T.C. .
EDiRNE B£LEDİYE BAŞKANLlGI
Yazı İşleri Müdürlüğü
SAYı
: 52859614/2671
386li301.(03)-'3S'(
08/0912014
KONU
iMAR VE şEHiReiLiK MÜDÜRLÜ(;ÜNE
Belediye Meclisinİn 03.09.2014 Çarşamba günü saat 14:00' te Belediye Meclis Salonunda
yapmış olduğu toplantısında, müzakere edilerek karara bağlanan 03.09.2014 tarih ve 2014/255. 256,
257,258,259,260,261
ve 262 sayılı Meclis Kararları ilişikte gönderilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
EKİ:
8 Adet Meclis Kararı
EDİRNE ılELEDİYESi
Karar Tarihi
0310912014
MECLİs
KARAIU
Karar Sayısı
2014/262
İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
22.08.2014 tarih ve 2014/164 sayılı imar komisyon kararı İmar ve Şehireilik Müdürlüğünün
22.08.2014 tarih ve 3862 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerecle;
İşaretle yapılan oytama sonucunda; Yaşar AYA YDıN'ın 21.02.2014 tarihli dilckçesi
ile Ercan AKGÜL'ün 04.04.2014 tarihli dilekçesi ile Belediye Meclisimizce onaylanan
05.03.2014 tarih ve 2014/103 sayılı plan tadilatına yapmış oldukları itiraz üzerİne komşu
parsellerde verilen ruhsatlae ve plan tadilatlan incelendikten sonra itirazın değerlendirilmesi
şeklinde 07.05.2014 tarih ve 2014/137 sayılı Belediye Meclisi kararı alınmış olup, yapılan
inceleme sonrası değerlendirme sonucunda; Tapunun Edirne Merkez ada 1477, parsel 79
sayılı taşınmazın Sanayi Alanından Özel Eğitim Tesisi Alanına dönüştürülmesi şeklindeki
plan tadilatmda komşu parsellerin arasında da Özel Eğitim Tesisi bulunduğundan işlev
yönünden yapılan itirazların reddine. inşaat alanı (emsal) yönünden taşınmazın cephe aldığı
0,100 Karayolunda genelde işlevlerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olduğu ve plan
notlannda bu yerlerde otel hariç emsal 1.50 verildiği anlaşıldığından plan tadilatında verilen
2.00 olan emsaIin 1.50 olarak değiştirilmesine, taşırunazda uygulanacak kat yüksekliği ile
ilgili olarak Belediye Meclisimizee daha önce alınan 07.05.2014 tarih ve 2014/144 sayılı
karara göre uygulama yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
"
".
,.... •..
:-"""
't~y.,
':V
-
'fo::
,
,>
EOİRNE BELEOİYESİ
Kantr Tarihi
03/09/2014
MECLİs
KARARI
Karar S~'yısı
2014/261
Imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
22.08.2014 tarih ve 2014/163 sayılı imar komisyon kararı İmar ve Şehireilik Müdürlügünün
22.08.2014 tarih ve 3862 sayılı yazısı ekinde meclis gOndeminde yer almakla yapılan
müzakeredc;
İşaretlc yapılan oylama sonucunda; Başbakanlık Özeııeştirme İdaresi Başkanlığının
ı8.06.20 14 tarih ve 71846147/5/754 sayılı yazısı ilc mülkiyeti TT A Gayrimenkul A.Ş.'ye ait
Tapunun Edirne Merkez Kirişhane Mahallesi Ada:2241 Parsel:3 sayılı taşınmazın 1/5000
ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan değişikliği hakkında
göruşümüzün bildirilmesi talebi üzerine yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu
taşınmazın imar planında resmi kurum alanında kaldığı hazırlanan plan tadilatında taşınmazın
kısmen resmi kurum alanı, kısmen yol ve kısmen de tcrcihli kullanım alanı olarak plan
değişikliği önerildiği tespit edilmiş olup ancak Selimiye Siluetinin konınması ve olums.uz
etkilenmesinin önlemnesi amacıyla D-tOO karayolundan 35 metre çekme mesafesi bırakıldığı
plan değişikliği teklifinİn tarafımıza iletildikten sonra konunun yeniden değerlendirilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.
Türker AL TIE LER
Meclis Kat"
-f6,
EDİRNE BELEDİYESİ
Karar Tarihi
03/0912014
MECLİS KARARI
Karar Sayısı
2014/260
imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
22.08.2014 tarih ve 20141162 sayılı imar komisyon kararı İmar ve Şehireilik Müdürlüğünün
22.08.2014 tarih ve 3862 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerecle;
İşaretle yapılan oylarna sonucunda; Ayşekadın Apartman Yönetimi adına Şennur
KARAGÖZ'ün 25.07.2014 tarihli dilekçesindc tapunun Edirne Merkez Yancıkçışahin
Mahallesi. Ada: 669 Parsel: 28 sayılı taşınmazın çekme mesafesinin i2 metre olarak
belirlenmesİ talebi Uzerine alınan 02.07.2014 tarih ve 2014/229 sayılı Meclis Kararına itiraz!
üzerİne yapılan incelemeler neticesinde; söz konusu taşınmazın imar planında kısmen yolda
ve kısmen de bitişik nizam 6 katlı konut alanında kaldığı 02.07.2014 tarih ve 2014/229 sayılı
Meclis Karannda "taşınmazda ön bahçe mesafesinin mevcut teşekküle uygun olacak şekilde
bırakılması yönünde alınmış Belediye Meclis Kararı alınmış olup, uygulamanın buna göre
yapılmasına" karar verildiği tespit edildiğinden itirazın reddine oybirliği ile karar verilmiştir.
?~'Kati
Türker
..
ALTIERLER
,"
L
EDiRNE BELEDiYESi MEClis
Karar Tarihi
03/09/2014
KARARI
Karar Sayısı
2014/259
imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
22.08.2014 tarih ve 2014/161 sayılı imar komisyon kararı İmar ve Şehireilik Müdürlüğünün
22.08.2014 tarih ve 3862 sayılı yazısı ekinde meclis günd~minde yer almakla yapılan
müzakerede;
İşaretle yapılan aylama sonucunda; Hamdiye ERSOY'un
30,04.2013 tarihli
dilckçesİnde tapunun Edirne Merkez Muradiyc Mahallesi, Ada: 747 Parsel: 6 sayılı taşınmaz
Imar Planında Park Alanından Konut Alanına dönüştürtUmesi talebi üzerine yapılan inceleme
neticesinde; Belediye Meclisinİn 04.09.2013 tarih ve 2013/358 sayılı karannda konunun plan
tadilatı İletilrlikten sonra değerlendirilmesine karar verilmiş olup, taşınmazIa aynı bölgede
06.04.201 ı tarih ve 20111126 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile imar planında yeni bir park
alanı aynıdıgmdan imar planında kısmen yolda ve kısmen de park alanında kalan Ada: 747
Parsel: 4, 5 ve 6 sayılı taşınmazlarm 7 metrelik yol genişliği korunarak imar planında park
alanından çıkarılıp ayrı k nizam 4 katlı konut alanına dönüştürüldügü plan tadilatı teklifinin
uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.
EDİRNE BELEDİYESİ
Karar Tarihi
n3/09l20ı~
MECLİs
KARARI
Karar Sayısı
20ı~1258
İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
22.08.2014 tarih ve 2014/160 sayılı imar komisyon kararı imar ve Şehireilik Müdürlüğünün
22.08.2014 tarih ve 3862 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
İşaretle yapılan aylama sonucunda; Hikmet AÇiKGÖZ v.s'nin 16.06.2014 tarihli
dilekçesine istinaden Kirişhane Mahallesi, Ada: 223 ı Parsel: 1, 2, 3, 4, 5 sayılı taşınmazların
İmar Planında Taks: 0,30 Kaks: ı,50 Ayrık Nizam 5 Kat Zemin Kat Ticaret Konut Alanından
çıkarılarak çevresinde bulunan diğer ada ve parsellerde olduğu gibi Tercihli Kullanım Alanı
olarak düzenlenmesi talebi üzerine yapılan İnceleme neticesinde; söz konusu taşınmazların
imar planında Taks: 0,30 Kaks: 1,50 Ayrık Nizam 5 Kat Zemin Kat Ticaret Konut Alanında
kaldığı tespit edilmiş olup hazırlanan plan tadilatı teklifinin yerinde inceleme yapıldıktan
sonra yeniden değerlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
EDİRNE BELEDiYESi
MECLis
KARARI
Karar Tarihi
Karar Sayısı
03/09/2014
2014/257
İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
22.08.2014 tarih ve 2014/159 sayılı imar komisyon kararı İmar ve Şehireilik Müdürlüğünün
22.08.2014 tarih ve 3862 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Mehmet KADER"İn 24.07.2014 tarihli
dilekçesinde tapunun Edirne Merkez Talatpaşa Mahallesi, Pafta: ı06 Ada: 565 Parsel: 9 sayılı
taşınmaz İmar Planında ayrık nİzam 4 katlı konut alanından bitişik nizam 4 katlı konut alanına
dönüştürülmesi veya komşu 36 parselle ikili blok verilmesİ talebi üzerine alınan 04.06.2014
tarih ve 2014/170 sayılı Meclis Kararına itirazı üzerİne yapılan incelemeler neticesİnde;
04.06.2014 tarih ve 2014/170 sayılı Meclis Kararında, Edirne Merkez Abdurrahman
Mahaııesi Revİzyon İmar Planı Plan notlarına göre uygulama yapılmasına karar verilmiş olup,
itirazın yerinde inceleme yapıldıktan sonra tekrar değerlendirilmesine oybirliği ile karar
verilmiştir.
Türker AL TIERLER
1\1C~ Kat
~
ElliRNE BELEııiYESi
Karar Tarihi
03/09/20U
MECLis
KARARI
Karar Sayısı
2014/256
İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
22.08.2014 tarih ve 2014/158 sayılı imar komisyon kararı İmar ve Şehireilik Müdürlüğünün
22.08.2014 tarih ve 3862 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerede;
İşarctle yapılan aylama sonucunda; Cem DENERİ" nin 17.06.2014 tarihli dilekçesi ilc
Cem DENERİ, Kadir DÖKMECİ ve Ahmet MERİç'in 21.07.2014 tarihli dilekçelerinde plan
naılarında "l.e. tercihli kullanım alanlarında otopark yönetmeliğine uygun olarak otopark
ihtiyacı kapalı ve/veya açık olarak parsel/ada içerisinde karşılanacaktır." hükmünün Kirişhane
Mahallesi, Ada:2235 Parsel: 8 sayılı taşınmaz üzerinde yapılmak istenen yapılaşınaya engel
teşkil ettiğinden hükmün kaldırılarak "tercihli kullanım alanlarında Otopark Yönetmeliğine
uygun olarak otopark ihtiyacı kapalı ve/veya açık olarak parsel/ada içerisinde karşılanacaktır.
Ön b"hçe mesafesinin 5 metreye kadar olan bölümü otopark olarak kullanılabilecek fakat
hiçbir şekilde yapı iO metreden fazla yaklaşamayacaktır." şeklinde düzenlenmesi talebi
üzerine yapılan inceleme neticesinde; Plan notu değişikliği teklifinin reddine. söz konusu
alanda uygulamanın 30. i2. ı993 tarih ve 2 1804 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Otopark
Yönetmeliği hakkındaki genel tebliğin 2. maddesinin ı. alt maddesinin g fıkrasına göre
yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Türker AL TIE LER
Meclis Ka hi
f6
•
..
EDİRNE BELEDİYESİ
Karar Tarihi
03/0912014
MECLİs
KARARI
Karar Sayısı
2014/255
imar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
22.08.2014 tarih ve 2014/157 sayılı imar komisyon kararı imar ve Şehireilik Mildürlügüniln
22.08.2014 tarih ve 3862 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerecle;
İşaretlc yapılan oylarna sonucunda; Vakıflar Genel Müdürlüğü Edirne Bölge
Müdürlüğünün 03.06.2014 tarihli yazısında Sabunİ Mahallesi, Ada: 419 Parsel: ı sayılı
taşınmazın Edirne İdare Mahkemesinin 17.09.2009 tarih ve 20091904 sayılı karan ile
Belediye Meclisinin ı1.01.2008 tarih ve 2008111-37 sayılı Belediye Meclis Kararının iptaline
karar verildiği bu kararının Danıştay 6. Dairesinin 07.11.20 ı2 tarih ve 2012/57 ı5 sayılı kararı
ile onandığı ve Danıştay 6. Dairesinin 20.12.2013 tarih ve 2013/8393 sayılı kararı ile onama
kararının düzeltilmesinin reddi karan ile kesinleştiği belirtilerek kesinleşmiş mahkeme kararı
gcreği parselin açık otopark alanı olarak imar planının değiştirilmesi talebi üzerine yapıımı
inceleme neticesinde; Edirne Kcnti Kentsel Sit Alanı ve Etkilcme Geçiş Bölgesi Revizyon ve
İlave Koruma Amaçlı İmar Planı içinde, yolda kalmakta olup, Danıştay 6. Dairesinin
07. i1.20 i2 tarih ve 2012/5715 sayılı kararına uyulmao;ına, taşınmaz önünden geçen yolun ı5
metre genişliğinde olacak şekilde yeniden düzenlemesinin uygun olduğuna ve plan
değişikliğinin Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderiImesine
oybirliği ile karar verilmiştir.
4sKati
Türker ALTIERLER
•
.'
EDiRNE BELEDİYESİ
Karar Tarihi
03/09/2014
MECLİS KARARI
Karar Savısı
2014/255
İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan
22.08.2014 tarih ve 2014/157 sayılı imar komisyon kararı imar ve Şehireilik Mndürlüğünün
22.08.2014 tarih ve 3862 sayılı yazısı ekinde meclis gündeminde yer almakla yapılan
müzakerecle;
İşaretle yapılan oylama sonucunda; Vakıflar Genel Müdürlüğü Edirne Bölge
Müdürlüğünün 03.06.20 ı4 tarihli yazısında Sabuni Mahallesi, Ada: 419 Parsel: 1 sayılı
taşınmazin Edirne İdare Mahkemesinin 17.09.2009 tarih ve 2009/904 sayılı kararı ile
Belediye Meclisinİn ı 1.01.2008 tarih ve 2008/1 1-37 sayılı Belediye Meclis Kararının iptaline
karar verildiği bu kararının Danıştay 6. Dairesinin 07. ıı.2012 tarih ve 2012/57 i5 sayılı karan
ile onandığı ve Danıştay 6. Dairesinin 20.12.2013 tarih ve 2013/8393 sayılı kararı ile onama
kararının düzeltilmesinin reddi kararı ile kesinleştiği belirtilerek kesinleşmiş mahkeme karan
gereği parselin açık otopark alanı olarak imar planının değiştirilmesi talebi üzerine yapılan
inceleme neticesinde; Edirne Kenti Kentsel Sit Alanı ve Etkileme Geçiş Bölgesi Revizyon ve
İlave Koruma Amaçlı İmar Planı içinde, yolda kalmakta olup, Danıştay 6. Dairesinin
07.1 1.2012 tarih ve 2012/5715 sayılı kararına uyulmasına, taşınmaz önünden geçen yolun 15
metre genişliğinde olacak şekilde yeniden düzenlemesinin uygun olduğuna ve plan
değişikliğinin Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine
oybirliği ile karar verilmiştir.
Türk.r ALTIERLER
Meclis Kati
4
Download

eylül - Edirne Belediyesi