lstanbul,13.03.2015
Ozsoylular ingaat ve igletme Anonim girketi
(lstanbul Ticaret Sicili MUdtirltigii, Ticaret Sicil No:853431)
Levent Mah. Btlytikdere Cad. Qayrrgimen Sok. Emlakkredi 166 KonutlarrA-1 Blok Kat6 Daire:26
Begiktag/istanbul
KARSI TARAF (MUHATAP) :
Melahat Karasu
Bahgelievler Mah. Fevzi Qakmak Cad. Qrnar Apt. No:5/12 Bahgelievler/istanbul
KONUSU:
Ozsoylular ingaat ve igletme Anonim $irketi pay sahibi olarak sermaye artrnmrndan do$an
1.932,850 TL- pay bedeline ait 3. taksit kargrlr0r 482.800,- TL. bedeli 6demeye davet ve belirtilen
stirede Odenmedigi takdirde 6102 Sayrh TTK'nun 482.maddesi uyannca ilgili paylara iligkin
haklanndan yoksun brrakrlaca$rnr ihtardrr.
ACIKLAMALAR:
Sayrn Melahat Karasu,
Bildi$iniz tizere, Ozsoylular ingaat ve igletme Anonim $irketi olarak, 15.O7.2014 tarihinde yaprlan
ve 26.08.2014 tarih ve 8639 saytlr Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen Ola$an Genel Kurul
Toplanttst'nda sermaye artrnmrna karar verilmig ve $irket esas sozlegmesinin 6. maddesi,
arttnma ba$lt olarak tadil edilmigtir. Bu madde uyannca, artrrrlan sermayenin 5.800.000,-TL.'hk
ktsmt, pay sahiplerince, muvazaadan ari olarak tamamen taahhut edilmigtir.
igbu kararr takiben imzalanan igtirak taahhutnamesinden, taahhrlt etti$iniz toplam 1.932.850,- TL.
pay bedelinin l.taksidi olan 483.350,- Tl'srnr 25.A7.2014 tarihinde, igtirak taahhudune uygun
gekilde odediQiniz anlagrlmaktadrr. Toplam pay bedelinden geri kalan 2. taksit kargrh$r 966.700,TL ve 3. taksit kargtltQt 482.800,- TL'drr. Bu 2. taksit kargrh$r 966.700,- TL'srnr igtirak taahh0d0nde
belirtilen tarih 20.10.2A14 oldu$u halde geg olarak 22.12.2014 tarihinde 6dedi$iniz
anlaqrlmaktadrr.
Toplam pay bedelinden geriye kalan
3. taksit kargrh$r 482,800,- TL borcu ise, igtirak
taahhUtnamesinde belirtti$iniz 20.01.2015 tarihinde ddememig olmanrz sebebi ile sermaye igtirak
taahhudUnU Odemede temerUde dUgmUg bulunmaktasrnrz. Bu sebeple, size dugen 482.800,- TL
tutanndaki pay bedelinin $irketimize 6denmesi zarureti hasrl olmugtur.
Yukandan beri izah olunan sebeplerle, TTK. nun. 482.maddesi ve 16.02 .2A15 tarihli ve 2015/1
saytlt Ydnetim Kurulu karan uyannca, 482.800,- TL. pay bedeli borcunuzu ddemede temerrude
d0gtugunuzu hatrrlatrr, bu tutarr 2 (iki) ay iginde, T.Halk BankasrA.$. Gultepe $ubesiTR 51 0001
2009 7980 0010 2602 24 IBAN no.'lu hesaba yatrrmanrzr, aksi halde Turk Ticaret Kanun'un.
482.maddesi uyaflnca, ilgili paylara iligkin haklarrnrzdan yoksun brrakrlaca$rnrzr (rskat
edilece$inizi), 6102 sayrh T0rk Ticaret Kanunu'nun 483 uncu maddesi geregince ihtaren
tarafrnrza bildiririz.
Saygrlarrmrzla,
Ozsovr-ulAR iN$AAr vE |$LETME A.g.
Makbule Deniz
QAGLAR
Uye
Download

Melahat Karasu Sermaye Arttırım Apel Ödeme Daveti