T.C.
SAGLIK BAKANLICI
ilag ve EczacrLkGenelMiidiirlfffii
VERESELInCZanrci gr,nnnmniNlp GEREKLiBELGELER
A. Mtiracaat Srrasrnda EczacrdanistenilecekBelgeler:
l- Ruhsatname ash ve varsa mesul miidiirlfik belgesininash
2- Veraset ilamr: Noter tasdikli
3- tr'eragatnamelmuvafakat name: Noter tasdikli
4- Matbu form: Baqvurularda eczacrrun"T.C. Kimlik Nurnarasr" da mutlaka olacak gekilde
mu-tpuformda ya alanbeyannamenintam olarakdoldurulrnasrgerekmektedir.
5- Ozgegmiq:Eczacrrunel yazrsl ile yazrpimzaladr$ iizgegmigi.
6- Diploma iirnefi: EczacrmnSa$hkBakanh[r'ndantescilli diflomasrmn (0n ve tescilli arka
yitzilnin) fotokofifi. (Dip)omann aflt ya da noter tasdikli sureti gtiniterek fotokopisine "Aslr
Gibidir" kagesi basrlarak ilglli miidiirltikge tasdik edilecektir. Aynca noteiden tasdik
istenmeyecektir.)
8- Gdz .Taporu: Gdz doktorunun adrmn ve unvanlrun agrk oiarak yazrldr[r resmi tasdikli
rapor. (Ozel bir sa$hk kurulugundan ahnmrg ise ilgili Saghk Grup Bagkanhgr/il Saghk
Miidiirliigiinden tasdik edilmiq ohnahdu.)
9- safhk raporu: Resmi bir saShkkurumundanahnmrqveya ilgili saghk Grup BakanhIr/il
Sa$* MiidiirliiEu tarafindan tasdik edihnig meslegini yapmayr engelleyecek iyilegmez bir
hastahlr bulunmadr[rna dair rapordur.
10- Adli Sicil ifuydn Fnzac;. adrna dtizenlenmig olmahdrr. Adli sicil kaydr var ise ilgili
mahkeme kararlanmn fotokopileri de eklenmelidir-,
1l- Vesikalrk fotofraf: Son I (bir)ay igerisindegekilmip,4x6 cm boyutlannda 4 (d6rt) adet
vesikal* fotogaf (Polaroidveya renkli fotokopi olmamahdrr).
* Aynca daha 6nce bir eczane, ecza deposu veya herhangi
bir igyerinde mesul miidftliik
yapan eczacrlardanen son gahgtrfr eczane/enzadeposu/igyerinden aynldr['rna dair Ayn\
Belgesi de istenir. Belge tasdikli olmah ve tasdikedenyetkilinin isim ve imz€rflbulunmahdu.
NOT:
- Raporlar ve Adli Sicil Kaydt it SaghkUiidarlaga'ne yaptlan,ilk bagvurutarihinden enfazla
I (bir) ay 6ncealmmtsolmaldtr.
B. Biilge EczacrOdasrndan istenilecek Belgeler:
l- Oda iiyelik kaydr
Download

Vereseli Eczane İşlemlerinde Gerekli Belgeler