l,
Edirne Belediyesi
İmar Komisyonu Kararı
Sa~.I:157
Tarih: 22.08.2014
Vakıflar Genel MUdürıugıı Edime Bölge MUdUrIUğU'nUn03.06.2014 tarihli
yazısında Sabun i Mahallesi, Ada: 4 ı9 Parsel: i sayılı taşınmazın Edirne İdare
~1alıkemesi'nin 17/09/2009 tarilı ve 2009/904 sayılı karan ile Belediye Meclisi'nin
i 1.'01/2008 tarih ve 2008/1 1.37 sayılı Belediye Meclis Kararının ipıaline karar
\wildiği bu karanmn Daruştay 6.Dairesinin 07/1112012 tarih ve 2012/5715 sayılı
kararı ile anandığı ve Damştay 6,Dairesinin 20/1212013 tarih ve 2013/8393 sayılı
-
karurı ilc onama karannm düzeltilmesinin reddi karan ile kesinleştiği belinilerek
kesinleşmiş mahkeme kararı gereği parselin açık otopark alam olarak imar planının
değiştirilmesi talebi Uzerine yapılan inceleme neticesinde;
Edirne Kenti Kentsel Siı Alanı ve Etkileme Geçiş Bölgesi Revizyon ve İlave Koruma
Amaçlı lınar Planı içinde, yolda kalmakta olup. Damşlay 6.Dairesinin 07/11/2012 tarih
\C 2011/5715
sayılı karanoa uyulmasına, taşınmaz önUnden geçen yolun 15m
genişliğinde olacak şekilde yeniden düzenlemesinin uygun olduğuna ve plan
dc~işikli~inin Edirne Kültür ve Tabiaı Varlıklarım Koruma Bölge Kuruluna
g.önderilmesine karar verilmiştir.
-
-
-
Hasan YüREK
İmar Komisyonu Başkanı
Ali YAZıcl/1
r1~)/
!
--~~
İmar Ko isyo~Üycsi
i
,
\
Türker ALTIERLER
Imar Komisx~mu Üyesi
...r/~_lü4
"-/.t>~/
~
i
iv-ehınet ÖZÜLKÜ
İmar Komis)'onu Üyesi
( \.AL \ ,)..i\('<Vi"\> \)
Scvda Nur KURBAN
imar Komisyonu Üyesi
( \.'~l\.,lJ\in,,<;>i)
,
(,4
Edirne ılelediYE'si
imar Komisyonu Kararı
Sayı: 158
-
Tarih:
22.08.2014
Cem DENERi' nin
17.06.2014 tarihli dilekçesi ilc Cem DENERI. Kadir
DÖKMECI ve Ahmet MERİç'in 21.07.2014 tarihli dilekçc1erinde plan noılarında
..i.~.ıercihli kullanım alanlarında otopark yönetmeligine uygun olarak otopark ihtiyacı
kup:.ılı vel veya açık olarak parsel i ada içerisinde karşılanacaktır." HOk.münün
Kirişhane Mahaııcsi, Ada:2235 Parsel: 8 sayılı taşınmaz üzerinde yapılmak istenen
yupılaşmaya engel teşkil ettiğinden hükmün kaldınlarak .. terdhli kullanım alanlarında
Otopark Yönetmeliği'ne uygun olarak otopark ihtiyacı kapalı vel veya açık olarak
parsel/ada içerisinde karşılanacaktır. Ön bahçe mesafesinin 5 ın ye kadar olan bölUmH
otopark
olarak kuııanılabilecek
fakat hiçhir şekilde yapı
IOm fazla
yaklaşamayacaktır."
Şeklinde düzenlenmesi
talebi Uzerine yapılan inceleme
l1eıicesind~:
Plan notu değişikligi teklifinin reddine, söz konusu alanda uygulamanın
30.12.1993 tarih ve 21804 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Otopark Yöneımeligi
haHındaki genci tebJi~n 2.maddesinin ı'ah maddesinin g fıkrasına göre yapılmasına
karar v~rilıniştir.
-
Hasan YÜREK
fmar Komis)'onu Başkanı
Türker ALTIERLER
ıma~~.
..,.-- misva
. Üyesi
.
/7
Scvda Nur KURBAN
Imar Komisyonu Üyesi
( (A"1 'J-A.\,.4~\)
~-
Edirne Beledi)'esi
İmar Komis)'onu Kararı
Sa)'.: 159
Tarih: 22 .08.2014
Mehmet
KADER'İn
24.07.2014
tarihli dilekçesindc
tapunun Edirne Mı:rkcz
Talatpaşa Mahallesi. Pafta:106 Ada: 565 Parsel: 9 sayılı taşmmaz Imar Planmda
nİzum
ayrık
katlı konut alanından bitişik nizam 4 katlı konut alanına dönUştUrUlmesj veya
komşu 36 parselle ikili blok verilmesi talebi Uzerine alınan 04.06.2014 tarih ve
2014/ i 70 sayılı Meclis Kararına iıirazı Uzerine yapılan incelemeler neticesinde;
;.1.
04.U6.2014
-
tarih
ve
2014/170
sayılı
Meclis
Kararında.
Edirne
Merkeı
Abdurrahman Mahallesi Revizyon İmar Planı Plan notlanna göre uygulama
yapılmasına karar verilmiş olup İtirazın yerinde inceleme yapıldıktan sonra tekrar
değerlendirilmesine karar verilmiştir.
Hasan YÜREK
İmar Komisyonu Başkanı
/
Ali YAZıCı
tfr-/f'~;
r? .....
Mehmet OZULKU
İmar Komisyonu Üyesi
( V>11.LAilJt\\J')
Sevda Nur KURBAN
İmar Komisyonu Üyesi
('LA ') 1)..A,"-14\J\)
r
Edirne Beledivesi
İmar KomisJoDu .Kararı
Sa)'ı; ı60
Tarih: 22.08.2014
Hikmet AçıKGÖZ vs'nin 16,06.2014 tarihli dilekçesine istinaden Kirişhane
Mahallesi. Ada: 2231 Parsel: 1.2,3,4,5 sayılı ~ınmazların tmar Planında Taks: 0.30
Kaks: ı.50 Aynk Nizam 5 Kat Zemin Kat Ticaret Konut Alanından çıkanlarak
çC\Tesindc
hulunan diger ada ve parsellerde oldugu gibi Tercibii Kullanım Alanı oLarak düzenlenmı::si
talebi Uzerine yapılan inceleme neticesinde;
-
Söz konusu taşınmazların imar planında Taks: 0,30 Kaks: 1,50 Aynk Nizam 5 Kat
Zemin Kat Ticaret Konut Alanında kaldığı tespit edilmiş olup hazırlanan plan !adilatı
teklilinin yerinde inceleme yapıldıktan sonra yeniden değerlendirilmesine karar
veri Imiştir.
Hasan YÜREK
tmar Kom; yonu Başkanı
-
Ali YAZıCı
imar Ko7i
tl
Mehmet ÖZÜLKÜ
tmar Komisyonu Üyesi
( l(,.l
rı \ "L-'\ LI 1\c>\ )
Türker ALTIERLER
!S2;~tF;u
4"7-
İmar
Üyesi
,
Sevda Nur KURBAN
İmar Komisyonu Üyesi
C 1:/'*i \;..A.'v,Au i)
Edirne Belediyesi
İmar Komisyonu 'Karan
Tarih: 22.08.2014
-
Hamdiye ERSOY 'un 30.04.2013 tarihli dilekçesinde tapunun Edirne Merkez
Muradive Mahallesi, Ada: 747 Parsel: 6 sayılı taşınmaz Imar Planında Park Alanından
Konut Alanına dönUştarulmesi talebi üzerine yapılan inceleme neticesinde;
Belediye Meclisi'nin 04.09.2013 tarih ve 2013/358 sayılı karannda konunun plan
tadilatı iletiirlikten sonra değerlendirilmesine karar verilmiş olup taşınmazia aynı
bölgede 06.04.2011 tarih ve 20111126 sayılı Belediye Meclisi Kararı ile imar planında
yeni bir park al8m aynıdığından imar planında kısmen yolda ve kısmen de park
alanında kalan Ada: 747 Parsel:4.5 ve 6 sayılı taşınmazların 7m lik yol genişliği
korunarak imar planında park alanından çıkarılıp aynk nİzam 4 katlı konut alanına
dönUştUrüldUğUplan tadilatı teklifinin uygun olduğuna karar verilmiştir.
Hasan YüREK
İmar Komisyonu Başkanı
-
i?;beSi
TUrker ALTIERLER
Sevda Nur KURBAN
imar Komisyonu Üyesi
( XAl 'L""'"'A\':>\)
-
---~-~~-
Edirne Belediyesi
imar Komisyonu Kararı
Sayı: 162
Tarih: 22.08.2014
Ayşekadın Apartınan Yönetimi adına Şennur KARAGÖZ'Un 25.07.2014 tarihli
dilekçesindc tapunun Edirne Merkez Yanc,kçışahin Mahallesi, Ada: 669 Parsel: 28
sayılı taşınmazın çekme mesafesinin ıı metre olarak belirlenmesİ talebi Uzerine alınan
02.07.2014 tarih ve 2014/229 sayılı Meclis Karanna iıirazı Uzerineyapılan incelemeler
neticesinde;
Söz konusu taşınmazın imar planında kısmen yolda ve kısmen de bitişik nizam 6
katlı konut alanında kaldıgı 02.07.2014 ıarih ve 2014/229 sayılı Meclis Karannda"
taşınmazda ön bahçe mesafesinin mevcut teşekkille uygun olacak şekilde bırakılması
yönünde alınmış Belediye Meclis Karan alınmış olup uygulamanın buna göre
yapılmasına" karar verildiği tespit edildiğinden itirazın reddine karar verilmiştir.
Hasan YÜREK
tmar Komisyonu Başkanı
-
TUrkerALTlERLER
Imar Komisx nu Üyesi
4t?
Scvda Nur KURBAN
İmar Komisyonu üyesi
(
L:.A'" ')...j\,U'I\)
i)
Edirne Beleui)-esi
imar Komisyonu Kararı
Sayı: 163
Tarih: 22.08.201~
Başhakanlık
Özelleştinne
ldaresi Başkanlıg,'nın
i8.06.20 i4 tarih ve
718~6147IS175~ sayılı yazısı ile ınülkiyeıi TTA Gayriınenkul A.Ş'ye ait Tapunun
Edirne Merkez Kirişhane Mahallesi Ada:224i Parsel:3 sayılı ıaşınmazın 1/5000
ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plaru plan degişikligi
hakkında görüşümüzün bildirilmesi talebi ilzerine yapılan incelemeler neticesinde;
Söz konusu taşınmazın imar planında resmi kurum alanında kaldığı hazırlanan
plan ıadilatlOda taşınmazın kısmen resmi kurum alanı. kısmen yol ve kısmen de
tcrcihli kullanım alanı olarak plan değişikligi önerildigi tespit edilmiş olup ancak
Selimiye Siluetinin korunması ve olumsuz etkilenmesinin önlenmesi amacıyla 0-100
karayolundan 3501 çekme mcsafesi bırakıldığı plan değişikliği teklifinin tarafımıza
ilelildiktcn sonra konunun yeniden değcrlendirilmesine karar verilmiştir.
Hasau YÜREK
İmar Komisyonu Başkanı
Ali YAZıCı
TOrkerALTIEIU.ER
İmar KOmi~yeSi
!P4
yV
i
,
Imar Komisvo
~a:.
.
Mehme. OZULKU
İmar Komisyonu Üyesi
( \"A'l
'.LA M"''' \)
Sevda Nur KURBAN
jmar Komisyonu Üyesi
C 'L'" '1 I..u\IJA
';i}
Edirne Belediyesi
İmar Komisyonu Kararı
Sayı: 164
Tarih: 22.08.2014
Yaşar AYA YDIN'ın 21.02.20 i4 tarihli dilekçesi ile, Ercan AKGÜI:Un
ll4.fJ4.2014 tarihli dilekçesi ilc Belediye Meclisimizee onaylanan 05.03.20 i4 tarih ve
2U14/103 sayılı plan tadilatına yapmış oldukları itiraz üzerine komşu parsellerde
verilen ruhsallar ve plan tadilatları incelendikten sonra itirazın degerlendirilmesi
şeklinde 07.05.2014 tarih ve 2014/137 sayılı Belediye Meclisi kararı alınmıştı. Yapılan
incekm" sünmsı değerlendinne sonucunda;
-
rapunun Edirne Merkez ada 1.ı77. parsel 79 sayılı taşınmazın Sanayi Alanından
E~itim Tesisi AI~nına dönilştürillmesi şeklindeki plan tadilatında komşu
parsellerin arasında da Özel Eğitim Tesisi bulunduğundan işlev yönünden yapılan
itirafların reddine. inşaat alanı (emsal) yönünden taşınmaıın cephe aldığı 0.100
Karayolunda genelde işlevlerin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı oıdu~uve plan
ilmiarında bu yı::rlerde otel hariç emsal 1.50 verildigi anlaşıldığından plan ındilatında
\ crih..n 1.00 olan emsalin 1.50 olarak değiştirilmesine. taşınmazda uygulanacak kat
,üksoklıği ile ilgili olarak Belediye Meclisimizee dalıa önce alıııarı 07.05.2014 tarih ve
~OI4: 1-l-l sayılı karans göre uygulama yapılmasına karar verilmiştir.
Ö/el
-
Hasan YÜREK
İmar Komisyonu Başkanı
Ali YAZıCı
İmar Ko isyonu
si
f;}'l
:'>khmet ÖlÜJ.KÜ
Imar Komisvonu Ü"esi
Sc,'da Nur KURBAN
Imar Komisyonu Üyesi
( LA -" ~Iv-'"
C t:A'l •.LAM'1ı:::ı0
(-",)
Download

İmar Komisyonu 2014 Ağustos Ayı Çalışma