r.C.
MUT KAYIUAKAMLIGI
i]çe Milli Eğitim Mtidürlilğii
(a79
Sayı
Konı.]
ACELE VE GÜNLÜDÜR
lu11l20I4
:}6\290] 3-i,,04/ )/ '
: okrıllar Hayat olsuıl.
MÜDÜRLÜĞÜNE
ilgi
:11.11.2014
taihli ve
613 32502-604-5215692
sayılıyazl.
Bakanllğlmlz Hayat Boyu Öğrenme Geııel Müdürlüğünün 20l4l2 sayıIl genelgesi ve
4,maddesi gereğince Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yapılan İlçe Yürütme Kurulu
toplantı]aİrnın gerçekleştiİileceği ve okrılru,ıuzda okullaİ Hayat olsün Projesi kapsamında
yapılan faaliyetlerin ekte göndeıilen foınıa işlenerek Miidiirliiğümüze gönderiimesi
gelekmektedir,
BiigiJerinizi ve 25.08,20l4 taıihinden sonıa okulunuzda yapılan faaliyetlerin yazı
doğrultusunda forma iŞlenerek 14.11.2014 Cuna günü saıt ]3i0o'e kadar Müdür]üğümüze
ivedilikle teslim ediimesi hususunda; geleğini rica ederim.
EKLERI
I-yazl
(
1
Adet)
(i Adet)
2-Liste
DAĞITlM:
Ş.Einin Çelik And,Lisesi Müd.
Anadolu Lisesi Müd.
And.İmam Hatip Lisesi Müd.
Mut Karacaoğlan ilkoktülu Müd.
M,,AJdf e$oy İlkokulu Müd.
M,Fevzi Çakmak YBo Müd.
l L-/] ]/)0]4
/.Lll|12014
VHKl
Şef
() A KAPl AN
:E.VURGLİ'J
C
7/
Adres] Mul ilçe Milli Eğilinr Doğancl Man llükümetcad.Hi]k(jmcı Konağı
Bilgiiçiı
E_Posİa : num][email protected] con wğb hlıp/muı,nıcb go! ı
Halat Boyu Öğrenm9 Hiznretleri Şube Mildür]uğ0
I
\,lı]düllügü
L!]]0
(]2t)774l0]0 faks0(]24)r741707
Ö^K^PL N Vt]Ki
-J-
f.C.
MıRsİN vALjı-İĞi
İ ımı ıg:ııı ıııiatiıııçti
1_
\tğİ
-§ın
^
:
6lJ32502n04_52!5692
l(onı i okutlı.
Ha]ral
ıroi. 'Ioiıanİ
]
]illilı]4
üı§]n
1ıü..-.--......-..-...,....,........
l(,lYMA K!_§lLlĞlNA
(lıe xlı:i Eğıım Mıaüİıüğİr,r ı
i
ıgı
] a}
uıB larrı
İ}vı]lYaz|\],
I
3ovu Öğrcıme oeıel L,lüüj|ilüğuıiü
16]'{.}t
/:0l-{ ra.ih ,c
2:]
]ı07
kayıııı }ıul iİc. MEB Hayaı hulu ogjclılDe (lrncl \lüdurlulu :(llJlz sayı:l
:1.n]ıddesİ gcrcği. ocnk-ıkın_Temüı,
ııii:il Jılarında yapl]en ııçc ıroje
larriltırıc kjplanı]ırrıtn gcrçak]eleceğ] vc yaıılaı th:ı)iycıicrin. \ırını17 ömeğindc cöndğıjlen
li]ırrı lş]enerek N,liidüİ]ıği]miize göndeilinesi 8cıetmekledir,
iügide
!l
glnelg.§iı
t u bağl§ndai i]çe üıaıİlüğınde pro,je kap§ımındd i]ır]ün.rn okullaİnlzın bilgrl..ini
içercn cktcki l0İııoüün. :5/08/ııı4 tlri]ii bnz nhtıırak. bır l..ih(cı §onra o]r,ullannrz,dı
],ıPı la n ;ıı şıDaları 8bIoy. işleye.ek, ı J/i ı /20 ı a Pıırırt€§i €ngg, ,ırti l O it O'a kıılıı, e xcel l
lornıaıtürı Miııiürliiğiimİz Ha}ğ Bo}u ()Arcnl'nc ]Iizl)1.üler
lvıt Eint3ilinı.l.ı i mch.qo,ı.tr1 aJrc.,ne gındci]nıe,ı dntınl,, ıı. . .,'ı. ııı
rr-ıostı
\l.sıbrioZBE\
l; i1'lali
vali a.
t]İiıi.ı \tüd.ırıd.
ı(l-El.ı:
i: ıd€.,}
ı_Tablo
\ot:
] nrlcü 8aıla.ilııiş ıiı.ıp, ılı: i ıablo §lOE/20 i4 tarihiır. ııder vaı:]ın çalışnrclı.t
'-l"alrlo ck:1 ııblo 25iüırı0l4 {r.ihind.n sonra yııılan çalü,rııirliiİ içeıııckıiı,Dotayısıyla,
içoirkcı;
\irpilaı
2.kez-yazılmayıcak, eL2'de y€üli]n doldufiü]]::rı] gc.cken tabloyı ııdcca
yeıi
lıaIiı.rcr
yaııı.aktir.
'ı]ıiır]ılar
;ıpılıı
Bütli koıu oıro rra]o ömeği {.k_ı), Heryüt a)cak-Ni§ın_iıemmo2 ve Ekinr ıylar:nD
snıuİajı ıçlkaıılllığı ü?ere Ve ıeır,ıi yıı beklametrst?in §adeae yğni İııliyeÜer.Jarİarak
] lıyiı §oyu oıığııme l"Iiz:ıa
\
Şubemize giina..ilğccktir,
2-
Ei]ııı ,1iidiinr:İi
a;riı ı]ıl\m
'iah NlLıs]\
].]1]L] !.tr i.lıtr
ıle,n0 İ
ı1] |li
ırİ]!ı|]ıi1
İ-n!\!;, }]}Nıü.rii{]]:a!..b.rı.
!ı.h l|üıı.':t.ri jn_rr]!.ı.\,.|r
I
:ıİı|:]i l,il3] lç]İ l] Kl]ıı:ır.A)]lŞ.i
t lı|]ı iiJ,ü 1)!tıü.. Il1indlcı
1.1, ü!ı ]]iı].], ı.l İ ,11J Dnırni ]]l
ı:i].l 1i]1:]] ]ı:]j
lı_ j,]
llu.!*!U,.t]].i.trütifr.j,:lFğliü.ı}hllp/r!İılrngüİü.(!!-Y!ıü],§r,l!İj8]]_.l]i;]9.c,İ1l]J,l]1l'ır!ll[.]r.jl.ı'
EK-3 oKULLAR HAYAT oLsUN PRoJEsi YÜRÜTME KURUtU özET BiLGiLERi FoRMU
okulAdl:
iLeEADl
iLÇEPRolEYÜROTME
(ı]RULU
PnoTo KoL KAPsAlülılDA YAPltnN ÇALlşMALARl MADDELER NALiNDE ÖzET o LARA(
q
s
.../
1"I/2oI4
Müdür AdI
(imza/Mühür)
Dt]ŞÜNcELERiNizi
--Ol_ı_ıE.ı<
lll..iotr!ü.ııMriO
ığ
ıiooloı ın.9M]ıDA Y^ntrAiçnırMdrılı&Dat( ı^ıl!.t
:.|1idrİ!lrif,ri aırü
1,
Ays({
3c
e4\.
sriilğna
1ııo,. hEıh
0lai oL4ııi
l-;.;- .;,,".,,;;;
tr*n
O,n]1.,
^ydü«!aroii]
üJiç4
Di,.di:ğnrar
r,Oil.-|n,,
m hü|i,ry|i nl;§ıir;
trdJ,ç,ıı..*,ı*ı*ııı,
^i.0.:rı,r.nfs
-j. ,( "v...
, fui..,lıJı h,ü, ir* n r,.l*,( arııd,. r M.* §otuçi! r t.kd,y.,,,§.,6ddtğn]i irl! bauı dnü!
l6.1.df. ş-ıı lrktft vr ll . §ı|| ı!.o rlıdlİ|l,ı, -ü,"i" İ.].&ii.r,üd".ıtL.d. t.,, i,,rr,,.l:.
"tlı,d
!.,!,4Ek,
,.E,d,
2
|r.rı! Gühn §.r.d,rtrıı n ni, ı!ı-" i6r.,ro, b.@
|§,tıhnnnio.Jrrn.tüfuldu|!v.r,§[email protected] l.n nr.oriı&h.]l.ıdj.^ççr,rr,
ı]iun !.ı.b E,.kdı fuJddıu !ııi ,qr a},,r. ı,( (dt. M;(, M,d.iiğ;;"
d0Av0] rtp! M(§uıı v. iirA x ıNAn!, asısl ıoffilu
rff .a,,rt. !,dt
lı.blıli rrİtiı ] .d. p,d üır] ,rd moi oiüi!ı [:in
,.1kirerdlii llvfu,,İ,!ehç.ji]n Mü Hall tr tm Mğd.ı6.,,.i]..
ü.ü r.idan,nai-4 ı_rh,tr J
, Mğ,ı
,
,ıı..-,
ı*-r.
!4 a {ı;,.,d;ııh "*..,,*i,
a!l1r]:ğg-!{!.!s]ı ::j! ğ ıarE-!ı!:_!ıı_§ıİ:1!"]1
l
,.,
o hit!.iletri4üü,ıa
tie
a-".jü1€.
!iıleiM0.inui!ıdsn,i.d!
!
!|1!]r ıiL
ı&.l,ü dııftlnı,
t
.,
5
Download

Konı.] : lu11l20I4 - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü