T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT
Sirküler Rapor
08.12.2014/224-1
DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI:
2013/1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
YAYIMLANDI
ÖZET
:
30/12/2013 tarihli ve 28867 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı:
2013/1)’nin adı, “MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL
TEBLİĞİ (SIRA NO: 35) DEĞERLİ KAĞITLAR” olarak değiştirildi.
210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 1’ inci maddesinde, "Bu Kanuna bağlı
tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır. Bu Kanunun kapsamına
giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı,
dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini
tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmü yer almaktadır.
Bu yetkiye istinaden Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan ve 30.12.2013 tarihli ve 28867
(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/1 sayılı Değerli Kağıtlar
Kanunu Genel Tebliğinde 2014 yılında uygulanacak değerli kağıt bedelleri
belirlenmişti. Daha sonra Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan ve 10.04.2014 tarihli ve
28968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/1 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu
Genel Tebliğinde 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan
yabancılar için ikamet tezkerelerinin bedelleri, 11/4/2014 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve 50,00 TL olarak belirlenmişti. Bu
tutar 1.1.2014-10-4.2014 tarihleri arasında 250 TL olarak uygulanmıştı.
Bu defa 6 Aralık 2014 tarihli ve 29197 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan DEĞERLİ
KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2013/1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ’de 30/12/2013 tarihli ve 28867 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2013/1)’nin adının
“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 35) DEĞERLİ
KAĞITLAR” olarak değiştirildiği belirtilmiştir. Diğer taraftan söz konusu Tebliğ,
2014 yılında uygulanmakta olan değerli kağıt bedellerini değiştirmemiştir.
“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 35) DEĞERLİ
KAĞITLAR’a göre 2014 yılı Değerli Kağıtlar Tablosu aşağıdaki gibidir.
[TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr
T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT
Sirküler Rapor
08.12.2014/224-2
01.01.2013
Tarihinden
İtibaren
Uygulanan
Bedel (TL)
01.01.2014
Tarihinden
İtibaren
Uygulanan
Bedel (TL)
a) Noter kâğıdı
7,25
7,55
b) Beyanname
7,25
7,55
c) Protesto,vekaletname, re'sen senet
14,50
15,10
72,00
75,00
198,00
250,00
Değerli Kâğıdın Cinsi
1- Noter kağıtları:
2- (Mülga:30/12/2004-5281/14.Md).
3- Pasaportlar
1.1.2014-10-4.2014
4- Yabancılar için ikamet tezkereleri
11.4. 2014
tarihinden itibaren
50,00
5- (Mülga:30/12/2004-5281/14.Md).
6- Nüfus cüzdanları
6,50
6,75
7- Aile cüzdanları
66,00
69,00
9- Sürücü belgeleri
89,00
92,50
10- Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
89,00
92,50
11- Motorlu araç trafik belgesi
89,00
92,50
12- Motorlu araç tescil belgesi
66,50
69,50
13- İş makinesi tescil belgesi
66,50
69,50
14- Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)
4,50
4,75
15 – Mavi Kart1(Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)
6,00
6,75
8-(Mülga:30/12/2004-5281/14.Md).
Saygılarımızla...
1
Mavi Kart; Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 3/m fıkrasında şöyle tanımlanmaktadır:
Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler
ve bunların 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci
maddesinde belirtilen altsoylarına verilen ve söz konusu maddede belirtilen haklardan
faydalanabileceklerini gösteren resmi belge.
[TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr
T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT
Sirküler Rapor
6 Aralık 2014 CUMARTESİ
08.12.2014/224-3
Resmî Gazete
Sayı : 29197
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2013/1)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 30/12/2013 tarihli ve 28867 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2013/1)’nin adı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 35)
DEĞERLİ KAĞITLAR”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
[TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr
Download

Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2013/1)