T.C.
UFAK veririci
h urui Egitim Miidiirtiigii
Sayr : 48684385 110012200044
Konu :Anaokulu, Anasrnrfi ve Uygulama
30105120r4
Srnrfi Ucret Tespiti
(I19e
KAYMAKAMLIGINA
Milli Egitim Miidiirliigii)
MUDURLUGUNE
itgl:
a) Milli Efitim Bakanhlr Okul Oncesi E[itim Kurumlan Ybnetmeli[i
b) 30.05.2014Tar1h ve 48684385110012177357 sayrh Olur
itgi (a) y6netmelilin 37.
Maddesi gerelince
ilitnird.
2014-2015 elitim
blretim yrh igin okul tincesi e[itim kurumlannda (anaokulu, anastntfi ve uygulama srnrfi)
uyguianacak olan iicretlere ilipkin Valilik Makamrrun ilgi (b) olurlan ile Il Ucret Tespit
Komisyon Karar Omegi ve gizelge Miidiirlii[iimiz httpllwww.usak.meb.gov.trl adresinde
yayinlanmrpttr.
Bilgilerinizi ve gere[ini rica ederim.
Biilent SAHIN
Vali a.
it tr,titti Efitim Miidiirii
Ekler:
-Olur(1adet)
- Ucret Tespit Komisyon Karan (1 Sayfa)
- Ucret Tespit Qizelgesi (1 adet)
Not: Ekler Konulmadr. Miidiirlii[iimirz intemet adresinde yaymlanmtpttr.
oactrnt:
- ilge Kaymakamhklarrna (ilqe Milli Efitim Miidiirliiklerine)
- Merkez ve Kdy Anaokulu, itkok tl ve Ortaokul Miidtirliiklerine)
- Krz Teknik ve Meslek Lisesi Miidiirliieiine
s*".rT,FiffiTJ5'r
-ry;ffi#;r,!d'
4ll{
Bu belge, 5070 sayrh Elektronik imza Kanununun 5 inci maddesi gerelince grivenli elektronik imza ile imzalanmrptrr
Evrak teyidi http://evraksorgu.meb.gov.h' adresinden ede0-a5t6-3 33 3-986f-3a26 kodu ile yaptlabilir.
I
Milli Egitim Miidrirhigu- U$AK
Elektronik Ag :http//usak.meb. gov.tr
E-posta: [email protected]
Ayrrntrl Bilgi Igin: Ramazan YILDIRIM-Bilg.Iplt
Tel: (0 216)224 56 53
Faks: (0
27
6 ) 223 39 89
T.C.
ugAKvlrilici
ir nrnn Egitim Miidiirliigii
Sayr : 48684385110012177357
Konu: 2014-2015 E[itim Ofretim Yrh Anaokulu,
30t05t20t4
Anasmrfi ve Uygulama Smrfi Ucretleri
VALILIK MAKAMINA
itgl'
a)
Milli Egitim Bakanhlr Okul Oncesi Egitim Kurumlan Ytrnetmelili
b) 12.05.2014 Tarlh ve 48684385110011933928 sayrh olur
.
itgi
ydnetmeli[in 36. maddesi gerelince 2014-2015 e[itim 6lretim yrhnda
Ilimiz metkez ve ilqelerinde bulunan anaokulu, anasrntft, ve uygulama srnrflannda okuyacak
6lrenciler igin velilerden almacak taban tavan ticretlerinin tespiti igin ilgi (b) Olurlartnrzla
olupturulan il tjcret Tespit Komisyonun rtt ili-ir Vilayetler Hizmet Birligi Anaokulunda
2I.05.2014 girnii saat 15.30 da yaprlmrp olup, toplantt karar 6rnegi ve qizelgesi ilipikte
sunulmuptur.
Siiz konusu
il ticret Tespit Komisyonunca tespit edilen, 6[renci
taban ve taban itcret
velilerinden almacak
miktarnn2014-2015 egitim 6gretim yrhnda uygulanmasr hususunu;
Olurlanruza arz edeim.
Biilent SAHfN
il vitn Egitim Miidiirii
Ekler:
-Toplantr Karar Ornegi (1 Sayfa)
- Ucret Qizelgesi (1 adet)
OLUR
30t05t2014
Nevzat ERGI-iN
Vali
a.
Vali Yardrmcrsl
ffi'rHhli'"#'#li,'
4ll{
Bu belge, 5070 sayrh Elektronik Imza Kanununun 5 inci maddesi geregince grivenli elektronik imza i1e imzalanmrphr
Ewak teyidi http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 6514-5a4d-32|a-bBf-0520 kodu ile yaprlabilir.
Milli Egitim Mridrirhigu
Elektronik Ag http/usak.meb. gov.tr
-eposta: [email protected] gov.tr
11
:
Aynntrh bilgi igin: Ramazan YILDIRIM
Tel (0276) 224 56 53
Faks: (0 2'76)223 39 89
z
5
i-:'
-\
#
J
h
ii=
-^
<9/
o!
-$
F"(
nI
)x cri\
;?+
:'a
lQ
tll-
|
@
-=
tq):
>x--l@
z>>m
>Vncn
o{2 >
Xr
I-5J =
"l-i=
c>z=
rzUs
1.."*
tr
fiZ22.
\.i
N
\- > >
lr..l
l-.0)
O:>
tf,
tJ<
lr(D
a>
t<
l(o
m
xm
o
S
Ia
Nz
N^
:a r-
.>
:>
q
CN
r- r'\
z
o
t-
r-
o
U'
19x
c
r-
A
o
^
1
i{-
*:t^"
kTl
oF:
3rn
:,N
(.o(
k
=
@
:+\
o
..1
rnl \
ol I
;^
o
f
o
(rl
(J|
o
\ [r
\s'
*3H
\5ko
\
=
N)
N)
N
(tl
z
=
=
f
I
u,,(
J
Q<
z
6i
o,4
N
(g<
z
o,
r-
Z
o O
:>
m
A
(tl
z
.
2
o)
\ \ \//4S.- -J9
=r
o
vtl9tnx,. -a- (a
/rt\\P-
o)
\a\,P
rrO
r!
o
u-\ \^ <
xt-
o)
a
\
f
g
f,
m
-:
r
vm
(t^
q, \J
crx
qr-
t'z
--l
(D
=
o)
(t
zo
Ct
z4
>n
r-
l.):
m
t-
@
x
r-
f,)r
Jl-
I=
2
C
z
i
(D
I
-'Az\
(,
N'
o'
=v
O,='oc:
Q:
@
f
rN.
r-
cnN)
m
=.
I
m>
fi=
@
(D
-/
c).
z
-
-l
=P\
2z
ID
=
^fl
=:
a
z
(O(
m
t<=
|]o
(,
0)
\
(n
rN
f
!o
66).
F -b-:
kz-
fm
?v
N
FX
O.
-{
q)
rtr
N;:f
Q:
x<
o
c
c
3
N)
s
o
I
!
<c:
oz
z
-
ffi:S
?<
=
-J
?
h'\
lc
,i
<x--l
oD>
-l
m
z
Eh E.F Rg
:!
o
xc
r-
N)
L-N
laO
l-
€*,,;i[uh
o
cr-x
N
n
r-
:
lc*
lr(D
loI
I
a=
F>
-z
I
wf-
z
N
@@
cc:
(-<
=z
Zm
>a
z2'
r-
n
--1
m
-u.
x
CN
o
zc
'
TARIH: 21.05.24ru
YER : Vilayetler Hizmet Birli$i Anaokulu
KONU : Anaokulu, Anasrmfi, Uygulama Srruflan iqin2014-2015
egitim dSretim yrh ilcret
belirleme komisyon toplanttst
21.05.2014 Giinii saat 15.30 da anaokulu, anastntfr ve uygulama srmflan Ocret
belirleme komisyonu Vilayetler Hizmet Birli[i Anaokulunda il Milli Egitim Miidtirii Biilent
gAHN'in baqkanh[rnda toplandr. 2014-2015 dlretim yrh ticretleri aqa$rdaki qekilde
belirlendi.
Uygulama Anaokulu, Anasrmfi yiyecek-iqecek, tiip, krtasiye, yardrmct hizmetler igin
her ay rifirenci baqrna okulun ve gevresinin dzelli[ine g<ire ayhk olarak (KDV dahil )
1.
2.
3.
4.
TAM GLIN
TAM GIIN (UYGULAMA SINIFI
YARrM GtrN (SABAH)
YARrN Cr-rN (OGrsNr)
120.oo-15$'.oo
130.00-165.00
70.00- 95.00
80.00-105.00
Anasmrfi, (sabah) yiyecek, igecek, tiip, krrtasiye, yardtmcr hizmetler igin her ay <iSrenci
baqrna okulun gevresinin dzellifine grire, en a222,00. en gok 25.00 ana smtfi d[le en a225.00
en qok 35, Hesna Ozgdbek, Milli Egemenlik Anaokullarr, sabah en az 25.00, en gok 30.00.
olle en az 3A.0A, en gok 40.00 TL tam giin en az 35,00 en gok 65.00 TL (beslenme veliler
tarafindan getirilecek) ahnmasrna oy birli[i ile karar verilmiqtir.
Aynca belirlenen iicretlerden bakanh[rmva balh resmi okul ve kurumlartmnda gorev
yapan elitim-oSretim, genel idare ve yardrmcr hizmetler srntfinda gdrev yapan personelin
gocuklarrna % 1 0 indirim uygulanacaktr.
Bu iicret drgrnda higbir iicret almmayacaktt. Ayrrca tifirenci velisine ihtiyaglar igin, ek
yiik getirilmeyecektir. Okul dncesi egitimi ile ilgili her ttirlti ihtiyag altnan iicretten
kargrlanacaktrr.
W
lr
.{
iiiF/{,/fi&4}{
utl
Arfu$ qeriNrcava
Mridiirri il Milli Esitim $ube Miidiirri
AL
V.Hizmet Bir
Kur. Md.
.ok.M
s+GudyboYsurxa
I
cil
Cu
Musa AL
H.Maz.G
AMAN
i.o. an.s.Og
T
Ayqe
K. Tek.Mes.Lis.Bdl.$efi
u bg.velisi
Filiz SEZER
K.Teknik ve Mes.I/is.O[r
"r^"uf
!t
it
f\
I
r
tJv
ti:
1
ii
I
An.Ok. O[.Velisi
Download

Anaokulu, Anasınıfı ve Uygulama Sınıfı Ücret Tespiti