Denldtank-$
DENizBA...~ A~ .
Genel Miidfu!Uk:
.Buyiikdere Cad. No : I 06 34394 Esentepe/ i stanbul
W\'1-'W.denizbank.rom I 444 0 800
lc~- TicaretSiQl M~~368 5 8 7 !316169
UYE iSYERi NUMARASJ
.......................- MAIL ORDER PROViZYON TALEP FORMU
TARiH:
ADI-SOYADI
IKARTNO
I
SON K ULLAN IM TARIHI ( AAIYY)
cvv
TUTAR
ITELEFON
I
.
MAIL ORDER
-··
SOZLE~MESi;
I
Mlld de 7 : Bu sistemde mal ya da hizmet satm alan veya bag1~ yapma ya da aidat Odeme talebinde bulunan kredi kart1
1
sahipleri ; siire ile kJslth olmaks1zm , her hangi bir surette bor<;:lan olmadigi ~eklinde itiraz ettikleri takdirde, Banka, kart
hamilini yapt1g1 itirazm ger<;:ek olup olmadtgmt , yazllt-imzah form ile yapllan iideme taahhiitiiniin var olup olmad1gmt ,
kart ham il inin mal ya da hizmeti teslim ahp almadtgJ veya bag1~m yapd tp yapdmadJgi ya da aidatm iidenip Odenmedigi ,
Oye i~yeri' nin mah teslim edip etmedigi gibi husulart hi<;:bir surette incelemeksizin ,kart hamilinden tahsil ettigi ve Oye
i~yeri ' nin hesabma aktardtgt tutart , Oye i~yeri' ne iinceden bildirime gerek olmakstzm , Oye i~yeri' nin Banka nezdindeki
hesaplarmdan re'sen tahsil etmek hakkma sahiptir.
Formu diizenleyenin ;
Firma Yetkilisinin;
Adt-Soyadt :
imzast
Tarih
08/09 F-KRT.073 2.0
111
Download

Mail Order