T.e.
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Din Ogretimi Genel Miidiirliigii SaYI : 70160723/604/3032243
17/07/2014
Konu: Yatlh Kurian Kursu HafIzhk
Projesi HafIz Ogrenci Set;imi
.................VALILIGiNE (Milli Egitim Mudiirliigii)
ilgi: a) Din Ogretimi Genel MudurlUgtintin 08/05/2014 tarihli ve 70160723/20/1843562
saYlh Makam Onayl.
b) Milli Egitim Bakanhgl Ortaogretim Kurumlan Yonetmeligi.
Haflzhgml yapml~ ve imam hatip liselerinde ogrenim gonnek isteyen ogrencilerin din
egitimi ve din hizmetleri alanmda daha iyi hizmet verebilmeleri, ilahiyat alanmdaki akademik
t;ah~malanm daha ba~anh yiirUtebHmeleri amaclyla Genel Mudurliigiimiiz He Diyanet i~leri
B~kanhglmlz arasmda ortak yiirtitillen proje kapsammda bu ogrencilerimizin ogrenim
gorecekleri okullann saYlSl ihtiyaca binaen arttmlml~t1r.
iIkogretim okulu 8 inci slmfl bitiren ve haflZhk egitimi almak it;in Kurian Kursuna
kaYlt yaptlran ogrencilerden haflzhglm bitiren ve kaYlt kabul ~artlarml ta~lyanlarm ilgi (a)
Onay t;ert;evesinde haflzlann okutuldugu istanbul Baht;elievler Abdurrahman GUrses,
Antalya Kepez Mahmut Celalettin Okten, Trabzon-Mat;ka Mehmet Rii~tii A~lkkutlu,
Urfa-Surut;, istanbul Kadlkoy Erkek, Ordu Unye Yuceler, Denizli Cedide Abahoglu, Ankara
Tevfik Heri ve istanbul Anadolu imam-Hatip Liselerine b~arl ve kontenjan durumuna gore
kaYltlan yapllacaktlr.
Bunagore;
Kurian Kurslannda veya kendi imkanlan ile haflzhk yapan erkek ogrencilerden
yukanda belirtilen okullarda egitim gonnek isteyenler Eklde gonderilen fonnu doldurarak
ikamet ettikleri il veya ilt;e miiftiiliiklerine teslim edeceklerdir.
Aynca, 2012-2013 Ogretim Ylh oncesinde haflZhk egitimi it;in aynlan ve TEOG puam
olmayan ogrenciler ise iIgi (a) Makam OnaYl ve tIgi (b) Yonetmelik t;ert;evesinde Anadolu
imam Hatip Liselerine yerle~tirileceklerdir.
Bilgilerinizi ve konunun iliniz dahilindeki Anadolu imam Hatip Lisesi
Miidurliiklerine duyurulmasmm teminini rica ederim.
Abdiilhalik BA~
Bakan a.
Daire B~kanl
EKLER
Bu beIge, 5070 say III Elektronik lrnza Kanununun 5 inci rnaddesi geregince gUvenli elektronik irnza He irnzalanrnl~tIr
F Blok 0651 0 Be~ev lerlANKARA
Elektronik Ag: www.rneb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Aynntth bilgi i\;in:
Tel: (0 312)4133519
Faks: (0 312) 223 85 76
2014-2015 EGiTiM-OGRETiM YILI HAFIZLARIN EGiTiM GORDUGU iMAM HATiP LisELERi HAFIZ OGRENCi BASVURU FORMU iii
ilc;esi
• T.C. Kimlik No
• Adl ve Soyadl
I
Haflzhgml Yaptlgl Kur'an Kursu ismi
(il ve iIc;esiyle)
-Kendi imkam He Yaptl ise BelirtilmesiDogum Tarihi (GUn-Ay-YII)
En Son Ogrenim GordUgU Okul
ilkogretim Diploma Notu veya 8 inci SIOIf
YII Sonu Notu
Adres
Cep Telefonu
(Velisinin Veya Kendisinin)
NOT:
1. Bu formu sadece erkek ogrenciler ve 18 ya~mdan gUn almayanlar dolduracaktlr.
2. Bu form mUracaat eden ogrenciler tarafmdan doldurularak 02.08.2014 tarihine kadar il-ilc;e
mUftUlUklerine teslim edilecektir.
3. Bu form i1/ilc;e MUftUIUkleri tarafmdan kaYlt kabul sUresi ic;erisinde Diyanet i~leri Ba~kanhgl
Egitim Hizmetleri Genel MUdilrlUgUne acilen gonderilecektir.
I
I
I
.
~
.1-JILLI
Din Og:retimi Genel Miidiirliigii
: 701607:23;
Konu: Anll.dolu
BAKANLIK MAK:\MINA
Ortaogretim KUTlJ.mlan Yonetmeligi
Bakanhglmlz, imam hatip liseleri He tarihsel slrre\,
boyutunu ana kllynaklarmdan anlaYlp
hayatm ciani bl1yuttlnu anlamlandumada v-e farkhbklarla
,-"'.uU""",J>. anlsYl$,
turum ve becerileriomrnseyen, 52
ve lL1(tif olarak yer alabilecek
mirasm
gUllumuz
ula~tlrabi1en)
yal'amada insanlara rehberlik
kiiresel
ve ozguvene samp
hem ytiksek ogrenime hazlrlaYlcl
uygulayan
ku:rumlan
ve kaliteli egitim vermek amac1yla, oneeki Y111arda alt
uygun alan
imam hatip iiselerine Anadolu statUsii verilmi$tir.Anaciolu imam hatip
mezun
aldlklan nitelikli ve kaliteli egitimle her piaifonnda
biT ovguye mazhar olmuSllardlL
Bn itibarla, Tlirkiye geneijnde 20 14~20 15 egitirn ve ogretinl;1l1mdan ,.. I-v, .....,..
VU)'~""<""";.""'~UJ. dohlY!
• Anadolu fmam Hritip Lise!i ve Imam
Llsesi programl uygulayan okuHarda sadece
programmm uygulanrnasm8 devam edilmesi.
lise1erine kay:tlann, ilgi
• Anadolu ima111
ortaogretime
esa!> pUill11a n""""h,t'l
22/ i maddele.rine
kllavuziarda
siire!er iylnde
sistemi
yapilmasl,
• 2012-2013 ve onceslnde
kurumlanndan me211U oluphafl'zhk
egitimine ant ven;:n 5grencilerden isteyenlerin ilgi yonetmellkte
;;.artlan
hallock:, Genel :vrudUrlugfuniizce belirlenecek Anadolu
hatip
""1'00'1£1"'" aynlan
kaynlannm yapllabilmesi ve
ogrencilerin
parasrL
m,.""nu,n hizmetlerinden yarariandmlmrun,
Anadolu
Hatip
Kaynaklan
Mudfulugunce ve Ugili Valilikge,
Gene1 Mudfulugunce kafiillanmaSl,
Miidlirlilgfunuzce uygun miitataa- edilmektedir. Makamlanmzca da uygnu goriilmesi hatinde olurlanmza arz ederim. Okullarm personeI ihtiyacmm
donatlIn
Destek
Nazif YILMAZ
Gene! Mudur 'v'.
arz ederim.
YusufTEKfN
Uygul1
Miiste)iar
OLUR
08/05/2014
AveI
Baka.T1
j
Download

VALILIGiNE