazılar ve
16
Sualtı İncelemeleri
İlgilinin Müdürlüğümüzle İrtibata Geçmesi
01-12 AY
17
Diğer işler
Konuyla ilgili Evraklarla ilgilisinin Dilekçesi
01-30 Gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen
hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda
ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz*
İlk Müracaat Yeri:
Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü (Yazı İşleri)
Adres:
Çarşı Mahallesi, İskele Meydanı, No:36 (Bodrum Kalesi)
Telefon/Santral:
0 252 316 25 16- r \ 0 252 316 i m s „
Faks:
0 252İ13 764^ '
E-posta:
bodrummuzesifa!]:üUür.eov.tr " v " v
KA M U HİZMETLERİ STANDART TABLOSU
BODRUM İLÇE NÜFUS M ÜDÜRLÜĞÜ HİZM ET STANDARTLARI
5
6
YENİLEME
YENİLEME
YENİLEME
CÜZDANI
DOĞUM
4
DOĞUM
3
DOĞUM
2
NÜFUS
1
hizmetin adı
KAYIP NÜFUS KAYIP NÜFUS
CÜZDANI
CÜZDANI
sıra no
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
ESKİ NÜFUS CÜZDANI BELGESİ
a
ÜZERİNDE KAZINTI, RESİMDE
90 saniye
OYNAMA YOKSA
İKAMETGAHIN BULUNDUĞU
a
MUHTARLIKTAN
NÜFUS CÜZDANI TALEP BELGESİ
5 DAKİKA
İLE
İKAMETGAH BODRUM DIŞI İSE
a
KİMLİK ARAŞTIRMASI İLE
30-45 GÜN
BAŞVURU YAPILMASI GEREKİR
SAĞLIK KURUMUNDAN ALINAN
a
DOĞUM BELGESİ İLE BERABER
10 DAKİKA
CÜZDAN YAZMA DAHİL
ANNE YADA BABA BEYANINA
b
GÖRE
10 DAKİKA
CÜZDAN YAZMA DAHİL
BEKAR ANNE BEYANINA GÖRE
c
( BABA KÜTÜĞÜNE TESCİLİ)
CÜZDAN YAZMA DAHİL
BODRUM İLÇE NÜFUS
MÜDÜRLÜĞÜ
Ahmet GÜNEft.
Nüfus Müdürü
10 DAKİKA
KAM U HİZMETLERİ STANDART TABLOSU
BODRUM İLÇE NÜFUS M ÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
EVLİLİK DIŞI BEBEK YAZIMI
7
8
9
10
>o
O
d
TANIMA SENEDİNE GÖRE
15 DAKİKA
a
CÜZDAN YAZMA DAHİL
Ş
o_ı
:0
HASTANE/AİLE HEKİMLİĞİNDEN
s
o
-J
o
<
d
z
<
<Sb
O
a
GELEN MERNİS ÖLÜM
5 DAKİKA
BİLDİRİMİNE GÖRE
CUMHURİYET
b
BAŞSAVCILIĞINDAN GELEN
5 DAKİKA
BELGEYE İSTİNADEN
cf
MAHKEMEDEN KESİNLEŞME
c nAKİKA
KARARI İLE
CÛ
11
12
13
LU
!£
2
L
U
_J
>
LU
H
üj
U h r
U
J
^
^
<v"
îH
it
p
<
S
Q * UJ
.=
M
O
O
•S
Û£ Ü
r-J
LU ^
L-U
5 u
z
vyı o
O
3
3
3
BELEDİYEDEN GELEN MERNİS
5 DAKİKA
EVLENME BİLDİRİMİ İLE
DAYANAK BELGELERİNİN
10 DAKİKA
KONTROLÜ İLE
DAYANAK BELGELERİNİN
5 DAKİKA
KONTROLÜ İLE
BODRUM İLÇE NÜFUS
MÜDÜRLÜĞÜ
Ahrn©W3ÜNER
Nüfus Müdürü
KAM U HİZMETLERİ STANDART TABLOSU
20
VE TESCİLİ
5 DAKİKA
İSE
VE TESCİLİ
NUMARATAJ SERVİSİNDEN
ALINAN BELGE VE DAYANAK
a
BELGELERİ MEVCUT İSE
5 DAKİKA
(telefon, su, elektrik veya noter
VE TESCİLİ
SİLİNEN VE MÜKERRER ADRES
a
KAYITLARININ TESPİTİ İÇİN
ALINAN DİLEKÇE, KOLLUK
10-15 GÜN
KUVVETİ YAZIŞMASI
a
a
MAHKEMEDEN KESİNLEŞME
KARARI İLE
BELEDİYEDEN GELEN MERNİS
EVLENME BİLDİRİMİ İLE
R
19
İDARECE
18
ALINAN BELGE İLE ADRES BOŞ
onaylı kontrat)
GÜNCELLEME DÜZELTMELE
17
a
BOŞANMA
16
KAYIT
15
KİŞİ BİLGİLERİ
14
NUMARATAJ SERVİSİNDEN
EVLENME
ADRES BEYAN ADRES BEYAN ADRES BEYAN
BODRUM İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZM ET STANDARTLARI
c
DAYANAK BELGELERİNİN
KONTROLÜ İLE
c
DAYANAK BELGELERİNİN
KONTROLÜ İLE
BODRUM İLÇE NÜFUS
M Ü D Ü R LÜ Ğ E f
Ahmet GÜNER
Nüfus Müdürü
5 DAKİKA
5 DAKİKA
10 DAKİKA
5 DAKİKA
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE
İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ
MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
I
i
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
I
i
I
1.
A,B,C ve D tipi Mesire
yerlerinin tescili
2.
Mesire yeri kiralama
talebi
3.
Mesire yerleri proje
tadilatı
4.
Mesire yerleri ağaç
röleve planı kontrolü
! 1. Talep Dilekçesi,
j
2. Vaziyet Planı, (Koordinatlı)
i
3. 1/25.000 ölçekli Memleket haritası
Müracaat: Orman İşletme Müd. - Orm. Böl. Müd.
1. İhale edilecek,
Müracaat; Orman İşletme Müd. - Orm. İşi. Şef.
1. Dilekçe,
2. Mesire alanının
Müracaat: Orman
Müdürlüğü
1. Dilekçe,
2. Mesire alanının
Müracaat: Orman
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
30 Gün
30 Gün
uygulama projesi.
İşletme Müdürlüğü veya Orman Bölge
45 Gün
ağaç Röleve planı
İşletme Müdürlüğü
15 Gün
1/20
5.
Özel Orman Ve Özel
Ağaçlandırma Sahaları
Amenajman Planı
kontrolü
6.
Orman Amenajman
Planı çıktı talebi(A3-A4)
7.
Köy Ormanı Kurulması
8.
Felaketzede ihtiyacı
1. Dilekçe,
2. Sahanın Amenajman Planı.
Müracaat: Orman Bölge Müdürlüğü
S
I
9.
10.
2/20
Enkaz nakli
Teminat Mektubu süre
uzatımı
ı
1. Faydalanma Talep Dilekçesi,
2. Faydalanma Fişi,
3. Faydalanma Ödeme Makbuzu.
Müracaat: Orman İşletme Müdürlüğü- Orman İşletme Şefliği
veya Orman Bölge Müdürlüğü
1. Köy Muhtarınca verilecek başvuru dilekçesi,
2. Köy ormanı kurulacak yer Köy tüzel kişiliğine ait ise mülkiyet
belgesi, değil ise maliye hâzinesi adına kayıtlı yerlerden
olması,
3. Bakım ve Korumanın Köy Tüzel Kişiliğince yapılacağına dair
protokol imzalanması.
Müracaat: Orman Bölge Müdürlüğü
1. Dilekçe,
2. Olayı belgeleyen tutanak.
Müracaat: Orman İşletme Müdürlüğü
1. Dilekçe,
2. Tapu,
3. İlmühaber ( Köyde ilişiği kalmadığına dair),
4. Taahhütname (Bir daha zati ihtiyaç almayacağına dair)
Müracaat: Orman İşletme Müdürlüğü veya Orman İşletme
Şefliği
1. Dilekçe,
Müracaat: Orman İşletme Müdürlüğü veya Orman Bölge
Müdürlüğü
15 Gün
1 Gün
30 Gün
15 Gün
30 Gün
2 Gün
11.
12.
13.
14.
15.
Cites Raporu (İthalat)
İhracat Ekspertiz
Raporu
ÇED İnceleme Ve
Değerlendirme Raporu
Veya Goruşu
Öğrenci Stajları
İletişim Panosu İzni
1. Dilekçe,
2. Gümrük beyannamesi,
3. Fatura,
4. Gümrük Müşavirliği Noter Vekâleti
Müracaat: Orman Bölge Müdürlüğü
1. Dilekçe,
2. Fatura,
3. Örnek ürün(Dipçik-kabza v.b.)
Müracaat: Orman Bölge Müdürlüğü
1. Müracaat dilekçesi-yazısı,
2. ÇED inceleme değerlendirme raporları için 1/25000
koordinatlı harita,
3. Görüş sorulan sahaya ait 6 derecelik koordinatla ve alan
cetveli (ayrıca CD ortamında),
4. Varsa ruhsat ve sertifika, lisans vb.
5. İki takım bilgi dosyası halinde verilecektir.
Müracaat: Orman Bölge Müdürlüğü
1. Dilekçe,
2. Staj Defteri,
3. Okuduğu Okuldan alınan staj izin belgesi,
Müracaat: Orman İşletme Müdürlüğü veya Orman Bölge
Müdürlüğü
1. Dilekçe (İl, ilçe, köy, mevki, yüzölçümü, tarih, adres, telefon,
vergi dairesi-no.su, imzalayanın yetki ve açık kimliğini içeren)
(tüzel kişilikse imza sirküsü, yetki belgesi ve vekâletname ekli)
2. Talep sahasını gösterir koordinat değerleri belli 1/25000 ölçekli
memleket haritası
3. 1/25000 ölçekli renkli meşçere haritası (taiep sahası işlenmiş,
özel bilgileri içeren, Serbest Orman Mühendisi tarafından
hazırlanmış ve Odasınca onaylanmış olacaktır.)
2 Gün
3 Gün
2 Saat
3/20
i
16.
17.
i
i
4/20
4. 1/5000 veya 1/10000 ölçekli koordinatlı Orman Kadastro
_ haritası, (talep sahası işlenmiş, özel bilgileri içeren, Serbest
Orman Mühendisi tarafından hazırlanmış ve Odasınca
onaylanmış olacaktır.)
5. Yapılması planlanan tesisi gösteren 1/100 ölçekli vaziyet planı
6. Memleket nirengisine bağlı koordinat özet çizelgesi (6 derecelik
memleket koordinatları)
7. Pano türünü, ebatlarını ve üzerinde yazılması planlanan
ibareleri gösterecek şekilde hazırlanacak plan, kesit ve
görünüşü,
8. Yol kenarlarında Karayolları veya İl Özel İdaresinden, Belediye
mücavir aîan sınırları içinde Belediyeden yapılması planlanan
panonun uygun görüldüğüne ilişkin yazı,
9. Diğer Kanunlar uyarınca alınması gereken görüş, belge ve
muvafakat yazısı (Sit, askeri yasak bölge vb.)
10. Orman Mühendisleri Odasınca belirlenmiş İşlem dosyasına
konulması gereken belgeler ve harita kopya bedel makbuzu
11. İnceleme giderlerine karşılık İşletmesince belirlenecek miktarda
nakit avans alıntısı
Belgeler(dilekçe hariç) üç takım olarak hazırlanacak.
Müracaat: Orman Bölge Müdürlüğü
1.
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve İl İskân Müdürlüklerince
7269/1051 Sayılı
yazılan talep yazılan,
Afetler Kanunu Gereği
2. İsim listesi ve metraj cetveli.
Yapılan Tahsisler
Müracaat: Orman Bölge Müdürlüğü veya Orman Genel
Müdürlüğü
1. MEB Yapı isleri Genel Müdürlüğünce yazılan talep yazısı ve
222 Sayılı İlköğretim Ve
ekinde illerde yapılacak ilköğretim Okullarının isim listesi,
Eğitim Kanunu Gereği
2. Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce yazılan talep yazılan ve
Ve 775 Sayılı
;
metraj.
1 Ay
1 Ay
Gecekondu Kanunu
Gereği Yapılan
Tahsislerle İlgili İşlemler
18.
Odun Dışı Ürün
Toplanması
19.
Orman Durumu
İncelemesi
20.
Tapulu Kesim İş ve
İşlemleri
21.
Fabrika ve Hızar-Şerit
İzinleri
Müracaat: Orman Bölge Müdürlüğü veya Orman Genel
Müdürlüğü
1. Talep dilekçesi,
2. Talep sahasının yerini ve mevkiini gösterir harita veya kroki.
Müracaat: Orman İşletme Müdürlüğü
1. Müracaat dilekçesi yazısı,
2. Müracaata konu Taşınmazın varsa ada, parsel numarası, 6
derecelik köşe koordinatları-ada/parsel yoksa koordinatlı
vaziyet planı,
Müracaat: Orman İşletme Müdürlüğü
1. Dilekçe,
2. Onaylı Tapu Kaydı veya 31.12.1981 öncesi kayıtlarına göre
zilliyet belgesi,
3. Tapu Çapı varsa Onaylı Koordinatları,
4. Müracaatta bulunana ait TC Kimlik numarası,
5. Vekâleten yapılacak kesimlerde noterden vekâletname,
6. Zilliyetlikle sahipli arazilere ait Kadastral Koordinatlı Haritası,
7. Mezarlık izinlerinde ; (Kültür ve Tabiat varlıkları koruma Kurulu
oluru, Müftülük ve sağlık kurumu belgesi, onaylı köy İhtiyar
Heyeti Kararı )
Müracaat: Orman İşletme Müdürlüğü
1. Dilekçe,
2. Fizibilite raporu (Orman Mühendisleri Odasınca onaylı),
3. Mülkiyet Belgesi veya kira kontratı,
4. 1/100 Ölçekli Yerleşim Planı,
5. Fabrika izinlerinde ÇED olumlu veya ÇED muaf belgesi,
Belgeler üç takım olarak hazırlanacak.
Müracaat: Orman Bölge Müdürlüğü
15 Gün
30 Gün
1 Ay
5/20
1. Bunun için Orman Genel Müdürlüğü (yetkilendirilirse ilgili Orman
Bölge Müdürlüğü) yttela en az bir kere olmak üzere Özel
Ağaçlandırma, Özel Erozyon Kontrolü veya Özel İmar İhyaya
uygun sahaları tespit ederek internet ortamında kendi kurumsal
sitesinde yayınlar ve bundan sonra isteklilerin müracaatını kabul
eder, (www.ogm.gov.tr,
http://muglaobm.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMDefault.aspx)
2. Özei Ağaçlandırma, Özel Erozyon Kontrolü ve Özel İmar İhya
yapmak isteyen isteklilerin birden fazla olması durumunda ilk üç
istekli Noter tarafından kur'a ile belirlenir.
22.
Özel Ağaçlandırma,
Özel Erozyon Kontrolü
ve özel İmar İhya
İzinleri
3. Birinci istekliye tebligat yapılır ve süresi içinde Serbest
Ormancılık Bürosuna "Saha İzin Raporu" düzenleterek ilgili Orman
İşletmesine teslim eder. Birinci istekli yönetmeliğe uygun hareket
etmezse ikinci istekliye, o da etmezse üçüncüye teklif edilir. Hiçbir
istekli gerekenleri zamanında yerine getirmezse saha bir sonraki
ilana bırakıl 1r.Koordinatlı kroki,
4. Değerlendirme komisyonu tarafından izin raporu tanzim edilir.
Aydın il sınırları içindeki sahaların İzin raporunun uygun görülmesi
halinde bölge müdürü tarafından onaylanır. Onaylanan izin raporu
uygulama projesinin tanzim ettirilmesi için işletme müdürlüğüne
gönderilir.
5. Hak sahibi, Genel Müdürlükçe belirlenen proje dispozisyonuna
uygun uygulama projesini ormancılık bürolarına tanzim ettirerek
idareye teslim eder. Koordinat Özet Çizelgesi (3 ve 6 derecelik
6/20
30-90 Gün
koordinatları saat yönünde numaralandırılmış not defteri
oluşturulmuş)
6. İşletme müdürlüğü, hak sahibinin uygulama projesini arazide ve
büroda inceler. Onay için Bölge Müdürlüğüne sunar.
7. Hak sahibinin uygun görülen uygulama projesi onaylanarak
saha izni verilir.
I
8. Hak sahibi taahhüt senedini işletme müdürlüğüne verir.
9. Hak sahibine yer teslimi yapılır.
10. Hak sahibi proje uygulamasına başlar ve iş programına göre
uygulama yapar.
11. Hak sahibi, kredi kullanmak isterse idareye yazılı başvuruda
bulunur. Projedeki yatırım giderleri cetvelindeki uygun kalemler için
Genel Müdürlükçe kredi tahsisi yapılır. Tekniğine uygun olarak
tamamladığı işler için ödeme yapılır.
12. Daha detaylı bilgiler, 6912 nolu Özel Ağaçlandırma Tamiminde
bulunmaktadır.
Müracaat: Orman Bölge Müdürlüğü-Orman İşletme Müdürlüğü
veya Orman İşletme Şefliği
1. Tebligat adresi,
Açık Arttırma!ı Orman
23.
2. Ticaret ve sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğuna
15 Gün
dair belge,
3. Tüzel kişiliklerin Ticaret veya sanayi odasına kayıtlı olduğuna
Emvali Satışı
7/20
dair belge,
4. Faal olduğuna dair belge,
5. İlgili işletme veznesine %3 geçici teminatın yatırıldığına dair
belge
Müracaat: Orman İşletme Müdürlüğü
1. Tebligat adresi,
2. Ticaret ve sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğuna
dair belge,
3. Tüzel kişiliklerin Ticaret veya sanayi odasına kayıtlı olduğuna
dair belge,
4. Faal olduğuna dair belge,
5. İlgili işletme veznesine %3 geçici teminatın yatırıldığına dair
belge
Müracaat: Orman İşletme Müdürlüğü
1. Dilekçe,
Müracaat: Orman İşletme Müdürlüğü veya Orman İşletme
Şefliği
1. Dilekçe
Müracaat: Orman İşletme Şefliği
-
24.
25.
Açık Arttırmalı Dikili
Satış
Tahsisli Dikili Satış
Zati İhtiyaç
26.
27.
8/20
(Yakacak-Yapaca k
Odun)
Define Arama İzni
Verilmesi
j
i
1. Dilekçe
2. Define Arama Ruhsatı
3. Ruhsat sahasını gösterir 1/25000 Ölçekli Harita
4. Define aranacak sahayı gösterir memleket nirengisine bağlı
koordinat değerleri belli 1/100 Ölçekli Harita
5. Renklendirilmiş Meşçere Haritası (Orman Mühendisleri
Odasınca onaylı)
6. Varsa orman kadastro haritası (Orman Mühendisleri odasınca
15 Gün
15 Gün
7 Gün
1
.. .... .
onaylı)
7. Talep edilen sahaya ait sayısal proje (CD ortamında),
Belgeler üç takım olarak hazırlanacak.
Müracaat: Orman Bölge Müdürlüğü
1. Dilekçe
2. Açılacak ocak yerini gösterir 1/25000 Ölçekli Harita
3. 1/200 Ölçekli Vaziyet planı
4. Renklendirilmiş Meşçere Haritası (Orman Mühendisleri
Odasınca onaylı)
5. Varsa orman kadastro haritası (Orman Mühendisleri odasınca
onaylı)
6. Orman dışı sahalarda tapu veya kira kontratı belgesi
Belgeler üç takım olarak hazırlanacak.
Müracaat: Orman Bölge Müdürlüğü
1. Müracaat Yazısı,
2. 1/25000 ölçekli memleket haritası üzerindeki yerini gösterir
harita,
3. 1/25000 ölçekli meşcere haritası üzerindeki yerini gösterir
harita,
4. 1/5000 veyal/10000 ölçekli koordinatlı orman kadastro
haritası,
5. Su izinlerinde su tahsis belgesi, su kira sözleşmesi, yeraltı
suyu arama izni veya sondaj izni,
6. ÇED belgesi: (ÇED' den muaf yazısı yada ÇED olumlu
belgesi, ÇED gerekli değildir belgesi),
7. Bina Tesis izinlerinde Koordinatlı yerleşim -vaziyet planı,
vaziyet planı işlenmiş ağaç Röleve Planı,
8. Temsilen Müracaatlarda yetki belgesi,
9. Özel Kanunlara Tabi yerlerde ilgili kurumdan alınmış uygun
görüş yazısı,
1
I
28.
29.
Ocak İzni Verilmesi
Kamu yararı ve zaruret
halinde Ormanlık
sahalarından Devlet
Dairelerine izin
verilmesi
9/20
10. İzin alanının 1/1000 ölçekli haritası,
11. İlgili Jsurumca onaylı uygulama imar planı, (İmara tabi
tesislerde),
12. Memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığını gösterir
poligon kanavası,
13. Koordinat hesap cetveli
14. Koordinat özet çizelgesi,
15. Alan hesap cetveli (6 derecelik koordinatlar saat yönünde not
defteri oluşturulacak ve CD olarak eklenecektir),
16. Haritalar, vaziyet planı ve projeler( NCZ ortamında sayısal CD
ile birlikte,)
Belgeler üç takım olarak hazırlanacak.
Müracaat: Orman Bölge Müdürlüğü
Yukarıda sıralanan belgeler ile birlikte,
I
30.
j
1. Yapılacak tesis veya binanın onaylı projesi, (kesin İzin)
2. Onaylı metraj ve keşif evrakları (kesin izin)
3. Belediye Başkanlıkları talebinde Meclis ya da encümen kararı
4. Köy Tüzel Kişiliklerinde onaylı köy tüzel kişiliği ihtiyar heyeti
Kamu yararı ve zaruret
halinde Ormanlık
sahalarından Kamu
Kurumlarına, Gerçek ve
Özel Hukuk Tüzel
Kişilerine izin verilmesi
kararı
5. Birlik ve Kooperatiflerde Yönetim Kurulu Kararı
6. Mezarlık İzinlerinde Müftülük- sağlık müdürlüğü uygunluk
i
10/20
yazıları, mal Müdürlüğünden amaca uygun yeterli hazine
arazisi bulunmadığı yazısı, mevcut mezarlığın yetersiz
kaldığına dair tespit
7. Temsilen Müracaatlarda noter onaylı yetki belgesi,
vekâletname ve imza sirküleri
8. Keşif ve Metrajlarda Orman Bölge Müdürlüğü Makine İkmal
Şube Müdürlüğü Onayı
9. Kullanılan Orman Kadastro ve Amenajman haritaları edinim
9
bedeli ödeme belgesi
10. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, (İmar Kanununa tabi
tesislerde)
11. Şahıslara ait su, ENH, yol v.s. izinlerde sahipiilik belgesi, tapu
kaydı, tapu çapı v.s. belgeler
12. Haritalar, vaziyet planı ve projeler (NCZ ortamında sayısal CD
ile birlikte)
Belgeler üç takım olarak hazırlanacak.
Balık Üretim Tesis İzni
Verilmesi
31.
(Ön İzin)
Müracaat: Orman Bölge Müdürlüğü
1. Talep Dilekçesi (Tesisin kurulacağı Yerin İlini, İlçesini, Köyünü,
Mevkiini, Yüzölçümünü ve kullanılacak su kaynağının adını
belirtir)
2. Talep Sahasını gösterir 1/25000 ölçekli koordinat değerleri belli
harita,
3. 1/200 Ölçekli Vaziyet Planı
Belgeler üç takım olarak hazırlanacak.
Müracaat: Orman Bölge Müdürlüğü
32.
Balık Üretim Tesis İzni
Verilmesi
(Kesin İzin)
1. Dilekçe,
2. Fizibilite raporu,
3. Talep Sahasını Gösterir 1/25000 Ölçekti Koordinat Değerleri
Belli Harita,
4. Yapılacak tesisleri gösteren 1/200 Ölçekli Vaziyet planı,
5. Varsa orman kadastro haritası (Orman Mühendisleri odasınca
onaylı)
6. Talep sahasının işlendiği renklendirilmiş Meşçere Haritası
(Orman Mühendisleri Odasınca onaylı)
11/20
7.
8.
9.
10.
33.
34.
İ
ı
i
i
12/20
Balık Üretim
Tesislerinin Devir
Edilmesi
Maden, petrol arama ve
işletme izin işlemleri
Tesislere ait Avan Proje
Su Tahsis belgesi
Metraj Cetveli,
Keşif Özetleri (Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belirlenen ait
olduğu yılın birim fiyatlarına göre hazırlanmış),
11. Memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığına dair ölçü ve
hesap cetvelleri,
12. Ağaç röleve planı (Orman mühendisleri Odasınca onaylı),
13. Talep edilen sahaya ait sayısal proje (CD ortamında),
Belgeler üç takım olarak hazırlanacak.
Müracaat: Orman Bölge Müdürlüğü
1. Tesisleri devir alanın adına alınmış su tahsis belgesi,
2. Noterden resen düzenlenmiş taahhütname,
3. Teminatın yatırıldığına dair makbuz.
Belgeler üç takım olarak hazırlanacak.
Müracaat: Orman Bölge Müdürlüğü
1. Dilekçe (şirket ise imza sirküsü, yetki belgesi ve vekaletname),
2. Maden Arama veya İşletme Ruhsatı,
3. Hammadde üretim izin belgesi,
4. Petrol arama ruhsatı (2'si noter onaylı toplam 4 adet),
5. 1/25000 ölçekli koordinattı ve renkli memleket haritası,
6. 1/5000 veya 1/10000 ölçekli koordinattı orman kadastro
haritası,
7. 1/25000 ölçekli renkli meşcere haritası,
8. 1/25000 ölçekli hassas yerlere mesafeyi gösterir harita,
9. Memleket nirengisine bağlı yersel ölçü yapıldığına dair ölçü ve
hesap cetvelleri,
10. 1/1000 ölçekli, koordinatlı, talep edilen izinlerin amaçlarının
belirtildiği, ulaşım yollarının gösterildiği detay harita,
11. İbraz edilen harita üzerinde ölçeğine uygun saat yönünde
koordinat listesi (6 derecelik saat yönünde ),
12. Alanlar cetveli,
13. Ölçüde kutlanılan Nirengi ve Poligonlar, Ölçü Kanavası ve Alan
hesap cetveli,
14. Varsa Koordinatlı ÇED belgesinin 1/1000 ölçekli haritada
gösterilmesi ve belgenin eklenmesi,
15. Haritalarda varsa eski izin sahalarının ve bağlantı yollarının
gösterilmesi,
16. İbraz edilen haritalar üzerinde ruhsat sınırları ve varsa maden
işletme izin sınırlarının gösterilmesi,
17. Tel kesme yöntemi ile yapılacak mermer üretimi ve galeri usulü
faaliyetler dışındaki taleplerde Rehabilitasyon projesi,
18. TEDAŞ onaylı ENH Projesi,
19. Tesisler ile şantiye tesisleri için avam projesi ve görünüşleri,
20. ÇED belgesi: ÇED'den muafyazısı, ÇED olumlu belgesi,
ÇED gerekli değildir belgesi (Bazı izinlerde izin sonrası idareye
verilir),
21. Alınmış ise MİGEM Maden İşletme İzni (2'si noter onaylı
toplam 4 adet),
22. Haritalar, vaziyet planı ve projeler( NCZ ortamında saytsal CD
ile birlikte),
Belgeler üç takım olarak hazırlanacak.
Müracaat: Orman Bölge Müdürlüğü
35.
Tahsisli Orman Emval
Satışı
(Yakacak-Yapacak)
1. Talep yazısı.
Müracaat: Orman İşletme Müdürlüğü
15 Gün
13/20
36.
37.
38.
Proje Sahalarında Ağaç
Kesimi Talebi
Özel Ağaçlandırma
Projesinin
Uygunluğunun Kontrolü
Kamu
Ağaçlandırmalarının
Projelendirilmesi
Özel orman fidanlığı
(Hazine arazilerinde)
39.
14/20
1. Dilekçe,
2. İşletmesince hazırlanacak kesim raporu^
Müracaat: Orman İşletme Müdürlüğü
1- Proje, üst yazı
2- Proje Ekleri,
2.a-Toprakve Su Tahlil Örnekleri
2.b-Projeyi Yapan Serbest Orman Mühendisine Ait Orman
Mühendisleri Odasına Ait Vize ve Belgeler
2.c- Sahanın Koordinat Bilgileri
2.d- Hazine Arazilerinde ön izin/ Tahsis Belgesi
2.e- Proje CD sİ
1- Başvuru Dilekçesi,
2- Sahanın Koordinatlarını Gösterir Çizelge,
3- Sahanın Mülkiyetini Gösterir Belge,
Sahanın Sınırlarını Gösterir Harita (Memleket Haritası Üzerinde
Sınırlar Gösterilecek).
1- Milli Emlak Gen. Müd. alınacak ön izin belgesi ile ilgilinin
başvuru dilekçesi,
2- Projenin düzenlettirilerek Müdürlüğe teslimi,
3- Projenin Bölge Müdürlüğünce incelenmesi,
4- Projede eksik tespit edilmesi durumunda ek süre,
5- Noter onaylı Taahhüt Senedi düzenlenmesi,
6- İşe başlama,
7- Kredi talep dilekçesi,
8- Krediye Esas Yatırım Giderleri Cetvelinin düzenlenmesi,
9- Noter onaylı Borç Senedi düzenlenmesi,
I İş grupları itibariyle yapılan işlerin hakedişe bağlanarak ilgiliye
; ödenmesi.
15 Gün
15 Gün
30 Gün
15 Gün
30 Gün
30 Gün
1 Yıl
30 Gün
«
-1
t
»
Özel orman fidanlığı
(Tapulu arazilerde)
40.
1- Tapu kayıt örneği ile başvuru dilekçesi,
2- Projenin düzenlettirilerek Müdürlüğe teslimi,
3- Projenin İl Müdürlüğünce incelenmesi,
4- Projede eksik tespit edilmesi durumunda ek süre,
5- Noter onaylı Taahhüt Senedi düzenlenmesi,
6- İşe başlama,
7- Kredi talep dilekçesi,
8- Krediye Esas Yatırım Giderleri Cetvelinin düzenlenmesi,
9- Noter onaylı Borç Senedi düzenlenmesi,
İş grupları itibariyle yapılan işlerin hakedişe bağlanarak ilgiliye
ödenmesi,
Özel Ağaçlandırma İzni
41.
(Orman Arazileri için)
Saha tahsis yapıldıktan sonra;
1- Orman Bölge Müdürlüğünce gönderilen saha tahsis yazısı ve
ekleri(1/25000 ölçekli memleket ve meşçere haritası, vaziyet planı,
koordinat özet çizelgeleri )
2- Ormancılık veya yeminli ormancılık bürolarınca tanzim
edilmiş, Etüt ve Proje Şube Müdürlüğünce kontrolü yapılmış,
İl Müdürlüğünce onaylı Orman mühendisleri odasınca vizeli
ve OGM Genel Müdürlüğünce tekniğine uygun bulunan
uygulama Projesi (6 Takım)
3- Kredi / Hibe talep dilekçesi(Kredi / Hibe talep etmek isteyenler
için)
4- Krediye esas yatırım giderlerine dayalı OGM Genel
Müdürlüğünce "Özel Ağaçlandırma Hibe/ Kredisi" tahsis oluru,
Noter tasdikli borç senedi,(Köy Tüzel Kişiliğinden taahhüt senedi)
veya gayrimenkul ipotek senedi
15 Gün
30 Gün
30 Gün
1 Yıl
30 Gün
45 Gün
15/20
Özel Ağaçlandırma İzni
42.
(Hazine Arazileri için)
Özel Ağaçlandırma İzni
(Sahipli Araziler için)
43.
Ağaçlandırma Talebi
(Okul Bahçesi,
44.
mezarlıklar, sağlık
ocakları vs.
ağaçlandırması)
16/20
1- Milli Emlak Gen. Müd. alınacak ön izin belgesi/tahsis belgesi.
2- Ormancılık veya yeminli ormancılık bürolarınca tanzim _
edilmiş, Etüt ve Proje Şube Müdürlüğünce kontrolü yapılmış,
İl Müdürlüğünce onaylı Orman mühendisleri odasınca vizeli
ve OGM Genel Müdürlüğünce tekniğine uygun bulunan
Uygulama Projesi (6 Takım),
3- Kredi / Hibe talep dilekçesi(Kredi / Hibe talep etmek
isteyenler için),
4- Krediye esas yatırım giderlerine dayalı OGM Genel
Müdürlüğünce "Özel Ağaçlandırma Hibe/ Kredisi" tahsis oluru,
Noter tasdikli borç senedi.(Köy Tüzel Kişiliğinden taahhüt senedi,
veya gayrimenkul ipotek senedi
1- Başvuru dilekçesi.
2- Ormancılık veya yeminli ormancılık bürolarınca tanzim
edilmiş, Bölge Müdürlüğünce onaylı Orman mühendisleri
odasınca vizeli ve OGM Genel Müdürlüğünce tekniğine
uygun bulunan Uygulama Projesi (6 Takım),
3- Kredi / Hibe talep dilekçesi(Kredi / Hibe talep etmek
isteyenler için),
4- Tapu belgesi, tapu çapı ve tapu kayıt örneği,
1- Başvuru Dilekçesi.
45 Gün
30 Gün
30 Gün
45.
46.
47.
Hatıra Orman Talebi
Fidan Talebi
1- Başvuru Dilekçesi,
Tesis Bedelinin İl Müdürlüğü döner sermaye hesabına yatırıldığına
dair banka dekontu.
1- Başvuru Dilekçesi.
Kooperatif Kredisi Proje
Talep Başvurusu
1. Dilekçe
Kooperatif Kredisi
Başvurusunun Kabulü
PROJE DOSYASINDA;
Durumunda Proje
Dosyasının
Hazırlanması
48.
1 Ay
15 Gün
15 Gün
Proje türlerine göre değişmekle birlikte aşağıdaki belgeler
istenilmektedir.
1. Kooperatif ana sözleşmesi,
2. İmza sirküleri,
3. Proje konusunun onayı ile inşaat işlerinin hangi usul ile
yapılacağına dair genel kurul kararı
4. Ortaklık paylarının durumu ile ilgili liste,
5. Kooperatif merkez köyünün % 51 hane oranı ile ilgili liste,
6. Ara bilanço,
7. İnceleme raporu,
8. Tapu senedi,
9.
Detaylı inşaat projesi{gerekli durumda),
10. Metraj ve keşif özeti(gerekli durumda),
11.
Vaziyet plam(gerekli durumda),
12.
Makine yerleşim planı(gerekli durumda),
13.
Makine alet ve ekipman için proforma fatura,
6 Ay
17/20
49.
50.
51.
Kooperatif Kredisi Proje
İptal Başvurusu
Kooperatif Kredisi Borç
Erteleme
I
!
Kooperatif Tesisi
Kiralama - Satış İzni
Ferdi Kredi Başvuruları
14.
İşletme Sermayesi hesabı,
15.
Yatırım Tablosu,
16.
Proje mahallinde ham ve mamul madde fiyatlarını
gösteren ve olanaklar ölçüsünde resmi kuruluşlardan
alınacak belgeler,
17.
Ekonomik proje(gerekli durumda),
18.
Kuruluş yeri seçimi ile ilgili belge ve rapor(gerekli
durumda),
19.
Proje ile ilgili mevcut bina var ise metraj ve keşif özeti
(gerekli durumda),
20.
Kuruluş yeri seçimi puanlama cetveli(gerekli durumda),
21.
Zemin Etüdü(gerekli durumda),
22. İnşaat Ruhsatı ve qerekiyorsa CED Raoorufaerekli durumda).
1. Dilekçe.
30 Gün
İ. Dilekçe,
2. Eğer Mücbir bir sebep var ise rapor.
5 Gün
1. Dilekçe,
2. Sözleşme,
3. Konuya ilişkin kooperatifin alacağı genel kurul kararı.
1. Dilekçe.
52.
Ferdi Kredi Tahsisleri
53.
18/20
1. Borç ve Kefalet Senedi,
2. Taahhüt Senedi.
30 Gün
15 Gün
~
3 Ay
54.
Ferdi Kredi Kademe
Ödemeleri
55.
Ferdi Kredi İptal ve
Devir
Ferdi Kredi Borç
Ertelemesi
56.
57.
1. Fatura veya Harcama Pusulası,
2. Hayvancılık Uygulamaları için Veteriner Hekim Raporu,
3. Sigorta Poliçesi.
1. Dilekçe,
2. Ölüm Raporu,
3. Miras Taksim Sözleşmesi.
1. Dilekçe,
2. Mücbir sebebe ilişkin evrak (hasta ise hastane raporu,
hayvan öldü ise veteriner raporu, yangın ise itfaiye
raporu).
Orman Köyü Tespiti
İ-Dilekçe
2 Ay
1 Ay
15 Gün
1 Ay
"Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belgeyle başvuru yapılmasına
rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz."
İlk Müracaat
İsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
e-Posta
: Muğla Orman Bölge Müdürlüğü
: Mustafa KARA
: Bölge Müdürü
: Emirbeyazıt Mah. Cumhuriyet Cad. No;
MUĞLA
0 252 214 12 02
0 252 214 14 09
[email protected] .gov.tr
İkinci Müracaat : Orman Genel Müdürlüğü
İsim
: İsmail ÜZMEZ
Unvan
: Genel Müdür
Adres
: T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Muhsin Yazıoğlu Cad. No: 51/B 06530
ÇANKAYA-ANKARA
Telefon
: 03122964000
e-Posta
: [email protected]
19/20
ilk Müracaat
İsini
Unvan
Adres
İlgili Orman İşletme Müdürlüğü
İsletme Müdürü
İkinci Müracaat
İsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
e-Posta
Telefon
Faks
e-Posta
ilk Müracaat: İlgili Orman İşletme Şefliği
İsim
Unvan
: İşletme Şefi
Adres
İkinci Müracaat
İsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
e-Posta
Telefon
Faks
e-Posta
20/20
: Muğla Orman Bölge Müdürlüğü
: Mustafa KARA
: Bölge Müdürü
: Emirbeyazıt Mah. Cumhuriyet Cad. No:8/1
MUĞLA
0 252 214 12 02
0 252 214 14 09
[email protected]
: Muğla Orman İşletme Müdürlüğü
: Ali YAPMIŞ
: İşletme Müdürü
SIRA NC
BODRUM PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
HİZMETİN
HİZMETİN ADI
İSTENEN BELGELER
TAMAMLANMA
SÜRESİ {dk)
1-Yurtiçi Havale/Posta Çeki Talimatı
1
Yurt İçi Havale Hizmeti Kabul
2-Posta ve Telgraf Ücret Tarifesinde belirtilen ücret
3-Geçerli Kimlik Belgesi(Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi veya Pasaport)
4-
2 dk
TC Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası
1- Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi veya Pasaport)
2
Yurt İçi Havale Hizmeti Ödeme
2- TC Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası
2 dk
3-Vekile ödenecek ise vekaletname
1-Yurtiçi Havale/Posta Çeki Talimatı
3
Posta Çeki Hizmeti Yatırma
2-Posta ve Telgraf Ücret Tarifesinde belirtilen ücret
3-Geçerli Kimlik Belgesi(Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi veya Pasaport)
4-
2 dk
TC Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası
1-Yurtiçi Havale/Posta Çeki Talimatı
4
Posta Çeki Hizmeti Aktarma
2-Posta ve Telgraf Ücret Tarifesinde belirtilen ücret
3-Geçerli Kimlik Belgesi(Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi veya Pasaport)
4-
2 dk
TC Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası
1-Geçerli Kimlik Belgesi(Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi veya Pasaport)
25
Posta Çeki Hizmeti Ödeme
TC Kimlik Numarası / Vergi Kimlik Numarası
3-Tasarrufa yetkili kişiye ödenecek ise Vekaletname veya hesap sahibinin PTT
İşyerine müracaat verdiği dilekçe
1 dk
1-Uluslararası havale kabul formu
Yurtdışı Havale Kabul(Manuel)
2-Kimlik(Nüfus Cüzdanı veya Pasaport veya Sürücü Belgesi)
3-Posta
6
Yurtdışı Havale Kabul
(Eurogiro)
Yurtdışı Havale Kabul
(VVestern Union)
Yurtdışı Havale Ödeme
Bankacılık Hizmetlerine
Aracılık Edilmesi
TürkTelekom Fatura Tahsliatı
10
Turkcell Fatura Tahsilatı
Vodafone Fatura Tahsilatı
12
Avea Fatura Tahsilatı
14
1-Western Union havale kabul form u
2-Kimlik(Nüfus Cüzdanı veya Pasaport veya Sürücü Belgesi)
3-Western
3 dk
Union Firmasının ülkemizde bulunan acenteleri için belirlediği tarifede yer
2 dk
11
13
3 dk
ve Telgraf Ücret Tarifesinde belirtilen ücret
Yurtdışı Havale Ödeme(Eurogiro) Kimlik(Nüfus Cüzdanı veya Pasaport veya Sürücü Belgesi)
Union)
9
2-Kimlik(Nüfus Cüzdanı veya Pasaport veya Sürücü Belgesi)
3-Posta
2 dk
Yurtdışı Havale Ödeme(Western
8
1-Uluslararası havale kabul form u
Kimlik(Nüfus Cüzdanı veya Pasaport veya Sürücü Belgesi)
(Manuel)
7
5 dk
ve Telgraf Ücret Tarifesinde belirtilen ücret
Özel Telekom Şirketleri
Fatura Tahsilatı
ADSL Fatura Tahsilatı
Kimlik(Nüfus Cüzdanı veya Pasaport veya Sürücü Belgesi)
2 dk
1-Kredi Kartı Numarası/Hesap Numarası/Bireysel Kredi Numarası/
T.C. Kimlik Numarası/Kimlik tespitinde geçerli Kimlik belgesinden herhangi biri
1 dk
2-Protokollere dayanılarak yapılan tebliğler
Telefon Numarası
30 sn
Turkcell Hizmet/Abone numarası
30 sn
Vadofone Hizmet/Abone numarası
30 sn
Avea Hizmet/Abone numarası
30 sn
Abone Numarası/ Hizmet Numarası/ Müşteri Numarasından herhangi biri
30 sn
Hizmet Numarası
30 sn
İş-kur, İlksan,
Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfı
15
Genel Müdürlüğü
Şartlı Nakit Transferi,SYDV
Ödemeleri ile Bağ-kur
Prim Tahsilatı
1-TC Kimlik Numarası
2-
Kimlik Tespitinde geçerli herhangi bir kimlik belgesi
3- Bu Kapsamda maaş veya yardım alacak kişinin bir başka kişiyi vekil tayin etmesi
durumunda kontrol edilmek üzere vekaletin aslı
4-Bu kapsamda maaş veya yardım alacak kişiye veya hak sahibinin yakınına
3 dk
Mahkeme tarafından vasi tayin edilmesi durumunda kontrol edilmek üzere
Mahkeme kararının aslı
5-
Bağ-kur Prim Tahsilatı için Bağkur numarası
1-TC Kimlik Numarası
2- Kimlik Tespitinde geçerli herhangi bir kimlik belgesi
16
Sosyal Sigortalar Kurumu
Emekli maaş ödemeleri
3- Bu Kapsamda maaş veya yardım alacak kişinin bir başka kişiyi vekil tayin etmesi
durumunda kontrol edilmek üzere vekaletin aslı
3 dk
4-Bu kapsamda maaş veya yardım alacak kişiye veya hak sahibinin yakınına
Mahkeme tarafından vasi tayin edilmesi durumunda kontrol edilmek üzere
Mahkeme kararının aslı
1-TC Kimlik Numarası /Bağkur Numarası
2-
Kimlik Tespitinde geçerli herhangi bir kimlik belgesi
3- Bu Kapsamda maaş veya yardım alacak kişinin bir başka kişiyi vekil tayin etmesi
17
Bağ-Kur Emekli Maaş Ödemeleri durumunda kontrol edilmek üzere vekaletin aslı
4-Bu kapsamda maaş veya yardım alacak kişiye veya hak sahibinin yakınına
3 dk
Mahkeme tarafından vasi tayin edilmesi durumunda kontrol edilmek üzere
Mahkeme kararının aslı
1-TC Kimlik Numarası /Emekli Sicil Numarası
2Emekli Sandığı emeklilerine
18
Kimlik Tespitinde geçerli herhangi bir kimlik belgesi
3-Emekli Sandığından Emekli maaşı veya 2022 sayılı kanuna göre aylık alacak kişinin
Maaş ödeme işlemleri ve 2022
bir başka kişiyi vekil tayin etmesi durumunda kontrol edilemk üzere
sayılı kanuna göre aylık ödeme
vekaletin aslı
İşlemleri
3 dk
4-Emekli Sandığından emekli maaşı veya 2022 sayılı kanuna göre aylık alacak kişiyi
Mahkeme tarafından vasi edilmesi durumunda kontrol edilmek üzere Mahkeme
kararının aslı
19
Elektrik Fatura Tahsilatı
İşletme Kodu ve Abone Numarası/ Tesisat Numarası
1 dk
20
Su Faturası Tahsilatı
Abone Numarası
30 sn
21
Doğalgaz Fatura Tahsilatı
Abone Numarası
30 sn
22
Sigorta Acentelik İşlemleri
Sigorta No/ Müşteri No /T c Kimlik No/ Araç Ruhsat Nosundan herhangi biri
5 dk
23
Trafik Para Cezası ve Kaçak Geçiş Plaka No/ Ad Soyad/ Adres / Cezaya ait tebliğ ta rih i/ ceza Tarihi / Tebliğ Mercii
Ücretlerinin Tahsilatı
Ceza Tutanağı
1 dk
Ad ve Soyad/ Pasaport No
24
Efektif Alım İşlemi
25
Telefon Arama Kartı Satışı
26
Sanal Kontrö Yükleme
(Rakamsal Değeri 1000 ve üzerindeki Döviz Cinsleri için bu bilgi ve belgeler
1 dk
zorunludur.)
Herhangi bir belge istenilmemektedir.
Herhangi bir belg^ istenilmemektedir.
Gerçek kişilerden kimlik(Nüfus Cüzdanı, Pasaport vb.),Tc Kimlik No, Vergi Kimlik No
27 ADSL &Kablo TV Abonelik İşlemler Tüzel kişilerden Ticaret Sicil Belgesi Yetki Belgesi, Yetkili Kişinin Nüfus Cüzdanı,
Tc Kimlik ve Vergi Nosu, Başvuru Formu
28
E- Devlet Kapısı Şifresi
29
Şans Oyunları
TC Kimlik Nosu bulunan geçerli bir kimlik
(Nüfus Cüzdanı,Evlilik Cüzdanı veya Pasaport)
Herhangi bir belge istenilmemektedir.
30 sn
1 dk
10 dk
3 dk
30 sn
1-Kişisel Pul Sözleşmesi
2-Kişisel Pul Başvuru Formu
3-Pul
30
Kişisel Pul
Objesi
4-Gerçek Kişilerde Nüfus Cüzdan Örneği
5-Pul
Objesinde yer alan 3.şahısların muvaffakatnamesi
10 gün
6-Kurumsal Müşterilerde buna ilaveten yetki belgesi,imza sirküleri,ticaret sicil
gazetesi
7-Ücret
Yatırıldığına dair dekont
1-Doğrudan Kişisel Pul Sözleşmesinin imzalanması
2-Nüfus
31
Doğrudan Kişisel Pul
Cüzdan Fotokopisi
3-Ücret Yatırılması
4-Fotoğraf Çekimi
5-Basım
ve Teslim
15 dk
Kayıtsız Mektup Postası
Gönderilerinin
Kabulü
32
Herhangi bir belge istenilmemektedir.
Toplu Kabullerde PP . Ücreti Ödeme Mak. Kullanıcısı olma durumuna göre Bildirim
Listesi istenilmektedir.
1-Kayıtsız M ektup Kabulü
Gönderinin türü, varış yeri, ağırlığı ve ek hizmetine göre
2-Posta Kartı ve Tebrik Kabulü
Posta ve Telgraf Ücret Tarifes kapsamında ücret alınır.
Kayıtsız Mektup Postası
20 sn
20sn
Aynı gün ve ilk
Gönderilerinin Şevki
Posta ile
G+l,G+2,G+3 ve
G+4
Kayıtsız Mektup Postası ve
Gönderilerinin Dağıtım ve Teslimi
ulaşım süresine
göre
Kayıtlı gönderilerde Posta Alındısı, Alma Haber K artı, Tevdi Listesi
Kayıtlı M ektup Postası
Gönderilerinin Kabulü
1-Kayıtlı Mektup Kabulü
Toplu Kabullerde PP.Ücreti ödeme mak. Kullanıcısı olma durumuna göre bildirim
listesi istenilmektedir.
Gönderinin türü , varış yeri ağırlığı ve ek hizmetine göre Posta ve Telgraf Ücret
İd k
İd k
Tarifesi kapsamında ücret alınır
33
Aynı gün ve ilk
Kayıtlı Mektup Postası Şevki
Posta ile
G+l,G+2,G+3 ve
G+4
Kayıtlı Mektup Postası
Gönderilerinin
ulaşım süresine
Dağıtım ve Teslimi
göre
7201 sayılı Tebligat Tüzüğünün 75-77 maddelerinde belirtilen tüzüğe
ekli örneklerle birlikte çıkaran merciler tarafından düzenlenecek evrakı ve tevdi
Tebligat Kabulü
listesi
Gönderinin türü,ağırlığı ve ek hizmetine göre Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi
30 sn
kapsamında ücret alınır.
34
Tebligat Şevki
Aynı gün ve ilk
Posta ile
G+l,G+2,G+3 ve
G+4
Tebligat Dağıtım ve Teslimi
ulaşım süresine
göre
APG Kabulü
APS Adres Etiketi
ld k
Aynı gün ve ilk
APG Şevki
Posta ile
35
G+l,G+2,G+3 ve
G+4
APG Dağıtım ve Teslimi
ulaşım süresine
göre
Kargo Yollama Kağıdı
Kargo almdısı
Yurtiçi kargo kabul ücreti;
Gönderinin türü,varış yeri,ağırlığı/desi ve ek hizmetine göre Posta ve Telgraf Ücret
Kargonun Kabulü
Tarifesi kapsamnında ücret alınır.
2 dk
Yurtdışı varisli kolinin ücreti;
Yollama şekline (uçak,yüzey), varış ülkesine,ağırlığına ve ek hizmete (alma
36
haberi,özel ulak,değer konulmuş,ödeme şartlıjgöre Yurtdışı yüzey,Uçak Koli Ücret
tarifesine göre ücretlendirîlir.
Kargonun Şevki
Aynı gün ve ilk
Posta ile
G+l,G+2,G+3 ve
Kargonun Dağıtımı ve Teslimi
G+4
ulaşım süresine
göre
* * 1
Kabul işleminde Telgraf Hizmetleri Yönetmeliğinin 7/4 maddesi gereğince
kimlik tespiti yapılmak suretiyle kabul edilecek telgraflarda kimlik ispatı,fotoğraflı
Nüfus Cüzdanı, Sürücü belgesi,pasaport,Avukat kimlik belgesi veya bunların yerine
Telgraf Kabulü
geçen usulüne uygun bir resmi belge,
Telgraf metni,
Gönderinin türü,varış yeri,kelime sayısı ve ek hizmetine göre Posta ve Telgraf Ücret
Tarifesi kapsamında ücret alınır.
37
1-Normal Telgraf kabulü Normal
3 dk
Telgraf Dağıtım ve Teslimi
24 saat
2-Acele Telgraf Kabulü
3 dk
Acele Telgraf Dağıtım ve Teslimi
6 saat
Tele-Post Yönergesinin 13 ve 14 maddelerinde belirtilen doküman kabul formu
Tele-Post (Faks) Kabulü
Tele-Post kabul formu
Gönderinin türü,varış yeri ve sayfa sayısına göre Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi
3 dk
kapsmanında ücret alınır.
38
1 saat
Tele-Post (Faks) Keşidesi
Tele-Post (Faks) Dağıtım ve
Aynı gün
Teslimi
39
Kontörlü Gişe Telefon Hizmeti
Herhangi bir belge istenilmemektedir.
40
Yasak Maddeler
Herhangi bir belge istenilmemektedir.
10 saniye
1 saat
Satış için süre
41
Pul ve Filatelik ürün satışı
Aboneliklerde Abone Formu
talebe bağlıdır.
Abonelik kaydı
için 5 dk
42
Filateli hizmetleri
43
Müşteri Temsilciliği
Abone Formu
Değişken
Herhangi bir belge istenilmemektedir.
Değişken
4
BODRUM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
HİZMETİN ADI
B A Ş VU R UD A İSTENİLEN BE LGELER
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜ RESİ
(EN GEÇ)
1
PERSONEL TALEPLERİ
TALEP YAZISI
1 GÜN
2
YILLIK İZİN, MAZERET İZNİ, ÜCRETSİZ İZİN,
YURTDIŞI İZNİ, HASTALIK İZNİ
DİLEKÇE, İŞGÖRMEZLİK BELGESİ
1 GÜN
3
GEÇİCİ GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ
TALEP YAZISI
1 HAFTA
4
İSTİFA
DİLEKÇE
1 AY
5
EMEKLİLİĞE AYRILMA
1.EMEKLİLİK FORMU,
2-NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ,
3-EN
SON BİTİRDİĞİ OKUL BELGESİ,
4-VİLAYET MEMURLARI İÇİN HİZMET DÖKÜMÜ,
53 FOTOĞRAF
1 AY
6
ŞİKAYETLER
DİLEKÇE
10 GÜN
ÖZEL HEKİM MUAYENEHANE AÇMA
BAŞVURUSU
1-Dilekçe
2-Onaylı Kroki
3-Muayenelerde kullanılacak Tıbbı İlaç ve Malzeme Listesi
4-Binaya
ait Yapı kullanma izin Belgesi
5-Depreme dayanıklılık raporu
6-Hekim Branşı ile ilgili tıbbı malzeme ve donanım listesi
7-Asgari ilaç listesi
8-Tıbbı atık sözleşmesi
9-2
adet fotoğraf
10-Hekim tabip odası kaydı belgesi
15 GÜN
SIRA
NO
7
8
DİŞ HEKİMİ ÖZEL MUAYENEHANE AÇMA
BAŞVURUSU
1-Dilekçe
2-3
adet fotoğraf
3-1/100 ölçekli kroki
4-Araç gereç listesi
5-Tıbbı atık sözleşmesi
15 GÜN
6-DHO üyelik belgesi
7-DHO tabela uygunluk belgesi
8-Notertastikli imza sirküleri
9-Röntgen
cihazı var ise TAEK lisansı ve Diş hekimine ait röntgen sertifikası
9
ÖZEL TIP/DAL MERKEZİ AÇMA BAŞVURUSU
SAĞLIK BAKANLIĞI AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK
KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ESASLARI
20 GÜN
10
ÖZEL POLİKLİNİK AÇMA BAŞVURUSU
SAĞLIK BAKANLIĞI AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK
KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ESASLARI
20 GÜN
11
ÖZEL LABORATUVAR AÇMA BAŞVURUSU
SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
25.04.2007 TARİH VE 8728 SAYILI GENELGE, EK-10
20 GÜN
-992 ve 3153 SAYILI KANUNLARA TABİ ÖZEL LABORATUARLARIN AÇILMASI
12
SERBEST ECZANE AÇMA-DEVİR-NAKİLKAPATMA BAŞVURUSU
13.10.1992 tarih ve 21374 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 6197
SAYILI ECZACILIK HAKKINDA KANUNA İSTİNADEN BAŞVURU İÇİN GEREKLİ 15 GÜN
BELGELER
13
OPTİSYENLİK MÜESSESESİ AÇMA-KAPATMA- 26/06/2004 TARİH VE 25504 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN 5193
SAYILI OPTİSYENLİK HAKKINDA KANUN
NAKİL-DEVİR BAŞVURULARI
15 GÜN
1-Dilekçe
2-2
Adet Resim
3-İkametgah Senedi
4-Nüfus
Cüzdanı Fotokopisi
5-Dükamn Krokisi
6-01/10/1985 Ve 5777 Sayılı Genelge Doğrultusunda
14
AKTAR-BAHARATÇILAR VB.İŞYERLERİNİN
AÇILMASI VE DENETLENMESİ
15
1-Dilekçe,
2-Ruhsat fotokopisi
3-Trafik sigorta belgesi
4-Ambulans faturası
5-Ambulans iç dizaynını gösteren yetkili firma projesi ve teknik
belgeler(mesul müdür onaylı)
6-Ambulans malzeme ve ekipman listesi(mesul müdür onaylı)
AMBULANS SERVİSİ/ AMBULANS UYGUNLUK Personel için;'
1-Çalışan personel listesi(mesul müdür onaylı)
BELGESİ BAŞVURUSU
22 Fotoğraf
3-Nüfus cüzdan sureti
4-Diploma örneği
5-İkametgah belgesi
Şoför için;
1-Ehliyet fotokopisi
2-İlkyardım eğitim sertifikası
15 GÜN
10 GÜN
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen
hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat
yerine başvurunuz.
İLK M Ü R A C A A T YER İ;
İKİNCİ M Ü R A C A A T YERİ;
İSİM; Dr.Nuray ORAL
DR.MEHMET GÖDEKMERDAN
UNVAN ; İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜ
BODRUM KAYMAKAMI
ADRES; BODRUM İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
BODRUM KAYMAKAMLIĞI
TELEFON; 0252-3163288- 3137951
0252-3161001
FAKS: 0252- 3163289
E-M AİL; [email protected]
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
BODRUM GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
HİZMETİN TANIMI
Özet Beyan İle İlgili İşlemler
Gîriş-Çıkış-T ransit
Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi
Kabul İşlemleri
İhracat Beyannamesi Kabul İşlemleri
Transit Beyannamesi Kabul
İşlemleri
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1-Özet Beyan Formu,
2-Orijinal Manifesto veya Konşimento.
3-Tır
Karnesi,
4-Gümrük Muhafaza Geliş-Gidiş Sorgu Kağıdı,
5-CMR
1-Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi,
2-Fatura, teslim şekline göre navlun faturası ve/veya sigorta
poliçesi,banka dekontu
3-Kıymet Bil. Formu,
4-Eşyanın durumuna göre istenen diğer belgeler.
1-İhracat Beyannamesi
2-Fatura
3-Borsa Tescil Bey.
4-Dolaşım Belgesi
5-Eşyanın durumuna göre istenilen diğer belgeler
1-Transit Beyannamesi,
2-Fatura,
3Taşıma Senedi,
4-Eşyanın Durumuna Göre İstenecek Diğer Belgeler
Yaygın Basitleştirilmiş Usul
1-Dilekçe,
Uygulamaları İzin Talebi (Supalan)
2-İthalat beyannamesi
Onaylanmış Kişi Statü Belge Müracatları
Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usul
MUAYENE TAHAKKUK
-İthalat Muayene Tahakkuk
-İhracat Muayene Tahakkuk
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
5 dakika (kabul işlemi)
Beyanname kabul işlemi
5 dakika
(beyannamenin kapatma
işlemi 1-30 gün arasında
değişmektedir.)
beyanname kabul işlemi
5 dakika
(beyannamenin kapatma
işlemi 1-60 gün arasında
değişmektedir.)
Kabul İşlemi 5 dakika
Transit Beyannamesinin
bütün işlemleri 1 İş
günü
30 dakika
1-Beyanname
2-Fatura
3-Eşyaya
ilişkin mevzuatın gerektirdiği belgeler.
Sayfa 1 / 7
Hat kriterine göre.
. 7
8
Eşyanın Önceden İncelenmesi Talebi
(Küşat)
Transit Beyannamesi İşlemleri
Antrepo Açılması İşlemleri
Talep dilekçesi.
1 saat
1-Beyanname,
2-Fatura.
20 dakika
1-Dilekçe,
2-Maliye' deh borcu yoktur belgesi,
3-Belediye, İtfaiye, Emniyetten Raporlar,
4-Savcılık Belgesi,
5-Kira
Sözleşmesi,
6-Taahhütname,
7-Ticaret
Sicil Gazetesi İlanı
3 İş günü
1- Firma Ticaret Sicil Gazetesi,
2- Şirket mensuplarının sabıka kayıt belgesi
3- Antrepo alanının plan ve krokisi
4-tapu senedi yada kira sözleşmesi,
5-işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı,
6-imza sirküsü,
7faaliyet belgesi,
8-Taahhütname
3 İş Günü
9
Antrepo Hizmetleri (Açma, kapama,
Genişletme, Daraltma)
10
11
Antrepodaki Eşyanın Devri
Elleçleme Talepleri
12
1-Dilekçe,
2-Özet Beyan,
3-Taahhütname,
4-Transfer
Bildirim Formu,
5-Fatura Örneği,
6-İmza Sirküleri.
3 saat
Dilekçe.
1 İş günü
Dahilde İşleme İzin Formu
1 İş günü
Dahilde şleme İzni Verilmesi
Sayfa 2 / 7
13
14
15
16
17
18
Kullanılmış Ev Eşyası
İthali Türkiye'ye Öğrenim Görmek ve
Mesleki Faaliyette Bulunmak İçin
Gelenlerin Ev Eşyası Geçici İthalatı
ATA Karnesi ile Geçici İthalat İşlemleri
Geçici İthalat izni Verilmesi
Hariçte jşleme Rejimi ve Uygulamalar
İhracat Rejimi ve Uygu!ama!arı(Kati)
İhracat Uygulamaları
1-Geçici İthalat Beyannamesi,
2-Eşya Listesi.
30 dakika
1-ATA Karnesi
2-Pasaport
30 dakika
Geçici İthalat İzin Talep Formu
1 İş günü
1-Fatura
2-Beyanname (İhracatçılar birliği onaylı)
3-Eşyanın
özelliğine göre ilgili kuruluştan alınacak
-Ekspertiz Raporları
-Sertifika (varsa)
-Tahlil Raporları
-Borsa Tescil Belgesi
4-Hariçte İşleme İzin Belgesi
1 İş günü
1-Fatura
2-Beyanname (İhracatçılar birliği onaylı)
3-Eşyanın
özelliğine göre ilgili kuruluştan alınacak
-Ekspertiz Raporları
-Sertifika (varsa)
-Borsa Tescil Belgesi
4-Dolaşım Belgesi
1 İş günü
1-Fatura
2-Beyanname (İhracatçılar birliği onaylı)
3-Eşyanın
özelliğine göre ilgili kuruluştan alınacak
-Ekspertiz Raporları
-Sertifika (varsa)
-Borsa Tescil Belgesi
4-Dolaşım Belgesi
1 İş günü
Sayfa 3 / 7
19
20
21
22
Kambiyo Rejimi ve Uygulamaları
Gümrüğe Terk
Geri Gelen Eşya
Hibe Yoluyla ithalat İşlemleri
( DTKV Muayene ve Tahakkuk .)
İhracat İşlemi
23
( DTKV Muayene ve Tahakkuk .)
İthalat İşlemi
24
Cezaların Tecil-Taksitlendirme Talebi
1-Beyanname,
2-Fatura,
3-Döviz
Deklere Formu,
4-Kıymetli Taşlarla İlgili Kuyumcular Odası Yazısı,
Eşya ise; Beyanname, Ordino, Manifesto.
Araç İse; Mülkiyet Belgesi veya Yetki Belgesi
1-Dilekçe,
2-Beyanname vs. belgeler.
1 saat
1 saat
1 İş günü
1-Dilekçe,
2-Fatura veya Satış Sözleşmesinin aslı ile Noter Tasdikli Türkçe
Tercümesi,
3-Mülkiyet Belgesi,
4-Taahhütname,
5-Hibe
veya Bahış Senedi.
1 saat
1- Gümrük çıkış beyannamesi,
2-Fatura,
3-Borsa Tescil Bey.
4-Çeki Listesi,
5-Dolaşım belgesi
1 İş günü
1-S. D.G.Beyannamesi,
2-Fatura,
3-Kıymet Bildirim Formu,
4-Uygunluk Belgesi,
5-Döviz
Transfer Bildirimi,
6-Sigorta
1 İş günü
1 saat
Dilekçe
Sayfa 4 / 7
25
26
27
28
Gümrük Vergilerinin Geri
Verilmesi/Kaldırılması
Gümrük idarelerince muhtelif
sebeplerle fazla tahsil edilen
vergilerin iadesine ilişkin işlemler
Doğrudan Temsil Kartı ve BİLGE
Kullanıcı Kodu, Acenta ve Taşıyıcı
Firmalar İçin BİLGE Kullanıcı Kodu
Doğrudan Temsil
Dolaylı Temsil
Yetkili Gümrük Müşavirleri
-Kıymet İhtilafları
-Itirazlarlar İlgili Verilen Kararlar
-Tarife İhtilafları
1-Dilekçe,
2-Geri
verme veya kaldırma başvuru formu,
3-Beyanname,
4-Makbuz,
5-ATR,
6-E U R 01,
7-FORM
A ,
8-Analiz Raporu,
9-Eksiklik yazısı,
10-lmza Sirküleri,
11-Vekaletname,
12-Gümrük
Vezne Alındısı Aslı.
13-Menşe şahadetnamesi, dolaşım belgeleri,
14-Fatura Beyanı
Gümrük Müdürlüğü'nde
1 İş günü
GM Başmüdürlüğümde
3 İş günü
Genel Müdürlükte 15
gün (Gümrük
Yönetmeliğinin
504.maddesi
doğrultusunda en geç 30
gün içinde
sonuçlandırılmaktadır
1-Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu,
2Sözleşme,
3-Dilekçe,
4-Döviz Transfer Belgesi,
5-Analiz Raporu
3 İş günü
1-Dilekçe,
2-Ticaret Sicil Gazetesi,
3-Şirketin İmza S irküleri,
4-Faaliyet Belgesi,
5-Vergi Dairesi Yazısı,
6-Temsilname,
7-Temsilnamenin İmza Beyannamesi,
8-Temsilnamenin Çalıştığı Şirket Tarafından sigorta edildiğine dair
her üç ayda bir ibraz
edilecek SSK Belgesi,
9-Şirket
Muhasebesi tarafından düzenlenmiş ve tasdik edilmiş
maaş bordrosu,
10-Temsil yetkisine haiz olan kişinin maaşından yapılan gelir
vergisi kesintilerinin Ver. Dai.
Yatırıldığını gösterir belge,
11-Acenta Sözleşmesi ve Tercümesi,
12-Nüfus cüzdan fot.
Dilekçe ve İtiraza İlişkin Belgeler
Sayfa 5 / 7
1 İş günü
Gümrük Müdürlüğü’nde
30 gün
GM Başmüdürlüğü'nde
30 gün
Gümrükler Genel Müdürlüğünde 45
gün
»
•
29
30
Firma Dosyalarına İlişkin İşlemler
Özet Beyan-Tır karnesi işlemleri
Yurtdışına Ticari Eşya Taşıyan YerliYabancı Plakalı Taşıtların Giriş İşlemleri
31
TIR Çıkış-Giriş İşlemleri
TIR Karnesi Takibi
32
Karayolu Taşıtı Onay Belgesi İşlemleri
1- Dilekçe,
2- Ticari Sicil Gazetesi,
3-Vergi Mükellefiyet Yazısı,
4-Oda Sicil Kaydı,
5-İmza Sirküleri,
6-Yetki Belgesi,
7-Vekaletname,
8-Faaliyet
Belgesi,
9-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
1-Özet Beyan formu,
2-Tır karnesi,
3-Konşimento,
4-Manifesto,
5-CM R
30 dakika
Onay işlemi - 5 dakika
1-Triptik,
2-Pasaport,
3-C2,L2
veya M2 Yetki Belgesi
4-Sigorta(Yabancı Taşıtlar)
5Mülkiyet Belgesi,
6-Ulaştırma Bakanlığından alınmış herhangi bir yetki
belgesi(Taşıma Özel İzin Belgesi,UBAK Belgesi vs.)
1- TIR Karnesi ve ekine -Fatura -CMR -Pasaport -Araç
Ruhsatı(Çekici, Dorse) -C2 Yetki
Belgeleri -Firma Vekaletnamesi -TIR Karnesi Onay Belgesi Yabancı Araçlardan Yol Geçiş
Ubak Belgesi.
2- Nato Beyannamesi {Form 302) ve ekine bkz. TIR Karnesindeki
Ekler.
3- ATA Karnesi ve ekine bkz. TIR Karnesindeki Ekler.
4-Transit Beyannamesi ve ekine TIR Karnesindeki Ekler
1-Dilekçe,
2-Taşıtın Fotoğrafları
3-C2
Yetki Belgesi,
4-TIR Uyg.Tebliği Ek-2 deki form
5-Trafik Tescil Belgesi(Ruhsat)
6-Vergi Levhası
Sayfa 6 / 7
5 dakika
Tescil İşlemleri 5. dakika
Muayene işlemleri en az
30 dk. İle 1 İş günü arası
(Yazışmaya konu
olması durumunda süre
belirsiz)
1 İş günü
1 !»
33
34
35
Tasfiyeye Tabi Tutulan Eşyanın Sahibi
Tarafından Yeniden Serbest Dolaşıma
Giriş Talebi
Antrepo Beyannamesi Onay İşlemleri
(EVRAK .)
Gelen-Giden Evrak Kayıt İşlemleri
1- Dilekçe,
2-Beyanname,
3-Ceza
Kararı.
1 iş günü
1-Beyanname,
2-Fatura,
3-Eşyaya
İlişkin Mevzuatın Gerektirdiği Belgeler
1-İlgili Evrak
2-Talep Dilekçesi
Kabul İşlemi 5 dakika
Diğer İşlemler 1 İş
günü
5 dakika
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
Mücbir sebep, sistem arızalan (BİLGE ve DYS sistemi), elektrik kesilmesi vb. haller sebebiyle, tanımlanmış hizmetlerin geçici veya sürekli olarak kesintiye uğraması
durumunda çalışılamayan süreler, hizmetlerin tamamlanma sürelerine eklenir.
İlk Müracat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Telefon
Fax
Bodrum Gümrük Müdürlüğü
(252) 313 55 85
(252)316 10 79
İkinci Müracat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
E-pOSta
izm [email protected]
E-pOSta
Bodrum Gümrük Müdürlüğü
(252)313 55 85
(252) 316 10 79
[email protected]
Sayfa 7 / 7
[email protected]
BODRUM TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
BAŞVURUDA
İSTENEN BELGELER
1
Hekim Seçme (İlk Kayıt)
* Kimlik fotokopisi
* Dilekçe ile başvuru
I Gün
2
Hekim Değiştirme
* Kimlik fotokopisi
* Dilekçe ile başvuru
1 Gün
3
KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim
Merkezi)
* T.C.Kimlik Numarası
4
Adli işlemler
(Yerinde Otopsi, Defin Raporu)
* Yerinde Otopsi için savcılık tarafından istek
* Defin raporu için: Vefat edenin nüfus cüzdanı
5
Şikayet ve Başvuru
* İlgili Dilekçe,
* Telefon ile SABİM (184) başvurusu,
* BİMER Başvurusu (İnternet Üzerinden)
(Not: Yukandaki Maddelerden biri ile başvuru yeterlidir)
6
Mezalık İşlemleri
Resmi Yazı (Belediyeden)
30 gün
7
Üçe Hıfzısıhha İşlemleri
Gündem Belirlenerek Karar Almıyor
2 Gün
8
Çevre Sağlığı Hizmetleri
* Şikâyet dilekçesi, talep formu
* Özel talep edilen Su analizleri için su numunesi ve
analiz İçin tespit edilmiş tutar
7 Gün
9
Bulaşıcı Hastalıklar İşlemleri,
Bağışıklama Faaliyetleri
(okul aşılan, hac-umre aşılan)
* T.C. Kimlik Belgesi
* Aşı Kartı
5 Gün
10
Eğitim İşlemleri
11
Ruh Sağlığı ve Sosyal
Hastalıklar İşlemleri
12
Evde Sağlık Hizmetleri
13
Obezite Hizmetleri (Diyetisyen)
14
Aile Planlaması Hizmetleri
15
Personel İşlemleri
1* Resmi Yazı
1 Gün
16
Zehirlenme Vaka Bildirimi
1-Form 018 C
1 Gün
17
Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarının
İzinleri
1-Dilekçe
2İzin Belgesi
1 Gün
18
İzinler
1- Dilekçe
2- İzin Belgesi
1 Gün
19
Anne ve Bebek Ölümlerinin Bildirilmesi
1- Anne- Bebek Ölüm Formu
2 Gün
20
Bebek ve Gebelerde Aneminin Önlenmesi
1-D-VitFormu
2Demir Formu
3- Gebe Demir Formu
7 Gün
15 Gün
♦Halk Sağlığı Eğitimleri, Okul Sağlığı Eğitimleri,
Hizmet içi eğitim için
♦Müdürlükten gelen yazı
* Şahıs talepleri, resmi kurum bildirimleri,
* Müdürlüğün ilgili yazısı, RS formlan
* Sigara ihban için şikâyet dilekçesi ve Telefon İle 184
* Evde Sağlık Hizm. Başvuru Formu
* Şahıs için (İlgili Aile Hekimliğinden onaylı ek 1 formu)
* T.C. Numarası
8 Saat
10 Günü
3 Günü
5 Gün
5 Gün
6 Gün
* T.C. Numarası
2 Saat
“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin
belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine
yerine başvurunuz.”
İlk Müracaat veri
Adı ve Soyadı: Dr.özgür ARIKAN
İkinci Müracaat veri
Adı Soyadı
: Dr.Mehmet GÖDEKMERDAN
Görev Unvanı: Top.Sağ.Merk.Sor.Tbb.
Görev Ünvanı: Bodrum Kaymakamı
Adresi: Bodrum Toplum Sağlığı Merkezi
Adresi: Bodrum Kaymakamlığı
Telefon Numarası:0 252 316 32 88
Telefon :0 252 316 10 01
Faks: 0.252 313 79 74
Faks
e-posta adresi: [email protected]
e-posta: [email protected]
-.0 252 319 99 00
İL
TC
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı
(Bodrum Vergi Dairesi Müdürlüğü)
Sayı : 24118419-250.99[Özlük]
Konu : Kamu Hizmet Standartlan Tablosu
'
BODRUM
22/11/2014
KAYMAKAMLIK MAKAMI
(İlçe yazı işleri Müdürlüğü)
BODRUM
İlgi
: 20/11/2014 tarih 91529076-601.03-5730 sayılı yazınız.
İlgi sayılı yazınızla istenilen Kurumlunuz "Kamu Hizmet Standartlan Tabloları”
güncellenmiş olup; yazımız ekinde sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Eki: Kamu Hizmet Standartlan Tablosu
J0üne
.........1 2 0 .........
Kaymakam
ADRES : Yeniköy Mah.Kıbrıs Şehitleri Cd.Göktepe Mevkii No:211Bodrum/Muğla
Ayrıntılı bilgi için İrtibat Telefon : S.ÖZSERT (0252 3162519) (134) Fax : (0252 3165031)
VERGİ DAİRELERİ / BAĞLI VERGİ DAİRELERİ HİZMET STANDARTLARI (Günceli
SIRA
NO HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Mükellefiyet tesisi
İse baslama/bırakma bildirimi ekinde:
Biçimlendirilmiş: Yazı tipi:
(Varsayılan) Arial, 14 nk " ■/
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
3 gün
1- Nüfus Cüzdanı aslı (Gerekli kontrol ve tevit yapıldıktan sonra geri verilecektir.)
2- Ticaret sicili memurluklarınca şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu ile bildirimde
bulunulması zorunlu olmavan tüzel kişilerden:
a) Şirketin ana sözleşmesinin / ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş tüzel kişiliğin kurulusuna ait
belgenin aslı veva noter onavlı bir örneği va da vergi dairesi yetkililerine onaylatılmak üzere aslı
ve fotokopisi ile Ticaret Siciline müracaatına ait belgenin bir örneği.
b)Temsile yetkili kişilerin Nüfus Cüzdanı aslı (Gerekli kontrol ve tevit yapıldıktan sonra geri
verilecektir), noter onavlı imza sirküleri.
Kurumlar vergisi mükellefi
olan ve Ticaret sicili
memurluğunca vergi dairesi
başkanlıktanna/defterdariıklara
veya ilgili vergi dairesi
müdürlüklerine gönderilen şirket
kuruluş dilekçesi ve bildirim
formu ekinde; fi
H
a) Noter onaylı şirket ana
Ayrıca, tüzel kişilerden bu hususlarla ilgili yönetim kurulu kararının noter tasdikli bir örneği alınır.
Bu derişikliklerle ilgili Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aranmaz.
sözleşmesinin bir örneği,H
11
b) Temsile yetkili olanlann
şirket unvanını da İçeren,
noterce düzenlenmiş İmza
beyannamesinin bir ömeği.H
Gelirleri: Ücret. Gayrimenkul Sermave Iradı. Menkul Sermave Iradı ile Diğer Kazanç ve İratlardan
veva bunların bir kaçından ibaret olanların mükellefiyete giriş işlemleri verdikleri ilk beyannameler
üzerine yapılır.
H
c) Şirketi temsile yetkili
olanların ve bunlar dışında
kalan ortaklardan, hisse nispeti
en yüksek beş ortağın T.C.
tabiiyetindeki kişilerin T.C.
Kimlik Numaralan, yabancı
uyruklu gerçek kişilerin ise
pasaportlarının bir örneği, U
Diğer ücret kapsamına giren hizmet erbabının mükellefiyet tesisi işverenden alacakları is bildirimi
üzerine yapılır ve kendilerine vergi karnesi verilir. Is bildiriminde işverenin adı sovadı, bağlı
olduğu vergi dairesi, vergi kimlik numarası, adresi ve imzasının bulunmasına dikkat edilir
Mükelleflerin
değişiklik bildirimi
Nüfus bilgileri
değişikliğinde (Tüzel
kişilerde kimlik
bilgilerinde, Adi
ortaklıklarda ortaklık
bilgilerinde)
Dilekçe ekinde,
1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan yabancılara pasaportlarının, noter onaylı örneği ya da
vergi dairesi yetkililerine onaylatılmak üzere aslı ve fotokopisi,
2Tüzel Kişilerde, Hukuki kuruluşlarına göre bulunması gereken belgenin noter onaylı örneği
Mükellefin, nüfus bilgilerinde meydana gelen değişikliklere ilişkin bildirim ve değişikliğe dayanak
teşkil eden belge
Silinmiş: İşe başlama/bırakma
bildirimi ekinde;1|
1-Noter onaylı imza sirküleri
(basit usulde vergilendirilenler
hariç) ,H
2Nüfus Cüzdanı aslı (Gerekil
kontrol ve teyit yapıldıktan
sonra geri verilecektir. )U
4-Basit usulde vergilendirme
talebeden yükümlülerden^
-İşyerinin kendisine ait olması
halinde emlak vergisine esas
olan vergi değerini gösterir
belediyeden alınacak onaylı bir
belge.fl
-İşyerinin kiralanmış olması
halinde ise kira kontratının bir
örneği,fi
5-Tıcan plakalı nakil vasıtalan
sahiplerinden bu taşıtlara ilişkin
fatura veya noter senedinin
tasdikli bir örneği (fatura veya
noter senedi örneğinin aslı ile
birlikte ibraz edilmesi halinde
müdür yardı ması veya şef
tarafından tasdik edilir),
H
6-
Farklı vergi daireleri vetki alanı içinde ilave işyeri açılması veva adres değişikliği nedeniyle veni
mükellefiyet tesisinde yukarıda savılan belgeler İstenir. Ancak, mükellefin daha önce vergi
dairesine verilmiş olup değişmediğini vazıh olarak bevan ettikleri belgeler ilgili vergi dairesi
tarafından mükelleflerden yeniden istenilmemektedir.
Vergi Kimlik Numarası verilmesi
*
J
1
1
d) (c) bendinde sayılan hisse
15 Dakika
3 saat
nispeti en yüksek beş ortak
arasında yabano tüzel kişi
varsa ilgili Türk
Konsolosluğundan veya Lahey
Devletler özel Hukük
Konferansı çerçevesinde
hazırlanan Yabana Resmi
Belgelerin Tasdiki
Mecburiyetinin Kaldırılması
Sözleşmesi hükümlerine göre
onaylanmış (apostil şerhini
içeren) ve şirketin kayıtlı
bulunduğu sanayi ve/veya
ticaret odasınca veya yetkili
mahkemelerce tanzim edilmiş
faaliyet belgesinin aslı İle noter
onaylı tercümesinin bir ömeğill
aranır.H
______
j __________ rrrir
Mükellefiyet bilgileri
değişikliğinde
Adres bilgileri
değişikliği
'
*
Diğer bilgiler
değişikliğinde
Mükellefiyet bilgilerine (vergi türü; ilavesi, dönem değişikliği, terki vb.) ilişkin değişiklik bildirimi
3 gün
1- Yeni adres mükellefin ba^lı olduğu verai dairesinin vetki alanı içinde ise adres değişikliği
bildirimi
2- Yeni adres başka bir verai dairesinin vetki alanına airivorsa:
a- Adres değişikliği bildirimini eski verai dairesine vermesi halinde mükellefin bildirim tarihine
kadar bastırmıs olduğu/tasdik ettirdiâi belaeler
b- Adres değişikliği bildirimini veni verai dairesine vermesi halinde aercek kişilerden nüfus
cüzdanı(Gerekli kontrol ve tevit yapıldıktan sonra aeri verilecektir), tüzel kişilerden adres
değişikliğine ilişkin karar ömeöi ile Ticaret Siciline müracaatına ilişkin belae
3 gün
Mükellefiyet bilgilerine (faaliyet alanı, hukuki durum vb.) ilişkin değişiklik bildirimi
3 gün
4
İşi terk
İse baslama/bırakma bildirimi ekinde, kullanılan belaelerin en son ciltleri, kullanılmamış olarak
ellerinde kalan belaelerin ciltleri ve ödeme kaydedici cihazlara ait levha istenir.
15 gün
5
ölüm nedeniyle terk
İse baslama/bırakma bildirimi veva dilekçe, ödeme kaydedici cihazlara ait levha, kullanılan
belaelerin en son ciltleri, kullanılmamış olarak ellerinde kalan belaelerin ciltleri
15 gün
6
Fesih, tasfiye ve iflas
Tasfiyenin kapanışına ilişkin bildirim veva dilekçe ekinde, tasfive veva iflasın kapandığına ilişkin
karar va da bildirim.
Ayrıca, ödeme kavdedici cihazlara ait levha, kullanılan belaelerin en son ciltleri, kullanılmamış
olarak ellerinde kalan belaelerin ciltleri, şirketten sorumlu kişinin adresi, tasfive nedeniyle terk ise
tasfive memurunun adresi de aranır.
15 gün
7
8
Internet şifresi verilmesi
Beyannamelerin
Alınması
1) Elektronik beyanname gönderme talep formu
2) Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi talep formu ve ekinde Serbest Muhasebeci,
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin oda kayıt belgesinin tasdikli
örneği
Kanuni süresinde
1-Beyanname
verilen beyannamelerin 2-Bevanname formları, sirküler vejebliqlerte belirlenmiş belqeler.
alınması ve tahakkuk
işleminin yapılması
İhtirazı kayıtla verilen
1-Beyanname
beyannamenin
2-Beyanname formları, sirküler ve tebliğlerle belirlenmiş belgeler.
alınması ve tahakkuk
işleminin yapılması
Kanuni süresinden
1-Beyanname
sonra verilen
2-Beyanname formları, sirküler ve tebliğlerle belirlenmiş belgeler.
beyannamelerin
alınması ve tahakkuk
işleminin yapılması
Pişmanlık ve ıslah
1-Dilekçe
Biçimlendirilmiş: Yazı tipi:
(Varsayılan) Arlal, 14 nk
Silinmiş: 1- Yeni adres
mükellefin bağlı olduğu vergi
dairesinin yetki alanı içinde ise
adres değişikliği bildirimimi
2- Yeni adres başka bir vergi
dairesinin yetki alanına
giriyorsa,^
a- Adres değişikliği bildirimini
eski vergi dairesine vermesi
halinde mükellefin bildirim
tarihine kadar bastırmış
olduğu/taadik ettirdiği belgeler^
b- Adres değişikliği bildirimini
yeni vergi dairesine vermesi
halinde gerçek kişilerden Nüfus
Cüzdanı aslı (Gerekli kontrol ve
teyit yapıldıktan sonra geri
verilecektir ), tüzel kişilerden
adres değişikliğine İlişkin karar
örneği ile Ticaret Siciline
müracaatına ilişkin belge
Biçimlendirilmiş: Yazı tipi:
(Varsayılan) Artal, 14 nk
1 saat
S ilinm iş İşe başlama/bırakma
bildirimi ekinde, kullanılan
belgelenn e r son ciltleri,
kullanılmamış olarak ellerinde
kalan belgelerin ciltleri ve vergi
levhası ile ödeme kaydedici
cihazlara ait levha istenir.
Biçimlendirilmiş: Yazı tipi:
(Varsayılan) Arlal, 14 nk
15 dakika
15 dakika
15 dakika
15 dakika
Silinmiş: İşe başlama/bırakma
bitdtnmi veya dilekçe, vergi
levhası He ödeme kaydedici
cihazlara ait levha, kullanılan
belgelenn en son aitleri,
kullanılmamış olarak ellerinde
kalan belgelenn ciltleri_______
Biçimlendirilmiş: Yazı tipi:
(Varsayılan) Arlal, 14 nk
Silinmiş: Tasfiyenin
kapanışına ilişkin bildirim veya
dilekçe ekinde, tasfiye veya
İflasın kapandığına ilişkin karar
ya da bildirim. H
Ayrıca, vergi levhası İle ödeme
kaydedici cihazlara ait levha,
kullanılan belgelerin en son
ciltleri, kullanılmamış olarak
ellerinde kalan belgelerin ciltlen,
şirketten sorumlu kişinin adresi,
tasfiye nedeniyle terk ise tasfiye
memurunun adresi de aranır.
Sİlintnif: tebliğlerle
belirlenmiş
J
9
10
11
12
13
14
2-Beyanname
hükümlerine göre
beyanname alınması
3-Beyanname formları, sirküler ve tebliğlerle belirlenmiş diğer belgeler.
ve tahakkuk işleminin
yapılması
1- Dilekçe
Kanuni süresinde
düzeltme beyannamesi 2-Beyanname
alınması
3-Beyanname formları, sirküler ve tebliğlerle belirlenmiş diğer belgeler.
4Matrah ve/veya verqiyi azaltıcı yada sonraki döneme devreden veraiyi arttırıcı düzeltme
beyannamesi ise yazılı izahat.
Kanuni süresinden
1- Beyanname
2- Matrah ve/veya vergiyi azaltıcı, sonraki döneme devredilen vergiyi artırıcı, mahsup, tecil ya da
sonra düzeltme
beyannamesi alınması iade tutarını artırıcı nitelikte düzeltme beyannamesi ise yazılı izahat.
Tevkif suretiyle ödenen vergiler için mahsup
1-Kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin liste
işlemlerinin yapılması
2Mahsup Dilekçesi
1-Dilekçe
Vergi Hatalarının Düzeltilmesi
2-iade edilecekse alındı aslı
3-Hatayı kanıtlayan diğer belgeler
1- Dilekçe
Ceza İndirimi uygulaması
2- Üç aylık ödeme süresi için teminat
1-Dilekçe
Tarhiyat sonrası uzlaşma işlemleri
2-Yetki Belgesi (Tüzel Kişilerde)
3-Kimlik Belgesi
1-Dilekçe
Tarhiyat öncesi uzlaşma işlemleri
2-Yetki Belgesi (Tüzel Kişilerde)
3-Kimlik Belgesi
1-Dilekçe
Vergi ve Cezaların Tabi Afetler Nedeniyle
2-lki
örnek “TERKİN BEYANNAMESİ" (Varlıklarını Kaybeden Mükelleflere Ait BeyannameTerkin Edilmesine İlişkin İşlemler
Mahsullerini Kaybeden Mükelleflere Ait Beyanname)
15
Tecil işlemleri
16
Tarh dosyasına yönelik başvuruların
Cevaplandırılması
Belgelerin İptali ile İlgili İşlemler
17
1-Dilekçe,
2-Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu
1-Dilekçe (mükellef başvuruları için)
2-Resmi yazı (Kurum ve kuruluş başvuruları için)
1-lsi terk dilekçesi veva taleD dilekçesi va da ilaili oda veva birlik tarafından düzenlenmiş belge
15 dakika
[a lin m iş : arttırcı
15 dakika
1 ay
15 gün
15 dakika
60 gün
60 gün
90 gün
30 gün
1 gün
Biçimlendirilmiş: Yazı tipi:
(Varsayılan) Arial, 14 nk___
1 saat..........
iDtaline ilişkin tutanak
2- Kullanılan belgelerin en son ciltlerini ve kullanılmamış olarak ellerinde kalan belgelerin ciltlerini.
ödeme kavdedici cihazlara ait levha
18
ödeme Kaydedici
ödeme kaydedici cihaz
Cihaz (ÛKC) ile ilgili alım izni ile cihazların
işlemler
kaydı ve levha
verilmesine ilişkin
işlemler
1- Dilekçe
2- Fatura
3-1 nolu fiş
4- Ruhsat
Silinmiş: 1-lşl ter* dilekçesi
veya talep dilekçesi ya da ilgili
oda veya birlik tarafından
düzenlenmiş belge iptaline
ilişkin tutanak^
2- Kullanılan belgelerin en son
ciltlerini ve kullanılmamış olarak
ellerinde kalan belgelerin
ciltlerini, vergi levhası ve ödeme
kaydedici cihazlara ait levhası
15 dakika
3
19
20
21
22
23
24
25
26
Ödeme kaydedici
cihazların hurdaya
ayrılması,kullanım dışı
bırakılması,
satılmasına ilişkin
işlemler
Vergi levhası tasdik Mükellefin vergi
matrahı ve tahakkuk
işlemleri
kayıtlarını içeren
levhanın tasdik
edilmesi
Yeni işe başlayan
mükelleflerin vergi
kayıtlarını gösteren
levha tasdiki
Mükellefin borç durumunu gösterir yazı
düzenlenmesi
Değer Tespiti işlemleri
1- Dilekçe
2- Yetkili servis tutanağı
3- Mali hafıza raporu
4-Mali hafıza
5Ruhsat fotokopisi
6- OKC levhası
TYok
25 dakika
15 dakika
Silinmiy: Vergi Levhası
Dilekçe
15 dakika
Silinmişi j
Dilekçe
1 gün
1-Dilekçe
2-Vergi Usul Kanunu 278. md.de belirtilen sebeplerle değeri düşen mallara ilişkin liste
1- Kanunları gereği ilamın icrası için kesinleşmiş olma şartı aranan hallerde kesinleşmiş
İdare Aleyhine Verilen Kararlarda Avukatlık
mahkeme ilamı,
Ücreti ve Yargılama Giderlerinin ödenmesi
2 - Kesinleşme şartı aranmayan durumlarda yetkili merci tarafından icrasının geri bırakılmasına
(yürütülmesinin durdurulmasına) karar verilmeyen mahkeme ilamı,
3 - Karşı tarafın avukatına (icra daireleri aracılığıyla yapılan ödemeler hariç) yapılacak vekalet
ücreti ödemelerinde ise ayrıca fatura, serbest meslek makbuzu veya ücretli çalışanlar için işveren
tarafından tasdikli ücret bordrosu,
özel Tüketim Vergisi Beyannamelerinin (2/A) 1-Beyanname
2-Yetki
Belgesi
Alınması
3-lstisna hali varsa bu şartları kanıtlayıcı geçerli belgeler
Kasko sigortası değerlerine ilişkin işlemler
1-Dilekçe
2-Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarına Esas Olan Kasko Sigortası Değeri Bildirim Formu
3-Vergi iade edilecekse makbuzun aslı
Trafik İdari Para Cezalarının tahsil İşlemleri
İdari Yaptırım kararı
Motorlu taşıtların
Motorlu taşıtların satış 1-Ruhsat
veya devir işlemleri için 2-ödendiği iddia edilen ancak borç olarak gözüken Motorlu Taşıtlar Vergisi ve cezalara ilişkin
satış veya devrine
borcun olmadığına dair tahsil alındıları
ait İlişik Kesme
Belgesi/Fenni
belge verilmesi
3Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi dışında başka bir vergi dairesine başvurması halinde
dilekçe
Muayene İzin
işlemleri
Belgesinin verilmesi Motorlu taşıtların fenni 1-Ruhsat
muayene işlemleri için 2-Ödendiği iddia edilen ancak borç olarak gözüken Motorlu Taşıtlar Vergisi ve cezalara ilişkin
borcun olmadığına dair tahsil alındıları
3Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi dışında başka bir vergi dairesine başvurması halinde
belge verilmesi
dilekçe
işlemleri
Biçimlendirilmiş: Vurgulu
1 gün
30 gün
15 dakika
2 saat
30 dakika
10 dakika
10 dakika
4
27 -
28
Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin
alınması
1-Veraset ve intikal vergisi beyannamesi
2-Veraset ilamının aslı veva noter onavlı ömeöi va da verai dairesi yetkilileri tarafından
onavlanmıs veraset ilamı fotokopisi
T3-Ölüm ve mirasçı bildirimi.
4-Gayrimenkullerde tapunun fotokopisi
5-Gayrimenkul
mallar için ilgili belediyelerden alınacak emlak vergisine esas olan değeri gösterir
belge.
6-Murise
ait diğer hak ve alacakları gösteren belgeler ile indirilmesi talep edilen borç ve
masraflara ait belgeler.
7-Ticari bilanço ve gelir tablosu.
İlişik kesme belgesi beyanname verildikten ve vergi ödendikten sonra talep edilirse, dilekçe
1 saat
- { Biçimlendirilmiş: Yazı tipi:
|_(Varsayılan) Arlal, 14 nk
j Silinmiş; Veraset ilamı
[fotokopısi-H_________
40 dakika
33
Veraset yoluyla intikallerde ilişik kesme
belgesinin verilmesi.
Gaip mirasçının ortaya çıkması nedeniyle
düzeltme işlemlerinin yapılması
İcraya ya da mahkemeye intikal etmiş
alacaklann tecil işlemleri
Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkuller için
beyanname alınması
Yeni inşa olunan bina vesair tesisler için harç
alınması işlemleri.
Yıllık Harçların tahsili
34
Süreksiz Damga Vergisi ile İlgili işlemler
35
İdari Para Cezalan ile İlgili işlemler
36
Yurt dışı çıkış tahdidinin kaldırılması
37
Nakit Tahsilat Yapılması
38
Çekle tahsilat yapılması
1) Tahakkuk Fişi
2) Bilgi Giriş Formu/Ödeme Planı
15 dakika
39
Başka vergi daireleri adına tahsilat yapılması
1) Tahakkuk Fişi
15 dakika
40
Vezne Kapandıktan Sonra Yapılacak
Ödemelerin Kabul Edilmesi
1) Tahakkuk Fişi
2) Bilgi Giriş Formu/Ödeme Planı
15 dakika
41
Mükelleflerce Yitirildiği İleri Sürülen Alındılar
1) Dilekçe
29
30
31
32
1 gün
1-Dilekçe
2-Yargı karan
Dava durumunu gösterir dilekçe
15 dakika
1 no.lu Harç Beyannamesi
15 dakika
1-Dilekçe
2-llgili belediye/valilikten alınan başvuru belgesi
Mükelleflerce harca tabi faaliyete yıl içerisinde başlanılması halinde harca konu belgeyi
düzenleyen idareler tarafından yapılan bildirim veya mükellefçe bu konuda ibraz edilecek belge
1-Damga vergisi beyannamesi
2-Genel bütçeli daireler ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara (ihale kararları hariç) ait damga
vergisi ile ilgili olarak, genel bütçeli daire tarafından düzenlenen ve kağıdın mahiyetini, nispi veya
maktu vergi tutarını gösteren formüle edilmiş bir yazı
15 dakika
Cezanın süresi içinde veya süresinden sonra kendiliğinden vergi dairesine ödenmek istenmesi
halinde idari yaptırım kararı
Hastalık ve iş bağlantısı nedeniyle yurt dışı çıkış yasağının kaldırılmasının talep edilmesi
durumunda dilekçe ile birlikte mazeretini gösteren belge
1) Tahakkuk Fişi
2) Bilgi Giriş Formu/Ödeme Planı
30 dakika
15 dakika
1 saat
1 saat
15 dakika
1 saat
42
Hakkında İşlemlerin Yapılması
Mükelleflere nakden yapılacak iadelerin
banka hesaplarına aktarılması
43
Mükelleflerin Mahsuben İade Taleplerine
İstinaden Mahsup Alındısı Düzenlenmesi
44
Vergi ladesi
işlemleri
Gelir/ Kurumlar Vergisi
İade Talebi
2) Gazete İlanı
1) Mükellefin banka hesap numarasını bildirir dilekçesi
2) SSK Prim borçlarına mahsup talebinde işyeri sicil numarasını bildirir dilekçe
3) Düzeltme fişinin mükellef nüshası
4) Vekaletnameye istinaden iade taleplerinde vekaletname aslı (Aslı görülerek Fotokopisi)
5) Varislere yapılacak ödemelerde Veraset ilamı (Aslı görülerek fotokopisi)
6) İlgili mevzuatında iadeye ilişkin yer alan belgeler
Dilekçe
1-Gelir/ Kurumlar Vergisi İade Talep Dilekçesi
2-Ücretler için, İşveren tarafından vergi kesintisinin yapıldığını gösteren yazının onaylı örneği.
3-Gayrimenkul Sermaye Iradı için, Kira kontratının onaylı örneği
4-Menkul
Sermaye Iradı için, vergi kesintisinin yapıldığını gösteren belgenin onaylı örneği
5-Serbest meslek kazançları için tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumlusu adına tahakkuk
ettiğini gösteren ilgili saymanlık yazısının onaylı örneği
6-Ticari ve Zirai kazançlar için, tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumlusu tarafından ilgili
vergi dairesine ödenmiş olduğuna dair belgenin ilgili kurumlarca onaylanan bir örneği
İhracat İstisnasından Mal İhracatı;
Doğan KDV İade talebi
1- İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- Gümrük Beyannamesi Listesi
4- Serbest bölgelere yapılan ihracatlarda Serbest Bölge İşlem Formu
5- İhracata Ait Satış Faturası Listesi
6- Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri İçin Ayrıca Aracılık Ettikleri
Mükelleflerin İndirilecek KDV Listesi
7- Yüklenilen KDV hesabına turizm acenta, rehber ve benzerlerine komisyonlar nedeniyle yapılan
KDV ödemelerinin de dahil edilmesi halinde, bu tutarlardan iade hesabına aktarılan payın
hesaplanmasına ilişkin tablo
8- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV
iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
1 gün
1 gün
3 ay
3 ay
Sınır Ticareti;
1- ihracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- Sınır veya Kıyı Ticaretine ait Satış Faturası Listesi
4- Sınır veya Kıyı Ticareti Yetki Belgesi
6
5- Gümrük Beyannamesi Listesi veya Tahakkuk Varakası
6- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV
iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
Uluslar arası Sefer Yapan Deniz ve Hava Araçlarına Yapılan Akaryakıt, Su, Kumanya,
Teknik ve Diğer Malzeme Teslimleri;
1- İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- Bu kapsamdaki satışlara ait Faturaların Listesi
4- Kumanya Teslim Listesi ile Gümrük Beyannamesi Listesi
5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV
iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
Bavul Ticareti;
1- İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- Döviz Alım Belgesi ya da dövizin yurtdışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belge.
4- Gümrükçe onaylı özel faturanın aslı veya fotokopisi
5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV
iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
Hizmet İhracatı;
1- İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- Bedelin tamamına ilişkin Döviz Alım Belgesi ya da hizmet bedeli dövizin yurtdışından geldiğini
gösteren bankadan alınmış belge.
4- Hizmet İhracatına ait Fatura Listesi
5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV
iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
veya vergi inceleme raporu
Serbest Bölgelerdeki Müşteriler için Yapılan Fason Hizmetler;
1- Hizmetin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- Gümrük beyannamesi veya gümrük beyannamesi yerine geçen belge
4- Fason Hizmet Faturalarının listesi
5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV
iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
Yolcu Beraberi Eşya İhracatı;
1- İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- Gümrükçe Onaylı Satış Faturası veya Fatura/Çek
4- ladenin yetki belgeli firmalar aracılığıyla yapılması halinde icmal fotokopisi ve aracı firma
tarafından düzenlenen ödeme belgesi fotokopisi
5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV
iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
İhraç Kaydıyla Teslimler;
1- Sanayi veya Ticaret Odasına veya Esnaf ve Sanatkar Demeklerine üyelik belgesinin noterce
onaylı örneği
2- Sanayi Sicil Belgesi
3- İhraç kaydıyla teslimin yapıldığı döneme ait İndirilecek KDV Listesi
4- Gümrük Beyannamesi Listesi
5- İhraç Kaydıyla Teslime ait Satış Faturası Listesi
6-Tek gümrük beyannamesi ile birden fazla imalatçının ürününün ihracı halinde malın ihraç
edildiğini teyit eden ihracatçı firma yazısı
7Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV
iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
Bavul Ticareti Yapanlara İhraç Kaydıyla Teslimler;
1- ihraç kaydıyla teslimin yapıldığı döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Döviz Alım Belgesi ya da dövizin yurtdışından geldiğini gösteren bankadan alınmış belge.
3- İhraç Kaydıyla Teslime ait Satış Faturası Listesi
4- Gümrükçe Onaylı Özel Fatura aslı veya fotokopisi
Dahilde İşleme izin Belgesi veya Geçici Kabul İzin Belgesi Kapsamında Yapılan Teslimler
1- İhraç Kaydıyla Teslimin Yapıldığı Döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- İhraç Kaydıyla Teslime ait Satış Faturalarının Listesi
3- Dahilde İşleme İzin Belgesi veya Geçici Kabul İzin Belgesi Onaylı Ûmeği
4- DİİB sahibi tarafından düzenlettirilen YMM Raporu
5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV
iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
İhracat İstisnası
Dışındaki Tam
İstisnalar
Kapsamındaki İade
Deniz, Hava Ve Demiryolu Araçlarının Teslimi, İmal-İnşaası Ve Tadil-Bakım-Onarımına
İlişkin Teslim Ve Hizmetler;
3 ay
1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
8
Talebi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi
4- Vergi dairesinden alınan İstisna İzin Belgesinin onaylı örneği
5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV
iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
Araçları sipariş vererek imal veya inşa ettirenler ise ek olarak;
1- Siparişle ilgili sözleşmenin noter onaylı örneği
2- İstisnaya konu harcamalara ilişkin Alış Belgelerinin Listesi
3- İade talep edilen döneme ilişkin İndirilecek KDV Listesi
Araçları sipariş üzerine fiilen imal ve inşa edenler ise ek olarak;
1- Araç imal ve inşa işini fiilen yapan mükellefin istisna belgesinin örneği
2- İstisna kapsamındaki Satış Faturalarının Listesi
3- İade talep edilen döneme ilişkin İndirilecek KDV Listesi
4-Yüklenilen KDV Listesi
Deniz Ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman Ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler;
1-İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2-Yüklenilen KDV Listesi
3-lstisna
kapsamında düzenlenen Hizmet Faturaları Listesi
4Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV
iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
Petrol Arama Faaliyetine İlişkin Teslim Ve Hizmetler;
1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi
4- Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce onaylı liste
5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu veya vergi
inceleme raporu
Altın, Gümüş Veya Platin İle İlgili Arama, işletme, Zenginleştirme, Rafinaj Faaliyetlerine
Yönelik İstisna Teslim Ve Hizmetler;
1- İstisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- İstisna kapsamındaki harcamalara ait liste
3- Onaylı Enerji Bakanlığı İzin Yazısı
4- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV
iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
Teşvik Belgeli Yatırımlara İlişkin Teslimler;
9
1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturalarının Listesi
4- Makine Teçhizat İstisnası Bildirim Formu
. .
5- Alıcının KDV istisnasından yararlanma hakkı bulunduğunu gösterir Vergi Dairesi azı
6- Yatırım Teşvik Belgesi ile Eki Global Listenin Fotokopisi
7- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM ku
iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
w
Liman Ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi Ve Genişletilmesine İlişkin Teslim ve
Hizmetler;
1- İstisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ait indirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi
4- Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin bir örneği
a/ m m k n v
5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM k ü v
iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim Ve Hizmetler (Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan
Yapılan Teslimlerde İade Uygulaması);
1- İade talep edilen döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi
4- Ulusal güvenlik kuruluşundan alınan yazının mükellefçe onaylı örneği
ivm m
5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM
iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
ku
Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim Ve Hizmetler (Yüklenici Firmalara Yapılan Teslim Ve
Hizmetlerde İade Uygulaması);
1- İade talep edilen döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
. . .
t, k***
3- Ulusal güvenlik kuruluşunca yüklenici kuruluşa verilen istisna belgesi ve eki onay
4- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM
iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
kuv
Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılan Araç Teslimleri;
1-İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturalarının Listesi
2Yüklenilen KDV Listesi
3-lstisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV listesi
a/ m m ^ n v
4-Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/
iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
_________ ___________ — ---- ------------ ıo
Uluslararası Taşımacılık İstisnası Kapsamındaki Hizmetler;
1- İstisnaya konu hizmetin yapıldığı döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- İstisna kapsamındaki Taşımacılık Faturalarının Listesi
4- Organizatörlerde, taşımayı fiilen yapanlara ait faturalara ait bilgileri içeren liste ile bunlardan
temin edilen taşımacılığı tevsik eden yukarıdaki belgelere ilişkin bilgileri içeren liste
5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV
iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
Kara taşımacılığında ek olarak; Transit Beyannamesi / TIR Karnesi / Form 302 Belgesi
Deniz ve Havayolu Taşımacılığında ek olarak; Deniz veya
Hava Manifestosu / Transit Beyannamesi Demiryolu Taşımacılığında ek olarak; Transit
Beyannamesi / CIV Beigesi-CİM Taşıma Belgesi (Sadece Türkiye'ye girişlerde) I Remiz Bülteni
İhraç Malı Taşıyan Araçlara Yapılan Motorin Teslimleri;
1- İstisna kapsamındaki teslimin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi
4- İstisna kapsamında teslim edilen malların Alış Faturalarının Listesi
5- İhraç Malı Taşıyan Araçlara Vergiden İstisna Motorin Teslimine İlişkin Bildirim Formunun bir
örneği
6- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV
iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
Diplomatik İstisna Kapsamındaki Teslim Ve Hizmetler
(KDV Ödenmeksizin İstisna Uygulanan İşlemler);
1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV listesi
3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi
4- Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesi veya
kuruluşlann Resmi Talep Yazısı veya Yetkili Kuruluş İstisna Yazısı örneği
5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/ veya vergi
inceleme raporu
Takrir Yöntemi Kapsamında Akaryakıt, Doğalgaz, Motorlu Taşıt ve Taşınmaz Tesliminde ek
olarak;
1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Yüklenilen KDV Listesi
3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi
___________
11
4
1 .
4- Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesinin veya Takrir Belgesinin aslı veya onaylı örneği
Özürlülerin Kullanımına Mahsus Araç<Gereç Teslimi;
1-İşlemin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2Yüklenilen KDV Listesi
3- İstisna kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi
4- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV
iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
Türkiye, Azerbaycan Ve Gürcistan Arasında Petrolün Azerbaycan, Gürcistan Ve Türkiye
Üzerinden, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Yoluyla Taşınmasına İlişkin Anlaşma
Kapsamındaki Teslim Ve Hizmetler;
1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2-Yüklenilen KDV Listesi
3-lstisna
kapsamındaki işlemlere ait Satış Faturaları Listesi
4-lstisna sertifikasının örneği
5-Mal ihracından kaynaklanan iade talepleri için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden
iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
Tekstil Ve Konfeksiyon Sektöründeki Fason İşçilik Hizmeti;
Kısmi Tevkifat
Uygulamasına İlişkin
İadeler ile İndirim Hakkı 1- Vergi İnceleme Raporu
Bulunanların Fazla91 Seri No'lu KDV Genel Tebliğine Göre Kısmi Tevkifat Uygulanan Hizmetler (Yapım işleri
veya Yersiz
hariç);
ödenenlerin İade
Talebi
1- Yüklenilen KDV Listesi
2- Tevkifat uygulanan hizmetlere ait Satış Faturaları Listesi
3- Teminat Mektubu veya Vergi İnceleme Raporu
3 ay
91 Seri No'lu KDV Genel Tebliğine Göre Kısmi Tevkifat Uygulanan Yapım işleri;
1-Yüklenilen KDV Listesi
2-Tevkifat uygulanan hizmetlere ait Satış Faturaları Listesi
3Teminat Mektubu veya YMM KDV ladesi Tasdik Raporu ya da Vergi inceleme raporu
Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşgücü Temin Hizmetleri;
1- İşlemin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Tevkifat uygulanan hizmetlere ait Satış Faturaları Listesi
12
3- Teminat Mektubu veya Vergi İnceleme Raporu
Kısmi Tevkifot Uygulaması Kapsamındaki Pamuk, Tiftik, Yün, Yapağı Teslimleri;
1- İşlemin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Tevkifat uygulanan işleme ait Satış Faturaları Listesi
3- Tevkifatlı işlemlere ilişkin bildirimin verilmiş olması
4- Mal ihracından kaynaklanan iade talepleri için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden
iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki Büyük Ve Küçükbaş Hayvan Etlerinin Teslimi;
1- İşlemin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Tevkifat uygulanan işleme ait Satış Faturaları Listesi
3- Tevkifatlı işlemlere ilişkin bildirimin verilmiş olması
4- Mal ihracından kaynaklanan iade talepleri için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden
iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki Hurda Ve Atık Teslimleri; Külçe Bakır,
Alüminyum, Çinko Teslimleri; Bakır, Alüminyum, Çinko Ürünlerinin Teslimleri;
1- İşlemin gerçekleştiği döneme ait İndirilecek KDV Listesi
2- Tevkifat uygulaması kapsamında teslim edilen mallara ait Alış Faturaları Listesi
3- Tevkifat uygulanan işlemlere ait Satış Faturaları Listesi
4- Tevkifat yapılan vergilerin alıcı tarafından beyan edilip ödendiğine veya mahsup edildiğine dair
Tahakkuk Fişi ve Vergi Dairesi Alınd ısı
5- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV
iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme raporu
Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki Turizm Rehber Ve Acenteleri Tarafından Verilen
Turistik Mağazalara Götürme Hizmeti;
1- Tevkifat uygulanan işlemlere ait fatura ve benzeri belgelerin listesi
2- İade talebinin yapıldığı döneme ilişkin İndirilecek KDV Listesi
3> Tevkifatlı işlemlere ilişkin bildirimin verilmiş olması
4- Teminat Mektubu veya Vergi İnceleme Raporu
Fazla Veya Yersiz KDV Uygulanan İşlemler;
1- Devreden KDV Listesi
2- Verginin fazla veya yersiz ödendiğini gösteren belgenin ödeme yapılan tarafından onaylanmış
örneği___________________________________________________________________ __
n
>
X
»
3- YMM Raporu veya Vergi İnceleme Raporu
KDV İndirimli Orana
Tabi İşlemlerden
Kaynaklanan İade
Talebi
Yılı içinde Aylık İade Taleplerinde;
3 ay
Yılı içinde mahsup imkanının doğduğu ilk döneme ilişkin mahsuben iade taleplerinde;
1- Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar yapılan indirimli orana tabi
satışlara ilişkin fatura ve benzeri belgelerin listesi
2- Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar iade edilecek vergi tutarının
hesaplanmasına ilişkin olarak dönemler itibariyle hazırlanacak tablo
3- Takvim yılı başından mahsup hakkının doğduğu döneme kadar yapılan alışlara ilişkin fatura ve
benzeri belgelerin listesi
4- Bakanlıkça belirlenen limiti aşan tutar için Teminat Mektubu, YMM KDV iadesi Tasdik Raporu
veya Vergi İnceleme Raporu
Mahsup hakkının doğduğu dönemden itibaren sadece mahsup talep edilen vergilendirme
dönemine a it;
1- İndirilecek KDV listesi
2- İndirimli orana tabi işlemlere ait Satış Faturaları Listesi
3- Yüklenilen KDV Listesi
4- Bakanlıkça belirlenen limiti aşan tutar için Teminat Mektubu, YMM KDV ladesi Tasdik Raporu
veya Vergi İnceleme Raporu
Elektrik ve Doğalgaz borçlarına mahsup taleplerinde yukarıdaki belgelere ek olarak;
1- Dilekçe
2- İlgili idareden alınan ve banka hesap numarasını içeren yazı
3- Elektrik ve doğalgaz faturasının onaylı örneği
4- Bakanlıkça belirlenen limiti aşan tutar için Teminat Mektubu, YMM KDV ladesi Tasdik Raporu
veya Vergi İnceleme Raporu
İndirimli orana tabi mallann KDV tahsil edilerek ihraç amaçlı teslimlerinde ek olarak;
1- İhracatı gerçekleştiren mükelleften alınacak yazı,
2- Yılın başından cari döneme kadar, aylar itibariyle ve kümülatif sütunlara da yer verilmek
suretiyle, incelemesiz / teminatsız mahsup kapsamına giren teslim bedelleri, bunlar dışındaki
indirimli orana tabi diğer işlem bedelleri ve her ikisinin toplamını gösteren bir tablo
3- Bakanlıkça belirlenen limiti aşan tutar için Teminat Mektubu, YMM KDV ladesi Tasdik Raporu
veya Vergi İnceleme Raporu
Yıllık İade Taleplerinde;
1- İade hakkı doğuran işlemin yapıldığı yıla ait Alış ve Satış Faturalarının Listesi
2- Yıllık iade tutarının hesaplanmasına ilişkin tabio
3- Yılı içinde mahsup edilen tutarları aylık olarak gösteren tablo
4- ladenin talep edildiği yılın ilk döneminden iadenin talep edildiği döneme kadar aylar itibariyle
14
r
devreden KDV tutarlarını gösteren tablo
5- Bakanlıkça belirlenen limiti aşan tutar için teminat veya YMM KDV ladesi Tasdik Raporu veya
Vergi İnceleme Raporu
-
İndirimli Orana Tabi Fason Tekstil Ve Konfeksiyon işlerinde Aylık Ve Yıllık İade
Taleplerinde;
KDV
Beyannamesinden
Bağımsız KDV İade
Talebi
1- Münhasıran vergi inceleme raporu veya teminat karşılığında yerine getirilir.
Türkiye'de İkametgahı, İşyeri, Kanuni Veya İş Merkezi Bulunmayanların Türkiye'deki
Taşımacılık Faaliyetlerine Veya Fuar, Sergi Ve Panayırlara Katılmalarına İlişkin Alımları;
3 ay
1- İade Talep Formu
2- Alış Faturası veya Serbest Meslek Makbuzunun asıllan veya noter onaylı örnekleri
3- iadenin herhangi bir aracı tarafından talep edilmesi halinde noter onaylı "Vekaletname" belgesi
4- Fuar, panayır ve sergilere katılanların gerçek kişi olması, taşımacılığın sürücü tarafından kendi
adına yapılması halinde bunlara ait pasaportların noter onaylı fotokopisi
5- Ülkesinden alacağı vergi mükellefiyeti belgesi
6- Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki iade taleplerinde Teminat Mektubu veya Vergi
İnceleme Raporu
Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni veya iş merkezi bulunmayanların taşımacılık faaliyetlerine
ilişkin olarak ayrıca ekleyeoeği belgeler
a) Tır karnesinin Türkiye'ye giriş-çıkış tarihlerini gösteren dip koçanının veya Transit
Beyannamesinin onaylı örneği
b) Taşımanın yapıldığı aracın plakasının ve taşıma işini yapan kişi / firmanın isminin yer aldığı
belgelerin asıllan veya noter onaylı örnekleri.
Diplomatik İstisna Kapsamındaki Teslim Ve Hizmetler (Mensuplar Tarafından KDV
Ödenerek Yapılan Alımları)
1- Harcamalara ait bildirim formu
2- Harcamalara ait fatura ve benzeri belgeler
3- Diplomatik misyonlar ve konsolosluklar veya uluslararası kuruluşların resmi yazısı
"Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü Anlaşması’1Ve Anlaşmaya “Ek Protokol"
Kapsamında (Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Barış Gücü (Seebrıg) Karargahına Ve Görev
Yapan Yabancı Personele) Yapılan Akaryakıt Teslimleri (Alıcılar)
1- Gelir İdaresi Başkanlığından alınan iadeye ilişkin muafiyet yazısının onaylı bir örneği
2- Satın alınan akaryakıt ve makine yağlarının listesi
3- Bu alımlara ilişkin fatura ve benzeri evrakın aslı veya onaylı fotokopileri
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Ve Kalkınma Bankası
15
Arasında Merkez Anlaşması Kapsamında İstisna Olan İşlemler (Alıcılar)
1- Gelir İdaresi Başkanlığından alınan iadeye ilişkin muafiyet yazısının onaylı bir örneği
2- Satın alınan mal ve hizmetlerin listesi
3- Bu alımlara ilişkin fatura ve benzeri evrakın aslı veya onaylı fotokopileri
4- Yüklenilen KDV'yi gösteren banka tarafından hazırlanacak liste
Türkiye'de İkametgahı, İşyeri, Kanuni Veya İş Merkezi Bulunmayan Yabancı Sinematografik
Eser Yapımcılarının Alımları;
Miktara bakılmaksızın münhasıran YMM KDV ladesi Tasdik Raporu
Fazla Veya Yersiz Ödenen KDV (İndirim Hakkı Bulunmayanların)
Fazla veya yersiz vergiye muhatap olanlar ile bu işleri yapan mükelleflerin birlikte başvurusu.
Fazla Veya Yersiz Tevkifata Tabi Tutulan KDV
Tevkifata tabi olmadığı halde tevkifat uygulanan ve mükellefi tarafından verginin tamamının
beyan edildiği işlemler için
Fazla Veya Yersiz Tevkifata Tabi Tutulan KDV
a) Tevkifata tabi olmadığı halde tevkifat uygulanan ve mükellefi tarafından verginin tamamının
beyan edildiği işlemler için
Sorumlunun bağlı olduğu vergi dairesine başvuru
1- Sorumludan alınan tevkifatın mahiyetini ve miktarını gösteren belge
2- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesince verginin tamamının beyan edildiğinin teyidi
b) Tevkifata tabi olan ve tevkifata tabi tutulan ancak mükellefi tarafından verginin tamamının
beyan edildiği işlemler için Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine başvuru
1- işleme ait tevsik edici belgelerin ibrazı
2- Sorumlunun bağlı olduğu vergi dairesinden bilgi alınması
Avrupa Birliği Mali
Yardımları
Kapsamındaki
c) Tevkifata tabi olmadığı halde tevkifata tabi tutulan ya da yüksek tevkifat oranı uygulanan ve
mükellefi tarafından verginin tamamı beyan edilmeyen işlemler için Sorumlunun bağlı olduğu
vergi dairesine başvuru
1- Sorumludan alınan tevkifatın mahiyetini ve miktarını gösteren belge
2- Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesince verginin tamamının beyan edildiğinin teyidi
Katma Değer Vergisi 5303 Sayılı Kanun İle Onaylanması Uygun Bulunan Çerçeve Anlaşma,
1 ve 2 Sıra No'lu Türklye-Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğleri;
3 ay
16
Vergilerle İlgili KDV
İade Talebi
KDV mükellefi olanlar tarafından yapılan başvuruda
1- KDV dönem beyannamesi
2- İndirilecek KDV Listesi
3- KDV İstisna Sertifikası örneği
4- Fatura ve benzeri belgelerin aslı veya fotokopileri
5- Yüklenilen KDV Listesi
6- Mal ihracından kaynaklanan KDV iade uygulaması için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki
nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme
raporu
KDV mükellefi olmayanlar tarafından yapılan başvuruda;
1- Sözleşme Makamınca onaylı Yüklenilen KDV Listesi
2- Fatura ve benzeri belgelerin aslı veya fotokopileri
3- Sözleşme Makamı tarafından yapılan ödemeleri ilişkin makbuzların aslı veya onaylı örnekleri
4- KDV İstisna Sertifikası onaylı örneği veya iadeye ilişkin özelge örneği
5- KDV'den başka bir vergiden mükellefiyet varsa, bu vergi türünden vergi borcunun olup
olmadığına dair vergi dairesinden alınmış yazı
6- Mal ihracından kaynaklanan KDV iade uygulaması için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki
nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme
raporu
5824 Sayılı Kanun İle Onaylanması Uygun Bulunan Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa)
Çerçeve Anlaşması Ve 1 Sıra No'lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı
(Ipa) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği
a) KDV mükellefi olanlar tarafından yapılan başvuruda;
1- İndirilecek KDV Listesi
2- KDV İstisna Sertifikası örneği
3-Fatura ve benzeri belgelerin aslı veya fotokopileri
4Yüklenilen KDV Listesi
5-Mal ihracından kaynaklanan KDV iade uygulaması için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki
nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme
raporu
b) KDV mükellefi olmayanlar tarafından yapılan başvuruda;
1- Onaylı Yüklenilen KDV Listesi
2- Fatura ve benzeri belgelerin aslı veya fotokopileri
3- Sözleşme Makamı tarafından yapılan ödemeleri ilişkin makbuzların (banka dekontu dahil) asit
veya onaylı örnekleri
4- KDV İstisna Sertifikası onaylı örneği veya iadeye ilişkin Özelge örneği
5- KDV'den başka bir vergiden mükellefiyet varsa, bu vergi türünden vergi borcunun olup
olmadığına dair vergi dairesinden alınmış yazı
6- Mal ihracından kaynaklanan KDV iade uygulaması için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki
17
nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM KDV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme
raporu
5303 Sayılı Kanun İle Onaylanması Uygun Bulunan Çerçeve Anlaşma, 1 ve 3 Sıra No'lu
Avrupa Birliği Mali
Türkiye-Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması
Yardımları
Kapsamındaki
1- KDV İstisna Sertifikasının onaylı örneği veya iadeye ilişkin Özelge örneği
Vergilerle İlgili İade
Özel Tüketim Vergisi ile 2- Hibe yararlanıcısı veya sözleşme Makamınca Onaylı ÖTV içeren mal alım listesi
İlgili İade Talebi
3- Fatura veya belgelerin aslı veya onaylı fotokopileri
4- AT Yüklenicileri tarafından hesaplanmış iade edilecek ÖTV Listesi
5-Mal ihracından kaynaklanan ÖTV iade uygulaması için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki
nakden iade taleplerinde teminat mektubu/YMM ÖTV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme
raporu
3 ay
5824 Sayılı Kanun ile Onaylanması Uygun Bulunan Katılım öncesi Yardım Aracı (Ipa)
Çerçeve Anlaşması Ve 1 Sıra No'lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı
(Ipa) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği
Avrupa Birliği Mali
Yardımları
Kapsamındaki
Vergilerle İlgili İade
özel İletişim Vergisi ile
İlgili İade Talebi
Avrupa Birliği Mali
Yardımları
Kapsamındaki
Vergilerle İlgili İade
Motorlu Taşıtlar Vergisi
ile ilgili İade Talebi
1- KDV İstisna Sertifikasının onaylı örneği veya iadeye ilişkin özelge örneği
2- Onaylı ÖTV İçeren mal alım listesi
3- Fatura veya belgelerin aslı veya onaylı fotokopileri
4- AT Yüklenicileri tarafından hesaplanmış iade edilecek ÖTV Listesi
5-Mal ihracından kaynaklanan ÖTV iade uygulaması için Bakanlıkça belirlenen tutarın üzerindeki
nakden İade taleplerinde teminat mektubu/YMM ÖTV iadesi tasdik raporu veya vergi inceleme
raporu
5824 Sayılı Kanun İle Onaylanması Uygun Bulunan Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa)
Çerçeve Anlaşması Ve 1 Sıra No'lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı
(Ipa) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği
3 ay
1- ödenen ölV’lerine ilişkin Onaylı Liste
2- Fatura veya fatura benzeri belgelerin örnekleri
3- KDV İstisna Sertifikası ve/veya vergi idaresince ÖİV iadesine ilişkin özelge örneği
5824 Sayılı Kanun İle Onaylanması Uygun Bulunan Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa)
Çerçeve Anlaşması Ve 1 Sıra No'lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım öncesi Yardım Aracı
(Ipa) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği;
3 ay
1- Vergi idaresince verilen özelge örneği
2- Sözleşme Makamınca taşıtın AT sözleşmesi kapsamında alındığı ve/veya kullanıldığına dair
alınan resmi yazı örneği
3- Motorlu Araç Tescil Belgesi örneği
4- Motorlu taşıtlar vergilerinin ödendiğini belirten tahsilat makbuzları
18
t
özel Tüketim Vergisi ile Hizmet İhracatı
ilgili İade Talebi
1- İhracatın gerçekleştiği döneme ait İndirilecek ÖİV Listesi
2- İstisna kapsamındaki işlemle ilgili Satış Faturalarının dökümünü gösteren Liste
3' İstisna kapsamındaki işlemin meydana gelmesi ile doğrudan ilgili özel İletişim Vergisine tabi
hizmet alışlarına ait faturaların dökümünü gösteren liste
4- Bedelin tamamına ilişkin Döviz Alım Belgesi ya da hizmet bedeli dövizin yurtdışından geldiğini
gösteren bankadan alınmış belge
5- İade tutarının hesabını gösteren tablo
6- Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade Taleplerinde Banka
Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu
7-Nakden iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme raporu.
3 ay
Deniz Ve Hava Taşıma Araçlan İçin Liman Ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler
1- İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek ÖİV Listesi
2- İstisna kapsamındaki işlemle ilgili Satış Faturalarının dökümünü gösteren Liste
3- İstisna kapsamındaki işlemin meydana gelmesi ile doğrudan ilgili özel İletişim Vergisine tabi
hizmet alışlarına ait faturaların dökümünü gösteren liste
4- İade Tutarının Hesabını Gösteren Tablo
5- Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade Taleplerinde Banka
Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu
6-Nakden iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme raporu.
Petrol Arama Faaliyetine İlişkin Hizmetler
1-İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek ÖİV Listesi
2-lstisna kapsamındaki işlemle ilgili Satış Faturalarının dökümünü gösteren Liste
3-lstisna kapsamındaki işlemin meydana gelmesi ile doğrudan ilgili özel İletişim Vergisine tabi
hizmet alışlarına ait faturaların dökümünü gösteren liste
4-lade tutarının hesabını gösteren tablo
5-Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce onaylı Liste
6Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade Taleplerinde Banka
Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu
7-Nakden iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme raporu.
Diplomatik İstisna Kapsamındaki Hizmetler (ÖİV Ödenmeksizin istisna Uygulanan İşlemler)
1- istisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek ÖİV Listesi
2- İstisna kapsamındaki işlemle ilgili Satış Faturalarının dökümünü gösteren Liste
19
V
3- İstisna Kapsamındaki işlemin meydana gelmesi ile doğrudan ilgili özel İletişim Vergisine tabi
hizmet alışlarına ait faturaların dökümünü gösteren liste
4- İade tutarının hesabını gösteren tablo
5- Dışişleri Bakanlığından alınan İstisna Belgesi veya kuruluşların Resmi Talep Yazısı veya yetkili
Kuruluş İstisna Yazısı örneği
6- Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade Taleplerinde Banka
Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu
7-Nakden iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme raporu.
Diplomatik istisna Kapsamındaki Teslim Ve Hizmetler (Mensuplar Tarafından KDV
ödenerek Yapılan Alımları)
1- Harcamalara ait bildirim formu
2- Harcamalara ait fatura ve benzeri belgeler
3- Diplomatik misyonlar ve konsolosluklar veya uluslararası kuruluşların resmi yazısı
4- Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade Taleplerinde Banka
Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu
5-Nakden iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme raporu.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Ve Kalkınma Bankası
Arasında Merkez Anlaşması Kapsamında İstisna Olan İşlemler (Alıcılar)
1- Gelir İdaresi Başkanlığından alınan iadeye ilişkin muafiyet yazısının onaylı bir örneği
2- Satın alınan hizmetlerin listesi
3- Bu alımlara ilişkin fatura ve benzeri belgelerin aslı veya onaylı fotokopileri
4- Yüklenilen ölV’yi gösteren Banka tarafından hazırlanacak Liste
5- Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade Taleplerinde Banka
Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu
6-Nakden iade talep tutan kadar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme raporu.
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Arasında Petrolün Azerbaycan, Gürcistan Ve Türkiye
Üzerinden, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Yoluyla Taşınmasına İlişkin Anlaşma
Kapsamındaki Hizmetler
1-İstisnanın beyan edildiği döneme ait İndirilecek ÖİV Listesi
2-lstisna kapsamındaki işlemle ilgili Satış Faturalarının dökümünü gösteren Liste
3-lstisna kapsamındaki işlemin meydana gelmesi ile doğrudan ilgili Özel İletişim Vergisine tabi
hizmet alışlarına ait faturaların dökümünü gösteren liste
4-lade tutarının hesabını gösteren tablo
5-lstisna sertifikasının örneği
6Bakanlıkça Belirlenen Limitin 1.000-TL Üzerindeki Mahsuben İade Taleplerinde Banka
Teminat Mektubu, YMM, Vergi İnceleme Raporu
7-Nakden iade talep tutarı kadar banka teminat mektubu,YMM,vergi inceleme raporu._________
20
*
>
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması
durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri:
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta
İkinci Müracaat Yeri:
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta
21
w
İşe başlama/bırakma bildirimi ekinde;
1-Noter onaylı imza sirküleri (basit usulde vergilendirilenler hariç),
2Nüfus Cüzdanı aslı (Gerekli kontrol ve teyit yapıldıktan sonra geri
verilecektir.)
4-Basit usulde vergilendirme talebeden yükümlülerden;
-işyerinin kendisine ait olması halinde emlak vergisine esas olan vergi
değerini gösterir belediyeden alınacak onaylı bir belge,
-İşyerinin kiralanmış olması halinde ise kira kontratının bir örneği,
5-Ticari plakalı nakil vasıtaları sahiplerinden bu taşıtlara ilişkin fatura
veya noter senedinin tasdikli bir örneği (fatura veya noter senedi
örneğinin aslı ile birlikte ibraz edilmesi halinde müdür yardımcısı veya şef
tarafından tasdik edilir),
6Kurumlar vergisi mükellefi olan ve Ticaret sicili memurluğunca vergi
dairesi başkanlıklarına/defterdarlıklara veya ilgili vergi dairesi
müdürlüklerine gönderilen şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu
ekinde;
a) Noter onaylı şirket ana sözleşmesinin bir örneği,
b) Temsile yetkili olanların şirket unvanını da içeren, noterce
düzenlenmiş imza beyannamesinin bir örneği,
c) Şirketi temsile yetkili olanların ve bunlar dışında kalan ortaklardan,
hisse nispeti en yüksek beş ortağın T.C. tabiiyetindeki kişilerin T.C.
Kimlik Numaraları, yabancı uyruklu gerçek kişilerin ise pasaportlarının bir
örneği,
d) (c) bendinde sayılan hisse nispeti en yüksek beş ortak arasında
yabancı tüzel kişi varsa ilgili Türk Konsolosluğundan veya Lahey
Devletler Özel Hukuk Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı
Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi
hükümlerine göre onaylanmış (apostil şerhini içeren) ve şirketin kayıtlı
bulunduğu sanayi ve/veya ticaret odasınca veya yetkili mahkemelerce
tanzim edilmiş faaliyet belgesinin aslı ile noter onaylı tercümesinin bir
örneği
aranır.
7- Ticaret sicili memurluklarınca şirket kuruluş dilekçesi ve bildirim formu
ile bildirimde bulunulması zorunlu olmayan tüzel kişilerden;
a) Şirketin ana sözleşmesinin / ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş tüzel
kişiliğin kuruluşuna ait belgenin aslı veya noter onaylı bir örneği ile
Ticaret Siciline müracaatına ait belgenin bir örneği,
b)Temsile yetkili kişilerin Nüfus Cüzdanı aslı (Gerekli kontrol ve teyit
yapıldıktan sonra geri verilecektir. MBaşbakanlık genelgesi uyarınca
istenmeyecektir.), noter onaylı imza sirküleri,
Farklı vergi daireleri yetki alanı içinde ilave işyeri açılması veya adres
değişikliği nedeniyle yeni mükellefiyet tesisinde yukarıda sayılan belgeler
istenir.
Ayrıca, tüzel kişilerden bu hususlarla ilgili yönetim kurulu kararının noter
tasdikli bir örneği alınır. Bu değişikliklerle ilgili Türkiye Ticaret Sicil
Gazetesi aranmaz.
Gelirleri; Ücret, Gayrimenkul Sermaye iradı, Menkul Sermaye İradı ile
Diğer Kazanç ve iratlardan veya bunların bir kaçından ibaret olanların
mükellefiyete giriş işlemleri verdikleri ilk beyannameler üzerine yapılır.
Diğer ücret kapsamına giren hizmet erbabının mükellefiyet tesisi
işverenden alacakları iş bildirimi üzerine yapılır ve kendilerine vergi
karnesi verilir. İş bildiriminde işverenin adı soyadı, bağlı olduğu vergi
dairesi, vergi kimlik numarası, adresi ve imzasının bulunmasına dikkat
edilir.
Download

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve