ihale
Makamı
•
iş GRUPLARININ MALiYETTEKi ORANLARI
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
Sayfa: 1
işin Adı: KURUÇAŞiLE HiSAR PiRiREis ORTAOKULU KAL.KAZANI ONR.IŞI
No
ı iş Grubunun
Tutarı
Adı
Ana Grup
Yüzdesi
(%)
100,0000
1 inşaat imalatıarı
0,0000
2 Mekanik Tesisat
100,0000
3 Elektrik Tesisatı
0,0000
GENEL TOPLAM
100,00--
İhale
Makamı
iş KALEMLERi PURSANTAJLARI (YÜZDELERi)
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
işin Adı: KURUÇAŞiLE HiSAR piRiREis ORTAOKULU KAL.KAZANI ONR.IŞi
iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat
i s.
No
imalatınCinsi
PozNo
Sayfa: 1
Birim
1
154-000
Izgara yapılması
kg
2
155-100
Dökme dilimli kazanlara ateş tuğlası örülmesi
kg
3
~01.120KB
Q 76 mm kalorifer kazanı alev ve duman borusu yenilenmesi
mt
Toplam:
Miktarı
Pursantaj
(%)
TESisAT MAHAL LisTESi
işin Adı: KURUÇAŞILE HISAR PiRIREiS ORTAOKULU KAL. KAZAN i ONR.iŞi
Iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat
ci
Sıra
No
Imalatlar
Poz No
«
...J
«
J:
«
:z
·iii
~
·ro
"c
c:
ro
f--
N
ciL
Birim
-"
ızgara yapılması
kg
+
1
154-000
2
155-100
Dökme dilimii kazanlara ateş tuğlası örülmesi
kg
+
201.120 KB
Q 76 mm kalariter kazanı alev ve duman
borusu yenilenmesi
mt
+
3
"
Sayfa: 1
\,
T.C.
BARTIN İL ÖZEL İDARE st
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
KURUCAŞiLE HisAR piRİREis ORTAOKULU KALORİFER KAZANI ONARıMı
(MEKANiK TESiSATı)
TEKNİK ŞARTNAMESİ
A - GENEL HÜKÜMLER
l-Yapım süresince gerek duyulan her türlü testlerin şantiyede tapılması ve/veya
idarenin onaylayacağı laboratuarlarda yaptırılması yüklenicinin yükümlülüğündedir. Bu
işler için yükleniciye hiçbir bedel ödenmeyecektir. Testler yüklenici ve idarenin teknik
elemanları ile müştereken yapılacaktır.
ihale dökümanlarında "gün" olarak belirtilen bütün süreler, aksi belirtilmediği sürece
takvim günüdür.
2-Tüm imalatlar, Türk Standartlarına, Yürürlükteki Teknik Mevzuata, Deprem
Yönetmeliğine ve Teknik Şartnamede belirtilen birim fıyat tariflerine, özel imalatıarda ise
özel birim fıyat tariflerine uygun olarak yapılacaktır.
3--Bu şartname ve eklerinde belirtilmemiş olsa dahi binaların ve söz konusu işlerin, anahtar
teslimi inşaatlarının eksiksiz hizmete sunulabilmesi için gerekli her türlü tesisat imalat işleri
tamamlanacaktır.
4-Sonradan yapılması zorunlu olan işlere ait projeler yüklenici tarafından yaptırılacak ve
ilgili mercilere onaylattırılacaktır.
MAHAL LİsTE si VE TEKNiK ŞARTNAMESİ BiRLİKTE
AÇıKLANMıŞTıR.
MEKANiK TESİSATı MAHAL LisTESİ
A) KAZAN DAİRESİNDE:
210.000 Kcal/h kapasiteli katı yakıtlı kalorifer kazanırnn çürümüş olan alev ve duman boruları
201.120 KB pozlu imalat ile, kırık olan kalorifer kazarn ızgaraları da 154.000 pozlu imalatlı ve
ateş tuğlası örülmesi 155.100 pozlu imalat ile yenilenecektir.
NOT;Yukarıda açıklanan Çevre ve Şehireilik Bakanlığı birim fıyat tarifleri ve standartlar
söz konusu imalatların yapılması esnasında Proje, ataşman ve mahal listeleri ile birlikte
Uygulanacak olup Bayındırlık .birim fıyatları poz numaraları imalatıarın teknik tarifıni
açıklamak için kullanılmıştır. Işin yapılması esnasında proje kapsamında unutulan bir
imalat var ise bu imalatta (yapılacak imalatıara ilişkin açıklamalar poz kalemleri ,proje ve
ataşmanlarda ve teknik şartnameler isteklilere verildiğinden) ek bir ödeme talep edilmeden
yapılacaktır.Ayrıca mahal listelerinde ve Poz cetvellerinde belirtilen pozların açıklamaları
bu teknik şartnamede belirtilmemiş,eksik belirtilmiş yada unutulmuş olması halinde bu
pozların geniş açıklamaları Bayındırlık ve İskan Bakanlığının birim fıyat kitapçığında
yazılan tarifler aynen geçerli olacaktır.
Teknik Şartname
ın
Download

Teklif Mektubu ve Teknik Şartname