— 94 —
V
Muhafaza
ormanları
MADDE 41. — Ormansızlık yüzünden arazi
kayması ve yağmurlarla yıkanması tehlikesine
mâruz olan yerlerdeki ormanlarla mezkûr ma­
hallerin havasını, demiryollarını, şoseleri toz
ve kum fırtınalarına karşı muhafaza eden ne­
hir yataklarının dolmasının önüne geçen mem­
leket müdafaası için muhafazası zaruri görü­
len Devlet ormanları daimî olarak; tahrip edil­
miş veya yangın görmüş Devlet ormanları da
istihsal ormanı haline gelinceye kadar Bakan­
lar Kurulu karariyle muhafaza ormanı olarak
ayrılabilirler.
Muhafazaya ayrılan ormanların hudutla­
rı belli edilerek civar köy ve kasabalarda ilân
olunur. Bu gibi ormanların ayrılma şart ve
esasları ve müddetleri ile sureti idare imar
ve ıslahı ve bunlardan faydalanma şekilleri bir
talimatname ile tâyin olunur.
MADDE 42, — Muhafaza ormanı olarak ay­
rılması icabeden ve mülkiyeti Devletten başka­
sına ait olan ormanlarla aleûmum muhafaza or­
manlarının tamamlanması için, bunlara eklen­
mesi lâzımgelen sahipli yerler Bakanlar Kurulu
karariyle muhafaza ormanı olarak ayrılır. Sa­
hipleri muvafakat etmedikleri takdirde bu yer­
ler istimlâk olunur.
,
VI
Millî parklar
MADDE 43. — Orman Genel Müdürlüğü
•mevki ve haiz olduğu hususiyeti dolayısiyle lü­
zumlu göreceği ormanları ve orman rejimine gi­
ren sahaları, memleketin ilim hayatının istifade­
sine tahsis etmek ve mutlak tabiati korumak ve
yurdun estetik güzelliğini sağlamak halkın çe­
şitli spor ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak,
turi'stik hareketlere imkân vermek maksadiyle de
bâzı ormanları (Millî Park) olarak ayırabilir.
Bu gibi sahaların ayrılma esasları muhafaza
ormanları hükümlerine göre uygulanır.
VII
İstihsal ve satış işleri
MADDE 44. — Devlet ormanlarında istihsal;
/ o
ormanların devamlılığını sağlamak ve verimlerini
yükseltmek maksadiyle teknik esaslara göre tan­
zim ve Tarım Bakanlığı tarafından tasdik oluna­
cak amenajman plânları dairesinde Devlet tara­
fından yapılır.
Amenajman plânlarının gösterdiği miktar dı­
şında katiyaıt yapılamaz.
MADDE 45. — Devlete ait ormanlardan
kesilecek dikili ağaçlar zaruret olmadıkça bir
Yüksek Orman Mühendisi başkanlığında orman
mühendisi veya mühendis muavinlerinden mü­
teşekkil ekiplerce damgalanır. Her hangi bir
sebeple devrilmiş veya kesilmiş ağaçların dip
kütükleriyle tomrukların bölge şefleri tarafın­
dan ne şekil ve suretle numaralanıp damgala­
nacağı ve damganın hangi ağaçlara ve tomruk­
lara tatbik edileceği ağaç, tomruk, odun ve
kömürün ne suret ve şekilde kesilip, yapılıp öl­
çüleceği, nakliye tezkerelerinin ne şekilde veri­
leceği ve diğer her nevi orman mahsullerinin
toplanıp çıkarılması usulleri Orman Umum Mü­
dürlüğünce tanzim edilecek teknik bir izahname ile tâyin edilir. Damgasız ve nakliyesiz or­
man mahsulleri kaçak sayılır.
Damga çekişleri kanuna bağlı levhada 1,
2, 3, 4, ve 5 numaralı şekillerle tesbit edilmiş­
tir. Bu çekişlerin yetkili memurlardan başkası
tarafından kullanılması yasaktır.
MADDE 46. — Devlet ormanlarından, Dev­
lete ait ölçülmüş ve damgalanmış orman mah­
sulleri orman idaresince en yakın orman dışın­
daki veya orman idaresinin korumaca mahzur
görmediği münasip istif yerlerine nakil ve sa­
tış icaplarına göre partiler halinde istif etti­
ril!?.
MADDE 47. — Ormancılık tekniği ve kıy­
metlendirme icapları zorlamadıkça
Orman
Umum Müdürlüğünce hiçbir nevi mamul ve ya­
rı mamul yapılamıyacağı gibi orman dışında
şehir ve kasabalarda fabrika depo ve satış yer­
leri de tesis olunamaz. Ancak:
Fabrika tesis ve işletilmesi Bakanlar Kurulu
kararına bağlıdır.
MADDE 48. — Devlet ormanlarından elde
edilecek orman mahsullerinin tarife bedelleri mmtakalar itibariyle ve piyasa icaplarına göre Or­
man Genel Müdürlüğü tarafından tanzim ve Ta­
rım Bakanlığınca tasdik olunur.
a...,,,,„, . onn N
Download

V Muhafaza ormanları MADDE 41. — Ormansızlık yüzünden arazi