T.C.
TRABZON VALiLiGi
il tr'tututtigti
SINAV SONUq DUYURUSU
ilimiz MuftiiliigUnde 02.Q3.2015 tarihinde ilimiz ve balh ilge Miiftultiklerindeki dolu
kadroya vekaleten atanmak iizere yaprlan yan$ma smavmda baganh olan ve atamasr uygun
gdriilenlerin isimleri agalrya grkanlmrqtrr.
ilgililere duyurulur. 03.03.201 5
S.N.
Adr ve Soyadr
Unvanr
ilgesi
Atanacak Oldufu Yer
I
AIi YILMAZ
Vekil i.H.
Qaykara
$ahinkaya Mah.Yanan C.
2
Hiiseyin LATIFOGLU
Vekil I.H.
Tonya
Merkez Camii
J
6zcan SANDIKCI
Vekil LH.
Begikdtizii
Merkez Yeni C.
4
AIi ERGLTN
Vekil I.H.
Akgaabat
Aydrnkdy Mah.Zadikli dere C.
5
Yusuf SAKA
Vekil i.H.
Ortahisar
Bengisu Mah.Hz.Ebubekir C.
6
Yahva
Vekil i.H.
Ortahisar
U[urlu Mah.merkez C.
7
$aban CAN
Vekil i.H.
Ortahisar
Bahgecik Mehmet Akif Ersoy C.
8
Adem KOSE
Vekil I.H.
Ortahisar
$tikr'aniye Camii
ifYes
Komisyon Bagkam
Keramettin DEMIR
il tvttifttisti
Abdii
il QAKAR
Miiftiisii
[19e
Not: Vekaleten atananlar gerekli evrakr 04.03.2015 Qargamba gtinii mesai saati bitimine kadar
Miiftiiliiliine teslim etmeleri gerekmektedir.
il
VEKALETEN ATAMAYA ESAS GEREKLI EVRAI(LAR:
-T.C.Kimlik Numarah Kimlik fotokopisi.
1
2-Diploma veya Mezuniyet Belgesinin sureti.
3-2014-KPSS Din Hizmetleri Alan BilgisiKPSS122,KPSS123,KPSS124 sonug belgesinin sureti.
4-Bagkanhkga verilmig olan Hafizhk belgesinin sureti.
5-Sabka Kaydr Belgesi.
6-Askerlik Terhis belgesi,(Yapanlar igin)
7-Askerli[ini yapmayanlar ise; Askerlikle iligilinin olmadrlrna datryazh beyant,
8-Sa[lrkla ilgili olarak gdrevini devamh yapmaya engel bir durum olmadr[rna dairyazir beyaru,
9-Mal Beyannamesi,
l0-Son bir yrl iginde gekilmig ddrt adet vesikahk fotofraf,
Download

lütfen tıklayınız