ii
Atatürk Bu/varı, Bu/var Apt. No: 219(1 Kavak/ıdere, 06680 - Ankara
Tel: 0.312.418 30 75 - 417 87 70 Faks: 0.312.417 90 55
TMMOB
ii
Şehir Plancılan Odası
E-posta: [email protected]
Web : http://Vvwvv.spo.org.tr
Sayı : 07/0470
Konu: Meslek UygulamasındanUzaklaştırma Kararı Alınan Üyelerimiz Hk.
02.06.2014
T.e.
ÇEVREVE şEHiReiLiK BAKANllGI
YAPI iŞLERiGENELMÜOÜRLÜGÜ
iıgi: (a) TMMOB'nin22.05.2014 tarih ve 971 sayılı yazısı,
(b) TMMOB'nin22.05.2014 tarih ve 972 sayılı yazısı,
(c) TMMOB'nin22.05.2014 tarih ve 973 sayılı yazısı,
(d) TMMOB'nin22.05.2014 tarih ve 980 sayılı yazısı,
(e) TMMOB'nin 22.05.2014 tarih ve 981 sayılı yazısı,
Odamız Onur Kurulu'nun 11.04.2014 tarihli toplantısında; 1. no.lu karar ile 3432
sicil no. lu üyemiz Arzu ÖZDALve 1563 sicil no.lu üyemiz Ahmet ÖZDALhakkında Oda Ana
Yönetmeliği'nin 47/ d maddesine göre 3 (üç) ay meslek uygulamasından uzaklaştırma
cezası verilmesi; 2 no.lu kararı ile 1967 sicil no.lu üyemiz Taha ORHANhakkında Oda Ana
Yönetmeliği'nin 47/ d maddesine göre 1 (bir) ay meslek uygulamasından uzaklaştırma
cezası verilmesi ve 3 no.lu kararı ile 1159 sicil no.lu üyemiz ismail ARSLANve 1344 sicil
no.lu üyemiz Nuri ÖZMENhakkında Oda Ana Yönetmeliği'nin 47/ d maddesine göre 3 (üç)
ay meslek uygulamasındanuzaklaştırma cezasıverilmesi yönünde karar alınmıştır.
Oda Onur Kurulu tarafından alınan söz konusu kararlar, TMMOB Disiplin
Yönetmeliğinin 4. maddesi gereğince Yüksek Onur Kurulu'nun onayına sunulmuş ve TMMOB
Yüksek Onur Kurulu'nun 20.05.2014 tarih ve 2014/928, 929, 930, 931 ve 932 no.lu kararları
ile onanarak ilgi yazılar ile Odamıza bildirilmiştir.
Konu, Oda Yönetim Kurulu'nun 27.05.2014 tarihli toplantısında görüşülmüş olup
anılan Yüksek Onur Kurulu kararı gereği;
- 3432 sici! no.lu üye Arzu ÖZOAL hakkında alınan 3 ay süreyle meslek
uygulamasından men cezasının 16.06.2014-16.09.2014 tarihleri arasında uygulanması;
- 1563 sicil no.lu üye Ahmet ÖZOAL hakkında alınan 3 ay süreyle meslek
uygulamasından men cezasının 16.06.2014-16.09.2014 tarihleri arasında uygulanması;
- 1967 sicil no.lu üye Taha ORHAN hakkında alınan 1 ay süreyle meslek
uygulamasından men cezasının 16.06.2014-16.07.2014 tarihleri arasında uygulanması;
- 1159 sicil no.lu üye ismai! ARSLAN hakkında alınan 3 ay süreyle meslek
uygulamasından men cezasının 16.06.2014-16.09.2014 tarihleri arasında uygulanması;
- 1344 sicil no. lu üye Nuri ÖZMEN hakkında alınan 3 ay süreyle meslek
uygulamasından men cezasının 16.06.2014-16.09.2014 tarihleri arasında uygulanması;
Yönünde karar alınmıştır.
TMMOB Şehır Plancılan Odası, Anayasa'nın
135. Maddesinde
tanımlanan;
7303 sayılı \!ısa ve 66 ve 85 sayılı KHK'lerle değişik 6235 sayılı TMMOB Yasası uyarınca kurulmuş
kamu kurumu niteliğinde
m
ek kuruluş
ur.
II
Atatürk Bulvarı, Bulvar Apt. No: 219{l Kavaklıdere, 06680 - Ankara
Tel: 0.312.418 30 75 - 417 87 70 Faks: 0.312.417 90 55
TMMOB
E-posta: [email protected]
Web : http://vvvYwspo.org.tr
_1111 Şehir Plancılan Odası
6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu'nun 28. maddesi
gereğince 1967 sicil no. lu üyemiz Taha ORHAN, 3432 sicil no. lu üye Arzu ÖZDAL, 1563 sicil
no.lu üyemiz Ahmet ÖZDAL, 1159 sicil no. lu üyemiz ismail ARSLAN ve 1344 sicil no.lu
üyemiz Nuri ÖZMEN'in belirtilen süreler içinde serbest meslek faaliyetinde
bulunması
yasaklanmıstır.
Bu nedenle meslek uygulamasından uzaklaştırma
kararı alınan
kurumunuz bünyesinde ilgili birimlere duyurusunun yapılması ve kararın
hususunda gereğini bilgilerinize arz ederiz.
üyelerimizin
uygulanması
Saygılarımızla,
'\
~~~
Genel Sekreter
EK:
1 - TMMOB'nin 22.05.2014 tarih ve 971,972,973,980
2- Dağıtım Listesi (1 sy)
TMMOB
Şehr Plancıları Odası, Anayasa'nın
135, Maddesınde
tanımlanan;
ve 981 sayılı yazıları (10 sy)
7303 sayılı Xlsa ve 66 ve 85 sayılı KHK'lerle değışık 6235 sayılı TMMOB Yasası cryannea kurulmuş kamu kurumu nıtelığinde
meslek kuruluşudur
Download

Duyuru ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz