lstanbul Ticaret Sicili Miidiirliigii
Ticaret Sicil No: 853431
Ticaret Unvanr
Ozsoyl-ulAR iNgAAr vE iglernrte ANoNiM $inxeri
ficari Adresi
BUyUkdere Cad. Qayrrgimen Sokak Emlakkredi 166 Konutlarr A-1 Blok Kat.6 Daire:26
Levent-Be gi ktag/i stan bu I
Konu:
lskzrt iglemine iligkin ihtar,
Yuk.artda bilgileri yazh $irketimizin pay sahiplerinin sermaye taahlrUtlerirri
odemelerine iligkin ga$n ilanr 27.06.2014 tarihli ve 8600 sayrlr TUrkiye Ticaret Sicili
Gazetesi' rri n 86. sayfas nda yayr mlanm gtr r.
r
r
Serrnaye taahh0tlerini yerine getirmeyen mUtemerrit pay sahibi olan llvlelahat
Karasu'nun temerrUde konu
%50 oranrndaki 966.421:i,- TL
(DokuzyUzaltmtgalttbinddrtyUzyirmibeg TUrk Lirasr) tutarrndaki sermaye borc;unu bu
ilantn yayrmlanmasrnr mUteakip bir ay igerisinde TUrkiye Halk Bankasr A.$. t3Ultepr:
IBAN nolu T0rk Lirasr hri:sabrnil
$ubesi TFt51 0001 2009 7980 0010 2602
odemeleri, aksi takdirde 6102 sayrh TUrk Ticaret Kanunu'nun 482 nci maddesi hUkmir
gergevesinde iglem yaprlaca$r, 6102 sayrlr TUrk Ticaret Kanunu'nun 48:3 Uncil
maddesi gere$ince ilan olunur.
olan
24
Dinger
OZSOY
Yonetim Kurulu
Bagkanr
Makbule Deniz QAGLAR
Ydnetirq Kurulu
Download

Iskat İhtarnamesi