o
T.C.
t]LAşTlRMA. Dl \i,/ClLiK Vl HABl.RLl )\1F BARANLlcl
Mersjn Liman Baskanlıgr
Sayı
:72232613 -155 .09.01 l12609
Konıl
:Tebliğ İlk.
l6.09.2014
MERSIN DENİZ TİCARET ODASINA
Pirire,§ \4ah, i.meı irıonı Bul\anNo:45PK 3Jll0\,,lER5N ]ÜRKjY]
Ilsi
:
Deniz Ticareti Genel Müdiirliirlınün 29.08.2014 tarihli ve 43402 sayll yazlsl,
Deniz Ticareti Genel Miidiirlüğünün ilgi yazlsmda; ''Deniz Yolu Yolcu Taşımacıhğl
Zorunlu Mali soİtımluluk Sigoılası ve Tarife Tatimat Tebliği'' gcreği yapılmas1 gerekcn.sigoılanmJ
tekne saytsmm fazla]üğr, farkh sigorta firmalanndan tek]if alma ve değer]endirme rçrn Zamana
ihtiyaç du},ulmasl ve sektör temsilcilcrinden geJen yoğun talepler nedeni ile deniz turizm vc
ticarelinin sekteye ııFatı]mamasml teminen 15 Ekim 2014 taİihine kadar site tanlnmlşhr ilgılj
sigoltanm yaptırılmasl konusunda, Tekne sahiplerine gelckli ikaz ve bilgilendiımc yapılması,
faali),etlelinin alıkonulmamasl ile idari ve cezai işlem uygulamaktan kaçünılmasl, sektöI temsilci ve
ilgilerinin bilgilendiilmesi husüsunda,
Bi]gilerinizi ve geleğini rica ederim
salaş ÇAKMAK
Liman Başkanı V,
Ek:
ilgi yazt ölrteği (,l sayfa)
Dağıİm:
-Mersin Liman Başkanhğna
(Gemi Denet Birimi)
,Mersin Deniz Ticaret odasrna
{!.,])r]r!.L".]f]ıo]]ü\ ]!r!!!]|!]qe!,!ği bu belg. clck.oıik
\lü\.r, oBo Rl.
'dİ.:A\]el,VJ-. cn:])7 ol^No 2ilÖ/e da,e\e ..l;. lil"0
Tel:0]2] 34l58 ll lak§:0324 34158 77 Ydljşeh il A4ERsiİ
|.o_L
6
lt.cn
=9ş
2ö]u f
2c§
<ş)
Ptt
ıü2a lle ]m2ıiaİnr§tl
o.BAŞER
'|,
Lc,
i§1 LtJl n.ti::'i l ( l :
L]enüz
aicıleı
|
1 ^
l
§ | |
( [t
!]c ı,Jl lYii]i|i.
:ı
liiij
1
'
:
]
|
|
.
^
HizlıET[ öZIL
say1
Kollüı
|54182545 - l ],].09.
: Tebliğ Hk.
U |
,
')J
1 5 İ.:] /-
241071201:1taıihli vc 36]6J s.\
ıl
,,Osj:0
]]
y3züniür.
Yolu Yolcu Taşıİrac]iığl Zoü\]nlu i\4a]]
urgrülanı]aslIla iJişkin esaslaılı viını sıı,ı.
Dı
A'
^d'N
lUsI_]l.ı
Cenei lv'Iiidii
az/oı,4
çı 7a*ü "E
"şş57ı__
.
A
>canne
am canner
d..
-
lutü**_l+
'e
TüM LİNtAN tsAşİaANLtI(ıARlNIN DİKi(ATiNE!
I
Ekle 19.07.2014 ta hinde Resmi Gazete'de
yürliİlüğe gir.en "Dei.ıiz Yolrı Yolcu
"1aylmlanaJak
Zorunlrı lvlali Sorı.ımlı-ı]uk Sigortasü Tarjfe Ve Talimat Tebliği"nin
uygulanmasına iliŞkjn denetinlerin başlangıç ta hinin uzatü]masü hakkında yeni ta]inal
. " ,]1ı.] y- j ı.m ıl. :.]ır.
-|aşlmaclhğt
1) Liman BaŞkanllklarlmlzdan donatan Ve işletmecilerİn, teknelere yo]cu
siqoitasü
sağlamaya yetkisi bulunan Bakanl]ğlm|Zca yaylmjanmlş "l4uteber Kabul EdilentP&I
sigoda KUrUluŞjarl Ve Kulüpleri" listesİnde yer alan sİgoıta şirketlerine ulaşamadlklar]
bilgisi gelmektedir, Bu şirketler, doğrudan teknelere poliçe düZenleyemediğinden,
tekne sahiplerinin poliçe teklifi alabilmeleri için anlaşmall olduklan Türkiye'de mukirh
si9orta broker/aCente'leri i]e görüşmesi 9erekmektedir, BU sigorta kuruluşIarlna
ulaşmakta süklnb yasayan gemi donatanJan Ve işletenlerine aşağldakj listenin
dUyUrulmasl hususunu;
Tl]«
Plrj Ve
DiĞER L.EER
P۟l
sicoRTA KLRLLLşLARj llE A LAs Aü sicoRTA BRoıER(A.ENE)
oNlER AINAR
ŞENGUL OCAK
BUKE COSKUNiRMAK
FEVZI UZUN
CAĞRi SÜTKEN
GA|VZE NURUNİSA
ATABAS
ALI CAKIR
SUHEYLA KUM
EBRU BORA SAĞDIC
ELIF TORE YURDt]M
EDA oKUR
NİSA KATIOĞLU
ERGİN TURAL
(216\
(216)
(276\
(216\
(zID
şiR€nlRİ
680 25 7a
680
325
325
272
25
07
07
45
70
65
65
72
l
135
(2t2\ 272 45 72 l l24
(2I2\ 249 69 22
(272) 465 78 87 / 640 29
29
(2t2\ 2B4 87 0o
(212) 315 63 55
(2I2) 3L5 63 14
(27» 355 44 87
(216) 636 0700
(2I2\ 245 45 11
(212) 315 64 00
20
(216) 325 07 65
l
380 2a
2) 19 Temmuz 2014 tarlhinde Resmi Gazetede yaylmlanan "DENİZ ARACLARI
ZbRUNLU MALİ soRU[4LULUK sİGoRTAsI TARİFE VE TALİü\4AT TEBLiĞİ"
kapsarnlnda sigorta hizmeti Verebilecek olan kuruluşlardan Muteber P&I kulüp Ve
sigorta şirketlerinden başka HaZine MüsteşarIığınca sU araçlarl Ve/Veya su araçlarl
Sorumjuluk branşlarlnda ruhsatlandJrllmlş sigoıta ş]rketleri liStesi aşağlda yer
almaktadlr,
ACE EUROPEAN GROUP LTD. TÜRKiYE ŞUBESi
ALL|ANZ sİGoRTA A,Ş,6
ANADoLU ANoNilvl TÜRK siĞoRTA 9iRKETi
ANKARA ANoNin TüRK siGoRTA siRKETİ
AViVA siGoRTA A.s.
AXA siGoRTA A.Ş.1
siGoRTA A.s.
DUBAl sTARR siGoRTA A.s.33
ERGo sİGoRTA A.s.3
EUREKo sicoRTA A.s.4
EGE siGoRTA A.§.5
GENERALls'GoRTA A.s.
GRoUPAlvlA siGoRTA A.s.'
GÜNEş siGoRTA A.§.
HALK siGoRTA A.s.'1
DElvtiR
HDl
sicoRTA
A.Ş,7
HüR sicoRTA A.Ş.
lŞlK siGoRTA A.Ş.
LlBERTY siGoRTA A.s.'
lırAPFRE GENEL siGoRTA A.§, '1
NEoVA sİGoRTA A.Ş.
RAY siGoRTA A-Ş.
sBN siGoRTA A,Ş,10
soMPo JAPAN siGoRTA A.s. 6,31
T0RK NlPPoN siGoRTA A.Ş.38
YAPl KREDi s!GoRTA A.s.
zİRAAT siGoRTA A.s.
zURlcH siGoRTA A.Ş. r1
TURiNs siGoRTA A,Ş.34
TüRK P & ü siGoRTA. A.Ş. 36
orient siqorta A.s. 37
hitp //!.,.ww acee!rope.corn ir
A|^.r,ı^l^, rL.].^rt, .^m tr
htto]//w!,1,."ı/
allanz com tr
hitp://ww,/r' anado usiqorta.com.tr
htto //www anl,arasiqorta com.ir
htto://www aV Vasioorta corn tr
httD|//w\a/w
axas oorta com.tr
htiDJ/www.demirciqorta corn
k
ir
hitD.//www.duba]qrouD.com
htto //www erqoiurkive.com
httpr/www,eurekos jqorta. com.tr
http]//www. eu ros qorta,com.tr
http://wvw qenela]i.com.il
httpr/w!ı]w.
q ao u
Dam a. co m tt
,
httDj//www oü]nessioorta com tr
httDr/www. birliksiooıla. com,k
http://www.hdisioo.ta.conr.tr
http.//www hu15iaorta.com tr
http://wlwv. isiksiqorta.corn
http://w\^iw.
libeatvsiqoda.com.tr
htto://wlwv.maDf aeoenelsioorta.com
httDr/www n_^ovasioolra com
http
J/www,raVsiqoata,com.ta
http //www sbnsiqo.ta com
hito]//www.somDo]aoan com
hito]//w.!,1,., tUrknioDon com
k
httpr/WwV.Vksiqorta.com.t|
hitD://www.z]raatsioorta.corn.tr
httpr/www.zurichsiqorta.com.k
hftpJ/lurkpandi,com.tr
httpr/orienisiqoata.corn,tr
Ayrıca bu listeye, Genel Müdürlüğümüz ana sayfasl (httD://WwW.deniZticareti.9oV"trl)
'nda So] alt köŞede yer alan "t4uteber P&I KurulUşlarl" sekmesi içerisinden de
ulaşllabilmektedir. Ljman BaşkanilkiarinlZa uğrayan Ve sigortacl bulmakta zorlanan
donatan/]Şletenlere bu listelerin sunulmasI husUsunda;
3) Hazine
MüSteşarllğl sigoıtaClllk Genel [{üdüriüğünden gelen bilgi yazlslnda,
donatanların yoIcu sıgoİtasl yaphrmak istedjklerinde 1ylldan klsa süreJi sezon]uk (6
ayllk) gibi sigoüta yaptırabilecek]erİ, böy|eJikle ödenecek primlerin yarl yarrya
düşebileceği belirtişmiş olup, bU durumun donatan]ara Ve işletenlere hatlrlatllmasl
hUsusUnu;
Bi]9ilerlnize sunarlm,
Den]zcil]k tJzmanj
LJ]aşt rma, Den]zc]] k Ve Haber eşme Bakan]]ğü
Den z T
carei Gene ı,4üdü.lüğü
U|!rslaralas Denizcilik
l
işkieri Dairesi
Ankara, Tülk]ye
Te ]0312 203 1000 / 3310
F
aks 0312 232 4224
Download

Eki : İlgi Yazı (5 Syf)