IÇINDEKlLER
• TMMOB ZIRAAT MüHENDISLERİ ODASI 25. GENEL KURULU
IÇIN ÇAGRI .......................................... ..................................................
• 25. GENEL KURUL GüNDEMI ..............................................................
• ZIRAAT MüHENDISLERI ODASI ORGANLARI ..................................
• GIRIŞ ......................................................................................................
• 24. UÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI.......................................................
• 24. DöNEM YÖNETIM KURULU ÇALIŞMALARI...... . .........................
ı
1
2
3
S
7
•
•
•
•
ULUSLARARASI TARlM FUARI .............. .............................. ............................. 7
ODA HUKUK D ANI ŞMANLIGI ................ ............................................................ 8
ODA YER SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ....... .............. ................................................ 8
KAMU KURULUŞLARININ YÖNETICiLERi ILE ORTAK
TOPLANTilAR ......................................................... ........................................... 8
• TÜRKiYE 1.ÇiÇEKÇiLiK KONGRESI................................................................. 9
• TOPRAK REFORMU i LE ILGILi ÇALIŞMALAR................................................ 9
• "TARIMSAL ÜRETiM PLANLAMAS I" DANIŞMA TOPLANTlLARI ................. 17
e "GIDA TARIM VE HAYVANCillK BAKANLIGIN IN YENiDEN DÜZEN
LEMESi YASA TASARlSI "DAN I ŞMA TOPLANTlLARI.. .................................. 17
•
•
e
e
e
e
e
e
•
•
•
•
•
•
•
"TÜRKiYE HAYVANCI LIGINiN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI"
DANIŞMA TOPLANTlLARI ......... :.......................................................................
UYE ANKET FORMU ÇALIŞMALARI ... .............................................................
4. BEŞ YILLIK KALKlNMA PLANI iLE iLGILi ÇALIŞMALAR ........................
ÇEVRE SORUNLARI VE TAR IM TOPRAKLARININ KORUNMASI
IÇiN YAPILAN ÇALIŞMALAR ............................................................................
BÖLGE TOPLANTlLARI ......... ............................... ..................... ..........................
1. ULUSAL GÜBRE KONGRESi ........................... ............ ....................................
TRAKTÖR SORUNU ................. ............................................................................
TÜRKiYE 3. GENEL ENERJi KONGRESi ...........................................................
AGAÇ BAYRAMI ........................................................ ..........................................
TORKiYE 3. SÜTÇÜLÜK KONGRESi .................................................................
TARIMSAL ÖGREN iMi N 133. YILI KUTLAMA TÖRENi .................................. .
KARA YOLLARI PEYZAJ PLANLAMA iLKELERi SEMiNERI ...........................
T.M.M .O.B. iLE iLiŞKiLER ..................................................................................
YAYlNLAR ............................. ............................................ .. .............................. ...
TÜRK ZiRAAT MÜHENDiSLERi DERNEGi DOSYASI ......................................
23. DöNEM YASALLIGINI BiR KEZ DAHA KANITLADI . ...............................
17
20
22
24
25
27
29
30
30
31
32
33
33
34
34
34
e
• OLAYLAR ................................................................................................ 36
e YA VER KABAKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESI ............................................................. 36
• FERiT UZUN OLA YI ............................................................................................
• SAMSUN ŞUBE BiNASININ BOMBALANMASI ..................................................
• AKIN ÖZDEMiR ................................ ................................................ .....................
• KAHRAMANMARAŞ OLAYLARINA ILiŞKIN BASlN BILDIRIMIZ .................
36
37
37
38
• T .M.M.O.B. ZIRAAT MüHENDISLERI ODASI 24. DöNEM
BASlN BILDIRILERI DIZIMI ...................... ...........................................
• GENEL SEKRETERLIK ..........................................................................
e GENEL SEKRETER .............................................................................................
e GENEL SEKRETER iDARi YARDIMCıSI ............................................................
38
39
39
39
e BÜRO iŞLERI ....................................................................................................... 39
e ÖLÜM Y ARDlM FONU ................................ ......................................................... 40
• BÜRO PERSONELi ................ ................................................................................ 40
...
····· , ...
···--.·-· ..
,
,)
Dr. Ali KARABULUT
Metin GÜVENER
Dr. Yalçın MEMLUK
Yaver ŞENYUVA
Ebubekir ÇAGDAŞ
Hilmi MERTTÜRK
Orhan BAHÇELIOGLU
ODA BAŞI<ANI
2. BAŞKAN
YAZMAN ÜYE
SAYMAN ÜYE
üYE
üYE
ÜYE
ODA DENETLEME
Zeki AKDAG
Doç. Dr. Muammer KAYHAN
Yenal KUŞCUOGLU
ODA ONUR KURULU
'Atal~y Ei..ı;!JôYLl., .
Celal GÖKSU
Doğan ÖZALP
Hüseyin ÖZER
Bahattin SAY AN
T. M. M. O. B. YÖNETİM KURULU ADAYLARI
Kemal YENER
Ömer FETHULLAHOGLU
Naci YÜKSEL •.
,....
~
'
....
T. M. M. O. B. DENETLEME KURULU ADAYI
-
Sait KOCA
T. M. M. O. B. YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI
Muzaffer HACIBEKIROGLU
1)
Ziraat Mühendisleri Odası 24. Olağan Genel Kurulu 25 Şubat 1978 gÜnü Makina Mühendisleri .,
Salonunda toplanmış ve yaptığı seçim sonucunda Demokratik Sol Grubu tam liste olarak ·.
Odası
görev başına getirmiştir.
2)
5.4.1978 Günü Toplanan ODA YÖNETIM KURULU TMMOB ZIRAAT MÜHENDISLERI ODASI,
24. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mahir GÜRBOZ'ün sağlık nedenleri dolayısıyla Oda Başk~n- ·
lığından ve Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa istemini kabul. etmiş,, Yönetmelik hükümleri gere-:,
ğince Yönetim Kurulu, yedek üyeliğinden 1. sıradaki YAVER ŞENYUVA'nın göreve davet edil·
mesiyle yukarıdaki şekilde görev bölüşümü yapmıştır.
,.
. ...
-2-
.
-~-
....
-l
' ••.
,.,_.,..
. -'
• .., __
.
f ' ..
d ••••
IGIRIŞ
1
1945 lerden beri siyasal demokrasi deneyimini yaşayan ve geliştirme uğraşısı içinde bulunan
Türkiye'de 1960 devrimi ile ekonomik - toplumsal ve siyasal mücadele daha geniş ve daha somut bo·
yutlara ulaşma olanagını bulmuştur.
1960 Devriminin yarattığı göreli özgürlük ortamı, ekonomik platformda sanayi sermayesının
gelişmesi için birtakım bürokratik engelleri ortadan kaldırmak la kalmıyor, toplumsal planda da işçi ve
diğer emekci kesimlerde toplumsal bilinçlenme hareketliligeve örgütlenmeye olanaklar tanıyordu. Batı·
, daki burjuva demokratik devrimlerine koşut, toplumsal - Siyasal gelişimini sürdürernemiş Türkiye'de
1960 olayı yılların birikiminin diğer ülkelere göre çok hızlı bir biçimde patlamaya dönüşmesine neden
olmuştur. Bunun doğal sonucu olarakta sol toplumsal güçlerin ekonomik - demokratik' taleplerinin
yoğun bir biçimde siyasal platformda yansıdığı görülmektedir. Toplumsal değişimin, toplumdaki bi·
linçfenişin ve örgütlenişin hızlanması, ve bunun ekonomik güç yapısında, toplumsal ve siyasal yapıda
yapmaya başladığı ve daha yapacağı köklü değişiklik, çıkarları kurulu düzenin d~vamına bağlı egemen
çevreleri ürkütmcktedir. Bu nedenle bu'ı çevreler can. havliyle mücadeleye, direriişe yönelmektedirler.
Nitekim 12 mart faşizminin temelinde yatanda bu olgudur."Sol toplumsal güçlerin ekonomik- demokratik talepleri ve bu talepler doğrultusunda siyasal iktidara yönelmelerinin t~hlikesini gören egemen
güçler bu hak ve talepleri askıya almak amacı ile 12 Mart ara rejimf oluşturmuşlardır.
Emekçi kesi~lerin yoğun ve kararlı mücadelesi, toplumsal mücadele tarihi içerisinde çok kısa
sayılabilecek bir sürede demokratik - ekonomik hak ve talepleri askıya alan bu ara rejimin son bulmasını
sağlamıştır. Çünkü ülkemizdeki kadar demokratik bilinçlcnme ve kararlılık düzeyine ulaşmış bir toplumda
artık, yasal yollardan halkın özgürlüğiinü, örgütlenmesini ve iktidara gelmesini, iktidara doğru ilerlemesini
durdurmak veya sınırlamak olanağı yoktur. Yasal yollardan bu olanağı bulamıyacağını, anlayanlar, şimdi
şiddet yoluna sindirme yoluna, ezdirmc yoluna, bölüp dağıtma yoluna sapmışlardır.
Işçi, diğer emekçi kesimler ve öğrencilere yönelik bireysel terör eyleml.erinin bekledikleri amacı
sağlamadığını görerek etnik ayrılıkları, mezhep f.uklılıklarını körüklemektc ve sol siyasal parti üyelerini
ilc öldürerek terörü yeni boyutlara ulaştırriıa çabaları içerisine girmiş bulunmaktadırlar.
Amaçları kitleleri hassas noktalarından vurup, toplumsal kargaşayı sağlıyarak, sol toplumsal güçleri
czecek ortamı hazırlamaktır. Terör ·ve Provakasyonların _hedefi, salt özgürlükçü demokrasiyi ortadan
kaldırma &irişimi ola_rak nitclendirilemez. iÇinde bulunduğumuz aşamada, Türkiye ve özgürlükçü demokrasi mücadelesi artık soyut bir rejim mücadelesi değildir.
kitle
katliamı
Sadece, özgürlüğe bağlılığı fazla olanlarla, özgürlüğe tahammülü az olanlar arasında bir mücadele,
bir psikolojik Uyumsuzluk sonucu .doğmuş mücadele değildir. Bugünün özgürlükçü demokrasi mücadelesi
eskisine oranla büyük .ölçüde toplumsal ve ekonomik içerik kazanmıştır.
Türkiye de artık özgürHikçli dem~krasiyi savunan, bunun için direnen mücadele edefı kimseler,
yalnız soyut bir düşünce özgürlüğünün mücadelesini vermiş olmuyorlar, aynı zamanda halkın, işçinin,
köylünün, çalışanların ekonomik ve toplumsal halklarının, özgUrlüklerinin mücadelesinide vermiş oluyorlar. Bugün demokrasiyi korumaya çalışanlara .karşı durum alanların mücadele edenlerin direnci, doğ­
rudan doğruya bir Çıkar direncidir, bir toplumsal iktidar olma savaşıdır. Türkiye'de artık iktidar savaşı
.salt pa-rtiler arasında bir savaş, bir mücadele olmaktan çıkmıştır. Türkiye'de toplumsal iktidarın mücadelesi verilmektedir. Türkiye'de hangi partiler değH, kimler iktidar olacaktır, toplumun hangi kesimleri
iktidara daha çok ağırlığını koyacaktır, bunun mücadelesi verilmektedir ve mücadele böyle bir nitelik
kazandığı i.çindirki amansızve şiddetli olmaktadır.
Bütün bu olayların nedeni, mevcut bozuk düzen ve onun gittikçe daha hızlı dönen iç ve dış
sömürü çarklarıdır. Bugünkü düzeni korumak için çırpınan sağ toplumsal güçler bütün olanaklarını seferber ederek halkın sömürüye son verme ve daha insanca yaşama uğraşısına karşı çıkmaktadır. Bu ortam
gerçekiere olayların tarihi derinliklerinden bilimsel yöntemlerle. bakmak istemiyenler içi.n çok şaşırtıcı­
dır. Üretici güçlerin aldığı büyük yolun etkisiyle iktidarı sarsılmakta olan güçler telaş içindedirler. Bu
telasiçerisinde siyasal demokrasiyi çökertmeye yönelik provakasyonlarının temel nedeni elli yıllık gelişme
-3-
,...
•
sürecinde Türkiye emekçi örgütlenmesinin toplumculuk yolunda ilerlemesi için elindeki en gUçlü ·v~··bi-"·
ri cik silah ın demokrasi olmasıdır. Bugün ülkemizdeki siyasal demokrasi çalışan halkımızın bilinçle~mesi.·
için en elverişli ortamdır. Bu nedcn·ıe, güncel görevimiz demokrasinin yaşatılması ve geliştirilmesi için
emekçi halkımızla birlikte savaşım vermektir.
Ziraat mühendisliği meslcğinin doğal uğraşı alanının tarım olması, bizlere emekçi halkımızın
en önemli kesimlerinden olan yoksul köylülerle birlikte
çalışma olanağını sağlamaktadır.
Günümüz Tür-
kiye'si kOşullarında ise örgütlenmeye enaz· yatkın hatta bugünkü örgütlenmesi tam anlamı ile burjuvap
zinin ipoteği altında olan kesim köyülcrdir. Zaten toplumumuzun en az politize olmuş kesimi de köyp
lülerdir. Köylülerin politize olma hedeflerini özellikle kendi üretim sorunlarına bağlıyarak toplumun
için sınıfsal mücadele yolunda daha aktif .hale getirmek gerekmektedir. Ülkemiz tarımının
kalkınması
geri kalmışfığının ve bu alandaki sömürünün temel nedenlerinin tarımdaki çağdışı feodal üretim iliŞki­
lerinin yanısıra giderek artan hızla· süren dışa bağımlı kapitalistleşme sürecinden kaynaklandığı açık örneklerle anlatılmalıdır. Bu amaca yönelik çalışmalar sırasında en önemli bilinçleme ögesi olarak köylü
sorunlarının işçi
parçası olduğu
ve
diğer çalışanların
bilinci
yerleştirilmelidir.
ve
aydınların sorunlarına karşıt değil,
Tüm bu
tamamlayan bir bütünün
çalışmaların gerçekleşmesinin sorumluluğu
büyük ölçüde
. Ziraat· Mühendislerinin omuzlarındadır. Yoksul köylü ile iç içe çalışmalarını sürdüren ve sürdürmek zorunluluğunda olan ziraat mühendisleri yoksul ·köylülerin, işçi ve diğer çalışanlarla bütünleşerek sömürüye
karşı
mücadele de aktif hale getirilmesi çalışmalarının en önemli itici gücüdür. Bu sorumluluk bilinci
içerisinde çalışmalarımızı sürdürmek zorundayız. Bu zorunluluk sadece sömürüye karşı demokrasi mücadelesine katkıda bulunmak ve mesleğimizin hizmet götürdüğü kesimdeki etkinliğinin artması açısından
değil, ekonomok - demokratik hak ve özgürlüklerimizi kazanmamızın emekçi kesimlerle bütünleşerek
savaşını vermekle olanaklı olması açısında!) da önemlidir. Bugün ziraat mühendisliğinin toplumsal yaşam
içerisinde özlenen etkinliğe kavuşmamış olmasının temelinde yatan nedenlerin en önemlilerinden biriside yoksul köylülerin siyasal, toplumsal·planda beklenen etkinlik ve ağırlığı koyamamış olmasının doğal
sonucu olarak ekonomik hak ve özgürlüklerini elde edememiş olmasıdır. Yoksul köylülerin toplumsal ve
siyasal etkinliklerinin .artması faşizmin kaynağının kurutulması ve demokrasinin toplumun en geniş'
kesimi içerisinde kök salarak güçlenmesi demektir.
T. M. M. O. B. Ziraat Mühendisleri odasının yirmidördüncü dönem genel kurulunun görevlendiryönetim kur'ulumuzun bu dönem içerisinde yapmış olduğu tüm çalışma ve faaliyetleri. yukarıda ana.
hatları ile sıralamaya çalıştığımız ilke ve hedefler doğrultusunda olmuştur. Bu ilkeler salt demokratik
diği
kitle örgütü olmamızın doğal sonucu olarak sürdürdüğümüz demokratik, ekonomik ve toplumsal mücadele, eylem ve çalışmalarımızı yönlendirmekle kalmamış, ülkemiz· tarımı, meslek ve meslektaş sorunlarına ilişkin çalışmalarımızında kaynağını oluşturmuştur. Ülkemiz tarımı ve mesl.ek sorunlarının ülkemizin diğer sorunlarından soyutlanamıyacağı ilkesinden hareketle raporumuzun ileriki bölümlerinde ayrıntıları ile görüleceği gibi tarım,· meslek ve diğer teknik sorunlara ilişkin çalışmalarımız yurt sorunları
ile bir bütünlük içerisinde irdelenip, çözümleme önerileri getirilmiştir.
Çalışma
naklandığını
döneminde yapabildiklerimizin meslektaşlarımızın katkılarından ve güveninden kaybiliyor, yapamadıklarımızın yükümlülüğünü ise yalnızca biz taşıyoruz.
-4~:.~'.·-
T, M. M. O. B. ZİRAAT MÜHENDISLERİ ODASI 24. DöNEM YÖNETİM KURULU
ÇALIŞMA
PROGRAMI
.
.
.
.
.
.
.
.
T. M. M. O. B. Ziraat Mühendisieri Odası 24. dönem çalışmalarına başlarken, Yönetim Kurulumuz bir yandan geçmiş döneniiı~ iç·i~de bulund.uğu zor' koşullai-ın ortaya çıkardığı sOrunlara çözüm
aramayı, öte yandan bugünkü ortam içinde ülke ve meslek sorunlarına,- ülke ve meslek çıkarları doğrul­
tusunda bir yön vermeyi amaç edinmiştir. ·
Ziraat Mühendisleri Odası, ülkemizde görev· yapan tÜm. ziraat Yüksek MüherlctiSieriniiı haklarını
gözeten ve mesleki denetim yapan Anayasal bir kuruluştur. A-ncak, odamız,·üyelerimizin içiıide bulunduğu somut sorunlarla, bUnların kaynaklandığı ülke sorunlarını bir bütün olarak görmektedir. Bu nedenle,
meslek alanındaki oluşumları ctkileme, yönlendirme, eleştirme çalışmaları ve üyele.ri~iziri sor"Unlarına
çözüm arama çabalarını bu anlayışla ele alm<;ıya ve uygulamaya çalışacağız.
tüm
24. dönem Yönetim Kurulu, Oda çalışmalarını yurt düzeyinde yaygınlaştirmayı ve yapacağı
için Ziraat Mühendislerinin katkılarından ve güveninden kaynaklanmayı umutlamaktadır.
çalışmalar
Bu anlayış .içinde hazırlanan çalışma programın uygulayabilmek için büyük bir çaba gösterıneyi amaçlamaktayız.
Yeni dönem
çalışmalarına ilişkin.görüşlerimiz:
T. M.M. O. B., Diğe; Odalar ve Demokratik Kitle Örgütleri ile İlişkiler.
Bu dönemde de
~~mokratik
gereği
olarak, üst örgütümüz T. M. M. O. B.'nin
örgütler arası çalışmalarda aldığı kararların Odamıza. yansıyan bölümleri ile OdamıZ görüşlerinin T. M.
M. O. B.'de etkin bir şekilde uygulanması için çaba sarfedilecektir.
örgütlenmenin bir
Yine bu bölümde T. M. M. O. B.'nin odaların bfrlikte çalışacağı platformlar olarak belirlediği
komisyonlarda görev almayı amaçlamaktayız.
Diğer
mizin
ğişik
Odalar ve ·demokratik kitle örgiitleri ile Odamız arasında sürekli bir ilişki kurmayı, ülkeplatformda çözümler getirmek ve meslektaşlarımızın çalışmalarına deboyutlar kazandırmak için yararlı görmekteyiz.
tarımsal sorunlarına geniş
Bu faaliyetlerimizin genelde kongre, seminer,·· sim pazyum v:b: gibi düzenlemelerle kendilerinden
yararlanmak, kendi görüşlerini almak ve ortak düzenlemelere gitmek şeklinde planlamak amacındayız.
Toplumsal ve Konomik Yapının Mesleğimize
Çözümlemeye İlişkin Çalışmalar.
Yansıyan Sorunlarının Araştırılınası
ve Bu
Sorunları
Tarım kesiminin sor.~ n ları, gjde.rek ağırtaşmak ta ve büyük boyutlar· kazanmaktadır. Enflasyonisı
gelişmenin ve enerji bunalım ının. tarim. keshnindeki yansıması; tarımsal yapının toplumun gereksinmelerini karşılayacak üretim kapasitesi ve iç dinanizmden gittikçe yoksunlaşmasına neden olmaktadır. Tarım
kesiminde gerekli miktarda üretim artışı sağlayabilmek için mevcut ü~etim ilişkileriniri toplumun gereksinmesini karşılayabi lecek ve modern teknolojiyi uygulayabilecek biçimde toplum xararına değiştirilmesi
gerekmektedir. Bu nedenle, Türkiye'nfn tarımsal sorunları ve tarımda bilinen sınırlayıcı etkenleri giderici
önlemler üzerinde ciddi çalişmalar yapmak ·ve etkili olmak zorundayız. Bu nedenle, geçerli ve etkili bir
tarım politikası saptamak 1 tarıhı kesiminde plaiılı arazi kullanmayı sağlamak ve üretim plaıilamasıyla
ilgili çeşitli kuruluşlar arasında eşgüdümü yaratmak için çeşitli faaliyetleri yürütmeyi amaçlamaktayız.
Bu nedenle, başta Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kuruluşlarla etkin bir
genel politikanınsağlanması için girişimlerde bulunacağız.
Tarımsal
ürünlerin pazarlama,
değerlendirme,
koopcratifçilik ve kredi
sorunları)-
taban fiyat
politikası1 tarımsal verimliliği arttırma 1 hayvancılık sorunları v.b. için bilimsel bir tabanın oluşturulması
amacımız olacaktır. Ayrıca kırsal alanda toprak - insan ilişkilerini ve kırsal yerleşimierin tarım ve diğer
fonksiyonlar yönünden yeni mekansal boyutlarını düzenlemeye yönelik bilimsel çalışmalara ağırlık
verilecektir.
Kırsat
.ması açısından
alana hizmet götüren kamu kuruluşlarının yönetim. biçiminin reorganizasyonun sağlan­
parJemento ve ~iğer üst düzey kuruluşlara girişimde bulunacaktır.
-5-
Ziraat Mühendislerinin
Sonmları
:
Ziraat Mühendislerinin mesleki faaliyetlerini sürdürürken görev aldıkları kesimler oldukça farkgöstermektcdir. Bu nedenle, uğraşımızın kamu kesiminde çalışan meslektaşlarımızın sorunları başta
olmak üzere, özel kesimde ve serbest çalışanlarında haklarını korumak şeklinde yürütülmesine çalışı­
lılık
lacaktır.
Üyelerimizin büyük bir çoğunluğu kamu kesiminde hizmet görmektedir. Hizmetin tarafsızlığı
ve etkenliğini tam olarak uygulayabilmesi için üyelerimizin grevli ve toplu sözleşmeli sendikal haklar~
sahip olması gerekliğine inanıyor ve bu yolda mücadele vermeyi amaçlıyoruz.
Ziraat mühendislerinin yetki ve sorumluluklarını belirleyecek olan tüzüğün yeniden güncel konu
haline getirilip, bir an evvel çıkartılması ve buna etkinlik kazandırılması için çalışacağız.
Ayrıca, genel sorunların dışında Odamıza iletilen kişisel meslek sorunlarının çözümlenebilmesi
için olanaklar ölçüsünde çaba harcanacaktır. Mesleki ihtisasa saygınlık duyan Yönetim Kurulumuz, mes:
leğimizin ihtisası olan tüm çalışma alanlarında Ziraat mühendislerinin görev alması için yoğun çaba
sarfedecektir.
Şube ve Temsilciliklerle Ilişkiler :
Bir demokratik kitle örgütünün etken bir
şekilde çalışabilmesi,
alt örgütleriyle
kurucağı
diyalo-
ğun düzenli bir şekilde biçimicomesi ile mümkün olacağına inanıyoruz. Oda - üye ilişkisini yoğunlaştır­
mak, ülke ve üye sorunlarına önce yerinde çözüm aramak amacıyla, şube ve temsilciliklerimizin daha etkin
görev yapmalarına ve ortak ilişkilerin yoğunlaştırılmasına çalışacağız. Bu konuyla ilgili olarak, Genel
Kurul Kararlar doğrultusunda, ola~aklar ölçüsünde bölge toplantıları düzenlenecektir.
Yayın
-
Haberleşme
Faaliyetleri :
Günümüzde yayın - haberleşme faaliyetlerinin kamuoyu ve bilgilerin aktarılmasında büyük bir
etken olduğuna inanıyoruz. Bu dönemde, yayın - haberleşme için olanakların elverdiği ölçüde faaliyet
sürdürülecektir.
Odamız, kendi olanaklarıyla hazırlandığı "Oda Haberler"in en azından düzenli bir şekilde çıka·
rılması
için gerekli
çabayı
gösterecektir.
Ayrıca, ileride olanaklarım ız elveridği ölçüde bilimsel içeriği fazla olan bir oda Dergisini üyeleri·
· mize sunmayı amaçlamaktayız. Yine bu dönemde, yapmayı amaçladığımız, ülke ve meslek sorunlarıyla
ilgili açık oturum, kongre, seminer v.b. gibi düzenlemelenin yayın olarakta gerçekleşmesine çalışacağız.
Görev yılı süresince, TRT ve basm ilişkilcrimizi ileri bir düzeye
çıkarmaya çalışacağız.
Yine bu dönemde Odamız, meslektaşlarımızın yararlanabileceği, çağdaş düzeyde bir oda kütüphanesinin ve dökümantasyon merkezinin kurulması için yoğun Çaba sarfedeCek tir.
Dış Ilişkiler :
Odamız, en azından komşu ülkeleri~, olanakların elverdiği oranda da dünya ülkelerinin tarım
tekniği ve politikaları hakkındaki deneyimlerinin ortaya koyduğu bilgileri ve mevcut durumu meslektaşlarımıza ve ilgilere duyurmak ve onları bu konuda bilgilendirmek amacındadır.
Bu konuyla. ilgili olarak, başta komşu ülkeler ve Kıbrıs olmak üzere diğer ülkelerin tarımsal
meslek örgütleriyle bilgi alış - verişleri yapılmasında çaba sarfedeceğiz.
Tarım teknolojisinin ortaya koyduğu yenilikleri ve bu yeniliklerden ülkemiz tarım kesimin bilgi·
sahibi olması amacıyla "Uluslararası" Tarım Fuarı'nın gerçekleştirilmesi için faaliyet göstereceğiz. Bu
konuyla ilgili olarak, bir ön çalışma başlatılmış bulunmaktadır. Saygılarımızla.
24. Dönem Yönetim Kurulu
-6-
24. DÜNEM YüNETIM KURULU ÇALIŞMALARI
de
TMMOB Ziraat Miihendislcri Odası 24. Dönem Yöneti nı Kurul, Oda çalışmalarını yurt düzeyinve. y.1pacağı tiiın çalışın;_ılar için Ziraat Yüksek Mühendislerinin katkılarından -ve
yaygınlaştırnı;,1yı,
güveninden
kaynaklanınayı
gHrcv. bilnıiştir.
,.(,
Bu anlayış içinde, Odamız geniş bir çalışma grubuyla "Türkiyc'nin Tarım. Sorunları, Çözümleri",
konusurıda görliş
yada
kişilerin
genellemesi .yapılmasına karar vermiş ve aşağıda bildirilen konularla ilgili olan
bilgi ve yaklaşırnlarından yararl~nmayı amaçlamıştır.
k~ruluş
Oda ve Çalışma kurullarının hazırladıği konular aşağıda verilmiştir.
Toprak Reformu Yasasından ne Bekliyoruz
Nasıl bir Tarıın:;al Destekleme Politikası
Türkiye Tarımında nasıl bir Koopcratif Modeli
Traktör Sorunu nasıl çözümlenir
nasıl çözümlenir
Kredi Çözümü
Tarımsal Ürünlerin Pazarlanması
Bitkisel Yağ Sorunu nasıl çözümlenir
Çevre Sorunları
Orman Köyliisiinün Sorunla~ı nasıl ,çiizünılenir.
Aşağı Fırat Projesinin Türk Tarımına katkısı
Canlı Hayvan Kaçakcılığı sorunu nasıl çöziinılenir
Enerji Sorunu ve Tarıma Yansınıası.
A. E. T. Karşısında Türk Tarını ı·
Giibre Sorunu
Tarınısal
Tarım Sigortası uygulanıaları
Taban
Fiatları Politikası
Tarım- iş kanunu t.k. yeni görüşler
Hayvancılık sorunları
Türkiye'de küçük Üreticilerin sorunları
Türkiye'ni,n Toprak Potansiyeli
Bir dönem boyunca Oda çalışmalarına katkıda bulunan 'kuruluş, kişi ve üyelerimize Odamız .Teşekkür
eder. Bu konularla ilgili çalışmaların büyük bir bölümüne "Oda Haberleri" ve "Yıllık 78"de yer verilmiştir.
ULIJSLARARASI
TARIM FUARI
Odaniız Tarını Tek~oloiisinin ortaya koyduğu yenilikleri ve bu yeniliklerden Ülkemiz Tarını
Kesiminin bilgi sahibi olması ve· dış pazara açılmada yardımcı olacağı inancı ilc "Uluslararası Tarım
Fuarı'nın gerçekleştirilmesi_ için girişimde bulunmayı kararlaştırmış bu konuyla ilgili olarak bir ön çalışma yapılması .için ·A. O, Ziraat Fakültesi Peyzai Mimarisi Bölümü ve Peyzai Mimarisi Derneğine
24.5.1978 tarihinde baş vurmuştur.
Konuyla ilgili ön hazırlık çalışmalarına ışık tutması amacıyla Bölüm ve Derneğin istemi üzerine
23.5.1978 tarihinde imar ve lskan Bakanlığına ve Ankara Metropoliten Nazım Plan Bürosuna yaptıkları
çalışmaların ilgili kuruluşlara gönderilmesi için başvurulmuş ve olumlu cevap aiınmıştır.
Yapılan ön çalışmalar sonucunda Ankara'da gerçekleştirilinesi düşünülen "Uluslararası Tarım
için AtatG.·k Orman çiftliği, Türk Tarımı açısından taşıdığı anlam ve içerik yönünden uygun görülmüştür. Uluslararası Tarım Fuarı'na ilişkin çalışmalar sürdürülmcktcdir.
Fuarı"
-7-
1ODA HUK~~·DA~IŞMANLI~I 1.•
Ziraat Mühendisleri Odasının mesleğimiz içerisindeki Faşist uzantılar tarafından işgal girişimleri
elbette cezasız kalan;aiciı.23. Dönem Yönetim Kurulunun büyük mücadele vererek yargı önüne getirdiği
ve bir avuç faşizm heveslisinin eylem.lerinin ve iddialarının geçersiZliğinin yargı önünde ortaya çıkmasi
herşeyden önce yurt ölçeğinde büyük mücadeie veren Ziraat Yüksek Mühendislerine bir vefa borcuydu,
Ayrıca faşist i·şgal olgusunun ortaya koyduğu pek çok sorunun aciliyetini de göz önünde tutan·
Oda yönetim kurulu, Ankara Barosu Avukatlarından ismail iNAN ve Teoman KIP ile Oda Avukatları
sözleşme yapmış
olarak
v_e Oda
adına
vek3Jctname verilmesine·karar
T. M. M. O. B. Ziraat Mühendisleri
ı.
Odasının Yargı
Oda eski personelinden Oya Yüksel
vermiştir.
önünde bulunan
tarafından
davaları şunlardır:
40.426.62 TL.
sı kıdem tezminatı
talebi ile
açtığı dava, Ankara 6. Iş Mahkemesinin ı978/ı5ı sayılı esasında kayıtlı olup, devam etmektedir.
2. Yine, oda eski personelinden Meral Çelik tarafından, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak
kaydı ile, 2ı00.00 TL. sı kıdem lazminatı talebi ile açtığı dava, Ankara 2 .. 1ş Mahkemesinin ı978/557
sayılı esasında kayıtlı olup, dava devam etmektedir.
3. Ad o eski Avukatı Sadık Erdoğan'ın 36.000.00 TL. tazminat;l9.00moo TL. sı aylık olmak
üzere toplam 55.000.00 TL. lık alacak talebi ile açtığı dava, Ankara 2. Iş Mahkemesinin ı978/557 sayıli
esasında kayıtlı olup, dava devam etmektedir.
4. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliğinin Grundig marka televizyon'un iadesi veya bedeli
olan 11.000.00 TL. sının ödenınesi için açtığı dava sonuçlanmış ve mahkeme televizyon bedeli olarak
5.000.00 TL. sının ödenmesine karar vermiş, televizyon bedeli ve mahkeme masrafları odaca karşılan~
mıştır.
5.
Oda üyelerinin, üyelik
aidatını
ödemeyenler
hakkında, borçlarının
tahsili için icraya
başvu­
rulmuştur.
6.
dirilmiştir;
Odaya ait eşya, evrak ve dosyaların iadesi için belirtilen kişilere durum ihtarname ile bilistenen eşya, evrak ve dosyalar iade edilmediği takdirde dava açılacaktır.
ODA YER SORUNUNUN
ÇöZüMü
.24. Dönem
sorun
Yönetiryı
kurulu olarak görevi
devraldığımızda
önümüzde gerid.en gelen iki Çneml,i
vardı;
ı. Geçen dönemde değerli katkılarına sonsuz
için tahsis ettiği yerin acilen boşaltılması sorunu.
teşekkürü
borç
bildiğimiz
köy-koop'un
odamız
2. Geçmiş dönemde TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasının sömürüy~ karşı demokrasi 'mücadelesinde etkin bir biçimde yer alnıası nedeniyle faşist güçlerin hükümet desteği altında Odamızın mali
gücünü yoketme ve etkisizleştirme çabaları sonucu yönetimimizide büyük ölçüde·etkiliyen borçlar.
Oda yönetim kurulu yer sorununu SELANiK CADDESi 26/12 KlZlLAY/ANKARA adresindeki daireyi kiralayarak· bundan sonra ·asıl sahibi olduğu yerine dönünceye kadar geçici çözüme kavuş­
turmaya karar vermiştir. Kısa zamanda gerekli malzemeleri oluşturma çalışmalarına başlamış ve bugünkü
düzeye gelinmiştir.
KAMU KURULUŞLARININ YÖNETICILERIILE
ORTAK TOPLANTlLAR
.
Göreve başladığımız H k aylar içinde üyelerimizin büyük çoğunluğu nu bünyesinde bulunduran.
- Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlıkları yöneticileriyle Oda yönetim kurulumuz ortak toplantılar yapmıştır.
Gıda
Toplantıların
Odamız görüşlerini
düzcnlenmcsindeki amaç : Ülke tarım, meslek ve meslektaş sorunlarına ilişkin
yetkililere iletmek olmuştur. Bu sorunların çözümü için hertürlü ortak çalışmaya
-8-
hazır olduğumuz
kendilerine bildirilmiştir. Daha sonraki diinenılcrde sürdürülen ikili ve Çoklu görüşme­
lerde üyelerimizin ve ülke tarımının sorunlarına yör:ıelik çeşitli önerilerimiz bir süreklilik içerisinde yetkililere ilctil miştir.
TORKiYE 1. ÇIÇEKÇILiK
KONGRESI
larıının
Dışsatıma
büyük ağırlık taŞıdığı ülkemizde dışsatırnın temelini Tarımsal ürünler oluşturmaktadır.
çok önem verilen bir dönemde iklim ve toprak olanakları yönünden ülkemizin olumlu koşul­
lara sahip .plnıasına .karşın kesme çiçek
dışsatımıniızın
yok denecek düzeyde olması,
çiçekliğin
ne ölçüde
ihmal edilmiş olduğunun somut bir göstergesidir. Bu nedenle konuyla ilgili kuruluşlarca 9 - 10 Haziran
1978 tarihlcrindc.,Ankara'da düzenlenen "Türkiye L çiçekçilik kongresi" ne büyük önem verenyöneti·
ınimiz Bu kongreye Ziraat Yüksek Müh. Z. MEFTUNE EMiROGLU'nun "Türk Tarımında Dışsatım sorunu ve bu Dışsatım içinde çiçekçiliğin yeri ve gülyağı Sanayii" adlı bir tebliğ ile katılınasına karar
vermiştir. Bu tebliğ (ODA HABERLERiNi'J HAZiRAN 1978) sayısında siz .üyelcriınize sonulmuştur.
TOPRAK REFORMU iLE
iLGILI ÇALIŞMALAR·
yürürlükten kaldırılan 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu yasa. sı yı:-rinc yeni bir yasa tasarısının bu dönemde meclis!Cre sunulması aşamasında kırsal alandaki yapısal
degişim ve sömiirünün yok Cdilrricsinin temel kaynağı olabilecek Demokratik Toprak Reformu konusunda .tutarlı bir davranış ın ortaya kOnulmadığını gören yönetimimiz sorurlun büt~n boyutları ilc irdelenerek,
kır emekçileri nden- yana kamuoyu oluşturma çalışmalarında' ve yeni Toprak Reformu "Yasa Tasarısı"
hakkında Oda görüşünü belirlemede yararlanmak üzere bir komisyon kurmuş ve konuyla ilgili olarak Türk
!\nayasa Mahkemesi
kamuovuna aşağıdaki
basın
tarafından
bildirisini
sunmuştur.
TMMOD Zimat Mühendisleri Odasının "Toprak Reformuna" Ilişkin Görüşleri
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen ve 10 Mayıs 1978 tarihinde süresi dolan Toprak
Reformu Yasasının ycrihe yeni bir tasarı hazırla~dığı ve söz konusu ya~anın Bakanların görüşüne sunu).
·d uğu Devlet Bakanı SayınEnverAkova tarafından açıklanmıştır.
'
Iptal edilen yasanın yerine yeni bir tasarının hazırlanmış olması önemli değildir. Esas olan yasa·
nın içeriği ve yasayı hazırlayanlardır. YaSa t~saFısı~ın hazırlanması için kurulan komisyon üyelerinin ba·
sında çıkan isimlerine bakıldığında, çoğunluğunun Toprak Reformu konusunda geçmiş dönemde yapılan
uygulama
sırasında
büyiik toprak sahiplerinin
yanında
yer
almış,
gerçek reform
inancını taşımayan
ve
faşist ideolojinin yandaşlarından oluştuğu görülmektedir ..
Hazırlanan
tasanda getirilmek·istenen yenilikler yine toprak sahiplerinin, az topraklı ve toprak·
sız kır emekçileri üzerindeki ekonomik ve siyasal baskısını artırmakta ve bu durumu yasallaştırmaktadır.
:Hazırlanan tasarının içeriği, MC döneminde hazırlanan ve zamanın Devlet Bakanı tarafından açıklanan
· tasarıdan farklı değildir. Tasarı, topraksı~ ve az topraklı köylümüze yarar değil zarar getirici bir ortam
hazırlamaktan
öteye gitıncyccektir.
Ve bu
tasarı içeriği
ilc yine Anayasa'ya aykırıdır.
Yine bu tasarı hükümet programına ters düşmektedir.
Topraksız
ve az
topraklı
yoksul
kır
emekçilerinin ekonomik ·ve siyasal
özgürlüğüne kavuşması
gelirlerinin irisanca bir yaşam düzeyine yükseltilmesi, halktan yana olmayan kişilerin dört duvar arasında
hazırladıkları tasartlarla gerçeklcştirilmez. Ancak, belli çevrelerin uyguladıkları bu yöntemle, günümüze
kadar Toprak Reformu konusu ve buna bağlı olarak yoksul kır emekçileri daima sömürülmüştür.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Topraksız ve az topraklı köylümüzün insanca ve hakça bir
yaşam
düzeyine
kavuşturulmasının, kırsal
kesimdeki toprak ve gelir
adaletsizliğinin
giderilmesinin ve
toplumsal adaletin sağlanmasının, ancak topraksız ve az topraklılar ilc birlikte ilgili demokratik kitle
-9-
örgütlerinin temsilcileri
tarafından hazırlanacak
toprak Reformu
yasaları
ile olanak dahilinde
olduğuna
inanmaktadır.
Her konuda
olduğu
gibi Toprak Reformu
uygulamasında
da MC Hükümetleri bir enkaz bırakmış-
tır.lnançsızlığın ve köylümüze ihaneti n en somut örneği bu uygulama ile verilmiştir.
"Kimin
toprağını
kime vereceksiniz"
"Tapuyu deldirtmcyiz" diyen zihniyetin temsil~ilerinden esasen başka bir şey beklenemezdi.
Ilan edilen bölgelçrde kamulaştırıldığı ifade edilen 2.000.000 dekarı Hazineye ait toplam
5.000.000 dekar tarım arazisi bilerek ve istenerek toprak ağalarına ve zorbalara terk edilmiş ve istifadelerine sunulmuştur.
1977 - 1978 yılı bütçe yasasında toplam 2.000.000 dekar araziyi topraksıziara dağıtaeağız diyenler, toprak sahiplerine zarar verir düşüncesiyle bu dönemde bir kişiye bir dekar arazi dahi vermemiş­
lerdir.
Kasıtlı
olarak yapılan bu uygulama ve yaratılan toprak anarşisinin önüne geçmek için, gerek
ve gerekse hazineye ait tarım topraklarının hemen topraksız ve az topraklı köylünün kul·
lanımına vererek üretime geçmelerini sağlayacak önlemler alınmalıdır. Bu amaçla bir maddelik bir yasa
çıkarılarak bu böigedcki gerçek hak sahiplerine topraklar dağıtılmalıdır.
kamulaştırılan
Toprak ve
Tarım
Reformu Örgütü, halen bölge konuk evlerinde adam öldürenler, faşist örgüilere
kayıt olmadığı için kendi uzmanlarını sokakta dövdürenler, devlet maaş ı' ile faşist propaganda yaptıkları
için haklarında soruşturma açılanlar, Ankara'da devletin araçlarını kullanarak gece yarıları okul kurşun­
layanlar, diğer Bakanlık ve kuruluşlardan çeşitli yolsuzluklar nedeni ile uzaklaştırılanliır nu orgüı iarafın­
dan ise alınarak eski alıskanlıklarını sürdürenler tar~fından halen işgale devam edilmektedir. Bu işgali
sağlayanlar Müşteşarlığı yönetmektc ve bu örgütün işgalini yoğunlaştırarak sürdürmektedir.
Hükümetten, Hükümet Programı ilkelerine ters düşen bu kadrolaşmanın kısa sürede giderilmesini
bekliyoruz.
Atatürk ilkelerine ve Anayasamıza uygun, köylüden yana bir toprak reformu geçmiş hükümetlerce gcrçekleştirilememiştir. Bu durum toplumumuzun günümüzdeki çarpık yapısını oluşturmuştur. Halk·
tan yana olan hükümetlerin Atatürk ilkelerine ve Anayasaya uygun demokratik bir Toprak Reformu
Yasası hazırlaması ve gerçekleştirmesi temel ödevlerinden biridir.
Bu görüşün
ışığı altında hazırlanacak
işleyenindir"
yeni
tasarıda;
i-lkesi esas olunmalıdır.
1.
"Toprak
2.
Toprak Işleyeni kısa sürede toprağa kavuşturulmalıdır.
3. Topraksız ve az topraklı çiftçinin daha çok .üretme ve daha yüksek gelire ulaştırolması
hedef alınmalıdır.
4.
Demokratik toprak reformu, demokratik üretim kooperatifleri ile bütünleştirilmelidir.
Bunlara bağlı olarak Topraksız ve az topraklı köylüler ekonomik ve siyasal yönden güçlendirilerek özgürlüğüne kavuşturulmalı ve özgürlükçü demokrasi içinde gerçek yerlerini almaları ·sağlanmalıdır.
Saygılarımızla
Ayrıca yönetimimiz bu konuyla ve Toprak ve Tarım Reformu müşteşarlığıyla ilgili olarak hazır­
ladığı bir rapor ile kamuoyu oluşturma çalışmalarını sürdiirdürmüştür. Oda Haberlerinin Ocak '1979
sayısında
özet olarak yayınlanan bu raporun tamamı aşağıda verilmiştir.
~10-
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası'nın
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Ilc Yeni Toprak Reformu
Yasa Tasiağına ilişkin Raporu·
I.
Giriş
ÜLKEMiZDE yıllardan beri üzerinde yoğun eleştiri ve tartışmaların yapıldığı ve. bugüne kadaf
iarımımızın çözüme kavuşturulamamış en önemli sorunlarından birisi de "TOPRAK REFORMU" dur.
Ziraat Mühendisliğinin doğal uğraşı alanı olan tarım sektöründe, istenilen dü~eye ulaşılması, toprak ve
su kaynaklarının etkin bir şekilde değerlendirilmesi, araz~ kullanımının denetlenmesi, tarımsal üretimin
planlanması, verimliliğin, üretimin ve gelirin arttırılması ve gelirin emekçiler arasındaki dengeli olarak
dağıtılınasının, ancak Türk emekçilerinin çıkarına uygun, gerçek bir Toprak Reformu Yasasının çıkar. tılması ve uygulanması ilc gerçekleşebileceğinin bilincinde olan Ziraat Mühendislerinin demokratik kitl~
örgütü TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, 1978 yılı çalışmalarının büyük bir bölümünü TOPRAK
. REFORMU konusuna ayırmıştır. 1979 Yılı Bütçe Yasasının meclisiere sunulduğu bugünlerede, konu,
özellikle Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı örgütü açısından ayrı bir önem kazanmaktadır. Bu nedenle, özellikle konunun Yasama Organinda da tartrşılıp, irdelenmesi sırasında Toprak Reformuna inan~
mış ve gönül vermiş parlamenterler, bakanlar ve siyasi partilerin tartışmalarda yararlanacaklarının um~
duğumuz ve 1978 yılı içerisindeki konu ile ilgili çalışmalarımızın tümünü içeren bir raporun hazırlan­
masında yarar göriilmüştür. Bu rapor, Ülkemizde uygulanacak Toprak Reformunun uygulama yükümlü·
lüğünü üstlenen Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının bugünkü yapısı ile gerçek bir Toprak Reformu
uygulamasının sürdürülmesi yerine, belli bir siyasal .kuruluşun ve ideolojinin karargShı, güç kaynağı ve
örgütlenme aracı olduğunurl yanısıra bu kuruluş· tarafından hazırlanan yasa taslağının, gerçek anlamda
bir Toprak Reformu yasa tasarısı olmayıp; sözkonusu örgütte görev alan ve siyasal yanlılıkları, bugüne
kadarki çeşitli uygulama ve davranışları ile açık bir biçimde ortaya çıkan kişilerin dünya görüşlerine
uygun olan ve tarımda kapitalistlcşmeyi hızlandırıp perçinleyecek bir tasarı olduğunu, bütünkanıtlarıy­
.la ortaya koymak amacını taşımaktadır. ·
II. Toprak ve Tarım Reformu
Müsteşarlığı
Halkın yararına: bir Toprak Reformu yasasının hazırlanıp, uygulanmasının birinci koşulunuri
ilerici, yurtsever ve Toprak Reformuna inanmış kadroların işbaşında olduğu bir örgüt yapısının kurulması ilc olanaklı olduğun~ inanan TM MOB ·Ziraat· Mühendisleri Odası, bugüne kadar kamuoyu oluştur·
maya yönelik tüm çalışmalarında bu gerçeği vurgulamaya Çalışmıştır. "Toprak ve Tarım Reformu örgü·
tü, bölge konukevlerinde adam öldürenler, faşist örgütlere kayıt olmadığı için kendi uzmanlarını sokakta
dövdürenler, devlet parası ile faşist propaganda yaptıkları için haklarında soruşturma açılanları, Anka·
ra'da devletin araçlarını kullanarak geceyarıları okul kurşunlayanları, diğer bakanlık ve kuruluşlardan
çeşitli yolsuzluklar nedeni ile uzaklaştırılan ve bu örgüt tarafından alınarak eski alışkanlıklarını sürdürenler tarafından halen işgale devam edilmektedir. Bu işgali sağlayanlar, Müsteşarlığı yönetmekte ve bu
örgütün işgalini yoğunlaştırarak sürdürmektedir. Hükümetten, hükümet programına, ilkelerine ters düşen
bu kadrolaş.manın giderilmesini beklemek hakkımızdır."(*)
'
Yukarıda konu ile ilgili olarak kamuoyu oluşturmaya yönelik çeşitli basın bildirilerimiz ve bölge toplantılarımızdan. yaptığımız alıntıdaki görüşlerimizin doğruluğunu, somut delilleri ile ortaya koy·.
duğumuz zaman, konunun sadece Toprak Reformunun geleceği açısından değil; aynı zamanda Ülkemizin ve demokratik parlamenter sistemin geleceği açısından da büyük öneme sahip olduğu anlaşılır.
1 -Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı, halen MHP eğilimli ve ülkücü adı verilen çağdışı
düşünce sahibi kişilerin yönetimi altında olduğu gibi, bu kişiler, giderek artan bir hızla üst düzey yöneticiliklerine getirilerek etkinlikleri arttırılmaktadır. (Tablo 1)
---.,------------------------------------(*)Kaynak
: 1) 6.6.1978 tarihli Basın Bildirisi
2) 7.10.1978 tarihli ZMO G. Doğu Anadolu Böl. Top. Bas. Bil.
11
3) 4.11.1978 "
" Marmara- Trakya " "
"
-11-
p
2- Ülkü Ocaklarına kaydalmayan yada MHP'nin görüşlerini benimsememiş olanlar, maddi
. ve manevi baskı altında tutulurken, sözkonusu örgüdere hizmet edenler eiı üst kademeden en alt kade._meye kadar kadro yönünden ödüllendirildiği gibi, çoğu işe gelmeden maaş, yanödeme ve % 20'ilk maaş
zammını kesintisiz olarak almaktadırlar (Tablo 2).
3- Partizanca uygulamaları devam ettirebilmek için idari kademelere, 1, 2, 3 ve 4
_meti olan, fakat partizanca eylemlerine güvenilen kişiler vekaleten getirilmektedirler.
Kapsamlı
bir araştırma ile, bu tür
uygulamaların
daha çok
olduğu
yıllık
hiz-
görülecektir.
4- Halen, gerek üst kadernede görev yapan ve gerekse yardımcı personelin birçoğu, çeşitli
yasal olmayan eylemiere katılmış, bazıları yakalanmış, bazıları saklanmış ve bazıları da bu ·kurumda
göreve devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak çeşitli örnekler gösterilebilir.
TTRM'de yöneticilik yapan bazı kişiler 10 Haziran 1978 tarihinde yapılan Ziraat Mühendisleri
seçiminde Ankara Site Öğrenci Yurdundan ve sokaktan topladıkları komandoları arkalarma
alarak, seçime katılmak isteyen diğer grubun üzerine taşlı, sopalı ve silahlı saldırıda bulundukları, 11
Haziran 1978 tarihinde Ankara Valisi tarafından basma açıklanmıştır. Bunların yanısıra, TTRM'de çalışan yardımcı personelin de sözkonusu saldırının içinde oldukları saptanmıştır. Tüm bu açıklamalara
rağmen, bu kişiler hakkında herhangi bir idari ve yasal işlem yapılmamıştır.
Derneği
Diğer bakanlıklardan çeşitli nedenlerle görevden alınanlar hakkında hiç bir soruşturma yaT. T. R. M.na alınmışlardır. Yıllardanberi bu kuruluşta görev yapan yurtsever elemanlara hakları verilmemiş, kasıtlı olarak terfi ve intibakları yapılmamıştır. Buna karşılık, Ecevit Hükümeti kurulduk,
tan sonra (26 Mart 1978 tarih ve 16240 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan) alınan 93 adet 1 - 4 derecedeki Kadrolar, ya bu yeni alınan elemanlara verilmiş yada MHP'liler birer kadro yükseltilerek, bitiril-
.
S-
pılmadan
miştir.
6- Tarım ve Ticaret Bakanlıkları müfettişlerince yapılan tesbitlerde, kurumlarından sahte sınav
belgesi ile işe giren elemanlara bu belgelerin TTRM 'dan verildiği görülmüş, bu belgeleri verenler hakkın­
da hiç bir işlem yapılmamış ve durum ilgili Bakaniıkiara bile iletilmemiştir. (Belgelerin verildiği tarihte
Genel Sekreter olan Metin Kumal, şimdi Müşteşar Yardımcısıdır)
7- TTRM'nin istanbul yolu üzerindeki binasınd~ açık açık, merkez binada ise, gizliden gizliye
ülkücü derneklere para toplamaya devam edilmektedir.
8- TTRM
araçları
ülkücüleri n emrinde
istenildiği
gibi
kullanılmaktadır.
9- Ecevit Hükümeti kurulduktan sonra Basılan "Toprak ve Tarım Reformu Dergisi"inde MHP'in
programında yer alan konuların ve ülküciilüğün methiyesi yapılmaktadır. (Top. ve Tar. Ref. Dergisi Sayı: S
sayfa 23;Sayı: 6, sayfa 7 -10).
Yukarıda sıraladığımız
gerçekler, Ankara'daki anarşinin tezgahlandığı merkez durumunda olan
TTRM'nin eski yapısından hiçbir şey kaybetmediği gibi yeni alınanlarla MHP'nin kalesi durumuna getirildiğini göstermektedir. TTRM'ğı yöneticilerinin tanımlama şekli ile, müşteşarlık kurtanimış bölge
haline getirilmiş bulunmaktadır. Böy!e bir yapıdan gerçek anlamda bir Toprak Reformu Yasası ve uygulamasının beklenemeyeceği bütün çıplaklığı ile. ortadadır.
Bunların yanı sıra 17S7 sayılı Yasanın Urfa'da uygulanmasına ilişkin aşağıda bildirilen çeşitli
bilgilerde, bu örgütün bugünkü yapısı ile temel hedefinin Toprak Reformu'nu gerçekleştirmek yerine,
siyasal kadrolaşmayı hedef aldığının açık bir kanıtıdır. (Tablo 3)
Tablonun incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, S yıllık uygulama süresi içersinde S Milyar TL.
den fazla devlet parası Reform aldatmacası adı altında faşist ideolojinin yandaşlarınca Urfa topraklarına
sayısından daha az aileye (1218 aile) toprak dağıtımının yapılmış olması ve toplam 2.970.669 dekar
toprak rezervinin sadece 231.000 dekarının dağıtılmış olması bu örgütün hangi amaçlar için kullanıldığı­
nın acı bir kanıtı olarak bütün çıplaklığı ile karşımızda durmaktadır.
lll- Toprak
Rel"nrınu
Ülkemizin toplam nüfusu, bu nüfusun kentsal ve kırsal alana dağılımı ile sektörel ilişkilere bakbelirgin bir ağırlığa sahip olduğu gözlenir.
tığımızda, tarımın
-12-
Tarımın
rımsal
genel yapısı, kırsal-alandaki halkın yaşamı, toprak dağılımı, eğitim, sağlık, kısaca ta~
ve fiziksel alt ve üst yapı ise daha da ilginç bulguları içermektedir.
Temel
Çelişkiler
:
Tarım
kesiminde toprak dağılımı adaletsizdir.
insan emeği feodalizm in ve tarım kapitalizminin temsilcilerince sömürülmektedir.
Tarımda çağdışı toprak nıülkiyeti vardır.
Tarımda. gelir dağılımı adaletsizdir.
Tarımda üretim ilişkileri demokratik kitle örgütleri ve devlet kontrolünde yoksundur.
Tarımda giderek cüceleşen işletmeler artarken, kapitalistleşme yoğun bir biçimde
yaygın-
laşmaktadır.
Üretimin değerlendirilme ve pazarlanmasında üretici etkin değildir.
Kırsal
alanda, bu nedenlerle toprak önemli bir ögedir ve güncel olarakta TOPRAK REFORMU
gündemdedir. Buna karşılık, hazırlanması sırasında özenle halktan ve demokratik kitle örgütlerinden saklanan yeni Toprak Reformu Yasa Tasarısının tümü ile Türk halkı ve kır emekçilerinin zararına olduğu
ve bir reform tasarısı olmaktan öte tarımda kapitalistleşmeyi hızlandıracak yasal düzenlemeyi amaçladı­
ğını, tasarı üzerinde yaptiğımız inceleme'lerle saptamış bulunmaktayız. Tasarının bazı önemli maddeleri
ile ilgili eleştirilerimiz aşağıda belirtilmiştir.
1 - Bu tasarı, rcformun amacını belirleyen 1. maddesi ile, ekonomik amacı ön planda tutmuŞ·
ve böylece toplumsal ve siyasal amaçları ihmal ederek, her üç amacı aynı düzeyde tutan Anayasamıza
ters düşmüştür.
2- Kanıulaştırma bedellerinin RAYiÇ DE GER üzerinden ödenmesini öngörmektedir. Bu
ödeme biçimi, reform un gerçekleşme olasılığının şimdiden ortadan kaldırdığı gibi, yüksek bedel ödenerek
kamulaştırdan arazilerin topraksız çiftçiye bedeli karşılığı verilmesi, reformun tüm mali yükünün devlet
eliyle toprak .ağaları lehine eme'<çi kesimler ve yoksul kır emekçilerinin sırtına yüklenmesi anlamına
gelmektedir. Bunun yanısıra, 10 - 15 yıl içerisinde birkaç yüzmilyarın hazineden yalnız kanıulaştırma
karşılığı olarak çıkmasının olanak dışı olduğunu tartışmaya bile gerek yoktur.
3- Tasarının 27. maddesi ile asıl işi çiftçilik olmayan büyük toprak sahiplerine belirli büyüklükte arazi bırakılması öngörülmektedir. Bu madde, demokratik - toplumcu Toprak Reformu yasaları­
nın temel ilkesi olan .. Toprak işleyeni ndir" ilkesi ile çeliştiği gibi, zaten kıt olan dağıtılacak arazi kaynağı
bu yolla biraz daha azaltılmaktadır.
4- Tasarı, 9. maddesiyle, kendi olanakları ile arazisini sulanır hale getiren kişiye bırakılacak
arazide KURU ARAZi NORMU'nun uygulanmasını öngörmektedir. Burada amaçlanan, toprak sahiplerini arazilerini kendi olanakları ile sulamaya özendirmek olsa bile, reformun kısa sürede bitirilmesi düşü~
nüldüğünde, bu özendirmenin anlamı kalmama.kta, kaynak savurganlığı halini almaktadır. Diğer yönden,
arazisine bu yatırım yapan, belirli bir karlılığı gözettiğine ve harcamasının da karşılığını büyük bir olası­
lıkla kısa sürede aldığına, ayrıca, arazisiyle birlikte üstündeki tesislerin de karşılığını devletten alacağına
göre, böyle bir ayrıcalığ)n gereksizliği ortaya çıkmaktadır.
5-
Tasarının 17. maddesi ile reform bölgelerinin ilanından başlayarak 3 yıl süreyle bütün "Tem-
liki Tasarrufların" durdurulması hükme bağlanmıştır. Ancak, iptal edilen 1757 sayılı Yasadan farklı
olarak konulan bu yasağa rağmen, arazisini satmak isteyenlerin" arazilerinin, TTRM'ca satın alınabilece­
ği yada TTRM'nın izniyle üçüncü kişiler03 ay içerisinde satılabileceği, bir fıkra ile eklenmiştir. Böylece,
reform bölgesi ilan edilen yerde satış yasağı koymakla amaçlanan, "T'iim toprak kaynağını denetleme"
ilkesine ters düşülmektedir. Dağıtılabilecek toprak kaynağının tümden yitirilmesine bile neden olabilecek
böyle bir hükmün gerçek Toprak Reformu Yasasında yer alması düşünülemez.
6- Tasarının 41. maddesi ilc, kanıulaştırma karşılıkları özel yada kamu endüstri kurulaşiarına
ait hisse senetleriyle ödenmesinde toprak sahibine vadeli mevduata ödenen en yüksek faiz düzeyinde
bir kar garantisi getirmiştir. Böylece, büyük toprak sahipleri, devletin koruyucu kanatları altına alınmak
istenmiştir. Ayrıca, bu madde reform maliyetinin çok büyük boyutlara ulaş;,ası sonucu verecektir.
-13-
p
7 - Bu tasarı, genel anlamda sahibine bırakılacak toprakları büyük, dağıiılacak toprağı ise küçük
tutma yanlışını sürdürmektedir. Sınırsız örnek işletmeler ve benzeri düzenlemeler, toprak sahiblne eh
büyük ölçüde toprak bırakma isteğinin kanıtıdır.
Görüldüğü gibi, yeni yasa tasarısı, çağdaş, toplumcu bir reform tasarısı olmadığı gibi, reformun
toplumsal ve siyasal amaçlarını reddeden, tarımdaki sömürü düzeninin yasallaşmasını amaçlayan bir
tasarı olmaktadır. Bu nedenle, TMMOB Zira~t Mühendisleri Odası, bu tasarının yasallaşmaması için,
demokratik savaşımını emekçi halkımızla birlikte sürdürmeye kararlıdır.
Bize göre, halktan ve kır emekçilerinden yana Demokratik Toprak Reformu yasa tasarılarının
ilkeleri kapsaması kesin zorunluluktur.
aşağıdaki
1 -Toprak işleyenindir ilkesi esas alınmalıdır.
2 - Toprak Reformuyla toprak, köylüye bedelsiz dağılılmalıdır. Yoksul köylüye toprağın bir
bedel karşılığı verilmesi, geçimini zorlukla sağlayan köyliinün eski toprak sahibine ranı ödemeye devam
etmesi demektir. Aslında yoksul olan köylü, çoğu zaman bu bedeli kendi ücretinden ödemek zorund~
kalacak, o zaman geçimini sağlamak için tefeciye borçlanması kaçınılmaz olacaktır. Bu ise onu;· toprağının mülkiyetini yada tasarruf hakkını tefeci sermayeye kaptırması için zorlayan bir·etmen olacaktır.
3-
Topraksız
ve az
topraklı
çiftçinin daha çok üretme ve daha yüksek gelire
ulaştırılması
hedef
alınmalıdır.
4- Toprak dağıtımından toprak alan köylüye üretim araçlarını sağlamak için uzun vadeli ve
faizsiz' yardmı yapılmalı, köylünün üretim sermayesi edinmek için tefeci sermayeye faiz ödemesi önlenmelidir.
5 - Tapu lama, yani arazi kadastrosunun Anayasanın özüne uygun, kamu ve toplum yararına
ve reform hedefleriyle uyumlu bir toprak kadastrosuna dönüştürülmesinin
sağlanması gerekmektedir.
bir
içeriğe kavuşturulması
6- Tapulama sırasında zilyctlik hükümleriyle toprak verilmesi kuralının kaldırılması yani 766
Tapulama Yasasının 33. maddesinin ve eklentilerinin ylirürlükten kaldırılması sağlanmalıdır. Yada, .
tapulama ile toprak dağıtımı, aynı aşamada ele alınarak zilyetlik kuralının toprak reformu ilkelerine ve
ölçütlerine uygun olarak kullanılması yolu seçilmelidir.
sayılı
7- Tüm yurt yüzeyi Toprak Reformu Bölgesi olarak ilan edilmelidir.
8- T~prak · refo~rnu uygulama bölgeleri, aynı zamanda Tarımsal Üretim Planlamasının uygulama bölgeleri· olarak ele alınmalıdır.
reformu, sadece feodal ilişkileri tasfiye etmek endişesinden hareket etmemeli,
her tlirlü sömürüyü yok edecek ve kapitalistleşmeyi ortadan kaldıracak bir yapıya sahip ol-
9- Toprak
tarımdaki
malıdır.
i O-
Demokratik Toprak Reformu, Demokratik Halk Kooperatifleri ile bütünleştirilmelidir.
11 - Topraksız ve az topraklı köylümlizün insanca ve hakça bir yaşam düzeyine kavuştunıl·
kesimdeki toprak ve gelir adaletsizliklerinin giderilmesi ve toplumsal adaletin sağlanması anc~k
topraksız ve az topraklı köylüler ile demokratik kitle örgütlerinin katılımı ile hazırlanacak Toprak Reformu Yasası ilc olanaklıdır.
ması, kırsal
Yukarıdaki gerçekler Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı'nın bügünkü yapısı ile amaçlarından
tamamen saplığını ve belirli bir siyasal düşüncenin karagahı haline geldiğini açık bir şekilde göstermektedir. Böyle bir örgüt yapısı ile Toprak Reformu gerçekleştirmenin olanak dışı olduğu açıktır. Nitekim,
sözkonusu örgüt tarafından hazırlanan son yasa tasarısıda bunun açık bir kanıtıdır.lster Cumhurbaşkanı,
ister Başbakan, ister Bakan, ister Parlementc~, isterse sade vatandaş olalım, Ülkemiz ve Halkımızın .ge,le.ccği açısından Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının çağdaş düşünce ve demokrasiye inanmış, en
azından demokrotik düşünce yapısına sahip kişilerin idaresinde olması ve örgüt yapısındaki çağ dışı
faşist güçlerin etkinliklerinin kırılması tarihsel görevimi~dir. Her yerde ve her düzeyde koyacağımız'dav­
ranış biçimi ve eylem, Toprak Reformu umudunu ya Urfa topraklarına gömecek, ya da Ülkeinizin çağdaş
sosyo - ekonomik, siyasal yapıya ulaşmadaki önemli e~gel olan tarımdaki çağ dışı üretim ilişkiıctiıiin
kırıl!:!'asını sağlayacaktır. Ziraat Mühendislerinin Demokratik Kitle Örgütü olan TMMOB Ziraat Mühcndis-
-'14-
leri Odası, toplumsal işleviiemi sizden beklemektedir. TMMOB Ziraat Mühendisleri
Toprak Reformu gerçekleşinceye kadar savaşımını sürdürmeye kararlıdır...
Gereğinin yapılacağını
Odası
Demokratik
umutlar, esenlikler dileriz.
Sayg.ılarımızla
Tablo
1-
TTRM'de Yöneticilik Görevi Yapan ve MHP'den Adayiıkiarını Koyan Kişilere Ilişkin Bilgiler
TTRM'deki
Görevli
2
Sayısı
Görev Düzeyi
Müsteşar yardımcılığı
kişi
4 "
Genel müdürlük ve
Daire başkanlığı
Grup başkanlığı
4 "
1 "
6"
Diğer
yardımcılığı
görevler
Tablo 2- Müktesep Kadrolarının Çok üstünde Kadro ve Makama Sahip Kişilere Ilişkin Bilgiler
Görevli
3
kişi
2 "
1
1
Sayısı
"
"
3 "
s"
s"
3 "
s"
1 "
1 "
Aldığı
Kadro
1. derece
1. "
1. "
1. "
2. "
2. "
3.
3.
3.
3.
Asıl
Kadrosu
3. derece
4. "
s. "
6. "
4. "
s. "
"
s. "
"
"
"
6.
4. "
Not: Bu kişilerin çoğu MHP'den milletvekili adayı olmuştur.
-1S-
"
7. "
8. "
9. "
Tablo 3-1757 Sayılı Yasanın Urfa'da Uygulanmasına Ilişkin Bilgiler
697 Köyden Kamulaştırma Yapılan Köy Sayısı
Kamulaştırılan Arazi Miktarı
Hazine Arazisi
329
1.771.981 dekar
1.198.168 "
Toplam
2.970.149
Ödenen Kamulaştırma Bedeli
Dağıtım Yapılan Köy Sayısı
Topraklandırılan Aile Sayısı
Dağıtılan Arazi Miktarı .
Toprak Isieminde Bulunan Aile Sayısı
Hak Sahibi Aile Sayısı
Toprak Alabilecek Aile Sayısı
Kurulan Kooperatif Sayısı
Üye Sayısı
Traktör Sayısı
Rezerv Hazine Arazisi
430.000.000 TL
47
1.218
231.000 dekar
75.600
53.200
14.000
12
1.027 aile
. 424
2. 739.669 dekar
Miktarı
TTRM BÜTÇESI
1974
1975
yılı----------ll
"
_...!-________ _
1976 " ----------1977 "
1978 "
TOPLAM
1.100.000.000 TL
904.270.600 TL
1.143.777.700 TL
1.107.465.000 TL
639.926.000 TL
5.195.439.300 TL
-16-
·"TARIMSAL ÜRETiM PLANLAMASI"
DANIŞMA TOPLANTıLARI
Tarımsal
Bu nedenle ülke
Üretim Planlaması ülkemizde bugüne değin yeterince ağırlığa kavuşmamış bir konudur.
tarımına
bulunmak beklenen
genelde bir
çözüml~mcyi,
amacı sağlamayacaktır.
Bunun
bir
politikayı sapıamadan
yanısıra tarımsal
üretim
özelde çözümlemelerde
planlamasından
beklenen
faydaların sağlanmasının
temel koşulu, tarımdaki çağdışı üretim ilişkilerinin kırılması ile olanaklıdır.
Bu nedenle Tarımsal Üretim Planlamasının Toprak Reformu ve Demokratik Halk Kooperatifleri ilc bir
bütünlük içerisinde ele alınması zorunludur. Ayrıca bu kurumun demokratik bir yapıda olabilmesi için
kır emekçilerinin örgüt yapısı içerisinde etkin bir biçimde yer alması gerekir. Odamız "Tarımsal Üretim
Planlaması
konusunda
görüşlerinden
yararlanmak üzere konuyla ilgili olan üyelerine bir
çağrıda
bulun-
muştur. (Oda Haberleri Haziran- 1978)
Bu konuyla ilgili çalışmalarda ülkemizde daha henüz arazi kullanımına ilişkin görüşlerin tam
olarak saptanamadığı gerçeği ortaya çıkmış ve bu gerçeğin özellikle Tarım kesimini çok boyutlu olarak
ilgilendiren çevre sorunlarına büyük ölçüde neden olduğu ortaya konmuştur.
Bu gerçekten hareketle odamız önce çevre sorunları konusunda ilgili kuruluş ve kişilerin görüş·
lerini almış (Oda Haberleri Ağustos/Ekim/1978) daha sonrada Peyzaj Mimarisi Derneği ile müştereken
"TARIMSAL SİT" kavramının geliştirmiştir. (Oda haberleri Aralık 1978)
Bu konuyla ilgili
görüş
sahiplerinin bilimsel
içcrik~i .vaı;ılarını "Yıllık
78" içinde bulabilirsiniz.
"GIDA-TARIM VE HAYVANClLlK
BAKANLIGININ YENiDEN DüZENLENMESI"
YASA TASARlSI DANIŞMA
TOPLANTıLARI
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası "Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Reorg~nizasyonu"
sorununu 20. yönetim döneminde bir komisyon aracılığı ile incelemiş ve geniş bir rapor hazırlamıştır.
Hazırlanan
rapor TMMOB Ziraat Mühendisleri
Odasının
49. Nolu
yayını
olarak o dönemde
bastırılmış
ve
dağıtılmıştır.
"Gıda-Tarım
ve
Hayvancılık Bakanlığının
yeniden Düzenlenmesi" konusununda
hazırlanan
rapordaki görüşlerden kaynaklanarak hazırlanan yasa tasarısı 22. dönem'de Odamız üyelerinden Kayseri
Milletvekili Sayın Mehmet YüCELER ve 52 arkadaşı tarafından Meclis Başkanlığına sunularak, Meclis
Tarım komisy.onu Başkanlığına iletil miştir.
Bu yasanın bugüne değin T. B. M. M. den çıkmaması üzerine Odamız haı:ekete geçmiş; Gıda­
ve Hayvancılık Bakanlığının yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak bir komisyon oluşturmuştur.
Komisyon ilk toplantısında daha önce bu konuda yapılmış çalışmaları gözden geçirme kararı almıştır.
Bu karar iizerinc Odamız sözko~usu çalışmaları komisyon iiyelerine ve Oda Şubelerine yeniden görüş
bildirmeleri amacıyla yollamıştır. Meslektaşlarımızın uzun yıllar özlemini çektiği böyle bir oluşumun
Tarım
gerçekleşmesi
için her tür girişimlerini tamamlayan Odamız, meslektaş parlementerlerimiz tarafından
konunun T.B.M.M. ye bir yasa teklifi olarak götürülmesi içi~ girişimlerde bulunmuştur.
"TüRKiYE HA YVANCILIGININ SORUNLARI VE
ÇöZüM YOLLARI"
UA.Nli;>MA TOPLANTlLARI
Tlirkiyc tarımının en önemli sorunlarından olan hayvancılığın ülke gerçeklerine uygun olarak
kır emekçilerinir yararını geliştirilmesi gerekliliği üzerinde duran yönetimimiz gerekli kişi ve kuruluş­
ları
harekete geçirmek sorunları sadece meslek çıkarları doğrultusunda kullananları da sorunların çözü-
müne birliktelik içinde yöneltmek için "ÜLKESEL HA YVANCILIK PRO] ESi" ne gidilmesi gerekliliğine
inanmış itici güç olarak bu konuda geniş ıabanlı danışma toplantıları düzenlenmiştir. Ülke çıkarları açı­
sından Hayvansal ve Bitkisel iiretimin ayrı ayrı değerlendirilmesinin söz konusu olamıyacağı gerçeğine
inanan yönetimimiz bu alandaki çalışınalarını Hayvancılığın sorunlarının tarımın diğer sorunlarından
-17-
soyutlanamıyacağı
ve bu sorunların kaynağının emek-sermaye çelişkisi olduğu düşüncesinden hareketle
Bu konularla ilgili olarak güncelliği ve önemi nedeniyle iki basın bildirisi Türk kamu oyuna
'sunulmuştur. Bu basın bildirileri Oda Haberleri'nin Haziran 1978 sayısı aracılığı ile siz değerli üyelerimize
de iletilmiştir.
sürdürmüştür.
"ERKEN KUZU KESIMINE" ilişkin olarak sunulan basın bildirimiz şöyledir;
ı
Hızlı kapitalistleşme süreci içerisine giren ülkemiz tarımının en önemli sorunlarından birisi savurve kaynak israfına neden olan üretim ilişkilerine sahip olmasıdır. Türkiye tarımının aracı ve tefeciler tarafından sömürülen ve bunun doğal sonucu olarakta tam anlamı ile israf cililen kaynaklarının başında
ise koyunculuk gelmektedir.
Ülkemiz 41 milyon baş koyun varlığı ile dünyada ilk sıralarda yer almasına rağmen, bu kaynaktan rasyonel olarak yararlanılamaması sonucu koyun ve kuzu eti üretiminde en alt sıralarda yer almaktadır. Nitekim yapılan hesaplamalara göre ülkemizde her yıl 6 milyon baş kuzu kesilmektedir. Vaktinden
önce kesildikleri için kuzularda ortalama karkas (kesilmiş gövde) ağırlığı 8 kg dır. Buna karşılık yerli
koyun ırkiarımızia ilgili olarak yapılan araştırmalar bu kuzuların bilimsel anlamda entansif besiye alınma-.
ları halinde karkas ağırlıklarının 50-60 gün gibi kısa süreler içerisinde 15-16 kg'a ulaşabileceğini göstermiştir. Bu gerçekler gerekli önlem!erin alınması halinde toplam 6 milyon baş kuzudan yılda 50 milyon kg
daha fazla et üretmenin olanak dahilinde olduğunu göstermektedir. Bu ise mevcut piyasa değeri ile yaklaşık 5 milyar TL. lık daha fazla üretim ve milli gelire katkı demektir.
Erken kuzu kesimi sorununun temelinde dışa bağımlı kapitalist düzen yatmaktadır. Gerçek
en önemli engeli olan bu düzende tüm tarımsal yatırım ve girişimler toprak ağaları
tarım kapitalistleri ve aracı-tcfecilere yöneliktir. Böylece yaklaşık %80'i küçük tarım üreticisi olan koyun
yetiştiricileri bu yatırımlardan yararlanmakta ve aracı, tefeci, kasap ve celeplerin kucağına düşerek kuzularını erken elden çıkarmak zorunda kalmaktadırlar.
tarımsal kalkınmanın
Bugüne kadar ele alınan önlemler erken kuzu kesiminin Batı Anadolu ve Marmara bölgelerine
özgü bir sorun olduğu varsayımından hareket edilerek sadece bu bölgeler düzeyinde ele alınmıştır. Halbu.ki bu bölgelerde tarımdaki entansifleşmenin doğal sonucu olarak koyunculuk tarımsal yapı içerisinde
ikinci planda kalmış ve koyun sayısı sürekli olarak azalmıştır. Bugün artık toplam kuzu üretimimizin sadece %20-25 lik kısmı bu bölgelerdedir. Bu nedenle erken kuzu kesimini önlemeye yönelik çalışmaların
sadece bu bölgeler düzeYinde ele alınması sorunu çözemez. Artan ulaşım olanakları diğer bölgelerimiz ve
özellikle Iç Anadolu bölgesinin de erken kuzu kesiminin yapıldığı büyük şehirlerin kuzu eti gereksinimini
karşılayan kaynaklar haline gelmelerine neden olmuştur. Bu nedenle sorunun çözümü için ele alınacak
önlemlerin tüm yurt düzeyinde uygulanması zorunludur.
...,
Bugüne kadarki önlemler besiciye kredi temini. biçiminde olmuştur. Gerçek koyun yetiştiricisine
yönelik olmayan bu tür girişimler sorunun çözümüne yetmemiştir. Erken k\ızu kesimi sorununu çözümle·
rnek için hükümet, kısa -ve uzun dönemli aşağıdaki önlemleri almalıdır.
önümüzdeki günler. özellikle Iç Anadolu bölgesinde kasaplık kuzuların döküm mevsimidir. Bu
bölge vakit geçirilmeden "erken kuzu kesim bölgesi" ilan cdilmCsi ve 30 kg canlı ağırlıktan daha az canlı
ağırlıktaki kuzuların kesr mJ yasaklanmalıdır.
karşılanarak
sütten
kesilmiş
kuzuların
Devlet her türlü olanakları ile piyasaya girerek yetiştiricilerin aracı ve tefeci eline düşmesini önlemeli. olanaklar ölçüsünde besi yaparnıyan yetiştiricHerin kuzularını satın alarak, Devlet Üretme Çiftlikleri, Tarım Okulları ve Haralarda kuracağı tesislerde (kuzu besisi için basit sundurmalar yeterlidir)
besiye almalıdır.
Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraat işleri Genel Müdürlüğü örgütü vasıtası ile yoğun bir
yetiştirici eğitim kampanyası başlatmalıdır.
-18-
ı
1
·ganlık
Bu bölgedeki koyun yetiştiricilerinin kredi ve yem gereksinimleri
entansif besiciliği teşvik edilmelidir.
r
Gerek erken kuzu kesimi ve gerekse diğer hayvancılık sorunlarımızın temelinde. gerçekçi olma·
yan ve küçük üreticinin sömürüsünü öngören hayvancılık politikası yatmakta'dır. Bugüne kadar uygula·
nan
hayvancılık politikası
mış
kapitalist
tarımsal yapı
ülke gerçeklerinden
kaynaklanmıyan
hayvancılık işletmeleri" yaratmayı
içerisinde
hedef
dolayısı ile başarısız kalan "ihtisaslaş·
%80'i küçük işletmelerden oluşan bir
doğal olarak başarısız kalacağı gibi kaynak
ve
almıştır.
yukarıdaki politikanın uygulanması,
savurganlığı
ve yetiştiricilerin sömürüsü gibi sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle. hükümet küçük üreticiyi
güçlendirmeye yönelik ve tarımsal işletmeleri bitkisel ve hayvansal üretim açısından bir bütün olarak ele
alacak ve bu alandaki sömiirüyli önleyecek bir hayvancılık politikası saptarnal ıdır.
·
Tarımda kapitalistleşm~yi
ğini sağlayacak
önleyecek ve küçük üreticilerin üretimden pazarlamaya kadar etkinli·
çôk yönlü kooperatif örgütlenme modeli
geliştirilerek
yurt düzeyinde uygulamaya konma·
i ıdır.
Hayvancılık Hakanlığı Kurulmasına ilişkin görüşlerimizi
Halkımızın
düzenli ve yeterli bir
doğal koşullara uygunluğu açısından
den
sağlanan
gelir içerisindeki,
şekilde
ortaya koyan
basın
bildirimiz ise
beslenmesi,_ ulusal ekonomiye önemli ölçüde
şöyledir:
katkısı
ve
ülkemizde hayvancılığın geliştirilmesi gerekir. Tüm tarımsal ürünler·
hayvancılıktan sağlanan
gelirin
oranı
ülkelerin
gelişmişliğinin
belirlenme·
sinde ele alınan kriterlerin başında gelmektedir. Nitekim hayvancıhktan sağlanan gelirin, tüm tarımsal
ürünlerden sağlanan gelir içerisindeki oranı Almanya'da %70'2, Fransa'da %56,8, Hollanda'da %68,3,
Danimarka'da %65,8 iken Türkiye'de %23,75 düzeyindedir. Bu oranlar ülkemizde kişi başına hayvansal
ürünler tüketiminin çok düşük düzeyde olduğunu ve hayvansal protein açığının bulunduğunu ortaya koy·
maktadır. Buna karşın hayvansal ürünler kaynağı sayısal yönden büyük varlığa sahiptir.
Ülke hayvancılığının sorunlarının ağır olması ve halkımızın gereksinmelerini karşılamaktap uzak
bulunması konunun sık sık ülke düzeyinde gündeme getirilip tartışılmasına neden olmaktadır. Nitekim
son günlerde konu yeniden
tartışmaya açılmış
cılık Bakanlığının" kurulması görüşü
ve ülke
çözümü
ters
Türkiye'de bir "Hayvan·
temel sorunlarına
çareler aramak yerine, hayvancılığı ileri ülkelerin hiçbirinde bulunmayan
ters bir üst örgütlenme biçimini öneren bu görüşlerin yoksul kır emekçilerinin
içiı:ı
tarımının yapısına
çıkarlarına
konuların başında
hayvan·cııığının sorunlarının çözümlenememiş olması~ı, hayvancılfğın
Türkiye
eğilerek onların
bulunmakta ve
gelmektedir.
düştüğünü
biliyor ve bu tür istemiere TMMOB Ziraat Mühendisleri
Odası
olarak
kar~ı
çıkıyoruz.
Hayvancılığın geliştirilmesi
hizmet görme
olanağı
için
kurulması
yoktur. Bu bilimsel,
önerilen
yaşamsal
"Hayvancılık Bakanlığının"
ve ekonomik
gerçeği
bir kez daha
ülke
yararına
açıklamakta
yarar vardır. Bir tarımsal işletmede bitki ve hayvan yetiştiriciliği arasında doğal, ekonomik ve organik
bağlar vardır. Bunlar birbirini tamamlayan ve destekleyen, çalışmaları rasyonel kılan faaliyetlerdir. Işlet·
menin üretim ve değerlendirme yapısı ve pazar isteklerini de dikkate alarak ne kadar uygun bir şekilde
.kurulursa
işletmede
Ülkemiz
verimlilik o ölçüde artar.
tarımının
kendine özgü bir
niteliği
de
tarım işletmelerinin
%90'a
yakın kısmının
küçük
aile işletmesi tipinde olmasıdır. Buna bağlı olarak, hayvancılık bu işletmelerde tarımın diğer kollaroyla
iç-içe yürütülmektedir. Ancak, bugline dek yürütülen
hayvancılık politikası ihtisaslaşmış
ve üretim kapasi·
.., tesi büyük kapitalist hayvancılık işletmelerinin kurulup geliştidimesini öngörmüştür. Gerçek üretici kitle
olan küçük tarım (hayvancılık) işletmelerini ihmal eden ve hatta ortadan kaldırmayı amaçlıyan bu politi·
ka, ülke tarım yapısına ters bir yaklaşım getirdiği için hayvancılıktabeklenen ilerleme gerçekleşememiş·
tir. Hayvancılık Bakanlığı kurulması istemleri temelde bu yanlış politikaya hizmet eder, Temel sorun
"Hayvancılık Bakanlığı" kurulması
tanarak
yürürlüğü konması
sorunu
sorunudur.
değil,
yoksul üreticiler
yararına hayvancılık politikasının
sap·
Yukarıda da belirtildiği gibi tarım işletmelerinde bitkisel üretim ile hizmet gören örgütlerin ay·
rılarak parçalanması
yerine daha fazla bütünleştirilmeleri ve tek bir üst örgüt içerisinde uyumlu bir şekilde
ortaya koymaktadır. Tersine uygulamalar son yıllarda hızlanan kapitalistleşme
çalışmaları gerektiğini
-19-
sürecinin sonucu olarak ortaya çıkan ve yoksul üreticilerin sÖmürülmesine ve hayvansal ürünlerin fiyatlarını~ yapay bir biçi.mde artmasılıa neden olan "racı ve tefecilerin (cambaz; celep, a'f'~cı besici vb.) güçlenmeleri sonucu. verecektir. Ayrıca, son yıllarda giderek bozulan bitki hayvan ilişkilerinin nedeni bir "Hay.
vancılık Bakanlığı'nın kurulmamış olması değil, bu alanda bilerek ve isteyerek sürdürülmek istenen bozuk
düzendir. Bu nedenle yapılması gereken iş, bitkisel ve hayvansal üretimi toplumun gereksinimleri doğrul·
tusunda yeniden düzenieyecek bir tarımın bu ·iki üretim dalının daha fazla bütünleşmesini sağlayarak
yoksuı·ureticilerin sömürülmesini önleyecek toplumcu bir düzen için savaşını vermektedir. Bu düzende de
yoksul üreticilerin hayvancılık işletmesi yada bitkisel üretim işletmesi gibi yapay bir biçimde bölünmeleri-'.
ne yer yoktur. Aksine üreticilere hizmetleri en rasyonel ve ucuz biçimde götürecek, bitki-hayvan ilişkisin'ı
bilimsel olarak düzenieyecek tek bir üst örgüte yer vardır.
.
'
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, bu alanda üretici ve tüketiciyi sömüren aracıların kurumlaştı·
rtlmaları sonucu yaratacak ve yoksul üreticilerin bölünerek sömürülmelerini kolaylaştıracak bir tür bilim .
dışı istem ve girişimlerin gerçek üreticilerden gerekt:n cevabı alacağı inancınd~.dır. . .. .
Ayrıca bu konuyla ilgili olarak .odam.ızıı; ;apt;ğı ç~ğrıya cevap veren görÜŞ{~;; ıçeren i<ffiset ...
raporlar "Yıllık 78" içinde yer verilmiştir.
ÜYE ANKET FORMU
ÇALIŞMALARI
~------------~·
Çağımız, teknoloji ve toplumsal yaşam kriterleri yönünden her geçen gün hızla değişen bir görü-'
Bu genelierne içinde T.M.M.O.B. Ziraat Mühendisleri Odası yönetim kurulu çağdaş
üyeleri üzerindeki etkilerini ve Teknolojik değişimleri üyelerine ulaştırmayı bir ~örev bilmiş­
tir. Yukardaki amaçların ötesinde üyeleri ilei·iletişimin daha sağlıklı ve bilimsel temellere oturtutmasının
yarariarına inanan yönetimimiz Oda merkezine Bağlı bir dökümantasyon merkezi hazırlamayı ve bu yönüyle·mesleKtaşlarına yararlı olmayı amaçlamıştır. Böyle bir girişimin başlangıcını Ziraat Yüksek Mühen·
dislerinin bugünkü· durUmlarının .saptanması şeklinde düşünen Odamız, tüm meslektaşlarımızı içeren bir
anket yapmayı kararlaştırmış kıi olanaklarına rağmen oluşturduğu "Üye Anket Form"larını ülke çapında·
tüm meslektaşlarına dağıtımını büyük ölçüde başarmıştır.
nüm
kazanmaktadır..
değişimierin
Değerli
üyelerimizin bu konuda büyük bir ilgi göstererek geri gönderdikleri anket
formlarının
değ~rlendirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Bu girişimin daha büyük boyutlarla devam etmesinin
meslek ve meslek:taşlarımız açısından.. büyük yarailar sağlaYacağına inanmaktayıi.
·Bu çalışmalarla ilgili olarak yurt düzeyinde üyelerimize
burada bir kez daha sunmaktan yarar görüyoruz.
içeriğini
'
-20-
.
dağıtımını yaptığımız
Anket Formunun
j
'1
1
r
TMMOB
ZIRAAT MüHENDISLERI ODASI
Selanik caddesi. N o: 26/12
Tel: 17 30 38
Kızılay/ANKARA
OYE ANKET FORMU
ADI VE SOY ADI
ODA~ICIL NO
KURUM SIC IL NO
ÇALIŞTIGI KURUMUN AÇIK ADRESi
.... .........................................................................
-
-
·MEZUN OLDUGU FAKÜLTE VE YILI
BÖLÜMÜ ,
ÇALlŞMAKTA OLDUGU KONU
FAKÜLTE SONU ÖGRENiMI VE KONUSU
BILDIGiYABANCI DIL
YURT DIŞINDA KALDI GI ÜLKELER
KONUSU VE SÜRESI
MEDENI HALi
.............................................................................
EŞININ MESLEGI VE ÇALIŞTIGI KURULUŞ .......................................................................,... ..
KADRONUZ
.............................................................................
MAAŞ ALMAKTA OLDUGUNUZ KADRO
YAN ÖDEME KADROSU VE ÜNVANI
ŞU ANDA YÜRÜTTÜGÜNÜZ GÖREV
BILIRKiŞi OLDUGUNUZ YERLER
üYE AIDATI ÖDEMEDEKi SORUNUNUZ
ÖNERILERINIZ
LOJMANDA Ml OTURUYORSUNUZ?
........· .................................; ...................................
EViNIZ VARMI?
........................................................................... ..
KIRADAMl OTURUYORSUNUZ? KIRA MIKTARl ................................................................... .
YAPI KOOPERATlFlNE EGILiMiNIZ NEDIR? ..................................., ....................................... ~
.............................................................................
ÇALIŞTIGINIZ KURULUŞLA SORUNUN UZ
NEDIR
-
.
·············································································
······························-···············································
BAGLI OLDUGUNUZ BAKANLIKLA SORUNUNUZ
NEDIR?
..............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
ODADA KURULACAK KOMiSYONLARDA GÖREV.
ALABiLIR MISiNiZ-HANGi KONUYU TERCiH
EDERSINIZ. BELiRGIN BiR KONUDA SEMINER
.............................................................................
PANEL ÖNERINiZ NEDIR?.
...................................................!'"'''"'"''""''"""
..... ; ...................................................................... .
ODADAN NE GI.BI BIR ÇALIŞMA BEKLIYORSUNUZ?
DIGER DÜŞÜNCELERiNiZ
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
-21-
4. BEŞYILLIK KALKlNMA
PLANI ILE ILGILI
ÇALIŞMALAR
.
Bir ülkenin kalkınması için sanayi sekt?ründcn itici güç olarak yararlanılması gerekmekle beraber,
sanayı ve tarım Sektörlerinin hangisinin öncelik taşıdığı savından hareket etmek zamanı çoktan geçmiştir.
Artık her iki kesiminin karşılıklı ilişki içinde olması gerçeği, hatta tarımsalkalkınma olmadan sanayideki
kalkınmanın sınırlı kalacağı olgusu üzerinde önemle durmak gerekmektedir. Bu nedenle özellikle ülkemiz-
de tarımın, tarım sektörünün Qnemi, en azından sanayi ve diğer kesimler kadar büyüktür.
Ülkemiz için ülke gerçeklerinden kaynaklanan Kalkınma Planlarının önemine inanç duyan oda·
mız 4. Beş yıllık kalkınma planlarını hazırlanmasında esas teşkel etmesi amacıyla yukarıda belirlenen ana
görü~Jerin ışığı altında Gıda-Tarım ve Hayvanqlık Bakardığı ile T.M.M.O.B. 4. Beş yıllık kalkınma planı
komısyonlarına bu konUdaki görüşlerini· sunmuştur .. Bu görüşlcrimizi içeren rapor "Oda haberleri Kasım
1978'' sayısında sizlere sunulmuştur.
·
'
Odamızın
4.
Beş yıllık kalkınma
Planrkonusundaki
görüşleri şöyledir:
Türkiye faal nüfusunun %61 '2'nin uğraşısı olan toplam ihracaat gelirimizin o/o 62,6'sı ve toplamı ·
milli gelirimizin %22,2'siııi olUşturan tarım sektörü; ekono-mideki payı, barındırdığı nüfus ve ihracaat yö~
nündcn ekonomide önemli bir yer tutmaktadır. Ancak emperyalist kapitalist sistem içerisende tckelci
burjuvazinin dcsteğine sahip bulunan bey, ağa, şeyh, kapitalist çiftçi ve aracı koalisyonu 'nedeniyle tarım
sektörü bugün kır emekçilerinin alehine. işlemektedir.
8
Genelde üretim araçları mülkiyeti, özelde ise toprak·insan ·ilişkilerinin ortaya çıkardığı sorunlar,
özellikle son yıllarda kendisini iyice hissettirmiş ve kırsal kesimde gelişm~, bugün belirtilen hedefin bile
altında kalmıştır._Ülkemizde tarım işletmelerinin yapısı, tarımsal .girdi ve fıyatları
üretimi, destekleme
alımları ve taban_, fiatı tesbiti. uygulamaları, pazarlamadaki yetersizlik; tarıh'\Sal üreİfmde yCni teknolojinin
uygulanamayışı nedeniyle üretimin ekolojik faktörlere bağımlılığı (verim
düşüklüğü), amacından saptı·
rılmış kooperatifçilik, üretici ve tüketici açısından fıyatlar (son 5 yılda gıda maddelerindeki fıyat artışı
o/o45-50'dir). Ve nihayet Ortak Pazar ile ilişkiler tarım sektöründe Türkiye'nin ~ışa bağımlılığımpekiştir·
miştir.
Kırsal kesimdeki ilişkiler içerisinde, tarım proletaryası az topraklı ve topraksız yoksul köyJülcr,Uretim sürecinde büyük toprak sahipleri tarafından S.ömürülmektedir. Buna ek olarak, küçük üreticiler ve
orta köylüler de, pazar ilişkileri çerçevesinde tefeciler, toptancı tüccarlar ve tckelci sermaye tarafından
sömürülmektcdirler. Üreticiler ürünlerini değerlerinin altında fıya~larla satarak emeklerinin karşılığını
alamamakta, öte yanda tarım girdilerini (tarım aletlerini, gübre, ilaç) ve temel tüketim maddeleri değeri·
nin üzerinde tekel fiyatlarıyla ve çoğu zaman karaborsa fıyatıyla satın almak zorunda kalmaktadırlar.
Bu sömürü ve soygun mekanizması içerisind_e, aracıların büyük tüccarın ve köylüyü fahiş faiz
ilc borçlandıran tefecileri n, varlık nedenlerinin başında emekçi kesimlerin· pazarlama ve nakliye
olanaklarından yoksun bulunmaları tarımsal kredilerdeki korkunç eşitsizlikler ve kooperatifierin çoğun·
Jukla büyük mülk sahiplerinin ve aracıların etkinliği altında olmasından gelmektedir.
oranları
Tarım sektöründe istenilen düzeye ulaşılması, toprak ve su kaynaklarının etkin bir şekilde değer·
lendirilmesi, arazi kullanımının denetlenmesi, tarımsal üretimin planlanması vcrimliliğiiı, üretimin ve gelirin arttırılması ve gelirin emekçiler arasındaki dengeli olarak dağılması, ancak Türk emekçilerinin çıkarına
uygun gerçek bir Toprak Reformu Yasasının uygulanması ile gerçekleşebilir.
Toprak Reformu
Anayasa Mahkemesince iptal nedeniyle yürürlükten kalkan 1757 sayılı "Toprak ve Tarım Refor·
mu Yasası" yerine hazırlana;ak Bakanlar Kuruluna sunulan ve özünde 1757 sayılı yasadan daha geri
-22-
hükümler içeren "Toprak ve Tarım Reformu Yasa Tasarısı" yerine aşağıda belirttiğimiz 'ilkeleri içeren
demokratik bir "Toprak Reformu" y.1sasıuygulaınaya konulmalıdır.
Toprak Reformunda
anıaç;
feodal
ilişkileri
tasfiye etmek, büyük toprak
ağalarının
iktisadi ve
dolayısıyla siyasi Ctkinliğine son vermek olmalıdır. Toprak reformunun demokratik Yönünü belirleyen,
köylünün toprak
Bu
1.
2.
köleliğinden
doğrultuda
ve büyük toprak
bir toprak reformu
şu
s.ıliiplerinin ağır baskı
ve sömürüsünden
kurtarılmasıdır.
ilkeleri kapsamal ıdır:
Toprak reformuyla toprak, köyliiye bedelsiz dağıtılmalıdır. Yoksul köylüye toprağın bir
bedel karşılığı verilmesi, geçimini zorlukla sağlayan köylünün eski toprak sahibine rant
ödemeye devanı etmesi demektir. Esascn yoksul olan köylü, çoğu zaman bu bedeli kendi
ücretinden ödemek zorunda kalacak, o zaman geçimini sağlamak için tefcciye borçlanması
kaçınılmaz olacaktır. Bu ise onu; toprağının mülkiyetini, ya da tasarruf ~akkını tefeci sermayeye kaptırması için zorlayan bir etmen olacaktır.
Toprak dağıtınıında toprak alan köylüye, üretim araçlarını sağlamak için uzun vadeli ve faiz·
siz yardım yapılmalı, köylülıün, üretim sermayesi edilmek için tefeci scrmay'eye, faiz ödemesi
önlenmelidir.
3.
Toprak Reformu'nun devlete yük getiren bir unsur olarak ortaya çıkmasını önlemek amacı
ilc tarıma yönelik sabit yatırımların öncelikle reform un yanıldığı bölgelere kaydınlması gerekir.
4.
Tüm yurt düzeyi "Toprak Reformu Bölgesi" olarak ilan edilmelidir.
S.
Toprak Reformu uygulama bölgeleri aynı zamanda "Tarımsal Üretim Plarııa·ması'nın uygulama bölgeleri olarak ele alınmalıdır.
6.
Tapulama, yani arazi kadastrosuııun Ana'yasaııın özüne uygun, kamu ve toplum yararına bir
içeriğe kavuşturulması ve reform hedefleriyle ~ıyumlu bir toprak kadastrosuna dönüştürül­
mesinin sağlanması gerekmektedir.
7.
Tapulama sırasında zilliyetlik hiikünıleriyle toprak verilmesi kuralının kaldırılması yani, 766
sayılı Tapulama Yasasının 33. maddesinin ve eklentilerinin yürürlükten kaldırılması sağlan­
malıdır: Ya da, taptilama ile toprak dağıtımı aynı aşamada ele alınarak zilliyetlik kuralının
toprak reformu ilkelerine ve ölçütlerine uygun olarak kullanıl~ası yolu seçilmelidir.
8.
Kamulaştırrı:ıalarda izlenecek yol, bugünkü sınırlamalar içinde toplum yapısına en düşük
toplumsal maliyetic karşılanacak biçimde ve toprak dağıtılan köylüden bir rant ödemesine
yol açmayacak niteliktc belirlenmelidir.
Tarını
1.
Kesimine
Sorunlar
Tarımsal
Destekleme Politikasının küçük üreticinin emeğinin karşılığını verecek düzeYe getirilmesinin yanısıra tarımda kapitalistleşme olgusunu olumsuz yönde etkileyecek bazı önemli
fiyat dışı araçları da içermesi gerekir. Bu amaca uygun olarak da;
1.1. Üretim
1.2.
Ilişkin Diğer
araçlarının yaygınlaştırılmasını sağlayacak Toprak reformu,
Tarımın
hava
galanmalarını
koşullarına bağlılığını en az düzeye indirecek, verim ve
azaltacak uygun bir sulama politikası,
dolayısıyla
üretim dal-
1.3. Yine verimlilik dalgalanmalarını azaltacak ve tarımda prodüktivite ve maliyet sor~nlarını çözümleyecek teknoloji dü~cnini değiştirecek ve geliştirecek, ucuz girdi tedarik, ürCtim ve dağı­
tımını amaçlayan programlar,
1.4. Küçük üreticiyi himaye ede.n bir kredi
politikası,
1.5.
Tarımda
1.6.
Tarım
2.
Tarım ürünlerinde ekimden önce garanti fiyatları, hasattan önce destekleme fıyatları ilan
edilmelidir.
belirsizlik ve risk faktörlerinin etkilerini
azaltıcı "Tarım
Sigorta Kurumu",
üreticilerinin kooperatifler ve birlikte halinde örgütlenmeleri ve bu örgütlerin pazarlama tesiSleriyle donanımların sağlanması gibi temel unsurların hayata geçirilmesi gerekir.
-23-
3.
Gıda Tarım
ve Hayvanıdık Bakanlığı bünyesinde Tarımsal Dcsteklcm~ Politikası'nın yür~­
tülmcsinden sorumlu, destekleme politikasının amaç, araç ve uygulama alanlarını saptayacak fıyat yoluyla desteklenecek ürünleri seçecek ve fıyat düzeylerini sapıayacak ·d~stek
programları için gerekli araştırma ve etüdler yapılacak ve yaptıracak, fınansman -ve Pazarlama sorunlarıyla ilgilenecek, iç ve dış pazar haberlerini izleyecck, destek programiarına
bütünlük ve esneklik getirecek, yasa ile kurulmuş aktif bir örgüt kurulmalıdır.
4.
Tarımsal
krediler küçük ve orta .ürcticiyeyönlcndirilmeli,
aracı
ve
toptarıcı tüccarların
fonk·
sektörüne kredi sağlayan kurumlar yerindçn düzenlenecek
"Tarımsal Yatırım Bankası'' kurulmalı ve tarım kredileri kesinlikle projeye· dayandırılma- ·
siyonu.
kaldırılmalıdır. Tarım
lıdır.
S.
6.
Tarımsal girdi üretimi ve fıyatları kır emekçilerinin- yararına düzcnlcnmelidir. Girdi üretiminde öncelikle yurt içi hammadde kaynakları değerlendirilmeli tesislerin tam kapasite ve
çalışmalarını sağlayacak gerekli önlemler alınmalıdır.
Tarımsal girdi temini amacı ilc Yapılacak yatırımlar (traktör,· zirai 'alet ve' ekipman, gübre
ilac v.b.) kamu veya üretici kooperatifler tarafından gcrçekleştirilmcli ve desteklenmelidir.
7.
Tarımsal
arazilerin amaç dışı kullanılmasını önleyici yasal önlemler acilen alınmalıdır.
8.
Tarımsal ürünlerin ihraç maksadı ile standardizasyonu, kalite kontrolü, zirai karantina hizmetleri ve ihraç müsaadeleri birleştirilerek tek elden Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlı­
ğınca yürütülmes~ için gerekli yasal önlemler alınmalıdır.
9.
Sanayi ilc tarım sektörleri arasında gelir
yasa düzenleme'lere süratle gidilmelidir.
1 O.
Bütün mcr'alar, orman alanları ve su kaynaklarında (balıkçılık dahil) kamu denetimi arttı·
rılmalı, toplumsal denetim altında kullanılmalıdır.
11.
Tarım işletmesi
12.
Türkiye hayvancılığında özellikle danıızlık yönünden dışa bağımlılığı süratle ortadan kal·
racak hayvancılık politikası beninıserımcli ve bu alanda sürdüdilen kaynak savurganlığına
son verilmelidir.
13.
Ulusal
dağılınıının
uyumlu
şekilde gelişmesi
için gerekli
bitkisel ve hayvansal üretim olarak bir bütü~dür. Amaç b~ bütünlüğü boz·
ma dan hayvansal üretimi artırmak olmalıdır.
Tarım Politikası
Şurası kurulmalı
yeniden saptanmalı ve disipline edilmelidir. bu amaçla bir
ve üretim planlaması uygulanmasına süratle geçilmelidir.
Tarım
14.
Kayncİk birikiminin tarım sektörü ile diğer sektörler arasındaki sömürü mekanizması kırı­
larak tarım sektörü elinde kalması ve devletçe desteklenen üretici kuruluşlar yolu ilc tarıma
day<İiı sanayiye yönlendirilmesi ve. bunun için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
15.
Ekonomik önemi olan bazı su ürünlerinde taban fıyat uygulamasına geçilmeli ve üreticiler
kooperatifler bünyesinde örgütlenerek gerekli destek sağlamalıdır.
ÇEVRESORUNLARiYE
TARIM TOPRAKLARININ KORUNMASI
IÇIN Y APlLAN ÇALIŞMALAR
Bir ülkenin sağlıklı gelişmesini sağlayan unsurlardan b iriside o ülkenin "Doğal ve kültürel kaynak"larının korunup geliştirilmesidir. Aşırı kentleşme ve Sanayiye yer seçiminde kullanılan yanlış kriter·
lerin neden olduğu sorunlar büyük ölçüde tarım kesimi ve kır emekçilerini içinden çıkılamaz boyutlarda
büyük bir
boşluğa
itmektedir.
T.M.M.O.B. Ziraat Mühendisleri Odası''Arazi kullanım planla:.ması'' ''Tarımsal Üretim Planlaması''
ve bunlara koşut olarak "Tarımsal alanların korunması ve geliştirilmesi" olgularını tarımsal sorunların
önemli bir bölümünün çözümünde bir itici güç olarak harekete geçirmeyi am~çlamıştır.
Bu konularla ilgili olarak Odamız ile bir meslek kuruluşumuz olan Peyzaj Mimarisi Derneği
Tarım Topraklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik görüş ve önerilerinin saptanması amacıyla
yaptıkları çalışmalar sonucu oluşturdukları "Tarımsal Sit" kavramının ülkemizde geçerlilik kazanması
için girişimde bulunmayı kararlaştırmışlardır. Oda haberlerinin Aralık 1978 sayısında bu konuyla ilgili
geniş bilgi sayın üyelerimize sunulmuştur.
-24-
ı
r
1
Ülkemiz tarımına ve Tarım Topraklarının korunmasına büyük yararlar sağlayacak böyle bir
bir kez daha sunmakta yarar duyuyoruz.
girişimi üyclcrinıize
-
TARIM TOPRAKLARIZIMI KORUY ALIM ...
DÜNYAMIZDA 1 CM KALINLIKTAKI TOPRAKTABAKASI EN AZ 1000 YILDA OLUŞUR.
OYSA, ÜLKEMIZDE.
•
BILINÇSIZ PLANLAMALAR,
•
HATALl ALAN KULLANlMLARI,
•
VAROLAN YASALARlN YETERSiZLiGi VE
•
DEVLET SIVASASININ iLGISiZLIGi
DOGANIN EN KUTSAL ARMAGANLARINDAN BiRI, OLAN BU ÜRETKEN YAŞAM ORTAMI
TARIM TOPRAKLARININ BIR ANDA YOK EDiLMESiNE 'NEDEN OLMAKTADlR.
NE ISTiYORUZ?
1' ll VE lll. SINIF TARIM TOPRAKLARIMIZIN KESINLIKLE KORUNMALARI: GELIŞTIRILME­
LERI
VE
GELECEK KUŞAKLARlN DA YARARLANMALARINI SAGLAMAK IÇiN
GENIŞ KAPSAMLI BiR "TARIM TOPRAKLARINI KORUMA VE TARIMSAL SIT YASASI"
GEREKLI VE ZORUNLUDUR.
•
ZIRAAT Y. MÜHENDiSLERiNE UGRAŞ içiNÇAGRIDABULUNUYOR,
•
GIDA-TARIM VE HAVVANCILIK BAKANLIGINI UYARlYOR,
e
MECLISLERDEKI MESLEKTAŞ PARLAMENTERLERiMIZiN iVEDiLIKLE EYLEME GEÇMESINI
IsTIYORUZ.
ZIRAAT MÜHENDISLERI ODASI
A.ü. ZIRAAT FAKüLTESI PEYZAJ
MIMARISI BÖLÜMÜ
PEYZAJ MIMARISI DERNEGI
1BÖLGE TOPLANTlLARI 1
Oda-Üye ilişkilerini yoğunlaştırmak, üyelerimizin ve bağlı oldukları organların sorunlarını
yerinde öğrenmek, bu sorunları ilgili kuruluşlara ve kamu oyuna yansıtmak amaçoyla görev aldığı yıl
içerisinde yönetim kurulumuz Bölge Toplantıları yapmaya ve bu toplantılarda oluşan görüş ve alınan· ka·
.rarları ilgili
kurumlara ve kamuoyuna yansıtmaya karar
vermiştir.
Oda Yönetim Kurulunun aldığı bu karar çerçevesinde gerçekleştirdiği" 1978 Yılı Bölge toplan·
tıları "Programı Oda Haberlerinin Eylül1978 sayısında sayın üyelerimize duyurulmuştur.
Bu program çerçevesinde
-25-
1978
Diyarbakır
GÜNEYDOGU ANADOLU BÖLGE TOPLANTISI
1978
Van
DOGU ANADOLU BÖLGE TOPLANTISI
1978
Trabzon
DOGU KARADENIZ BÖLGE TOPLANTISI
1978
Samsun
BATI KARADENIZ BÖLGE TOPLANTISI
4-)
Istanbul
5-)
4 Kasım 1978
MARMARA-TRAKYA BÖLGE TOPLANTISI
lzmir
6-)
16 Kasını 1978
BATI ANADOLU BÖLGE TOPLANTISI
7-)
11 Aralık 1978
Adana
GÜNEY ANADOLU BÖLGE TOPLANTISI
gerçekleştirilmiştir. Bütün Bölge toplantılarında çağrılı illerin katılma oranı çok yüksek olmuş, Oda-Üye
ilişkileri açısından yararlı sonuçlar alınmıştır.
1-)
2-)
3-)
Bölge
7 Ekim
9 Ekim
14 Ekim
15 Ekim
toplantıları
sayılarında sayın
ile ilgili görüşleri içeren hususlar "Oda Haberleri" nin Ekim
üyclerimize duyuru!muştur.
Kasım
ve
Aralık
1978
Bölge Toplantıları ile ilgili açış konuşmalarında TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı
Dr. Ali KARABULUT çeşitli konulara ilişkin oda görüşlerini şu şekilde belirlemiştir. {özet olarak)
1)
GÜNEYDOGU ANADOLU BÖLGE
TOPLANTISI
"FAŞIST IDEOLOJININ YANDAŞLARlNCA IŞGAL EDILMIŞ BIR KURUMDAN HALKIN YARARlNA DEMOKRATIK BIR TOPRAK REFORM YASA TASARISININ ÇlKMASlNI BEKLEMEK:
HAYALDIR' TOPRAK VE TARIM REFORMU ÖRGÜTÜ HALEN BÖLGE KONUK EVLERINDE
ADAM ÖLDÜRENLER FAŞIST ÖRGÜTLERE KAYIT OLMADIGI iÇiN KENDI UZMANLARINI
SOKAKTA DÖVDÜRENLER, DEVLET MAAŞI ILE FAŞiST PROPAGANDA YAPTlKLARI IÇIN
HAKLARINDA SORUŞTURMA AÇ ILANLAR, ANKARA'DA DEVLETiN ARAÇLARINI KULLANARAK GECE YARILARI OKUL KURŞUNLAY ANLAR, DiGER BAKANLIK VE KURULUŞLARDAN
ÇEŞITLI YOLSUZLUKLAR NEDENI iLE UZAKLAŞTIRILAN VE BU ÖRGÜT TARAFINDAN
ALINARAK ESKI AllŞKANLlKLARlNI SÜRDÜRENLER TARAFINDAN HALEN IŞGALE DEVAM
EDILMEKTEDIR."
2)
DOGU ANADOLU BÖLGE
TOPLANTISI
"ÜLKEMIZ HAYVANSAL ÜRETiMINI SADECE HASTALIK VE ZARARllLARDAN DOLAYI YILDA
EN AZ 15-20 MILYAR LIRAYI BULAN MADDI KAYlPLARA UGRADIGI BUGÜNE KADAR YAPILAN TÜM ISTATiSTIKLERLE SAPTANMIŞ BULUNMAKTADlR' BUNA RAGMEN VETERINER
HEKIMLERiN BU KAYIPLARI GIDERECEK BiÇiMDE KENDi IHTISAS ALANLARINA GiREN
SAGLIK HiZMETLERiNi YÜRÜTME ÇABALARINI YOGUNLAŞTIRMAK YERINE DOGRUDAN
ZIRAAT MÜHENDISLIGiNi iLGiLENDiREN KONULARIN iÇERiSiNE GiRMIŞ OLMASI ÜLKEMIZ
ADlNA ÜZÜNTÜ VERiCi BiR OLAYDlR."
3)
DOGU KARADENiZ BÖLGE
TOPLANTISI
"MEVCUT SOSYO-EKONOMIK YAPININ OLUŞTURDUGU SÖMÜRÜ DÜZENiNIN DOGAL BIR SONUCU OLARAK GEREK KARADENIZ GEREKSE DIGER BÖLGELERiMiZDEKI SU ÜRÜNLERIMIZDEN HALKIMIZIN ETKiN BIR BiÇIMDE YARARLANDIGI SÖYLENEMEZ' ÜÇ TARAFI DENIZLERLE ÇEVRILI ÜLKEMIZDE; SU ÜRÜNLERINiN HALKIN ALIM GÜCÜNÜN ÇOK ÜSTÜNDE
FIYATLARLA SATILIRKEN EMEGiNI HER TÜRLÜ TEHLiKEYE KARŞI DENIZIN DERIN MAVlsiNE BIRAKAN BALlKÇlLARlN DA YETERLI GELiRi ELDE EDEMEMELERI VE DENIZ EMEK. ÇILERlNlN YAŞADIGI SÖMÜRÜ: BU KAYNAKLARlN EGEMEN GÜÇLERIN YARARINA KULLANILDIGININ ACI BIR GöSTERGESiDIR.
4)
BATI KARADENIZ BÖLGE
TOPLANTISI
"TARIMIMIZDAKI SORUNLARlN TEMELDE MEVCUT ÇARPIK SOSYO-EKONOMIK
YAPININ SAGLIKSIZ ÜRÜNLERi OLDUGU KADAR TARIMIN ÜLKEMIZIN GEREKSINIMINI
KARŞilAYACAK VE HALKIN YARARINA DÜZENLENECEK BiÇIMDE HEDEF PLANLAMA-:
SININ YAPILMAMASlNDAN KAYNAKLANMAKTADlR."
-26-
5)
MARMARA TRAKYA BÖLGE
TOPLANTISI
"HAZlRLANMASI SIRASINDA ÖZENLE HAL,KTANVE DEMOKRATiK KITLE ÖRGÜTLERINDEN SAKLANAN YENI TOPRAK REFORMU TASARlSI TÜMÜ iLE KIR EMEKÇILERININ
ZARARINA HÜKÜMLER GETiRMEKTE VE BiR REFORM TASARlSI OLMAKTAN ÖTE TARiMDA
KAPITALISTLEŞMEYi HAZIRLANDIRACA.K YASAL. DÜZENLEMEYI AMAÇLAMAKTADlR"
"TASARI 27, 17, 41 ve DiGER BAZI ÖNEMLi MADDELERiYLE GETIRDIGI.HüKÜMLER
AÇlSlNDAN 1757 SAYILI TOPRAK VE TARIM REFORMA YASASININ DA GERISINE DÜŞMÜŞ­
TÜR."
!<OCAELI YARlMADASI, TRAKYA VE MARMARA'NIN KlYI KESiMLERI: AKDENIZ VE
EGE'NIN VERIMLI, BIRiM ALANA EN YÜKSEK VERiMi SAGLAYABiLEN OVALARININ GIDEREK SANAYI VE DiGER SEKTÖRLER TARAFINDAN IŞGAL EDiLDiGiNE TANlK OLMAKTAY IZ.
TARIMSAL ÜRETiM; ORTA, DOGU VE GÜNEYDOGU ANADOLU BÖLGELERINE ITILMEKTE VE
BÖYLECE DÜŞÜK VERiM POTANSIYELiNE SAHiP ÇEVRELERE SIKIŞTIRILMAKTADIR. YILDA
IKi, ÜÇ VE HATTA DÖRT DEFA ÜRÜN ALlNABlLEN DEGERLI OVALAR BETON BiNALARA
DÖNÜŞMEKTE SU ÜRÜNLERI VE TARIMSAL üRETiM GÜCÜ TEHLiKEYE DÜŞMEKTEDIR."
6)
BATI ANADOLU BÖLGE
TOPLANTISI
"ÖZELLIKLE 1970'DEN iTiBAREN ORTAYA ÇlKAN ÇOK ÖNEMLi KONULARDAN BIRISININ DE GIDEREK ARTAN BiR HIZLA ENDÜSTRi-TICARET -TURIZM VE KENTSEL YERLEŞIMIN YÜKSEK VERiMLi TARIM ARAZiLERiNi IŞGAL ETMESIDiR. BUGÜNE KADAR
172.000 HEKTAR IYi NITELIKLi TARIM ARAZiSiNIN SADECE YERLEŞME ALANLARINA VERiLMiŞ OLMASI, TARIMIMIZIN GELECEGi VE HALKIMIZIN BESLENMESi AÇlSlNDAN SON
DERECE ENDiŞE VERiCIDiR' ÜLKEMiliN PLANLI ARAZi KULLANIMINA YÖN VERECEK
YASALARlN ÇlKARTlLMASlNDA VE GIDA-TARIM VE HAYVANClLlK BAKANLIGI VE KÖYIŞLERI VE KOOPERATiFLER BAKANLIGI GiBi KAMU KURULUŞLARIMIZIN DEGERLI TOPRAKLARlMlZA SAHiP ÇIKMASI VE TARIMSAL ALANLARIMIZIN KORUNMASI KESIN BIR ZORUNLULUKTUR."
"TARIMSAL SORUNLARIMIZIN BUGÜNE KADAR ÇÖZÜMLENEMEMiŞ OLMASININ
NEDENLERiNDEN BiRiSi D.E TARIMA HiZMET GÖTÜREN VE YÖN VEREN ZiRAAT YÜKSEK
MÜHENDiSLERiNiN YETKi VE SORUMLULUKLARINI BELiRLEYEN YASANIN ÇlKMAMlŞ
OLMASIDI'R."
7)
GÜNEY ANADOLU BÖLGE
TOPLANTISI
"AZ GELiŞMiŞ ÜLKELERiN KALKlNMASlNDA ENDÜSTRiNiN öNEMi iNKAR EDiLEMEZ' ANCAK ÇUKUROVA GiBI ÇOK YÜKSEK TARIMSAL POTANSiYELE SAHiP BiR BÖLGENIN
SALT EKONOMIK BÜYÜME AMACI iLE ENDÜSTRiYE YÖN EL TiLDiGi YA DA FEDA EDILMEKTE
OLDUGU GÖZLENMEKTEDIR' ÇUKUROVA'DA TARIMA ELVERiŞLI TOPRAK POTANSlYALI
1.800.0'oo HEKTAR OLUP BUNUN %67.6' SI (797.000 HEKTAR) OVA VE EŞIK ALANLARI OLUŞ­
TURMAKTADlR' YAKIN BiR GELECEKTE ÇUKUROVA'NIN KIRSAL NiTELIGiNDEN ENDÜSTRIYEL NiTELIGE. DÖNÜŞÜMÜ BiR ÇOK SORUNLARI DA BERABERiNDE GETIRECEKTIR'
ENDÜSTRiYEL GELIŞiMiN VE HER TÜRLÜ YENi YERLEŞMELERiN, iNSAN-DOGA ARASINDAKl BIYOLOJiK DENGEYI BOZMAYACAK DÜZENDE OLMASI SAGLANMALI VE ÇUKUROVANIN BEREKETLi TOPRAKLARI ENDÜSTRi DEViNE TERKEDiLMEMELiDIR.
1
1. ULUSAL GüBRE KONGRESI
ı
Türkiyenin gübre gereksinimi ve sorunları konusunda mevcut durumu saptamak, çözüm yollarını araştırmak ama~ıyla TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Devlet Bakanı Sayın Ahmet ŞENER, Gıda·
Tarım ve Hayvancılık Bakanı sayın. Mehmet YÜCELER, Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı sayın Ali
TOPUZ, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Orhan ALP'in koordinatörlüğiinde" 1. Ulusal Gübre Kongresi'·
ni düzenlemiştir. 25-29 Eylül 19'18 tarihleri arasında A.Ü. Ziraat Fakültesi Radyofizyoloji ve Toprak
-27-
1l
verimliliği
kürsüsünde gerçekleştirilen kongre'de TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası adına Dr. Ali KARABULUT gübre sorununa ilişkin Oda göriişlcrini şöyle özetlemiştir.
"GüBRE O RETIMINE ILIŞKIN
SORUNLARlN ÇöZOMUNON TEMEL
KOŞULU, GO BRE SANA YilNIN
HAMMADDESI VE TEKNOLOJISIILE
DI.ŞA BAOIMLILIKTAN KURTARILARAK
TOMO ILE DEVLETLEŞTIRILMESIDIR"
Ülkemfz tarımsal alanlarının marjinal sınırına ulaşmış olması nedeniyle halkın beslenme gereksi·
nimini karşılamak ve sanayileşmeye kaynak yaratabilmek için tek seçenek olan birim alandan elde edilen
verimi artırmada, en etkili tarımsal girdilerden gübre ve gübre kullanımının geniş bir platformda tartışı­
larak irdelenmesine olanak sağlayacak 1. ULUSAL GÜBRE KONGRESINi, TMMOB ZiRAAT MÜHENDISLERI ODASI, konu ile ilgili kuruluşlarm katılımı ile gerçekleştirmiş bulunmaktadır.
1. Ulusal Gübre Kongresi, gübre ile ilgili
sorunların
bilimsel düzeyde
tartışılıp
irdelenmesinin
yanı·
sıra bu konuda kamuoyu oluşturulması açısından da önem kazanmaktadır. Bu nedenle ·gübrenin, salt
üretim, tüketim ve kullanımı ile ilgili bilimsel ve teknolojik sorunların ötesinde, bu alanda ülkemizin ÖZ·
lencn düzeye ulaşamamış olmasının ekonomik ve toplumsal ~edenlerinin de bu kongrede tartışılması
gerekmektedir. Bunun yanısıra, diğer tarımsal sorunlarda olduğu gibi, gübre sorunu da, tarımsal yapı,
ekonıonik ve toplumsal koşullardan soyutlanarak ele alınacak olursa, konunun doğru çöziimlemelerine
ulaşmak mümkün olmayacaktır.
Genel olarak, gübre konusuna ilişkin sorunları başlıca 4 ana başlık altında toplanması gerekli
görülmektcdir 1) Tarımsal yapıdan kaynaklanan sorunlar, 2} Gübre üretiminde karşılaşılan sorunlar,
3) Dağıtırnda karşılaşılan sorunlar, 4) Giibre kullanımı ile ilgili .sorunlar.
Türkiye tarımının yapısı il)celcndiğinde, işletmelerin büyük bir bölümiinün optimum işletme bil·
çok altında olduğu görüliir. Nitekim, işletmelerin yaklaşık %97'si 200 dekardan kiiçük arazi
varlığına sahiptir. Bu işletmeler, toplam tarım Jrazisiııin yaklaşık %75'ini işletmektedirler. Öte yandan,
işletmelerin % 3 gibi çok kliçük bir böliinıünü, oluşturan kesim ise toplam arazinin yaklaşık %25'ini
işlemektedir. Bilindiği gibi, tarım tekniğinin işletmeler düzeyinde etkin bir bfçimde uygulanabilmesi,
büyiik ölçiide, optimum işletme biiyüklUk lerini. gerekli. kılmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, yukarıdaki
sayısal veriler, mevcut arazi dağılımı nedeniyle, işletmeler düzeyinde tarım teJs.niklerinin ve dolayısıyla,
girdi kullanımının etkin ve ekonomik biçimde uygulanamayacağı gerçeğini ortaya koymaktadır.
yiikleri~in
Yukandaki verilerden anlaşılacağı gibi, gübre kullanımından beklenen teknik ekonomik ve top·
lumsal faydaların sağlanmasının temel koşulu, demokratik halk kooperatifçiliği ile bütünlcştirilmiş, çağ
dışı üretim ilişkilerini ort<~ dan kaldırmaya ytinelik etkin bir Toprak reformunun öncelikle uygulamaya
konulmasıdır.
Tarımsal yapı
yadsınmaz
ile ilgili
sorunların yanısıra,
glibrc iiretiminde de önemli
sorunların bulunduğu
bir gerçektir.
Gübre üretimine ilişkin sorunların çözümünün temel koşulu gübre sanayiinin, hammaddesi ve
teknolojisi ile dışa bağımlılıktan kurtarılnıasıdır. Bunun için de yurdumuzda bulunan hammadde kaynak·
ları kullanılır duruma getirilmeli, ve üretim teknolojileri de buna göre saptanmalıdır. Dışa bağımlı ham·
maddelerin kullanımını öngören teknolojiler tasfiye edilmeli, üretim tesislerinin tam kapasite ile çalışması
sağlanmalı ve gübre sanayii kamulaştırılarak yeni örgütsel düzenlemelere gidilmelidir.
Bilindiği gibi, ülke düzeyinde gübre dağıtımı gerçekçi ve etkin biçimde yapılamam;iktadır. Bölge·
sel koşullara uygun cins ve yeterli miktarda gübre dağıtımı gerekli zamanda yapılamamakta bu durum
ise ulaştırma, depolama ve satış konusunda sorunlar yaratmaktadır.
Tedarik, ulaştırma ve depolama, bir bütün halinde ele alını:nalı ve belli bir plan ve program dahi·
linde yiirütiilmelidir.
Üretici va dağıtıcı kuruluşlar arasında iyi bir koordinasyon sağlanmalıdır.
Krcdilerne ve satışlar konusunda, küçük üretici yararına önlemler alınmalıdır.
Giibrenin, karaborsacı tüccar ve sanayici eline geçmcmesi için devlet ve üretici kooperatiflerinin
etkinlikleri
artırılmalıdır.
-28-
1
i
Tarımsal yapıdan
kaynaklanan sorunl~r ve üretimle ilgili sorunların yanısıra gübre kullanımında
da çeşitli ve önemli sorunlarla karşılaşılmaktadır. BUnlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir.
Özellikle fiyatlar konusunda, objektif ve bilimsel esaslara uyulmamakta, bu alanda politik karar-..
lar önde gelmektedir.
·
Türk çiftçisinin büyük bir bölününün.
kuruluşlarının işlevlerini
kullanımı
gübre
eğitim
ve kültür düzeyinin çok
yeterli ölçüde yerine getirememeleri,
konusunda da beklenen
sonuçların
diğer tarımsal
düşük olması
konularda
ve ·yayım
olduğu
gibi,
elde edilmesini engellemektedir.
Görüldüğü gibi gubre sorunu, üretim, dağıtım ve kullanımı açısından gerçekten büyük boyutlara
ulaşmış bulunmaktadır.
T .M.M.O.B. Ziraat Mühendisleri Odası olarak, sorunun çözümün temel koşulunun
mevcut sosyo-ekonomik
[
ile
olanaklı olduğuna inanmaktayız.'·
Ulusal Gübre Kongresi ile ilgili olarak "oda Haberleri" Eylüi/Ekim/1978 sayılarında üyelerinıiz.:
1.
geniŞ
yapının halkın yararına değiştirilmesi
şekilde bilgilendirilmişlerdir.
bir
TRAKTÖR SORUNU
·ı
Tarımın karşılaştığı en öneın'i s.orunlardan.birisi de traktör üzerinde egemen çevrelerin bugüne
değin sergiledikleri karaborsa oyunlarıdır.
Traktör sorunu dışalımdaki gümrük vergisi oranlarının değiştirilmesi yoluylada çözümlenemez.'
Bu sorunun temel ve köklü çözümü mevcut traktör sanayiinin devletleştirilmesi ve traktör gereksiniminr
yerli üretimle karşılanmas_ıdır.
Bu görüşün ışığı altında traktör sorununun yeniden güncel konu haline geldiği günlerde \MMOB, .•, ,.
Ziraat Mühendisleri Odası "Traktör sorunu"na aşağıdaki basın bildirisiyle kamu oyuna ve Oda haberleri
Eylül 1978 sayısıyla Sayın üyelerine bir kez daha sundu.
Türkiye
tarımının sorunları
dile getirilirken hemen her yerde, Türkiye ekonomisinin
tarıma dayalı
olduğu ve bu nedenle Türkiye'nin bir tar;m ülkesi olduğu gerçeği, haklı olarak.vurgulanmaktadır. Ancak,
buna karşın tarımın ana sorlınlarıiıın çöziimle.iimesi aşamasında, belirtilen doğrultuda sorunları temeldeiı
çözücü önlemlerin alınınasında gereken et~inlik görülmemektedir.
Çöziimü gereken önemli sorÜnlardan biri de traktör .sOrunudur. Buna karşın uzun yıllar boyu.
konuya gereken önemin verilmemiş olması sonucu, traktör soiunu iç ve dış sCrmaye çevreleri için tatlı
kar aracı olmaktan öteye gitmemiş, traktör imalatı adı ·altında" montaj talimatnamesine bağlı oı'arak çok
sayıda montaj tesisi kurulmuş ve gerek bu yolla gerekse dışalım yoluyla çok sayıda marka (32çeşit) ve
modelde {89çeşit) traktör yurda sokulmuş bulunmaktadır. Ancak, bu traktörler için gerekli yedek parça··
ların
bakım
ve
hizmetlerinin
sağlaOarlıaması
sonucu, çiftçi belli bir süre· sonunda traktörünü hurdaya
çıkartmak zorunda kalmaktadır.
Durum böyle iken,
ganlık
adet/yıllık
54.000
güdümündeki
dışa bağımlı
çeşitli
geçmiş
·
iktidarl_ar döneminde,
kalkınma
üretim kapasitesine ek olarak, 216.500
firmalara
yatırım
izni
hamleleri
adet/yıl
verilmiş bulunmaktadır.
adı altında
kapasitede
yürütülen savur·
yabancı firmaların
Burada oynanan oyun
açık
olarak,
sermayenin gerçek anlamda yerli tercihidir.
Geçmiş yıllarda kamyonun normal yollarla 300.000.TL.na, karaborsada 700.000.TL.na satılması
ve traktör gümrük vergisinin %1'e düşürülerek lOO.OOO.TL. civarında tutulması, traktörün önemli ölçüde·
sanayi ve
inşaat
sektörlerinde bir ulaşım-ve taşıma aracı olarak tarım dışı amaçlarla kullanılmasına neden
Entansif tarımın en önemli girdilerinden olan ve tarımda verimliliği ve karlılığı arttırmadan_en
etkenlerden traktörün yetiştiriciye daha ucuza sağlanması amacıyla, gümrük vergisinin % 1'e
olmuştur.
önemli
düşürülmesinin
temelinde hakim sınıfların kurduğu çarpık kapitalist düzen yatmaktadır.
-29-
l
ı
!
'
Traktör gümrük vergisinin% l'c düşürülmesinin doğurdugu bu sakıncaları ortadan kaldırma varsayımı ile DPT'nin traktör gümrük vergi oranını %28.5'c çıkarma girişimi ve hazırlakları l:lakim sınıfların
Türk çiftçisi üzerindeki süınürüsünü arttırmaktan başka bir soruç vermeyecektir. Çünkü %28.S'Iik bir
gümrUk oranı traktör fıyatlarında anormal artışlara neden olarak ve traktörün yctiştiriciye maliyetinin
400.000-500.000 TL'na çıkmasına neden olacağı gibi hakim sınıfiann piyasada karaborsa yaralmalarına
da olanak tanımış olacaktır.
,.
GörüldiiğU
.,...
gibi, mevcut düzen çerçevesi içerisinde
alınacak
her tiirlü, önlem temelde düzenin
sürdürülmesinden yana olan hakim sınıfların yararına çalışmaktan başka bir ~onuç vermeyecektir. Türk
tarımının tüm sorunlarında olduğu gibi, traktör sorununda da t'cmel çözüm, kır emekçilerinden yana düzen değişikliği ve onların ekonomik iktidarının kurulmasıyla sağlanacaktır. Traktörün Türk tarımının soru·
nu haline gelmesinin tenıci nedenlerinden biri bu alanda yoğun iç ve dış sömürüyü sağlayan dışa bağımi i
montaj sanayii tcrcihidir. Bunun yanı sıra traktör imalatında aşırı kar ve SÖf!lÜrüyü temel alan özel sektörün tercih edilmesi de_bugiinkü açmaza neden olmuştur.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası olarak traktör sorununun çözümü için,
önlemlerin kısa siiredc uygulanmaya konulmasının zorunluluğuna inanmaktayız.
1. Mevcut traktör sanayii zaman geçirmeden
aşağıda sıralanan
devlctleştirilmclidir.
2. Traktör üretiminde gerek teknik bilgi deneyimi ve gerek-sc üretim araçları kapasitesi yönünden
en yeterli birikime sahip olan Gıda~Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Türkiye Zirai· Donatım Kurumu
aracılığı ile devletin ve demokratik halk kooperatifleri nin· söz sahibi olmasına yönelik .önlem ve yatırımlar
vakit geçirilmeden gcrçeklcştirilmclidir.
Bu sağlanana kadar dışaJ.ım ve dağıtım ın yine devlet tarafından üretici örgütleri olan demokratik
halk kooperatifleri kanalıyla gerçekleştirill'lclidir.
TORKIYE
3. GENEL ENERJI KONGRESi
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası bu yılda Dünya Enerji Konferansı Türk Milli Komitesi yöne·
tim kurulu üyeliğine seçilmiştir. Dünya Enerji Konferansı Milli Komitesi yönetim kurulu'nda meslek
örgütü olarak TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasından başka Elektirik Mühendisleri Odası bulunmaktadır.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasını Dünya Enerji
ku(ulunda Dr. Mustafa özcan OLTANI R temsil etmektedir.
Konferansı
Türk Milli Komitesi yönetim
Dünya Enerji Konferansı Türk Milli Koinitesi bu yıl 10 yıllık bir aradan sonra "Türkiye 3. Genel
Enerji Kongrcsi"ni 20-23 Kasım 1978 tarihlerinde Ankara'da Gerçekleştirdi. Enerji Sorununun her geçen
gün gittikçe .büyüyen boyutlara ulaştığı bir dönemde ülkemizde enerji sorununun tüm olarak ele alınıp
inccl~nmesi, çöziimlerin önerilmesi amaçıyla yapılan Kongrenin Organizasyon Grubunda'da Ziraat Mühcndislcri Odası düzen:oyici kuruluş olarak yer almıştır.
AGAÇ
BAYRAMI
Özellikle son yıllarda başta Ankara olmak üzere, aşırı kentleşmeyle karşı karşıya kalan pekçok
büyük kentimizi tehtit eden sorunların başında hava kirliliği gelmektedir. Özellikle Ankara'da insan sağ·
lığını tehtit eden, kirlenme. başta devlet olmak üzere pekçok kişi yada kuruluşun çözüm aradığı bir so·
run haline gelmiştir.
çevresindeki tarımsal alanların (bağların, bahçelerin, scbzeliklerin, v.b.) kentlcşme
sonunda yokolması sorunun büyümesinde en büyük etken olarak gösterilmektedir. Bu noktadan hareket
eden ANKARA BELEDIYESI kent çevresinde bir yeşil kuşak oluşturmak için her yıl geleneksel bir
AGAÇ BAYRAMI yapmayı kararlaştırmıştır.
Ankara
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasının düzenleyici kuruluş olarak katıldığı bu seneki Ağaç bay.
ramı 26.11.1978 günü Hacettepe sırtiarına ağaç dikimi ilc başlamıştır. Önümüzdeki dönemlerde bu tür ça·
lışmaların dahada geliştirilmesinin yararlı olacağı kanısındayız.
-30-
TORKIYE
3. SüTÇÜLOK KONGRESi
.
A.Ü. Ziraat Fakültesi Dckanlığı, Ti.irkiyc Slit Endiistrisi Kurumu, Türkiye Ticaret Odaları, Sa~ayi
Odaları ve Bors.ılar Birliği ve TMMOB Ziraat Mlihcndisleri Odası tarafından düzenlenen TÜRKIYE 3.
SÜT ÇÜ LÜK KONGRESi 7-8 Aralık 1978 tarihlerinde Ankara'da Gıda-Tarını ve Hayvancılık Bakanlığı
konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.
Tarım
Sektörünün önemli bir kesimini oluşturan slitçlilüğümüzün içinde bulunduğu sorunları
değişik yönleriyle tartışmak daha ileriye götürülmesi'için çıkış yolları aramak ve bu alanda çalışan kuruluşlara ışık tutabiirnek amacıyla düzenlenen kongrenin yanısıra kamu ve özel sektör kuruluşlarının katıl·.
dığı bir scrgidc düzenlenmiştir.
Ayrıca
radyo
açık
Kurulu
Oda başkanı
Dr. Ali KARABULUT konu ile ilgili olarak TRT
oturumuna da katılmıştır.
tarafından
Kongrede düzenleyici kuruluş olarak yer alan TMMOB Ziraat Mühendisleri odası
Dr. Ali KARABULUT'un yaptığı kongre aç ış konuşması şu şekildedir.
düzenlenen
adına
yönetim
Boşkanı
Değerli
konuklar,
kıymetli mcstcktaşlarım.
Halkımızın beslenmesi açısından son dcreec büyük öneme sahip olan siitiin, tireti minden tiiketiminc k;;ıdar, tarımsal yap m ın biitünlüğü içerisinde irıcclenmcsirıe olanak sağlayan ve TMMOB Ziraat Miihcndisleri Odası ilc diğer ilgili kuruluşların ortaklaşa düzenledikleri geleneksel SlitçUiük Kongresinin üçüncüslindc, sütçülüğümüzlin içinde bulunduğu sorunları değişik yönleri ilc tartışmak, daha ileriye götürülinesi
i çın çıkış yolları aramak ve bu alanda çalışan kişi ve kuruluşlara ışık tutmak aÇısından olumlu sonuçlar
vereceği inancı ilc Ziraat Mühendisleri Odası adına saygılar sunarım.
Değerli Arkadaşlarını.
Evrensel diizeydc incelendiği zaman dlinya nüfusunun %10-15'inin aç, %35'inin de yetersiz
bütiin trajik görünümü ilc karşımıza çıkmaktadır. Dliııya nUfusunun %70'ini oluşturan
gerikalmış ülkelerde ise yetersiz beslenme ve açlık sorununun daha ileri boyutlarda olduğu görliliir. Nitckim bu ülkeler halklarının %20'si aç, %40'ı da yetersiL beslenmektedir. Genel anlamda azgelişmiş ülkeler
kapsamı içerisinde yer alan Ulkenıizde kesin bir açlık sözkonusu olmasa da, büyiik ölçiide yetersiz beslen·
men in varlığı gözardı edilemeyecek acı bir gerçektir. Dengeli ve yeterli beslenmenin temel unsurları olan,
et, süt, yumurta gibi hayvansal kökenli besin kaynakları tüketimi çok düşük düzeydedir. Nitekim halen
kişi başına yıllık ct tüketimi-17,8 kg. süt tüketimi 93 lt. yumurta tüketimimiz ise 3,2 tanedir. Buna bağlı
olarak da, beslenmenin en Önemli unsurlarından olan hayvansal protein_in giinlük tüketiminin 16-17
gm'ı geçmediğ i anlaşılmaktadır. Genel anlamdaki bu yetersizliğin yanısıra, beslenme sorunu, toplumdaki
çeşitli sınıf ve toplumsal tabakalar ilc gerikalmış çeşitli yöreler açısından daha bliyliktür. Temel besin
maddelerinin fıyatları ilc işçi, köyiii ve diğer dar geliriiierin gelir dlizcyleriniıı karşılaştırılması halinde,
emekçi kesimlerin Türkiye ortalam;ısınııı daha altında hayvansal besin maddeleri tüketmek zorunda
beslendiği gerçeği
bırakıldıkları anlaşılır.
ülkemizdeki beslenme yetersizliğiııin temel nedeni, genelde tarımsal üretimin, özelde ise hayvansal üretimin yıllardan beri özlenen diizeye ulaşmanıış olmasından kaynaklanmaktadır.
Nitekim, beslenmeınizde son dereec önemli yer tutan inek
rında olup, gelişmiş ülkelerdekine göre çok düşük düzeydedir.
başına yıllık
süt verimi 600 kg civa-
Genel anlamda tarımımızdaki yapısal bozukluklardan kaynaklanan süt üretimi sorunlarının yanı­
süt üretimi ve tüketimini olumsuz yönde etkileyen diğer gelişmelerin varlığı da yadsınama.z. Genel
ekonomik gelişmelere koşut olarak siit teknolojisi alanındaki gelişmelerin, özellikle kır emekçileri ve
tüketiciler açısından son dereec endişe verici boyutlara ulaştığı gözlenmektedir. Tarıma dayalı sanayiin
en önemli kollarından birini oluşturan süt sanayiinin, özellikle son yıllarda belirli ellerde toplandığı, diğer
bir tanımlama şekli ilc bu alanda tekelleşme eğilimlerinin giiçlendiği görülmektedir. Bu alanda ekonomik
gücün belirli kişi veya grupların elinde toplaımıası iiretici kesimin emeğinin karşılıığını alamamasının
yanısıra, tüketici kitlelerin bu ürünlere alın giiçlerinin çok lizerinde fiyatlar ödemelerine neden olmaktadır.
Ayrıca devletin bu alanda üzerine diişen görevi etkin bir biçimde yerine getirmemesi ve üretici!crin üretim·
den tüketime kadar etkinliklerini sağlayacak ekonomik-toplumsal öı:gütlenmclcrini sağlayamaması~ürkiyc
· sütçülüğünün bugünkü olumsuz noktaya gelmesine neden olmuştur.
sıra,
-31-
ıı
1
Değerli Arkatlaşl.ırıın
Anayas.ın~ızın 52. maddesi devleti l1.1lkın gereği gibi
bcslcnrncsiııc ilişkin Hnlcmlcri almakla
görcvlcndirınişlir. Bu nedenle insan hcslcruncsinin ternci unsurlarından ol.m sütün, yeterli ve dülenli
üretimi ilc sağlıklı bir biçimde tüketime sunulması devletin temel görevleri arasındadır. Türkiye 3. Sütçülük
Kongresinin, sütçülüğiin sorunlarının çC)Ltimüne ytinclik çalışm;ılarının yanısıra devletin bu görevi ilc ilgili
kamuoyu oluşturma ve kitleleri bilgilendirme yönünde olumlu sonuçlar vereceği inancı ilc hepinize
saygılar sunarım.
Kongreye sunulan
tebliğler Odamız tarafından
kitap halinde
derlenmiş
ve Oda Merkelimizde
satışa sunulmuştur.
TARIMSAL ÖGRENIMIN 133. YILI
KUTLAMA TöRENI
Geleneksel
lama
ve
toplantısı
bu
oıarak hcr.yıl
yılda
Hayvancılık Bakanlığı
10 ocak günü
yapılan
TMMOB Ziraat Mühendisleri
"Türkiye'de Tarımsal
Odası
ve Türkiye
salonunda birlikte düzenledikleri bir törenle
Öğrenimin" yıldönümü
kut·
Ziraalcılar Derneğinin Gıda- Tarım
kutlandı.
Devlet Bakanı Sayın Ahmet ŞENER, Gıda- Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehmet
YÜCE LER, parlenıenterlcr, Demokratik kitle örgütleri yöneticileri ve çok sayıda meslcktaşımızın katıldı·
ğı toplantıyı -TMMOB Ziraat Miihendisleri Odası Adına açan Dr. ALl KARABULUT yaptığı konuŞmada·
konu ile ilgili oda görüşlerini aşağıdaki şekilde özetiemi ştir.
Uygariaşına
toplumu düzenine
sürecinin belirleyici etkenlerinden olan göçebe toplum düzcriinden, yerleşik tarım
dünya üzerinde ilk önce ula.şan bölge Anadolu' dur. Diğer bir tanımla­
geçiş aşamasına,
ma şekli ilc tarımın bilimsel verilere dayalı bir kültür haline döniiştiirülmesi ilk olarak bu bölgede gerçek··
leştirilmiştir. Nitekim yeryüziinde ilk buğdayın binlerce yıl önce Doğu Anadolu dolaylarında yetiştiği
saptanmıştır. Milaltan Önce 6700 yılından kalma kömürleşmiş buğday daneleri bu bölgemizde bulunmuş·
tur.
la
Dünyanın
uğraşmışlar
bu yöresinde yaşayan insanlar, uzun süre kendi
ve bilgilcrini
başka
toplurnlara
aktarmışlardır.
çağlarının
en
gelişmiş
Nitekim daha 10.
yöntcmleriyle,
yüzyılda
Anadolu
tarım­
insanı·
nın yazdığı
önemli tarımsal yapıtların varlığı da bu savı doğrulamaktadır. O dönemin değer ölçülerine göre, en ileri tarım teknikierinin uygulandığı bölgemizde kurulan ve başlangıçta toplumun ve ekonominin
gereksinmelerine cevap verebilecek toprak mlirkıyeti ve üretim ilişkilerine sahip Osmanlı Devletinin batı ilc
ilişkilerinin ve ekonomik yönden batıya bağımlılığının artmasına koşut olarak bu düzenli üretim ilişkile­
rinin bozulduğu gözlenmektedir. Toplumsal değer yargılarındaki çözülme, kaderciliğin toplumun diğer
kesimlerinde olduğu gibi tarım kesiminde de hakim unsur haline gelmesine neden olmuştur. Böylece tarımsal üretimi bir bilim ve teknik işi olmak yerine, tanrının lutfu olduğu inancı yaygınJaşarak bir tutuculuk kaynağı haline gelmiştir. Bugün yıldönümünü kutladığımız Tarımsal Öğrenim, bundan 133 yıl önce bu
tutuculuğa karşı,"lstanbul Yeşilköy'de kurulan ilk tarım okulu ilc bir tepki olarak doğmuştur. Tutucuların
yoğun baskı ve saldırıları karşısında ancak iki yıl yaşama olanağı bulan bu okulun, kuruluşu olan 10 ocak
gününü tarımda bilimselliğc dönüşün bir başlangıcı olarak kutlanıaktayız.
Değerli Arkadaşlarım,
Tarımda
ileri
gitmiş
birçok ülkeden ,daha önce
tarımsal öğrenime başlamış olmasına karşın,
ülkemizde tarımsal öğrenimde süreklilik, ancak istanbul'da Halkalı Yüksek Ziraat Okulu'nun 1891. yılında
öğrenime başlaması ile olanaklı hale gelebilmiştir. Tarımsal eğitimin her düzeyde hız ve etkinlik kaza na·.
bilmesi, cumhuriyet döneminde gerçekleşmiştir. Bu dönem içersinde gerek orta ve gerekse yüksek düzeydeki tarım okullarını bitiren teknik elemanlar, toplumumuzun en büyük kesimini oluşturan köylülerin yaşam düzeylerinin yükseltilmesi ve tarımsal üretimin, toplumun ve ekonominin gerek~inimlerini karşıla­
yacak düzeye ulaşması için bilgi ve becerileri ni, toplumun hizmetine sunmuşlardır. Nitekim, tarımsal
öğretimden önceki üretim düzeyi ilc daha .sonraki döncmlerdc_ki üretim artışlarının karşılaştırılması ilc
bu gerçek daha blirgin bir biçimde
Bütün bu olumlu
karşımıza çıkacaktır.
gelişmelere karşın, tarımsal
üretimin bugün
ulaştığı
düzeyin,
çağdaş
toplumlar-
da ulaşılan düzeyin çok altında kaldığı da yadsınamayacak bir gerçektir. Üretim düşüklüğünün sayısal
-32-
!
ve yapısal değerinin yanısıra sosyo-ekonomik nedenlerin de tartışılıp irdelc(ırtiCsi::·t~~ııTl~rögi:enimin
biz tarımcılara düşen en önemli görevler arasındadır. Böylec;:e }e~_rjik 'P.il&i.. y.e becerile·
rimizi halkımızın hizmetine yeterince suııamamamızın nedenlerinin yanısıra, tarımsal kalkınmada beklenen hedeflere ulaşamamış almamızın gerçek nedenleride ortaya çıkmış olacaktır. Bu:tartışma, sadece
yukarıda sıraladığımız gerçeklerin aydınlanması açısından deği1 1 aynı zamanda çağdaş teknotrat olma
açısından da önemlidir. Çünkü, çağdaş değer" yargıianna göre, teknotrat, ·sadece tekniğin bir ·dalında
uzmanlaşmış kişi değil, ekonomi ve toplunı-.biliınin hiç. olmazsa temel kavramlarını bilen, genellikle
kalkınma sorunlarına, özellikle kendi ülke~inin sorunlarına çözüm arayabilecek, genel bilgi ve kültür düzeyinde seçkin bir kişi olmak zorundadır.
yıldönümlerinde
Tarımımızın yapısına baktığımız
zaman, yer yer feodal kal_ıntıların varlığını sürdürmesinin yanısı­
süreci içerisine girildiği görülecektir. Bu gelişmenin doğal sonucu olarak da tarım topraklarının belirli ellerde yoğunlaşmasının yanısıra, tarımsal işletmelerde hızlı bir parçalanma ve
ufalanma da göriilmektedir. Böylece toprak dağılımındaki mevcut denge"sizlik daha da artarak, kır emekçilerinin yoksullaşma sı ve daha fazla sömürülmesi sonucunu doğurmaktadır. Bunun yanısıra~ tarımda aracı­
lık ve tefeciliğin giderek artan bir yoğunlukta sürdüğü gözlenmektedir. Bütün bu olumsuz unsurlanı:ı
yanısıra çarpık sanayileşme sürecinin tarımınıız üzerindeki ağır tahribatları da özellikle son yıllarda ortaya
çıkan bir olgudur. Bütün bu olumsuz unsurlar, kır emekçilerinin, yoksullaşmasının yanısıra çağdaş tarım
tekniklerinin uygulanmanıası ve sanayi ile bütünleşmiş ileri tarımsal yapıya ulaşılamamasında ·en öneml.i
engelidirler. Görüldüğü gibi ülkemiz tarınıının sorunları, mevcut sosyo-ekonomik, siyasal yapısından soyutlanamaz. Bu nedenle, teknik elemanlar olarak görevi miz, .salt teknik hizmet üretmek değil, aynı zamanda tarım sorunlarına emekçilerden yana toplumsal ve siyasal çözümlemeleri de getirmektedir. Toprak
ağalığının aracılığın ve tefeciliğin sona erdirilmesi, kırsal emeğin değerinin eksiksiz verilmesi, üreticilerin
demokratik ha'lk kooperatiflerinde örgütlendirilmesi, _kır emekçilerinin ·ekonomik ve toplunisal güveneelere kavuşturulması ve kırsal alanda yaşayanların ·yazgılarına terk edilmemesi için yoğun çaba göstermek
temel görevlerimiz arasında~lır. Ziraat Mühendisleri ve teknisyenleri emekçi halkımızın çıkarları ilc çelişen
bu tarımsal yapının değişmesi için tüm olanakları ile çalışacaklardır. Çünkü, bu çalışmaların başarısı,
tarımsal üretimin artmasını sağlamanın ötesinde, kır emekçilerinin toplumsal ve siyasal etkinliklerinin
artmasını da sağlayacaktır~ Bu ise, faşizmin kaynağının kurutulması ve (siyasal) demokrasinin toplumun
en geniş kesimi içerisinde kök salarak gliçlennıcsi demektir.
ra
hızlı
bir
kapitalistleşme
Ülkemizdeki eğitim si.steminin yoğun bir biçimde tartışmaya açıldığı bu dönemde, her düzeydeki tarımsal eğitimi inccleyip tartışarak yukarıda sıralamaya çalıştığını amaç ve hedefleri gerçekleştirecek
teknik gücü yctiştirmeyc yönelik eğitim modelini ortaya koymak güncel görevlcri·miz arasmdadır sariırıhı.
Tarımsal Öğrenirnin
133. yıldönümü kutlu olsun.
Tören sonunda haince katledilen nıeslektaşlarımız Yavcr KABAKÇI, Ferit UZUN ve Akın
ÖZDEMIR anıtarına odaınızca birer Anı-saygı plaketi verilmiştir.
KARAYOLLARI
PEYZAJ PLANLAMA iLKELERİ
SEMINERI
T.C. Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, A.Ü. Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarisi
· Bölümü, Peyzaj Mimarisi Derneği, ve T.M.M.O.B. Zii-aat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen" KaraY'liiarı Peyzaj Planlama ilkeleri, Ülkemizden ve dış ülkelerden uygulama örnekleri" konulu serninerin
hazırlık aşamaları gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki Mart Ayı içinde yapıtmasıda kesinleşen bu seminer
· sırasında odamızın katkılarıyla bir de Sergi düzenlenecektir.
T.M.M.O.B
ILE
ILIŞKiLER
T .M.M.O B tarafından kurulan teknik komisyonların pekçağuna odamız yapılan çağnlara göre
ilgili gördüğü üyelerini görevlendirıniş, ya da yönetim kurulunda-n görevlendirmelerle bu komisyonlara
katkıda bulunmuştur. Ayrıca yine bu dönenıde yönetim kurulumuz üst örgütümüz T.M.M.O.B ' ne olan
maddi borçlarınıda olanaklan ölçüsünde azaltmaya azami çaba göstermiştir.
-33-
YAYlNLAR
24. Dönem yönetim kurulu Oda liyeleri ar<ısırıdaki ilişkiyi güçlendirmek, oda çalışmalarılıdan
ve mcslckr f,ı;,ıliyctlcrdcn üyclcriıniıi bilgi s.ıhibi kılm.ık <ımacıyla "Oda habcrlcri"ni sürekli ve kısa aralarl.ı çıJ....ırınay.ı k.ıroırlaşllrmıştır.
M.ıddi olarMksızlıklar
nedeniyle "Oda habcrlcri"nin Yönetim döncnıinıizdc ilk sayısı 1978/Mayıs.
Bundan sonr.ıd.ı her ;ıy bir tane olmak üıcrc 10 adet oda haberleri gazetesi çıkarılarak
ilgili Id şi ve kuruluşl.ıroı dağıtılmıştır.
ayınd,ı çıkarılmış.
üyclcriıniıc,
"Yıllık
Yine bu dönemde odamız, değerli nıcslcktaşlarınıııın Tarım sorunları ilc ilgili
78" adı altında bir dergi kitap'da toplamış ve liyclcrinıizc sunmuş tur.
Bunların yanısıra yayın
1.
faaliyetlerimiz
Hayvancılık, Çayır-Mer'a
3. Sütçülük Kongresi
Oda
ve
kitabıda
Yenı
yer
ıııerkeziıııizôc satışa
çalışmaların_ı
arasında
Bitkileri Teknik Kongresi
Kitabı
ve
almaktadır.
sunulan bu
kitaplım
üyelerimiz
'ıla bilirler.
TüRK ZIRAAT MüHENDISLERI DERNEGi.
DOSYASI
Tiirk Ziraat Miihendisleri Derneğinin bugün Him işlevleri bir grup faşist gerici ittifak tarafından
kendi amaçları doğrultusunda anti-demokratik yöntem ve faşizan zorbalıkla
kullanılmaktadır.
1. M.C. Dönemine rastlayan 1976 Dernek Genel Kurulunda iktidar ve tüm devlet olanaklarını kullanarak
derneği işgal edenler halen derneği tam bir faşist eylemler karargahı haline getirmiştir. 27 Şubat ve 10
Haziran seçimleriYle ilgili olarak faşist işgalciler hakkında açılan kamu davaları yargı önünde devanı ct;
mektcdir. TMMOB Ziraat Mühendisleri odası her savaşınıda olduğu gibi üyelerimizin öz örgütlerinden ·
biri olan Türk Ziraat Mühendisleri Derneğinde de yasalara saygılı demokrasiden ve halktan yana yönetim
gelinceye kadar üyelerimizin yasal sava_şınıları yanında yer alacaktır.
ğıdaki
10 Haziran Olaylarından sonra T.M.M.O.B ve Ziraat Miihendisleri odası Türk Kamuoyuna aşa·
bildiriyi açıklamıştır.
Ziraat Viiksek Mühendisleri Derneğinin 10 Haziran 1978 tarihinde yapılması kararlaştırılan
Genel Kurul Toplantısı için yasal haklarını kullanmak üzere Genel Kurul yerine giden mcslekdaşlarımıza
MHP milletvekilleri Agah Oktay Güner. i h san Kabadayı ve Cengiz Gökçek yönetimindeki eli kanlı faşist
çeteler tar~fındansilahlı, taşlı ve sopalı saldırıda bulunulmuş ve 30 arkadaşımız ağır biçimde yaralanmış­
tır.
Başta
Ankara Valisi Tekin Alp olmak li zere tlim yetkililerin uzun zamandan bu yana uyarmalara
kullanmak durumunda bulunan savunmasız arkadaşlarımıza, polisin de desteği
bini bulan katil çetelerin ortasında her türlü saldırının ve tuzağın yapılabilmesi yöneticilerin de
karşınAnayasal haklarını
ilc sayısı
!uzakta katkılarınıkanıtlamaktadır.
karşın Ziraat Viiksek Mühendisleri öz örgütlerinin yönetimini faşist
Dernek Binası MHP'nin üssü olmaktan mutlaka kararlı mücadelemizle
kurtarılacaktır. Bu amaçla Anayasal ve demokratikmiicadelcnıizdeyetkili kamu görevlilerinin Devlet say·
gınlığının gerektirdiği sorumluluk bilincini taşıyacaklarını son kez umar bundan sonra çıkacak olaylardan yöneticilerin sorumlu olacaklarını b_ildirir say~ılarımı sunarı m.
Tüm
çetelere
saldırı
ve tuzaklara
bırakmama kararındadır.
23. DÖNEM YASALLIGINI BIR KEZ DAHA KANITLADI
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odasını faşist amaçlarına yönelik -olarak işgale heveslenen faşist
zorbaların yüce mahkeme kararı ilc mahkum olarak faşizan heveslerini yilirdikleri 10.10.1978 tarihli
mahkeme
kararıyla
bir kez daha
kanıtlanmıştır.
-34-
)
!
ANKARA ASLIYE BIRINCI llUKUK MAilKEMESI
ESAS NO: 1977/78
KARAR NO: 1978/604
KARAR
Ilakim
K:ıtip
Davacı
Vekili
Davah
Vekili
Dava
Dava Tarihi
DAVA
: Şer.ıfettin llenli 12160
:Ramazan Yniçınkaya
: 1-Dr. Şenol Erdoğan, 2-Kaya Güngür Aykent
: Ankanı Harosu'ndan Avukat Özber Duvarcı.
: Zinıat Mühendislel'i Odası
: Aıtkanı Barosu'ndan Avukat Sadık Erdoğan
:Delege Seçimi Iptali
: 21.2.1977
: Ziraat Mühendisleri Odası 1. Kademe Ankara ili delege seçimi ile ilgili olarak 13.2.1977 günü
yapdan seçimin geçersiz olduğunun tesbitine. yapılan işlemin iptaline.
CEVAP :Yersiz olduğunda hahisle davanın reddine karar verilmesi isteklerini k:.ıpsanıaktadır.
DELILLER VE GEREKÇE: Taraflaren giisterilen deliller toplannıış. belgeler dosyaya konıııuştnr.
Davalı
vekili
tarafından
ileri sürülen görevsizlik
itirazı, anlaşmaılığın
özel hukuk
alanına girmiş
bulunması nedeniyle yerinde ve doğru görülmediğ i için reddedilmiştir.'
Tarafların
dava ve ~vunnıaları ilc verdikleri ve gctirtilcn delillerden delege seçimi için yapılan
genel kurul top13ntısında, yönetim kurulunun yasal ve hukuksal işlemini yapmadığı ve toplantıyı bir baş­
ka günü ertelernek yönline gittiği, bir kısım genel kurul liyesinin bu işlemi yas.ıl bulmadığı için topla·nıı­
ya devam ederek gündemdeki maddeleri güriişüp, seçimi yaptığı dava lı tarafın o.glin yapmadığı bir toplantıyı bir başka giinc erteleyerek, toplantıyı yasal olmayan biçimde gerçekleştirmek suretiyle bu davaya
sebep olduğu, davacı tarafm ise kararlaştırılan toplantının yapılmamasına çalışarak erteleme zorunluluğu­
nu ortaya çıkarttığı, bundan sonra kendi aralarında yas.ıl olmayan toplantı yapıp delege seçmek cihetinc
gittiği, tarafların karşılıklı göriiş ve iddiaları olarak belirlenmiştir.
Taraflar vekillcı·i mevcut yazılı delillerin dışında başkaca delilleri olmadığını, özellikle tanık dinIetmeyeceklerini açıklamışlardar.
Her dava, kanıtlanabildiği oranda olumlu sonuca ulaşmak durumundadır. Oysa, davacı taraf
davaya konu yaptığı iddiasını kanıdayamamıştır. Özellikle ilk toplantının çalışma emniyetinin 'sağlananı.a­
dığı cihctle yönetim kurulu tarafından ertelenmiş ve yapılan işlernde yasal olmayan bir yön bulunmamış
olması bakımından yönetim kurulunun toplantıyı bir başka güne crteleyip durumu y_a.sal usüllcr doğrul· ·
tusunda gerçekleştirmeslnde. dava edildiği gibi haksız, ycr_siz ve yasa dışı bir takdir ve tasarruf görülmemiştir.
Yukarıda açıklarınıaya çalışılan
nedenlerle yerinde ve doğru bulunmadığı sonuç ve kanısına va-
rılan davanın
llÜKÜM
reddine karar verilmek gerekmiştir.
:Açıklanan bu duruma göre,
1. Yerinde ve doğru bulur:mıayan davanın reddine,
2. 15. Lira harç peşin alındığından başkaca harç alınmamasına. davacı tarafçayapılan yargılama
giderinin kendi üzerinde bırakılnıasına.
3. Davalı tarafça yapılan (9.-) lira yargılama gideri ilc 1000. lira nisbi vekillik ücretinin davacılardan alınıp dava lı ya ödenmesine, 10.10.1978 günü karar verildi. 10.10.1978.
Ka tip
Hakim 12160
/
'
-35-
;~
ı
OLAYLAR
1
YA VER KABAKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESi
Odoımız iiyclcrindcıı
katlcdilnıiştir. Mcslcğinc
ve
T.M.O. Genel Mlldiirli
ıncslektaşlarıınıza karşı
Y.ıvcr KABAKÇI 1978-Kasımıntla görevi başında
.gittikçe yoğunlaşan saldırılar ve· Yavcr KABAKÇI'·
NIN kosticdilmesi Uzerine yönetim kurulu aşağıdaki b~ısın bildirisiyle olayı Him kamu önünde 'kınamıştır ..
"ODAMIZ üYESi YAVER KABAKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESi TOPLUMUN ÇEŞITLI KESiMLERi VE KiŞiLER ARASINDA KiN, NEFRET VE DÜŞMANLIK TOHUMLARININ EKiLEREK
YASAL VE DEMOKRATiK YOLLARlN ÖNEMLi ÖLÇÜDE TlKANMASlNlN SONUCUDUR"
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası üyelerin.den Ziraat Viiksek Mühendisi ve Toprak Mahsulleri
Ofisi Genel Müdiirü Yaver KABAKÇI ve Makanı Odacısı, silahlı bir saldırı sonucu katledilnıişlerdir. Oda·
mızın değerli
üyesi Ya ver KABAKÇI'nın makamında katledilmesi basit bir öldürme olayının çok ötesinde
Bu olay ülkemiz ve .toplumumuz açısından üzücü olduğu kadar düşiindürücü~ür de.
Yıllardan beri bilinçli bir biçimde uygulanan ayırırncı politikalar, toplumun çeşitli kesimlerinde derin
yaralar açmıştır. Uygulanan bu- politika sonucunda DcVIetiıı etkinliği ortadan kaldırılmış, ~cr kesimden
insan Devlete olan giivcniııi yitirerek kendi hakkını kendi alması gerc~tiği yönünde koşullandırılmıştır.
Ayrıca, bu ayrımcı politika toplumun çeşitli kesimleri ve kişiler arasında kin, nefret ve düşmanlık tohum·.
larını ckerek yasal ve demokratik yolların önemli ~lçüde tıkaiıması sonucunu doğurmuştur. Odamız üyesi
v~~ver Kabakçı'nın öldiirülmeSi de bu politikanın doğal bir sonucudur.
bir anlam
taşımaktadır.
Bu menfur olayı şiddet ve nefretle kınar toplumumuzun yapısında derin yaralar açan bu tür
son bulması ve adaletin en kısa sUredeycrinc gelmesi dileğiyle, değerli üyemiz Yaver Kabak çı' nın
ailcsine, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel MiidüriUğii.Toplunıuna ve tüm· meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
olayların
FERiT UZUN OLAYI
Odamız üyelerinden Ziraat Yüksek Mühendisi Devrimci kardeşimiz Ferit UZUN, feodal baskının
en yoğun olduğu Hilvaıı ve Siverek'te toprak ağalarına karşı yürüttüğü cesur mücadelesinde faşist ve gerici
güçlerin boy hedefi oldu.
Ferit UZUN'un Siverek'te
faşistleri n silahlı saldırısı
sonucu katiedilmesini
Açık Faşizmi kırmaya
yönelik Provakasyonların bir parçası olarak gören Odamız aşağıdaki basın bildirisiyle olayı tüm kamu
önünde kına:dı.
"ODAMIZ ÜYESi ZiRAAT YÜKSEK MÜHENDISi FERiT UZUN'UN SiVEREK'TE FAŞiST­
LERIN SILAHLI SALDIRISI SONUCU KATLEDiLMESi AÇIK FAŞiZMi KURMAYA YöNELIK
PROVOKASYONLARlN BiR PARÇASlDlR."
TMMOB Ziraat Mühendisleri
Odası
üyelerinden Ziraat Yüksek Mühendisi Ferit
Uıun
Siverek'te
faşistlerin silahlı saldırısı sonucu katlcdilmiştir. Odamızın değerli ~yesi Ferit Uzun'un katledilmesi basit
bir öldürme olayının çok ötesinde bir anlam taşımaktadır. Bu olay Ülkemizde tırmanan faşizmin geçmiş
MC döneminde boy hedefi haline getirilen mcsleğimize saldırılarının bir parçasıdır. Işçi, _öğrenci, teknik
eieman ve diğer emekçi kesimlere yönelik saldırılarını sürdüren faşizm, kitleleri hassas noktalarından vurup
toplumsal kargaşayı sağlayarak, toplumsal güçleri ezerek sıkı yönetim ortamını hazırlama çabalarını
sürdürmektedir. Odamızın liyesi Ferit Uzun'un öldürülmesi de bu amaca yönelik. provokasyon çabalarının
bir zinciridir. Değerli üyemiz ferit Uzun'un katıedilmesi olayını şiddet ve nefretle kınarız. Meslcktaşlarımı­
za yönelik tüm bu saldırılara rağmen Ziraat Mühendisleri demokrasiden yana ve sömürüsüz bir düzen
kurulmasına yönelik çabalarınıyılmadan sürdüreceklerdir.
-36-
SAMSUN ŞUBE BINASININ BOMBALANMASI
_faşiziın heveslisi zorb31arın ıncslcğiınizc. ve mcslcktaş!arımıza !~arşı giriştikleri eylemlerden biriside T.M.M.O.B. Ziraat Mühendisleri Odası Samsun. Şubesinin bonıbalannıasıydı . Şube merkezinin
bombalanmasıyla ilgili olari.lk odaınız Türk kamuoyuna aşağıdaki bi.ldiriyi ~unmuştur.
·
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Sanısun Şubesi 9 Aralık 1978 günü sabaha karşı saat 0.3.00
dolaylarında kimlikleri hcniiz saptanama yan faşist saldırganlarca b?mb~lanmıştır.
Bu tür saldırıları nefretle kınayan Odamız, 10 Aralık 1978'de bir basın duyurusuyla olayı kamuo·
yuna açıklamayı görev sayar.
Odanıızın Samsun Şubesi 9 Aralık 1978 günü geceyarısı saat 03.00'te faşist saldırganlar tarafın­
dan bombalanmıştır. Faşist terör ve saldırıların doruk noktasına ulaştığı şu giinlcrde, hükümetin tam bir
kararlılık içinde sorunun üzerine giderek, insanlık ve çağdışı faşiSt odakları bir an önce dağıtmasının kesin
bir zorunluluk olduğu, her geçen gün daha açık olarak görülmektcdir. Kitlelerde yılgınlık ve dağınıklık
yaratarak, kafalarınöaki çağdı·şı faşist amaçlarına ulaşacaklarını sanan belli çevreler, tarihin her dönemin~
de olduğu gibi buglin de kesin yen!lgiye uğratılacaklardır. Bu tür saldırıların, bizi, faşizme karşı mücade~
lernizden alık.oyanıayacağını bir kez ·daha :vurgular, mücadelenıizi tüm emckçilcrle birlikte sürdürmcyc
tüm kararlılığınıız(a devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.
Saygılarınıızla.
AKIN
ÖZDEMİR
T.M.M.O.B. Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Başkanı ve. Adako Birlik Genel Müdürü
Ziraat Y. Mühendisi Akın ÖZDEMiR, kaynağı arta k çok iyi bilinen egemen sınıfların uşağı faşist çeteler
tarafından katiedildL
Faşist terörün kitleleri sindirmek, baskı ve cinayetler karşısında toPlumun etkisiz kalmasını sağ~
lamak için tüm emekçi halkımıza, onun yanında yer alan aydınlara, öğretınenlere, öğrencilere, teknik
elemanlara, bilim adamlarına ve basma yönelik saldırıları sonunila Akın ÖZDEMIR'i aramızdan aldı.
T .M.M.O.B . Ziraat Mühendisleri Odası ve Adana Şubesi Akın Özdemir'in anısını yaşatmak için
bir yayın hazırlığı içine girmişlerdir.
geniş kapsanılı
oyuna
Adana Şube Başkanımız Akın Özdemir'in katledilmesiyle ilgili olarak Odamız Türk Kamu
bildiriyi sunmuştur.
aşağıdaki
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Adana Bölge Şube Başkanı değerli nıeslektaşımız, yiği\
insan Akın Özdemir' 18 Aralık 1978 günü akşam saat .18.30'da işinden çıkarken faşist katillerce katiedildL
Demokrasi_,: bağımsızlık ve özgürlükten_ yana senelerdir birlikte kavga. verdiğimiz meslcktaşımı·
katledilmesi basıt bir öldürme olayının çok ötesinde bir anlam taşımaktadır. Adana Bölge Şube
Başkanımızın katledilmesi, sermayenin uşaklarının bugüne kadar uyguladıkları faşist terörünbir uzantı·
sıdır. Faşist terör ve anarşinin kaynağı belirgin bir biçimde aydınlığa çıkm.ış olmasına' karşın hükümetin
bu konudaki hareketsizlik ve kararsızlıktan sıy.rılmaması ve faşist güçlerin kaynağını kurutacak. önlemle~
ri almak yerine bu konuda dcınagoji ve gösterişten öteye gitmeyen tutum. ve davranışlar içersine girmesi,
faşist terörün giderek tırmanmasına neden olmaktadır. Ceph~ dönemlerinden beri faşist saldırıların boy
hedefi haline gelen mesleğinıiz ve odamız, bugline kadarki tüm eylemleri ile fa'şizmc karşı savaşan ve
emekten yana mücadele Veren yiğit bir üyesini kaybetmiştir.
zın
Çukurova'daki toprak ağalarına karşı yiğitçe kavga veren Akın Özdemir halkımızın ve tüm
kır emekçilerinin çıkarları doğrultusunda savaşımını sürdürürken hayatını kaybetmiştir.
TMMOBZiraat Mühendisleri Odası olarak, halkian yana kavganıızı yılnıadan ve blr adını gerile·
meden sürdüreceğiz. Verdiğimiz şehitlerin bayraklarını daha yükseklere çıkarabilmenin uğraşısı içinde
oiacağız. Bu böyle bilinmelidir.
Bu olay nedeni ile. tüm meslek camiasma ve
ve nefretle kınarız.
halkımıza başsağlığı·
-37-
dilerken, faşist katilleri şiddet
KAliRAMAN
MARAŞ
OLAYLARINA
ILIŞKiNBASlN
BILDIRIMIZ
Işçi, ~ğrcnci, teknik eleman ve öğretim liyeleri ilc· diğCr emekçi kitlelere yönelik bireysel terör
cylcnılcrinı.Jı;
bekledikleri amacı sağlayo.tnı.ıyan faşist gliçlcr, etnik ayrılıkları planlı şekilde körükleyerek
kitleleri hassas noktalarından vurup, toplums<ll karg<ışayı s<ığlayarak, sol toplumsal güçleri czccck sıkıyö.
net im ortanıını hazırlamak çabası içinde olanlar, son oyunl.arıııı Kahramanmaraş'ta oynamışlar ve çoğun·
luğu çocuk ve kadın olmak Uzcrc yiizlercc kişiyi acımasızca katlctnıişlerdir.
TMMOB Ziraat Miihcndisleri
ki
basın
duyurusunu sunmo.1y.1
Odası Kahramanmaraş olayiarına ilişkin
olarak kamuoyuna
aşağıda·
ko.ırar vermiştir:
"Faşist
çeteterin Doğu ve Giincydoğu Anadolu'da çeşitli aralıklarla siirdürdükleri katliamların
en büyüğli ve dehşet vcricisi Kahramanmaraş'ta yaşandı. Masum insanları, kadınları, çocukları, gençleri,,
ihtiyarları vurarak, hatta yakarak öldürenleri bu tıfl)sun evlatları kabul etmek olanaksızdır. işçi, öğrcnçi,
. teknik eleman ve öğretim üyc!eri ile diğer emekçi kitlelere yönelik bireysel terö.r eylemlerinden bekledik·
leri amacı s..ığlayanıayan faşist giiçler, .etnik ayrılıkları planlı bir şekilde körükleyerek kitleleri hassas
noktalarından vurup, toplumsal kargaşayı sağlayarak, sol toplumsal güçleri ezecek sıkıyönetim ortamını
hazırlamak çabası içindedirler. Halkımızın .bilinç diizeyi ve demokratik geleneği bu tür tertipleri de boşa
çıkaracaktır
"Faşist
belirgin bir biçimde aydınlığa çıktığı günümüzde, hükümetin hareketsiz ~c kararsızlıkta_n bir an önce sıyrılarak konuya ilişkin önlemleri acilen alması zorunludur.
terör ve
anarşinin kaynağının
''Bu tiir, eylemler halkımızı ve tüm demokratik kitle örgiitlerini yıldırmayacak özellikle fa.şizme
karşı bütünleşmelerini sağlayacaktır.
TMMOB
Zir<ıat
Mlihendisleri
larını paylaşırken, hayatlarını
Odası,
üyeleri
ac!ına Kahramanmaraşlı yurttaşlarınıızın
kaybedeniere tanrıdan-rahmet di ler.
"Saygılarnnızla,
T.M.M.O.ll ZiRAAT MüHENDiSLERi ODASI
24. DÖNEM IlASIN BiLDi.RiLERi DiZiMi
5
Yeni Vergi Tasarısı hakkında Basın Bildirisi
Erken Kuzu Kesimi Konusunda Basın Bildirisi
Hayvancılık Bakanlığı Konusunda Basın Bildirisi
Toprak Reformu Konusunda Basın Bildirisi
Ziraat Mühendisleri Birliği Sorunu (TMMOil ile ortak)
6
7
Tarımsal
8
9
10
11
12
Gübre Sorunu Basın Bildirisi
Sütçülük Sorunu Basın Bildirisi
Diyarbakır Bölge Toplantısı Basın Bildirisi
Van Bölge Toplantısı Basın Bildirisi
Trabzon Bölge Toplantısı Basın Bildirisi
13
14
15
16
17
Samsun Bölge Toplantısı Basın Bildirisi
Istanbul Bölge Toplantısı Basın Bildirisi
lznıir Bölge Toplantısı Basın Bildirisi
Adana BölgeToplantısı Basın Bildirisi
Ya ver KABAK ÇI 'nın Öldürülmesi Olayı Basın Bildirisi
18
19
20
21
22
Ferit UZUN'un Öldürülmesi Olayı Basııı Bildirisi.
Sanısun Şubesinin Bombalanması Basın Bildirisi
Akın öZDEMiR'iN Öldürülmesi Olayı Basın Bildirisi
Kahramanmaraş Olayları. Basın Bildirisi
Tarımsal Oğrenimin 133. Yıldönüınii Basın Bildirisi
1
2
3
4
Traktör Sorunu Basın Bildirisi
Destekleme Konusunda
Basın
Bildirisi
-38-
derin
acı·
ı
i
'
'
1 GENEL SEKRETERLiK 1.
1 ). GENEL SEKRETER
T.M.M.O.B. Ziraat Mühendisleri Odası 24. Genel .Kurulunda yönetime gelen ve ,Maddi olanaksızlıklar içerisinde göreve başlayan yönetim kurulumuz Genel Sekreterlik görevini de başlangıçta yönetmelik hükümlerince özerine olmuş, daha sonra yapılan ila na göre müracaat olmayınCa bu görevin ·Yönetim
Kurulu Üyesi EBUBEKIR ÇAGDAŞ Tarafından yÜrütülmesi ni kararlaştırmıştır.
2). GENEL SEKRETER IDARi YARDIMCISI
1S Yıldan beri odamızda çalışan Süreyya ERS UN 28.2.1974 tarihinden beri Oda genel Sekreter
idari Yardımcılığı görevini yapmaktadır. Genel Sekreter idari Yardımcısı, Oda Genel Sekreteri adına Büro
ve Muhasebe işleri ile tüm idari işleri yönetmekle sorumlu V'e·Görevlidir.
ı979
tarihinde görevinden istifa eden Süreyya !'rsun'a
Odamız adına sağlık
ve
Başarılar
dileriz.
3). BÜRO iŞLERi
ı978 yılında Odanııza S72 üye kaydı yapılmıştır. 3ı.1.ı9.79 tarihine dek .ı786 gelen, 1886 giden
yazı bulunmaktadır. (Genelgeler bu sayıya ekli değildir.) ı978 yılında Odamıza kayıt olan S72 üye ile
birlikte ı978 yılı sonun da Odamıza üye kayıt sıra numarası 9S94'a ulaşmıştır. Bu sayıya ölenler, emekliye
ve askerde olanlarla adresi bilinmeyenler eklidir. ı22 sayılı yasa ile değiştirilen
6830 sayılı istimfak yasası gereğince 1979 Bilirkişi seçimleri süresi içinde tamamlanmış ve Hukuk Mahkemelerine aktanlmak üzere Valilik Makamlarona gönderilmiştir. Bu arada ayrıca lı Temsilcilerimizede bilgi
verilmiştir. Ankara ilinde bilirkişi yönetmeliğine göre bilirkişi seçilmeye hak kazanmış olan üyelerimizin
isimleri saptanarak Ocak-ı979 ayının ilk haftasında kura çekme usulü ile bilirkişiler saptanmış ıs. Asil
üye ismi kırk nüsha olarak Valiliğe sunulmuştur. Bu bilirkişilerin seçimi hususunda yönetim kurulumuz
hassasiyetle dur.muş Ve hiç bilirkişilik yapmayan üyelerimizin içerisinden kuruluşlarıda göz önüne alına­
rak bir seçim yapılmıştır. Böylece hiç bir meslektaşımızın mağduriyetine meydan verilmemiştir. 14-17
Ocak 1974 tarihinde Erzurumdayapılan ı.· hayvancılık Çayır-Mer'a ve yem bitkileri Teknik kongresine
ait kitabın dökümanları tamamlanarak değerli meslektaşlarımızın faydalanabilmesi için ı soo adet bastı·
ayrılanlar, yurtdışında
rılmıştır.
Odamızda
1978 yılı içerisinde ıs geçici ,uzmanlık .komisyonu oluşturulmuştur. Komisyonların
çoğunun çalışmaları devam etmektedir. Çalışmalarını bitirmiş olan komisyonların hazırladığı raporların
gerekli
değerlendirilmesi yapılmış
ve ilgili
kuruluşlara dağıtılmıştır.
Üyelerimizin durumlarını saptamak amaçıyla geliştirilen anket formları çoğaltılarak üyelerimize.
gönderilmiştir. Üyelerimiz tarafından doldurulup tekrar genel Merkezimize gönderilen Anket formları
dosyafanmış ve dcğerlendorilmeye hazır hale gelmiştir.
Yönetim Kurulumuzun çalışma dönemi içerisinde düzenlenen 7 adet bölgesel toplantının bütün
organizasyon v.b. işlemleri zamanında ve eksiksiz olarak yapılmıştır.
Aylık Yayın Organımız "Oda Haberleri" nin bütünüyelerimize bu dönemde sağlıklı dağıtımının
yapılması
için
1978
şube
ve il temsilcilikleri ile dağıtımları
Yılında odamıza
1978
gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.
iletilen duruma göre 8 üyemiz
Yılında aramızdan ayrılan.
aramızdan ayrılmıştır.
Ziraat Y. Mühendisi.
YA VER KABAKÇI, FERiT UZUN, AKIN öZDEMiR, CANiP EGILMEZ, KEMAL ACARER,
CELAL YALÇINKAYA, KENAN TOKÖZLÜ, AHMET BÜYÜKSELI'yi
rahmetic anar, Camiamız adına anıları önünde saygı ile eğilir tüm yakınlarına başsağlığı dileriz.
ı978 Yılı
1978
içinde odamıza iletilen bilgilere göre 68 Üyemiz emekli olmuştur.
Yılında
emekli olan Ziraat Yüksek Mühendisi
-39-
ı
A, Necati SERTÇELIK, Mclina ÖZKAN, Ülkü KAFAOGLU, M. Emin BATTALGAZI, lbrahim
Hakkı ŞENER, Ahmet AYVAZ, M. Faik ZORLU, Hüsnü AKSOYLAR, Türkan EMRE
Hüseyin AKGÜN, Muharrem YAZGAN, Selahattin TÜRÜT. Yaşar ZENDER, Süleyman BALAMIR,
GÜNALT AY,
1.
Hayretlin ALPAY, Ertuğrul TAMAY, Recep BERBEROGLU, Kasım GÜMÜŞ, A.Recep YILMAZ,
Recep ÇALI, Nainıc KURHAN, Davut GÜRSOY, G. Ülvi ARSLANPAY, Sevim EROKAY, Lütfıye
YILDIRIM, Müzeyycn GÜNDOGAN, Orhan HEPGÜVENDiK, Recai TAŞAN, Enise ATAÇ, Kemal
ALAY, H.Hüseyin KARASU, Osman ADAY, Ahmet ALAŞEHiRLI, Turgut KUTLU, Niyazi AKŞIN,
Harndi YETKINER, Isınail OKTAR, M.Sait ALPER, Muaffık KA YI, Masife TUATAY, A.Zait GÜVEN·
GIRIŞ, Emine TÜRYüKSEK, Mustafa BIRLER, Horşit MEMIŞOGLU, Sadeddin DEMlRÖZ, Mesut
ÖZUYGUR, Cahit ÖZGÖREN, Hüseyin AKGÜL, Isınail ÜNAL, Fahri SARDAŞ, Füsun SAYINER,
Suat KONAKÇI, Naim SARAÇOGLU, Mehmet PERÇlN, Yusuf ALTINTEK, Aytcn DERMAN, Kadir
KÖKE, Necati KiRIŞLI, Zeki KARACA, Isınail ŞENTÜRK, Sadi DOSTOGLU, Salih ARSEVEN, Emin
KU RHAN, A. Nazım DURLU, Ramazan TÜRKER, Mediha ŞENTÜRK, Ecir ERDOGAN.'a
Odamız camiamız adına,
bundan sonraki yaşamlarında
sağlık
ve esenlikler diler.
ÖLÜM Y ARDlM FONU :
1.3.1976 tarihinde yeniden düzenlenen Ölüm Yardım Fonuna eldeki mevcut bilgilere göre 970
üye kayıtlıdır. Vefat eden ve bu fona kayıtlı olan üyelerimizin varisierine 1500 TL. cenaze 10000 TL.
Ölüm Yardımı yapılmaktadır. Bugüne değin bu fondan yararlanamayan kaybettiğimiz dcğirli üyelerimizin
aileleri sırası ilc bu fondan yararlanacaklardır.
BÜRO PERSONELI
Geçmiş yıllara
sini
arttırmıştır.
aksaklıklar
oranla, üye sayısının artması, Büro hizmetlerinin çoğalması büro'nun iş kapasite·
Personel sayımızın geçen yıllara oranla yok denecek kadar az olmasına karşın bazı ufak
haricinde hizmetler
zamanında yapılmış,
üyelerimizin her türlü
başvurmaları zamanında yapıl­
mıştır.
Odaınııda
olmasını
halen 4 personel çalışmaktadır. Bu personelden birisinin odadan ayrılma durumunda
gözönünde tutan yönetim kurulu geçici olarak büro işleri için bir personeli halen çalıştırmakta­
d ır.
ı ŞUBELERiMiZ]
Bu Yıl; Istanbul Şubemiz: 181.733.69.TL, lzmir Şuliemiz: 314.191.15.TL, Adana Şubemiz: 195.690.75.
Tl., Sanısun Şubemiz 64.011.63. TL. gelir elde etmişlerdir.
Şubelerimiz
toplam olarak 755.627.22 TL. gelir elde etmelerine karşın odamıza bu yıl Genel
olarak ancak 65.000 TL. ödeyebilmişlerdir. Odamızın çalışmalarında, prensip karar ve uygulaınalarında yanında yer alan, olumlu çalışma ve davranışlari' ile bölgelerinde Odamızı eksiksiz temsil
eden Başta izmir ve Istanbul Şubelerimiz olmak üzere Adana ve Samsun Şu belerimize bu olumlu çalış­
ma ve davranışlarından ötürü Yönetimlerine huzurunuıda teşekkürü borç biliriz.
merkez
payı
1TEMSiLCiLiKLERiMiZ 1
1
.i
)
Oda Genel Merkezimizin bulunduğu Ankara ili lle Şubelerimizin bulunduğu Istanbul, lzmir,
Adana ve Samsun ilieri dışındaki 62 ilimizde odamız temsilciliklerimizle temsil edilmektedir.
1978 Yılı içerisinde il temsilciliklerinin olumlu ve
büyük yardımları olmuştur.
başarılı çalışmaları
ve yönetim Kurulumuza
i ı i{!msilciliği görevinde mesai veren ve emeği geçen il temsilcisi üyelerimize huzurunuıda teşekkürü borç
biliriz.
-40-
TMMOB
ZIRAAT MüHENDiSLERi ODASI
1978 YILI DENETLEME KURULU RAI'ORU
25. Genel Kurul
Sayın
Üyeleri,
Ziraat Mühendisleri Odası Yönetmeliğinin ilgili maddesine g<:Jre, Odanın hesapları ve buna bağlı
tüm işlemlerin 1978 yılı dcnetleıncleri yapılarak;
1. Muhasebe ve bütçe ilc ilgili çalışmaları yönünden;
· 1- Odanın muhasebe işleri ile.ilgili gelir-gider belgelerinin, yönetmeliğeuygun olarak iş­
Jenip yürUtüldüğü saptanmıştır.
gelir-gider durumu, çalışma raponuna ekli tabloda gösterildiği gibi, Odanın
toplam net gcliri1.084.476.01 TL. gidcri ise 845.714.33 TL. dir. Buna göre
Odanın 1978 yılı gelirleri 238.76).68 TL.fazla olmuştur. Ancak, Odanın 1977 yılı sonunda devraldığı, 1.755.111.90 TL. borcun 31.12.1978 tarihinde 1.836.140.49 TL'na
çıkmış olması yanında aradaki 81.028,59 TL'na gÖre iyimser bir değerdir. Çünkü Odanın bu döncmdeki devreye giren borcu, gelir-gider farkı 238.761,68 TL'dan daha düşük
2- 1978
1978
yılı
yılı
bulunmuştur.
3- 31.12.1978 tarihine göre Odanın bankalardaki
39.730,76 TL bulunmaktadır.
4- T'M.M.O.B. Ziraat Miihcndisleri
varlığı
Odası Yönetmeliği
199.030,92 TL olup
genel
kasasında
hükümlcrhıde; şubelcrin
da
tüm
muhasebe ilc ilgili dökümanlarını her ay Odaya, bir sonraki ayın ohuncu gününe kadar
göndermeleri gerektiğini belirtmektedir .. Bunun yanında, her ay sonunda· Oda hisscsi
ödentilerini de Oda hesabına aktarılması öngörülmektedir. Yapılan
incelemelerde
şube,
'
!erin bu hükümlere uyınadıkları saptanmıştır.
ll. Odanın YCSııctimi ve mesleksel çalışmaları' yönlinden:
1- Oda Yönetim Kurulu göreve başladığı 25.2.1978 tarihinden 1978 yılı sonuna kadar yap-.
tığı 36 oturumda toplam 123 karar almış olup üyeler toplantılara düzenli olarak katıl­
mışlar ve imzalar normal yürütülmüştiir.
2- Oda Yönetim Kurulu, görevde
bilimsel
toplantı,
bulunduğu
seminer ve kongre gibi
dönemde,
çalışmalarda
çeşitli kuruluşlarca
düzenlenen
onur verici bir biçimde temsil
edilmiş olduğu yargısına varılmıştır.
3- Ölüm Yardım Fonu ilc ilgili hiçbir işlemin yapılmadığı görülmüştür. Buna neden olarak,
tüm kamu oyunca da bilinen, Odanın geçmiş dönemlerde çalıştığı binaya girilmc olanağının bulunmadığı ve konu ilc ilgili tüm belgelerin bu binada kaldığı gösterilmiştir.
4- Tüm bunlardan ayrı olarak, T.M.M.O B. Ziraat Mühendisleri Odası'nın ilgili yasa ve yönetmelikıere göre amacına uygun ve daha' etkin bir görev yapabilmesi için;
. a) Günün
koşullarına
uygun bir ücretle Odaya bir Gen.el Sekreter
atanmasının,
b) Üyelerin aylık ödentilerinin de yine günün koşullarına uygun bir değere çıkarılması­
nın gerekliliğine inandığımız ı ve Odanın içinde bulunduğu parasal yöndeki gliç koşullardan ivedilikle kurtulması nedeni de gözönüne alınarak Genel Kurulda önerimiz
doğrultusuı:ıda bir ~arar alınmasını arz ederiz.
11 Şubat 1979
Saygılarımızla
Yenal KUŞÇUOGLU
Denelteme K.Üyesi
Y. Zeki AKDAG
Denetleme K. Üyesi
-41-
Doç.Dr. Muammer KAYlHAN
Denetleme K.Üycsi
HIMOB
ZIRAAT ~IOHENDISLERI ODASI
31.12.197S Tarihi hib:ıriyle ['ıliz:ın
TOPLlM
llESAlliN ADI
0-
BORÇ
ALACAK
BORÇ
ALACIK
ÖZ KAYNAKLAR
01- Yasal Gclirlt!r
02~
o:ı-
TAŞlNlR
1.946.740,37
210.855,40
41.657.-
1.946.740.37
210.855.40
Genel Gelirler
Ö-lüm. Yar. fonu
41.657.-
TOPLAM
Ol-
KALINTI
2.199.252.77
2.199.252.77
YE TAŞlNMAl MALLAR
Yapılar
011
012-
Dcınirb.ı~lar
200.956.44
TOPLAM
200,956..14
200.956.41
' 200.956.4 ı
02- KASA
021-~ K.ıs.ı
022 Pul
910.1..JO.'I2
834.719.3M
75.420.74
910.140.12
834.719.38
' 75.120.74
25:J.482.22
100.800.150.000.-
152.682.22
38.031.49
100.634.28
7.582.93
24.676.-
Kasası
TOI'LAM
03'- BANKALAR
031- Şekerbank T.A.Ş.
032- T.lş Bankası
033- T.C. Zir;ı.u Bankası
034- T.Emlak Kredi
ll<ınk.
035- T .Emlak kredi. ll. Öliim. Y .F.
036- Adana
Şh. B.ınka.
Hes.
037-lıınir Şb. Banka Hes.
038- Samsun Sh. Banka Hes.
TOPLAM
188.031.49
100.30.634.28
7.582.93
24.676.49.904.98
18.298.86
572.710.76
30.000.-
l
49.904.98
18.298.86
280.800.-
. 291.910.76
04- )'AHYIL HESABI
120.120.-
120.-
041- Tahvil
TOPLAM
120.--
05- DEPOLAR
os·ı-- Gereç Deposu
052- Kitap Deposu
TOPLAM
80.fı68,46
80.668.46
80.668.46
80.668.46
06- BORÇLU HESABI
061
Borçlular
H5.286,09
10.000.-
145.286.09
TOPLAM
1$5.286,09
10.000.-
145.286.09
'•
07- ALACAKLI HESABI
07- Alacaklar
110.945,70
2.009.823.52
1.8.98.877,82
TOPLAM
110.945,70
2.009.823.52
1.898.877.82
08- GIDERLER
091- Gereç Giderleri
092- Personel Giderleri
093- Dışarıdan sağlanan Hizmet
094- Çeşitli Giderler
95.593. -
95.593 ..
677.389,15
25.959,85
817.087,02
677.3S9,1.s"·
25.959,1)5
60.900.32.442.89
60.900.· 32.442.89
1.710.371.91
1.710.371.91
1593.396.22
---...,,,,
1.593.396.22
817.087,o2
095-Öiüm Yardım Fonu gid.
096- Odalar Birliği Hesabı
097 Şubeler Hesabı
TOPLAM
----
--~--_!2~)4j77Y.._~Iı N<.'ti...ı~5l
GENEL TOPLAM
5.334.595.67
5.33·Lii95.67
-42-
4.09R.I30,S9
.ı.o98 ..ı3o,;9
TMMOB
ZIRAAT MüHENDISLERI ODASI
1978 Takvim
Yılı Bil:ınçosıı
AKTIF
PASIF
Ura
Ol-
Taşınır Taşınmaz
Mallar
02- Kasa
03- Bankalar
04- Tahvil
05- Depolar
06- Borçlular
08- Giderler
1964/77 Yılı Neticeleri
Kr
'200.956; 41
75.420, 74
Lira
O -:- öz
Kaynakl:ır,
07- Alacaklar
Kr
·2.199.252, 77
1.898.877. 82
291.910, 76,
120, .80.668, 46
145.286, 09.
1.710.371, 91
1.593.396, 22
4.098.130. 59
4.098.130, 59
-43_;
TMMOB
ZlRAArMOHENDlSLERl ODASI
1979- Yılı Büiçesi
GELIRLER
BÖLÜMMADDE
1- Geçen Yıldan Devreden
1- Borçlular
a) Çeşitli Borçlular
b) Üye ödentisinden borçlular
1 BÖLÜM TOPLAMI
ll- ODA GELIRLERI
1- Üye giriş ödentileri (600x100)
2- Üye yıllık Ödentisi (8100x480.-TL)
3- Hizmet Karşılığı alınan
4- Kimlik Belgesi karşılığı
5- Yayım gelirleri
6- Bağış ve Yardımlar
7- Para cezaları
8- Bilirkişi ödentisi %5 oda payı
9- Katılma (Iştirak) gelirleri
10- Banka Faizleri
11- Tahvil, Bono kira ve faizi
12- Amortismanlar
13- Sair gelirler
ll. BÖLÜM TOPLAMI
GELIRLER GENEL TOPLAMI
Lira
Kr
Lka
Kr
2.212.180. 32•
145.286,09
2.066.894.23
2.212.180. 32
4.096.006 .60.000..
3.888.000.1.12.000.100.000.1.1.25.000.~
1.-
1.000.1.10.000.1.-
4.096.006
6.308.186 32
GIDERLER
1-
Yatırım
1·
50.000 .-
giderleri
50.000.-
Demirbaşlar
50.000
ilÖLÜM TOPLAMI
1.938.878 82
ll- Borç ödemeleri
1a) Çeşitli alacaklılar
b) Eski ölüm yardım fonu alacaklılar
c) Sair ödemeler
II.BÖLÜM TOPLAMI
111-A. Gereç giderleri
1- Büro gereç ve tüketim giderleri
2· Basılı Kağıtlar
3- Sair gereçler
B- Personel giderleri
1- Kadrolu personel
2- Gündelik personel
3· fazla çalışmalar
4- Yıllık ikramiyeler,kıdem lazminatı v.b.
5- Personel yollukları
6- Sigorta primi işveren payı
7- Personel sosyal giderleri
1.898.877.82
40.000.1.-
1.938.878. 82
36.000
30.000.5.000.1.000.1.604.001
704.000.-
1.50.000.500.000.20.000.130.000.200.000.-
-44-
.-
B· Personel giderleri
1· Kadrolu personel
2· Gündelikli personel
3· Fazla çalışmalar
4, Yıllık lkramiyeler, kıdem lazminatı v.b.
5. Personel yolluklan
6· Sigorta primiişveren payı
1· Personel sosyal giderleri
C· Dışardan sağlanan hizmetler
ı.· Onarım ve bakım giderleri
2· Sair hizmetler
J. Ödentiloplayan mutemez yüzdeleri
D· Çeşitli giderler
1· Yönetim kurulu oturum ödenekleri (50x7x60)
2· Denetleme
(75x3x12)
J. Onur Kurulu
"
(50xS~12)
4· Yardımcı organlar
a) Danışma Konseyi oturum ödenekleri
(50x3x30)
4.500.b) Daimi ihtisaskom Oturum ödenekieri . ·
(50x2xl2x2) 20400.d) Geçici ihtisaskom. Oturum ödenekleri ·
(50x10-3x3)
4500.
5· Kiralar
(10000x12) 120.000.6· Vergi ve resimler
50.000.1· Genel kurul giderleri
100.000.8· Kongre ve Bölge Toplantılan giderleri
50.000.9· Isıtma Aydınlatma, Su
15.000.1O.PTT Giderleri
50.000.ll-Damga Pulu
7.500.12-Yayın giderleri
200.000.13· Yargı, yüriitme Noter giderleri
150.000.14·Amortismanlar
10.000.15-Bağış ve yardımlar
50.000.16-Temsil giderleri
30.000.17-Demirbaş giderleri
5.000.1.000::;.-::..__;..__ _ _ _ _ _ _ _ __
18-Sair giderler
lll BÖLÜM TOPLAMI
IV-ODALAR BIRLIGI
1· TMMOB payı
2· Sair giderler
IV.BÖLÜMTOPLAMI
V- ŞUBELER
A-ISTANBUL ŞUBESI.
1. Yatırım giderleri _.
a) Demirbaşlar_
2- Gereç giderleri
a) Biiro gereç ve tlikı,tim
b) Basılı kağıtlar
c) Sa ir gereçler
2.551.701534,902,534.902.1.
534.902.196,300.-
5.000.7.000.-..
C- ADANA ŞU BESi
1· Yatırım giderleri
a) Demirbaşlar
2- Gereç Giderleri
a) Büro gereç ve tüketim Malları
b) Basılı kağıtlar
d) Sair gereçler
3- Personel Giderleri
a) Kadrolu Personel
b) Yıllık ikramiye, kıdeın lazminatı v.b.
c) Personel yollukları
d} Sigorta prim.i işveren his~esi
f) Personel Sosyalgideri
4Çeşitli giderler
181.300.10.000.10.000.5.000.4.000.soo.500.96.200:-.
60.600.8.600.-
' 2:iıao.~
5.000.20.000-.
70.TOO.-
a) Yönetim kurulu qturum ödenekleri
(50x7x12)
4.200.900.35.000.1.500.5. 000.5.000.10.000.3.000.5.000.500.-
Yardımcı organlar (50x3x6)
b)
c)
d)
e)
Kiralar
Vergi ve resimler
Genel kurul giderleri
g)
Isıtma aydınlatma, Su
h) PTT giderleri
ı) Temsil giderleri
i) B<lsın yanın gid~rlcri
i) Sair giderler
ADANA ;iUBESI GIDERLERi
·
SAMSUN
ŞUBESi
D-
181.300.
99.100.-
1· Yatırım giderleri
2-
3-
a) Demirbaşlar
Gereç giderleri
a) Biiro gereç ve tüketim
b) Basılı kağıtlar
c) Sa ir gereçler
Çeşitli Giderler
5.000.5.000.5.500.malları
3.000.2.000.500.78.600.--
a) yönetim kurulu oturum ödemeleri
(50x7x 12)
b)
c)
d)
c)
f)
r
Yardımcı Organlar (50x3x6)
Kiralar
Vergi ve Resimler
Genel kurul giderleri
Kongre giderleri
g) Isıtma aydınlatma, Su
h) PTT Giderleri
ı) Temsil giderleri
i) Basın yayın giderleri
'·
i) Sa ir Gid!!t:k
SAMSUN ŞUBESi GiDERLER TOPLAMI
E-
YENi AÇlLACAK ŞUBELER
4.200.900.40.000.2.500.5.000.2.500.5.000.10.000.3.000.5.000.500.
99.100.250.000.-
250.000.6. C25. 481.82
GIDER'-ER TOPLAMI
1980 YILINA DEVREDEN
250.000.-
GELiR FAZLASI
282.704.50
6. 308.186.32
GIDERLER GENEL TOPLAMI
-47-
PERSONEL KADRO CETVELI
A- KADROLU VEYA SÖZLEŞME Li PORSON EL
KADRO ÜNVANI
1978 YILI KADROSU
ÜCRETI (TL)
1979 YIL.I KADROSU
ÜCRETI (TL)
Genel Sekreter
Hukuk Danışmanı
15.000
1.000
30.000
1.000
B- TOPLU i Ş SÖZLEŞMESI KAPSAMINDA OLAN KADROLU PERSONEL
KADRO ÜNV ANI
Genel Sek. id. Yrd;
Kasa Tazmimitı
Büro Şefi
Muhasebe Servis Şefi
Büro Memuru
Muhasebe Memuru
Büro Memuru
Büro Memuru
Büro Memuru
Büro Memuru
Büro Memuru
MUstahdem
Büro Memuru (isı. Şb.)
Büro Memuru (lzm.Şb.)
Büro Memuru (Ada.Şb.)
1978 YILI KADROSU
ÜCRETi (TL)
8.400.1.000.5.900.-
3.300.-
.1979 YILI KADROSU
ÜCRETI (TL)
1.000.6.650.-
4.050.
8.400.-
9.150.'"-
4.865.3.300.3.800.4.300.3.300.-
-48-
..
5.610.4.350.5.050.4.050.-
Download

1 - TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası