T.C.
TRABZON VALiLiGi
it iutirttittigti
Sayr :223180e6-e02- lA U 2Konu
t4.04.2015
: Srnav ilanr
gdrevlisi
Aqa[rda unvanr, hizmet smrfi, kadro derecesi, kadro adedi olan miinhal kadrolara ve
yarl$ma smavt ile
askere sevk edilen, raporlu olan ve yurtdrgrnda gdrevlendirilen personellerin yerine
atama yaprlacaktrr.
SINAVA KATILMA $ARTLARI
l-Miinhal kadrolara atanabilmek igin halen gdrevli olmak,
2- 657 sayrl Devlet A4emurlarr Kanunu'nun defliqik 48/A maddesinde aranan genel ve tizel qartlan
taqryor olmak,
qartlara haiz
i-'Oiyunrtiqieri-Baqkanh[r Atama ve Yer De[iqtirme ile Srnav Ydnetmelifiinde belirtilen
olmak,'
4- Yardrmcr Hizmetler Srnrfi kadrosuna atanabilmek igin; Atama ve Yer De$iqtirme Ydnetmeli[inin
6. Maddesinin (d) bendindeki qartlan taqtyor olmak.
5-Vekaleten atanmak isteyenlerin;
u)v.tit imam-Hatip olarak atanmak igin en az imam-hatip lisesi mezunu ve iistii dini dfirenim diizeyine
sahip olmak,
b)imam-Hatiplik yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
tipSS (bruiD'Oen Baqkanhkga belirlenen 60 ve iizeri puanr almtq olmak,
"iZOt+yrtr
OjVent imam-Hatip veya Vekil Miiezzin-Kayyrm olarak gorevde bulunmamak.
Vekaleten miiracaat edenler iqin gerekli belgeler;
a)Dilekge, Niifu s Ciizdan fotokopisi,
b)iq Talep Formu, (Foto$raf yaprqtrrlmrq olacak)
c)Diploma ve Hafizhk belgesinin onayh sureti,
d)2014Yrh KPSS (DI{BT 60 ve iizeri puana sahip oldupuna dair belge,
Kaloriferci ve Yardrmcr llizmetler Srnrfina miiracaat edenler igin gerekli belgeler;
a) iq Talep Formu,
b) Dilekge,
c) Hizmet Cetveli.
di Kaloriferci
kadrosuna miiracaat edebilmek igin
Milli E[itim Bakanh[rndan onaylt sertifika
sahibi
olmak.
6-ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine miiracaat edebilecektir,
7- isteklilerin en geg 2g.04,2015 sah giini) mesai bitimine kadar il arytiittigiine bagvurmalan ve
imtihanrn yaprlacagi 30.04.2015 pergembe gilnil saat: 08.30'da Trabzon miiftiilii{iinde hazr
bulunmalan gerekmektedir,
g- Miiracaat evrakrnda eksik veya yanhg beyanda bulunduSu tespit edilenler smava almmayacaktr,
9- Srnav sonuglarr Mtiftiiltiliimiiz web sayfasr www.trabzonmuftulugu.gov.tr ve ilan panosunda
duyurulacaklrr. s mava katr lanlara ayr rca yazr h tebli gat yaprlm ayacaktr.
10 Postadaki vaki gecikmeler dikkate altnmayacakttr,
ilan olunur.
il tvttiftiisti
Unvanr
Hizmet
Stntfi
Kadro
Kadro
Caminin
Derecesi
Adedi
Grubu
1
I
Vekili.H.
D.H.S.
I
2
Hizmetli
6
J
Kaloriferci
Y.H.S.
Y.H.S.
I
I
I
Srra
No
6
ilgesi
Kadronun Bulundulu Caminin Adt
Carsr Camii
Akqaabat
Bdliimlii Mah.Biiviik Camii K.K.
Prnarca Mh.Yukarr Erkek K.K.
Hayrat
of
Download

Münhal Kadro İlanı