İhale
Makamı
iŞGR UPLARININ MALiYETTEKi ORANLARI
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
işin Adı: AMASRA ŞEHiT AHME T TEL Li iLKOKULUKALORiFER
No
Sayfa: 1
KAZANI YENiLENMESi
Tutarı
iş Grubunun Adı
Yüzdesi
(%)
100,0000
Ana Grup
0,6680
1 inşaat imalatıarı
99,3320
2 Mekanik Tesisat
0,0000
3 Elektrik Tesisatı
GENEL TOPLAM
100,00--
,
İhale
Makamı
YAKLAŞıK MALiYET CETVELi
Hazırlanma Tarihi: 14.04.2014
işin Adı: AMASRA ŞEHiT AHMET TEL Li iLKOKULUKALORiFER
KAZAN i YENiLENMESi
iş Grubu: Ana Grup>inşaat imalatıarı
s.
No
i
PozNo
1
Y.16.0S0/02
2
Y21.001/03
Sayf a 1
imalatın Cinsi
i Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla
basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton
nakli dahil)
Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması
i Birim i
Miktarı
i Birim Fiyatı i
Tutarı
m3
m2
Toplam:
............................ . ...
DIL
·
r
İhale
Makamı
iş KALEMLERi PURSANTAJLARI (YÜZDELERi)
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
işin Adı: AMASRA ŞEHiT AHMET TEL Li iLKOKULUKALORiFER KAZANI YENiLENMESi
iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat
s.
Poz No
Sayfa: 1
imalatın Cinsi
No
Birim
1
152-1103
Çelik kalorifer kazanı (duman borulu, 3 Atü, 90.000 kcal/h)
Adet
2
152-1103/0
Demontaj, Çelik kalorifer kazanı (duman borulu, 3 Atü, 90.000 kcal/h)
Adet
3
154-000
Izgara yapılması
4
155-100
Dökme dilimli kazanlara ateş tuğlası örülmesi
Miktarı
Pursantaj
(%)
kg
kg
5
161-100
Doldurma ve boşaltma musluğu (çap: 20 mm (3/4")
Adet
6
162-201
Termometre (madeni) çap: 100 mm, 120 C bölüntülü
Adet
7
163-100
Hidrometre (çap: 100 mm, 25 mss'na kadar)
Adet
8
165-205
Dökme dilimli düz satıhlı B serisi radyatör (160/500 mm)
9
169-100
Radyatör duvar konsolu. (TS-1107)
Adet
10
170-101
Düz tip radyatör musluğu (çap: 15 mm (1/2"))
Adet
11
173-103
Kollektör borusu (dikişli, çap: 108/3.71 mm)
12
173-305
Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 40 mm)
Adet
13
173-306
Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 50 mm)
Adet
14
173-308
Kollektör ağızlığı (ağız çapı: 80 mm)
Adet
15
1201-104
Dikişli siyah boru 1/2"
16
201-109
Dikişli siyah boru 2"
m2
m
m
m
17
210-706
Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 40 mm)
Adet
18
1210-707
Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 50 mm)
Adet
19
~10-709
Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 80 mm)
Adet
20
1216-506
Sirkülasyon pompası 1500 d/d (4.1-8 m3/h, 2.01-3.50 mSS)
Adet
21
1241-339
22
[Y.23.167
23
[y 25.002/02
Polietilen esaslı prefabrik boru izolesi (114 mm, 20 mm)
Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve
verine konulması (su depoları ve benzeri)
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
m
kg
m2
Toplam:
99,3320 -
0",1<21/(;12,"
ci)
W
"ü5
Lll
ı- ~
ci)
z
':J ~
_.z
cı: Lll
::c >cı: z
~ «
N
;2
o:::
+
3NVHdOl.O>l
Lll
LL
"ii:
!S3"l::l!VaN'v'ZV)!
O
_J
;2
ıov lVHVIN
+
iii
+
cı
-'"
:J
.2
_J
:::ı
:J
.o
~
O
~
_J
+
+
+
+
+
+
+
+
+
N
E
E
+
+
+
+
E
E
+
+
+ i +
+
ın
E
ı:::ı
«
o
o
N
N
N
ro
>
('o
ci)
rJ)
ci)
W w
~
~
rJ)
'::::i
Z
w
....J
..J Z
W
«
:ı:: >« Z«
:! N
~ «
::.::::
«
rJ) o::::
rJ)
3NVHdOL.O>t
,
,
+
+
o)
E
W
Ll..
!S3H!VO N'v'Z'v'>t
W .~
~ O
....J
IOV1VHVı/ıı
~
::J
\~ :c:
.><
.><
2
C
....J
::J
::.::::
.~
':J :J
vl
W
vl
E
ı::~
O
::.::::
coüi
co
....J
"o
.:::::i
cü "s
s: ı::
....J
W
ı- ro
ın
ı- .iii
W <u
~ ıi
«
.t:
i
~
ı.....
('o
ro
.::t:.
=-~
~-m ~. E
ih>
-
~
wEw "o 0.0
0._
::J
ı.....
«
co
~-=Q)
o
<u
~
ur
~
"o
c_co
wVL
"O~2 -co
~E
o. >
a.~c '~Q
~~
W
::ı
.c
::ı
...
ıli
co
.9-
o
WW
('o
('o
>
.~ ~'2 ~
.=E >- W·N
W vl ı:: ~
c
«
o::::
ci)
« C
~
««
,.
~
co.!:
Vl~
E
.-
.x:
mE
~.><
OCU
~
(ii
Wo
N
o
t-,
tO
Z
N
o
o,
('o
ı.....
iJJZ
o
~
e
N
o
o
N
.o
N
N
N
c'"l
N
c'"i
;..:
;..:
T.C.
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ
Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
Şehit Ahmet TELLllLKOKULU
ONARıM İşİ MEKANİK TESİsAT MAHAL LİsTESİ
VE TEKNİK ŞARTNAMESi
(MEKANİK TESİSATı)
TEKNİK ŞARTNAMESİ
A - GENEL HÜKÜMLER
ı_
Yapım süresince
gerek duyulan her türlü testlerin şantiyede tapılması ve/veya idarenin
onaylayacağı laboratuarlarda yaptırılması yüklenicinin YÜkümlülüğündedir. Bu işler için .
yükleniciye hiçbir bedel ödenmeyeeektir. Testler yüklenici ve idarenin teknik elemanlan ile
müştereken
yapılacaktır. "gün" olarak belirtilen bütün süreler, aksi belirtilmediği sürece
İhale dökümanlarında
takvim
2-Tüm günüdür.
imalatlar, Türk Standartlarına, Yürürlükteki
Teknik Mevzuata, Deprem
Yönetmeliğine ve Teknik Şartnamede belirtilen birim fiyat taritlerine, özel imalatıarda ise
özel birim fiyat tariflerine uygun olarak yapılacaktır.
3--Bu şartname ve eklerinde belirtilmemiş olsa dahi binaların ve söz konusu işlerin, anahtar
teslimi inşaatlarının eksiksiz hizmete sunulabilmesi için gerekli her türlü tesisat imalat işleri
tamamlanacaktır.
.
4-Sonradan yapılması zorunlu olan işlere ait projeler yüklenici tarafından
yaptırılacal{ ve
ilgili mercilere onaylattırılacaktır.
MAHAL LİsTESİ VE TEKNiK ŞARTNAMESİ BİRLİKTE
AÇıKLANMışTıR.
NOT; Yukarıda açıklanan Çevre ve Şehireilik Bakanlığı birim fiyat taritleri ve
standartlar söz konusu imalatların yapılması esnasında Proje, ataşman ve mahallisteleri ile
birlikte Uygulanacak olup Bayındırlık birim fiyatları poz numaraları imalatıarın teknik
tarifini açıklamak için kullanılmıştırooİşin yapılması esnasında proje kapsamında unutulan
bir imalat var ise bu imalatta (yapılacak imalatıara ilişkin açıklamalar poz kalemleri ,proje
ve ataşmanlarda ve telmik şartnameler isteklilere verildiğinden ) ek bir ödeme talep
edilmeden yapılacaktır.Ayrıca mahal listelerinde ve poz kalemleri cetvellerinde belirtilen
pozların açıklamaları bu teknik şartnamede belirtilmemiş,eksik belirtilmiş yada unutulmuş
olması halinde bu pozların geniş açıklamaları Bayındırlıl{ ve İskan Bakanlığının birim fiyat
kitapçığında yazılan tarifler aynen geçerli olacaktır.
Teknik Şartname
1/1
Download

Teknik Şartname - Bartın İl Özel İdaresi