T.C.
TRABZON VALiLiGi
it ttzttittittigti
Sayr
Konu
: 22318096-902- \4
: Srnav ilanr
2-O
10.02.2015
Aqalrda unvanl, hizmet smtfi, kadro derecesi, kadro adedi olan miinhal kadrolara ve gcirevlisi
askere sevk edilen, raporlu olan ve yrrtdrqrnda gdrevlendirilen personellerin yerine yan$ma
smavr ile
atarna yaprlacaktrr.
SINAVA KATILMA $ARTLARI
l-Halen gdrevli olmak,
2- 657 sayrh Devlet Memurlarr Kanunu'nun de$igik 4glA maddesinde aranan genel ye 6zel gartlan
tagryor olmak,
3- Diyanet iqleri Bagkanhsr Atama ve Yer De[iqtirme ile Srnav Yonetmelilinde belirtilen gartlara
haiz
olmak,
4- Yardrmcr Hizmetler Srnrfi kadrosuna atanabilmek igin; Atama ve Yer Deliqtirme y6netrnelilinin
6.
Maddesinin (O) bendindeki gartlarr ta$ryor olmak.
5-Vekaleten atanmak isteyenlerin ;
a)Vekil imam-Hatip olarak atanmak igin en az imarn-hatip lisesi mezunu ve iistii dini 6srenim diizeyine
sahip olmak,
b)imam-Hatiplik yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
c)20I4 Yrh KPSS (DIIBT)'den Baqkanhkga belirlenen 60 ve iizeri puanr almrg olmak,
Vekaleten miiracaat edenler igin gerekli belgeler;
a)Dilekge,
b)iq Talep Formu, (FotoSaf yaprgtrnlmrg olacak)
c)Diploma ve Hafizhk belgesinin onayh sureti,
d)2014 Yrh KPSS (D[{BT 60 ve i.izeri puana sahip olduguna dair belge,
Kaloriferci ve Yardtmcr Hizmetler Srnrfina miiracaat edenler igingerekli belgeler:
a) i9 Tatep Formu,
b) Dilekge,
c) Hizmet Cetveli.
d) Kaloriferci kadrosuna mi.iracaat edebilmek igin Milli Elitim Bakanhlrndan onayl sertifika sahibi
olmak.
6 -ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine miiracaat edebilecektir,
7- isteklilerin en geg 26.02.2015 Perqembe gi.inii mesai bitimine kadar ig Talep Formuyla il
Miiftiiliifiine baqvurmalan ve imtihanrn yaprlaca$r 02/03/2014 Pazartesi giinii saat: 08.30'da
T rabzo
n
m ii
ftiil ii[ii nde haar bulunmalarr gerekmektedir,
8- Miiracaat evrakrnda eksik veya yanhq beyanda bulundupu tespit edilenler smava almmayacaktrr,
9- Srnav sonuglart Miiftiiliiliimiiz web sayfasr www.trabzonmuftulugu.gov.tr ve ilan panosunda
duyurulacaktrr. s rnava katrlanlara aynca yazr h teb I igat yap r lmayacaktrr.
10- Postadaki vaki gecikmeler dikkate almmayacaktrr,
Ilan olunur.
Keramettin DEMIR
il Mrifttisti
Srra
No
I
z
Unvanr
7
Vekil i.H.
Vekil i.H.
Vek l i.H.
Vek I.H.
Vekil i.H.
Vekil i.H.
Vekil i.H.
8
Kaloriferci
9
Hiznetli
10
Vekil i.H.
a
J
4
5
6
Ilizmet
Kadro
Kadro
Caminin
Smrfi
Derecesi
Adedi
Grubu
D.H.S.
I
D.H.S.
6
I
I
D.H.S.
D.H.S.
D.H.S.
D.H.S.
D.H.S.
Y.H.S.
Y.H.S.
D.H.S.
I
I
I
I
I
9
a
J
I
9
1
6
I
6
I
J
I
Kadronun Bulundulu Caminin Adr
Bahgecik Mehmet
Akif Ersov
[lgesi
C.
Ortahisar
$iikraniye Camii
Bengisu Mh.Hz.Ebubekir C.
Ugurlu Mh.Merkez C.
Aydrnkdy Mh.Zddikli Dere C.
Merkez Yeni Camii
$ahinkaya Mh.Yanan C.
Pmarca Mh.Yukan Erkek K.K.
Bdliimlti Mah.BtiWk Camii K.K.
Merkez Camii
Ortahisar
Ortahisar
Ortahisar
Akgaabat
Besikdiizti
Qaykara
Hayrat
of
Tonya
T.C.
TRABZON VALiLiGi
il vttirttittigti
Sayr :223180e6-sozKonu
: Srnav ilanr
f SI
25.02.2015
Aga[rda unvanl, hizmet srntfi, kadro derecesi, kadro adedi olan miinhal kadroya srnavla ile
atama yaprlacaktrr.
SINAVA KATILMA $ARTLARI
I -Halen g<irevli olmak,
2'657 sayir Devlet Memurlart Kanunu'nun defigik 48/A maddesinde aranan genel ve dzel qartlan
tagryor olmak,
3- Diyanet igleri Bagkanh[r Atama ve Yer Degiqtirme ile Srnav Yonetmeliginde belirtilen gartlarahaiz
olmak,
4- Yardrmcr Hizmetler Srnrfi kadrosuna atanabilmek igin; Atama ve Yer De[iqtirme Ydnetmelilinin 6.
Maddesinin (<i) bendindeki gartlan tagryor olmak.
Yardrmcr Hizmetler Srnrfina miiracaat edenler igin gerekli belgeler:
a) ig Talep Formu,
b) Dilekge,
c) Hizmet Cetveli.
5- isteklilerin en geg 11.03.2015 Qargamba giinti mesai bitimine kadar iq Talep Formuyla il
Miiftiitii[iine bagvurmalan ve imtihanrn yaprlacag 12.03.2015 Persembe giinii saat: 08.30'da Trabzon
miiftiihi{ iin de hazr bulunmalan gerekmektedir,
6- Miiracaat evrakmda eksik veya yanhq beyanda bulundu[u tespit edilenler srnava ahnmayacaktrr,
7- Smav sonuglart Miiftiilii$iimiiz web sayfasr ryww.trabzonmuftulugu.gov.tr ve ilan panosunda
duyurulacaktrr. S mava katrlanlara aynca yazrh tebligat yaprlmayacaktr.
8- Postadaki vaki gecikmeler dikkate almmayacaktrr,
llan olunur.
Keramettin DEMIR
il trrtiifttisii
Srra
No
Unvanr
Hizmet
Smrfi
Kadro
Kadro
Caminin
Derecesi
Adedi
Grubu
I
Hiznetli
Y.H.S.
6
I
Kadronun Bulundulu Caminin Adr
Merkez Kur'an Kursu.
itgesi
Ortahisar
Download

Münhal Kadro İlanı