2o1s yrt-r ILKBAHAR l.DoNEMi ruRl.zeuE ALIMI
TiCARi $A|ITNAME VE SoZLE$MES|
1-KONU:
Ekli listede belirtilen malzemelerrin ahmr.
2- TARAFLARIN KISA HUVIYCTLERil:
igbu gartnamede Mithatpaga ClOOesi No: 19 Yenigehir /AlrlKARA adresinde ikamet
eden Stntrlt Sorumlu Pancar Ekicilerri Kooperatifleri Birli$i ve ba$lr kooperatifler Ktsaca
PANKOBiRLiK"
adresinde ikamet
l<rsaca
"FiRMA" olarak anrlacerktrr.
eden.......
3-EVSAF VE M|KTAR:,
Ekli listede belirtilen miktarda ve bu miktarlara gdre +/- % 25 tolerans Panltobirlik
opsiyonunda oilmak Uzere ihale sonucunda Pankobirlik' in talep edece$i miktardrr. Talep
edilen bu miktarr, Pankobirlik, sevk tarihinin bitiminden sonraki 30 (otuz) gUnlUl< sUre
igerisinde
o/o
25 oranrnda arltrrmaya yetkilidir.
4-FiYAT:
Firma teklif mektuburrda agrk adresiyazh deposunda, kamyonda ve eln yakrn D.D.Y.
istasyonunda vagonda teslim esasr veya nakliye dahil teslinr esasr Uzerindenr teklif
fiyatlarr n r verecekti r.
Firma sevk rinr;esi iidemeli, pegin(7 giin), 30 gi,inltik, 6i0 giinlUk, 90 gfinli.ik ve
120 gtinli.ik odeme opsiyonlarrnr g1z onUnde bulundunarak ayn ayn fiyat teklifinde
bulunacaktrr.
Teklif edilen fiyatlar sabit olacak ve teslimatrn hitarnrrna kadar her ner suretle olursa
olsun fiyat artrgr talep edilmeyeoek, ancak firmaca teklif tarihinden itibaren 365
(UgyUzaltmrgbeg) gUn igerisinde malzeme fiyatlarrnda herhangi bir indirim yaprldr$tnda aynt
indirim Pankobirlik' in satrn aldr$r merlzemelere de uygulanracaktrr. Ayrtca, firmanrn ;zamar'l
zaman uygulayabilece$i kampanya vs. adlar altrnda daha dUgUk fiyat ve iyilegtirilmig
gartlarda satrg yapmasr halinde bu uygulama Pankobirlik' in satrn aldr$r ntalzemelere de
aynen yansrtrlacaktrr.
Firmanrn, teklif etti$i mamUlleri igin, T.C. Grda,Tarrm ve Hayvanctltk Bakanlt$tndan,
Merkez Bankasr Fiyat Kontnol Komitersinden, T.C. Bilim,Sanayi ver Teknoloji Bakanltljtndan
veya T.C.Maliye Bakanh$rlrdan ve di$er Resmi Kuruluglardan altnmtg tescilli toptan ve
perakende satrg fiyatlarr var ise tekrlifinde bu hususu da belirtecek ve ilgili mercilerden
ah nm r9 tasd ikli fiyat belgelenin in fotokopilerin i teklife ekleyecektir.
s-TEMiNAT:
Tekliflerle birlikte teklif tutarrnrn 7o 5' i nispetinde 28 $ubat 2015 tarihine kadar
gegerli gegici teminat; siparigi mUteerkip en geg on ig gUnU igerisinde de siparig tutartntn %
10' u nispetinde 31.12.2015 tarihine kradar gegerli kat'i teminat Pankobirlik'e verilecektir.
Gegici teminatr ihtiva etmeyen teklifler dikkate altnmayacakttr.
Kat'i teminatrn s;Uresi igerisinde Pankobirlik' e tevdi edilmemesi halinde, tekliftern rUcu
edilmig addedilerek gegici teminat irad kaydedilecek ve 13. ncU madde hUkmU aynen
uygulanacaktrr.
Teminatlar; ll-Urk parasr ya da yabancr para geklinde nakit, banka teminat mektubu
veya Devlet tahvili olabilecektir.
$T-03/03
6- SiPARiSiN YURURLUGE: GiRMESi:.
Pankobirlik' ge kabul edilen teklif gartlarrna ve $artnamemiz hUkUmlerine uygun
olarak verilen siparigi teklif sahibi de aynen kabule mecburdur.
7-MUAYENE:
Malzeme, gerek imalAt esnasrnda ve gerekse imalAttan sonra Fankobirlik teknik
elemanlarrnca kontrol edillecektir. Bu maksatla; firma, ilk partinin sevkinden once
Pankobirlik' e bildiride bulunacak ve bu parti Pankobirlik' in kontrol ve kabulUnden sonra
sevk edilecektir.(lhtiyag halinde Pankobirlik tarafrndan gerekli kontroller Kooperatif Satrg
malazalarrndan ahnacak numuneler Uzerinden yaprlabilecek olup, bu Eibi durumlarda
firmaya sevk izni verilerek, Kooperatif satrg ma$azalarna sevk edilen Urlrnlerden allnacak
numuneler kontrol edilebiler:ektir.) Yaprlan kontrollerde gerek teknik gartnamemize, gerek
TSE Standartlarrna, gerekse di$er yasal mevzuata aykrrr hususlarrn tespit edilmesi halinde
firma sevk edilen bu UrUnleri de$igtirmekle mUkelleftir.
ig bu ticari gartname ve sdzleqme konusu olan malzemeler tUm irnralat ve malzeme
hatalarrna kargr en az 2 (ik:,i) yrl sUreli olarak Firma Garantisi altrnda bulunacak olup, bu
Garanti sUresi ise soz konusu malzemenin Pankobirlik tarafrnda ilgiliye sattgrndan itibaren
baglayacaktrr. Sozlegme konusu malrn Pankobirlik' ge satrgrndan itibaren altctya, sozlegme
konusu malzeme satrgr neticesinde ilgili malzemede yer alan ayrp ve hatalar nedeniyle
yaprlmak zorunda kalrnacakrtUm odemeler ile tazminatlarr ise Firma, Pankobirlik' e ilk yaztlt
talebi halinde odemeyi gayri kabili rUc;u kabul, beyan ve taahhUt etmigtir.
Muayene ve kontrol edilmeyrsn veya kontrol edilmesine ra$men malzemelerin
kooperatiflere sevkinden sonra kooperatiflerimizce veya alrcrlar taraftndan teknik evsafa
uygun olmadr$r tespit edilen soz konusu ayrplr malzemeler igin TUrk Ticaret Kanunu'nun
2513 UncU maddesi ile TUrk Ticaret Kanunu ve Borglar Kanunu'nun ilgili hUkUmleri
uygulanacaktrr.
imalatta kullanrlan rnalzemeler ve imalat seyri Birli$imiz elemanlartnca gegitli
safhalarda kontrol edilecektir, mahallinde yapma imkanr bulunmayan test ve delneylen
Birli$imizce uygun gorUlen yerlercle yaptrrrlacaktrr. Test ve tahlil Ucretleri firmaca
kargrlanacaktrr.
8-SiGORTA:
Naklive siqortqs!_u_-temin maksadr ile firma. sevkivat tincesi ilqili kooperatif ile
irtibata qecerek. Kooperatifin belirtmis olduqu siqorta sirketine derhal faks ile
bildirimde bulunacaktrr. iZamanrncla vaprlmavan ihbarlarrn sorumluludu firmava ait
olacaktrr.
Malrn nakliyesi srrasrnda hasar gdrmesi halinde; hasarlr malzemenin ve Sigorta
$irketince kooperatife ddenecek sigorta hasar tazminatrnrn firmaya iadesi kaydt ile, firma
hasarh malzemenin yerine derhal yerrisini ilgili kooperatife gonderecektir.
Ancak; nakliye dahil teslim ersasr Uzerinden teklif verilmesi halinde malzernelerin
teslim yeri Pankobirlik' e ba$h ilgili kooperatiflerin merkezi veya sattg ma$azalartdtr. Tahmil,
nakliye ve nakliye sigortasr firmaya aiittir. Tahliye Pankobirlik'ge yapttrtlacakttr.
9-AMBALAJ:
Malzemenin usulUner ulgun gekilde ambalajlanmasr esastrr. Ancak, Pankobirlik' ge
ozel ambalaj talep edilebilece$i dikkate ahnarak, tekliflerde 6zel ambalaj Ucretleri de ayrtca
belirtilecektir.
$T-()3/03
1O-SEVK|YAT:
Malzeme, Pankobirlik'in siparig yazrsrnda belirtilecek gekle gore, firma tarafrndan
nakliyeci vasrtasrna ya der navlun havale olarak D.D.Y.'na (Vagonda) teslimen veya
firmantn nakliye dahil teslim esasr Uzerinden teklif vermesi halinde firma tarafrndan bildirilen
yere sevk edilecektir.
11- SURE TErvlpir)i:
Hukuki rnev:ruatrn tanrdr$r forsmajor hallel.i firarig, firmaca teslim sUresinin uzattlmast
talep edildi$inde Pankr>birlik bu talebi kabul edip etnnemekte serbest olacaktrr.
MUddet uzatrlmasrna iligkin talep kabul edilmemesine ra$men sevkiyatrn gecikmesi
halinde; Pankobirllk akdi fershederek terninatr irad kaydetmekte ve geciken her gUn igin
geciktirilen partinin tuitarrnrrr o/o 0,2 (bindeiki)'sini cezai gart olarak uygulamakta serbest
olaca[<trr.
12-ODEME:
Pankobirlik'q;e tespit redilen sevk programr gere$ince kooperatiflerimize gdnderilecek
malzemenin teknik evsafrnia uygun olarak kooperatifge teslim alrnmasr kayrt ve gartr ile
bizzat kooperatiflenimiz tarafrndan merlzemenin tesellUmUnU mUteakip en geg 30 gUn iginde
odeme yaprlac;aktrtr. Ayrrca; firma servk oncesi odemeli,pegin (fatura tarihinden itibaren 7
gUn iqinde odeme),30 gUn, 60 gUn , 90 gUn ve 120 gUn odemeli alternatif teklif verecektir,
Firma kooperatiflenimiz:e sevk edilen rnalzeme bedellerinden do$an alacaklartnr UgUncU kigi,
kurunt ve kuruluglara temlik edemeyecektir.
Firma vecibelerini Lam ve noksansrz olarak yerine getirdi$i halde, malzeme
bedellerinin yu[<arrcia belirtilrji$i gekilde zamanrnda kooperatiflerimizce odenmemesi halinde
bu odeme Pankobirlik taraf'rndan tekefftll edilecektir. Ancak 6deme, faturaya istinaden ve
malrn evsafrna uygun ol;arak tesellUmUnU mUteakip yaprlaca$rndan; firma, faturayr
zamanrnda ilgili kooperatifr: gonderr-.cek ve faturaya nakliyeci tesellUm belgesi, nakliye
sigortasr ihbarrna iligkin ferks sureti ve nakliye D.D.Y. ile yaprlmrgsa huna ait hamule
senedini de ekleyecektir.
Bedelin havalesi igin yaprlacak her tUrlU masraflar firnnaya ait olacaktrr.
1
g-
crzAi snRrlqn:
Tekliften rilcu edilmesi halincle, gegici teminat, taahhi.rdUn siparig gartlartna uygun
olarak ifa edilmemesi halinde de siparig iptal edilerek kat'i teminat Pankobirlik' E:e irad
kaydedilecek ve gerek tekliften rUcu, gerekse siparigin iptali hallerinde, ihtiyaatn ktsmen
veya tamamen 3. urncti gahrslardan telmini nedeniyle zuhur edecek fiyat farklarr ve sair zaral
ziyanrmrz gegir:i ve kat'i terrinattan kargrlanacaktrr.
14- DiGER SARTI=ARI
a) Postadaki gercikmreler dahil, hen ne sebeple olursa olsun sUresi iginde verilmeyen
teklifler dikkate allrnmayacaktrr, Anc;ak gartnameye uygun olmayan teklifleri kabul veya
reddetmeye Pankobirlik yetl<ili olacaktrr,
$artnarnre konusu malzremenin tamamr veya bir ktsmr igin de teklifte
bulunulabilecektir.
c) 288€i ve> 4734 Siayrlr Kanuna tabi olmayan Pankobirlik ihaleyi ktsmen veya
tamamen yaptp yapmamaklla veya gerrtname konusu igi diledigine vermekte serbesttir,
d) Bu ihrale'y'e ait So:llegme Damga Vergisi ile di$er her tUrlU vergi, resim harglar ve
gerekirse noter masraflarr firmaya aitltir.
Sozlegnre Damga Verrgisi, Vergi Dairesine Pankobirlik tarafrndan odenece$inden, bu
mebla$ belirtilecek. tarihe k;adar firma tarafrndan Pankobirlik 'in bildirece$i banka hesabtna
b)
yatrrrllacaktrr.
$T-Cr3/03
e) $artnamede yer almayan sair hususlar igin TUrk Ticaret Kanunu ve Borglar
Kanunu hUkUmleri iaynen uygulanacal<trr.
f) Teklifin Pankobirlik e intikalinden sonra igbu gartnamede yer almamrg olup taraflar
arastnda yaprliacal( g6rUgme ve ya;rgma neticesi saptanacak hususlar da mukaveleye
konulabilecektir.
S) 4822 sayrlt Kanunla de$igik 4077 sayrh TUketicinin Korunmasr Hakkrnda Kanunun
hUkUmleri aynen uygulanacilktr r.
5- TEKL| FLEtli N IHAZJzuTNMA SEt(i :
Teklif mektubu bir zarf igine kclnulup kapatrldrktan sonra, zarttn Uzerine istekli adrnr,
soyadtnt Ve ?Qrk eldresini yiazacaktrr. Zarfn yaprgtrrrlan yeri istekli tarafrndan imzalanacak
ve mUhUrlenecektir. Zarf gegici teminrata ait makbuz veya teminat mektubu ve sayfa altlarr
1
firma kagesi ile ytdkili imzalarr havi gartnamenin bir nUshasr ile birlikte ikinci bir zarfa
konulara.k kapatrla<;aktrr. Drg zarfrn Uzerine (2015 YlLl |LKBAHAR I.DONEMi fURZeUe
IHALESI TEKI.IFlDlR) ibarelsi ile firmanrn kendi isim ve adresi yazrlacaktrr"
Teklif mektubunda giaftname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildi$i belirtilmig
olacakttr. Ayrroa teklif edilmig fiyatlar kazrntr ve silinti bulunmayacak gekilde henn yazr hem
de rakamla agrk olarak yazllacaktrr.
Teklif mektubuna mutlaka rnalzemelerin belirlevici teknik <izelliklerini q6sterir
TSE. ISO Kalite v11$!4g8rt Belqeleri. CE belqesi. kataloq. kullanma kitapcrdr. qaranti
belqesi. T.C. GrclA.!'anm Ve Havvancrhk Bakanlrdr ile Ziraat Fakiiltelerininjlqili
isleri Odiasrndan
lii Bakanlrktan alrnmrs teknik
ileri
Salnavi_.lQllasr Belqelsi. imza sirkUleri. vetki belqesi (ihtivac halinde
ihaleve vekil q6nllerqn_llllnalar icirr ). sartname bedel makbuzu. secici teminat. Ticari
ile Ticaret ve
her
firmaca
ip. imzala
lat Teknik
Formu ve
kataloq eklenecektir. Aksi takdirde teklifler dikkate ahnmavabilecektir. (Teklif edilen
ekipmana ait malzrerne evs;afr ve iilciileri detavlr olarak bildirilecektir.)
6- i HTi LArlNlItHp'L MEIRCi i :
igbu gartname hUlkUmleri ile verilecek siparig gartlarrnrn uygulanmastndan
do$abilecek her tiirlU anlagmazhklanrn hdl mercii Ankara Mahkemeleri ve icra Daireleri
1
olacaktrr.
iTi HALI N p E YAP I LACAK S LEIM LE Rj
Sdz konusu malzem,eler; herhangi bir Bakanlrk veya Resmi kurulug taraftndan fiyatt
tespit edilen malzeme niteli(linde ise;
a; itgiti Makermca tespit edilen son fiyatlar firma tarafrndan Pankobirlik'e bildirilecektir.
b) Henirz tasdikli fiyertlarr tespiit edilmemigse sdz konusu malzemelerin bilAhare fiyat
tespitleri yaprIdr$rnder; Firma bu hususu derhal Pankobirlik'e bildirecektir. Uildirim
zorunlulu$una uyulmamasr halinde, igbu resmi perakende satrg fiyatlartntn hatalt
uygulamasrndan drc$acak kanuni sorrumluluk ilgili firmaya ait olacakttr.
c) $artnamenin 4. ncU maddesine gore verilecek teklif fiyatr ile, ilgili merciler
tarafrndan tespit edilen perakende satrg fiyatr arasrnda %1}(y[zde on)'dan dUgUk bir fark
mevcut ise; Firma, Pankobrirlik 'e asgari o/o 10 kAr marjr brrakacak gekilde teklif fiyattnda
indirim yapac:rktrr. Ancak ilgili resmi nnakamca tespit edilen perakende sattg fiyatlart
dolayrs ryla firma te klif fiyatr n n arttr rr lmas n r talep edemeyecektir.
1
7-F |YATLART Nt FtEq4l_MprKAM LARCA TES
P
i
r
r
KIRSAL
YATIRlMLARINII DESTEKLEM
YAPTLMAST Hzu!\IDE YAPTLACAK
R:
Soz korrusu mamulllerin Ziraiat Bankasr kredilerinden istifade suretiyle sattgt igin
i
firmanrn Ziraal:. Bankasr Gerrel MUdUrlU$U ile plasman anlagmasr oldu$u takdirde;
$T-Cr3/03
a)Soz konursu malzermelerin plasmanh satrg fiyat listeleri ile buna iligkin formUller
firmaca Pankobirlik'e gdnderilecektir.
b) Malzeme bedelleri gartnantenin 12. inci maddesine gore Kooperatiflerce pegin
olarak firmaya ddenece$inden; plasrnan bedellerinin firmanrn Ziraat Bankasr nezdlnde ki
hesabrna de$il; hlooperatiflerin mal'ralli Ziraat Bankasr nezdinde bu amagla agtrrdrklarr
hesaplara intikalini sa$lamak Uzere; Firma, Ziraat Bankasr Genel MUdurlugu nezdinde
tegebbUse gegecektir.
c) Bu amar;;la Pankobirlik, kooperatiflerin ilgili Ziraat Bankalarr nezdinde ki hesap
numaralarrnr finmaya yazl olarak bildirecektir.
d) Mevzuat gere$i Elankaca etltnmasr icap eden risk kargrlrklarr, komisyon vs. gibi
giftgiye tahmil olunramayacak masrafliar finmaca kargllanacaktrr.
e) Firma, h(KYDP klapsamrnrla satrgr yaprlabilecek gerekli belgelere sahip olan
UrUnlerini, tekliflerinde beliftmek zorrundadrr. Ayrrca ilgili UrUnlere ait daha sonradan ilgili
merciler taraftndarr istenebilecek olan belgeleri temin etmel<le mUkellef olup, konu ile ilgili
yUrUr[Ukte olan kanrun, yasa ve yonetmeliklere uymak zorundadrr.
1g-TESLIMAT::
Teklifin kabul edilnresini mUrteakip, siparig edilen malzemenin, teslim,
miktarlarr mektup, faks gibi yollarla aynca bildirilecektir.
Siparig edilen malzetmeler firmaca;
yer
ve
tarihleri arastnda, siparig mektubunda belirtilen aylrk sevk programt esaslarrna gdre
mahallerine noksansrz olarak telslim edilecek ve sevkiyatrn tamamr en geg
.... tarihinde tamermlanmrg olacaktrr.
Siparig nnektubunda belirtilecek teslimat tarihlerindeki gecikme igin $artnamenin 11.
nci maddesi uyartnca Pankobirlik'in gecikme cezasr uygulama hakkr mahfuzdur.
20- TEKLi FLERi N_VEIRt LMjE ZAMANIi
Yukanda belirtilen esaslar dahilinde tanzim edilecek teklif mektubu en geg
09 Arahk 2014, Sah gi,inti saat 17.00' ye kadar, s.s. eANCAR EKiciLERi
KOOPERAfif Uf n:n BiRLiGi Generl MudurlugU iletigim Servisi'ne (Mektup Adresi:
Mithatpaga Caddesi No: 1el/6 06420 Yenigehir/ANKARA - Tel: 0312 435 56 20, Faks:
0312 435 62 83/ 0312.4357571) teslim edilmig olacaktrr.
21- OPS|YON:
Verilen teklifler; 20. nci madclede belirtilen son teklif verme tarihinden itibaren 150
gUn sUreyle opsiy'onlu olacak ve firma bu sUre igerisinde her ne suretle olursa olsun
teklifinden rUcu edremeyecektir.
22-TEBLiGAT;
Bu gartname hUkUmleri, siparigin firmaya mektup, faks gibi yollarla bildirildi$inde
sozlegme yerine kaim olacarktrr. Ayrrca kargrlrklr s6zlegme imzalanmaz.
Bu gartname 22 maddeden ibaret olup bir nUsha olarak tanzim edilmigtir.
FIRMA
PANKOBIRLIK
$T-03/03
Download

Ticari Şartname ve Sözleşme