Y İM P A Ş Y O Z G A T İH T İY A Ç M A D D EL ER İ PA Z A R L A M A VE T İC A R ET A N O N İM ŞİR K ETİ Y Ö N ETİM KURULU
B A ŞK A N L IĞ IN ’D AN DUYURU
Ş irk etim izin 2 0 1 0 , 2011 v e 2 0 1 2 y ılların a ait O lağ an G e n e l K urul T o p lan tısı, 0 3 .0 3 .2 0 1 4 P azartesi g ü n ü saat 0 9 :3 0 ’da
a şa ğ ıd a b e lirtilen g ü n d em m a d d ele rin i g ö rü şm ek ü z ere, M e d re se M ah allesi T erm in al Y an ı N o . l ’d ek i Y im p a ş A lışv eriş ve K ü ltü r
M erk ezi T o p lan tı S alo n u Y O Z G A T ad resin d e y ap ıla ca k tır.
S ay ın o rta k la rım ız ın to p la n tıy a b iz za t k atılm aların ı k a tılm a im kanı o lm ay an ların ise ilişik te g ö n d e rile n v e k ale tn am e ile oy
h ak ların ı tay in e ttik le ri p a y sahibi o lan veya o lm a y a n k işile r ara c ılığ ıy la k u lla n ab ile c ek le rin i h a tırlatırız.
2 0 1 0 , 2011 ve 2 0 1 2 y ılla rın a ait Y ö n etim K u ru lu n u n Y ıllık F a a liy et rap o rları, D en etle m e ra p o rla rı, y asal ve serm ay e
m ev zu a tı u y arın ca h a z ırla n a n fın an sal ta b lo la r ve b u n la ra ilişkin b a ğ ım sız d en etim ra p o rla rı ile y ö n e tim k u ru lu n u n k ar dağıtım
ö n erisi g e n e l k u n ıl g ü n ü n d e n 21 gün ö n ce o rta k la rım ız ın in c e lem e si için şirk et m erk e z in d e h a zır b u lu n d u ru lac a k tır.
N O T : O y h a k k ın ı h a iz p ay sa h ip leri fizik i o larak d ü z e n le n e n v e k a le tn a m e fo rm u n d a y e r alan im zay ı o n ay lattırarak veya
n o te r h u z u ru n d a d ü z e n le n m iş v e y a k o n so lo slu k la rc a ta sd ik ed ilen im za b ey a n ın ı im zalı v e k a le tn a m e fo rm u n a e k lem ek su retiy le
vekil tay in ed erle r. G e n el K u ru l ilanları T ü rk iy e T ic a re t S icil G azetesi ve Y o z g a t’ta y a y ım la n a n m ah alli M erh ab a Y ozg at
g a z e te sin d e 0 7 .0 2 .2 0 1 4 ta rih in d e ilan ed ilecek tir.
Y tM P A Ş Y O Z G A T İH T İY A Ç M A D D E L E R İ P A Z A R L A M A V E T JO A ^rA D IN A
Y Ö N E T İM K U R U L U B A Ş K A N I D U R S U N UYAK
GÜNDEM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
:
V jL .
A çılış v e B a şk a n lık D iv a n ı’n ın seçilm esi,
G en el K u ru l tu ta n a k la rın ın B a şk an lık D iv a n ı’n c a im z a la n m a sı h u su su n d a y etki v e rilm e si,
______{— -----2 0 1 0 ,2 0 1 1 ve 2 0 1 2 F aaliy et y ılla rın a ait Y ö n e tim K u ru lu y ıllık faaliy et ra p o rları v e 6 7 6 2 sayılı k a n u n a g ö re g ö rev yapan
d en etçi ta ra fın d a n h a z ırla n a n 2 0 1 0 ,2 0 1 1 ,2 0 1 2 d en e tle m e ra p o rların ın o k u n m a sı v e o n ay la n m ası,
2 0 1 0 , 2011 ve 2 0 1 2 y ılla rın a ait B a ğ ım sız d ış D en etçi R a p o rla rın ın o k u n m ası.
2 0 1 0 , 2011 v e 2 0 1 2 y ılla rın a ait serm a y e p iy a sa sı v e y asal m e v z u a t u y a rın c a h a z ırlan a n fin a n sal tab lo ların o k u n m ası,
m ü z a k e re si ve o n a y lan m a sı,
Y ö n etim k u ru lu n u n k a r d ağ ıtım tek lifin in m ü z a k e re si ve o n ay lan m ası,
Y ö n etim k u ru lu ü y ele rin in ve 6762 sayılı k a n u n a g ö re g ö rev y a p a n d en e tç ile rin ay rı ay rı ib ra ed ilm eleri,
Y im p aş Y o z g a t İh tiy aç M ad d eleri P az a rla m a ve T ic a re t A n o n im Ş irketi G en e l K u ru lu ’n u n Ç a lışm a E sas ve U sulleri
H a k k ın d a h a z ırla n a n iç Y ö n e rg e ’n in , k a b u lü v e y a re d d i,
Ş irk et a n a sö z le şm e si’nin, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 2 4 , 2 5 , 2 6 , 2 7 , 2 8 , 2 9 ,
30, 31 ve 32 m a d d e le rin in tad il ed ilm esi, 3 3 .’ü n c ü m a d d en in ip tal ed ilm esi h u su su n u n , g ö rü şü le re k k arara b ağ lan m ası,
İstifa n ed en i ile b o şalan Y ö n etim K u ru lu ü y e liğ in e y a p ılan atam aların g en e l k u ru lu n ta sv ib in e su n u lm ası ve
o n ay lan m a sı,
Y ö n etim K u ru lu ü y e le rin in seçilm esi, g ö rev sü releri ile h u z u r h ak k ı ü c re tle rin in b e lirle n m esi,
T ü rk T ica ret K an u n u v e S erm ay e P iy asası K u ru lu d ü z e n le m e le ri g ereğ in ce, Y ö n e tim K u ru lu tara fın d a n ö n erilen 2 0 1 3 ,
2 0 1 4 yılı d e n e tç i ve to p lu lu k d en etç isi (B a ğ ım sız D e n e tle m e Ş irk eti) k ararın ın o n ay lan m a sı,
D ilek ve te m e n n ile r,
K ap an ış.
VEKALETNAME
Y İ M P A Ş Y O Z G A T İ H T İ Y A Ç M A D D E L E R İ P A Z A R L A M A VE TİC.A.Ş. Y Ö N E T İ M K U R U L U B A Ş K A N L I Ğ I N A
YİM PAŞ Y O ZG A T İH T İY A Ç M AD D ELE R İ P A Z A R LA M A VE TİC.A.Ş.'nin 03.03.2014 Pazartesi günü saal 09:30 da
Medrese Mahallesi Terminal Yanı N o .l'd e k i Yiınpaş Alışveriş ve K üllür Merkezi Toplantı Salonu Y O ZG A T adresinde yapılacak
olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve
gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak iizere aşağıda detaylı olarak ta n ıtıla n ................................................................. 'y i vekil
tayin ediyorum.
Vekilin:
A d' Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC K im lik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
A)
T EM SİL YETKİSİNİN KAPSAMI
A ş a ğ ı d a v e r i l e n I ve 2 n u m a r a l ı b ö l ü m l e r için ( a) , (b ) v e y a (c) ş ı k l a r ı n d a n bi r i s e ç i l e r e k t e m s i l y e t k i s i ni n
k a p s a m ı belirlenmelidir.
I.
G enel K u r u l G ü n d e m i n d e Y er Alan H u s u s l a r H a k k ı n d a ;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
rl a l i m a t l a r :
Pay s a h i h i t a r a r ı n d a n (e) ş ı k k ı n ı n seçi l mesi d u r u m u n d a , g ü n d e m m a d d e s i ö z e l i n d e t a l i m a t l a r ilgili g en el k u r u l g ü n d e m
m a d d e s i n i n k a r ş ı s ı n d a v e ri l e n s e ç e n e k l e r d e n b i r i n i i ş a r e t l e m e k ( k a b u l vey a r e d ) ve r e d s e ç e n e ğ i n i n s e çi l mes i d u r u m u n d a
v a r s a g e n e l kıırııl t u t a n a ğ ı n a y a z ıl ma s ı t a l e p e d i l e n m ı ı h a l e t ş e r h i n i b e l i r t i l m e k s u r e t i y l e veri li r.
Gündem
Maddeleri
Kabul
Re d
Muhalefet
Şerhi
Gündem
Maddeleri
(*)
Kabul
Red
Muhalefet
Şerhi
Gii n d c ı n
Maddeleri
Muhalefet
Şerhi
1 1.
2.
6.
7.
12.
3.
8.
13.
4.
9.
14.
5.
10.
2.
Red
(*)
(*)
1.
Kabul
G e n e l K u r u l t o p l a n t ı s ı n d a o r t a y a ç ı k a b i l e c e k d i ğ e r k o n u l a r a ve özell ikl e a z l ı k h a k l a r ı n ı n k u l l a n ı l m a s ı n a
ilişkin özel t a l i m a t :
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİM ATLAR:
B) P a y s a h i b i a ş a ğ ı d a k i s e ç e n e k l e r d e n b i r i n i s e ç e r e k v e ki l i n t e msi l e t m e s i n i istediği p a y l a r ı b el i r t i r .
1. A ş a ğ ı d a d e t a y ı b el i r t i l e n p a y l a r ı m ı n vekil t a r a f ı n d a n t e ms i l i ni o n a y l ı y o r u m .
a) l'ertip ve serisi:
b) Numarası/Grubu:
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paydara.ov haklarına oranı:
PA Y S A H İ B İ N İ N A D I S O Y A D I v e y a U N V A N I
TC K im lik No Vergi No. Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
İM ZASI
KARAR
S. N O
2014/3
K A R A R A ESA S OLAN EVRAKIN
T A R İH İ : NO NEREDEN G Ö N D ER İLD İĞ İ
T oplantı Tarihi
G Ü N D EM
K a r d ağ ıtım ı hakkında
31.01.2014
Başkan
D ursun U Y A R
Başkan Vekili
A bdullah Ö R N E K
Başkan Y ardım cısı
İdris K A R T A L , N u ru llah N U R D O Ğ A N
Ü yeler
T ev fik A R S L A N , M u sta fa T eom an T U R A N ,
M ehm et G Ü Z E L S O Y , Fikri E K İC İ
Ş ü k rü İB İŞ . M u sta fa D A Ğ , M .A li LEKFS.
KARAR
Y İM PA Ş Y O Z G A T İHTİYAÇ M A D D FLER İ PA ZA R LA M A VE T İC A R ET A N O N İM ŞİRK ETİ Y önetim K uı
Ü y eleri 3 1 .0 1 .2 0 1 4 C u m a g ü n ü , saat 15:00’ de, şirk et m e rk e z in d e ço ğ u n lu k la toplandı.
Y a p ılan g ö rü ş m e le r so n u n d a;
Ş irk e tim izin 2 0 1 0 , 2011 ve 2012 h esap d ö n e m le rin e ait, S erm ay e P iy asası K u ru lu 'n u n S eri:X I, N o :l sayılı T eb
h ü k ü m le rin e u y g u n o la ra k h a zırla n m ış finansal ta b lo la rın d a n et dönem zararı ve g e ç m iş y ıl z ararı o lm ası nedeniyle dağıtılafc
d ö n e m karı m e v cu t o lm a d ığ ın d a n d olayı 2010, 2011 v e 2 0 1 2 y ılla n için o rtak lara k a r d a ğ ıtım ı y a p ılm a m a sı h u su su n u n ve ekt
h azırla n a n 2 0 1 0 , 2 0 1 1 ve 2 0 1 2 yılı k a r dağıtım ta b lo la n n ın g en el kurul b ilg isin e su n u lm asın a,
T o p la n tıy a k a tıla n la n n o y b irliğ i ile k arar verild i.
YÖNETİM
Du
Y ö n et irr
N urul lâfTNU R D O Ğ A N
Y ö n etim K u ru lu B a şk a n Y a rd ım c ısı
^Şükrü İBİŞ
M eh m e t G Ü Z E L S O Y
Y ö n etim K u ru lu Ü y e si
K atılam ad ı
KURULU
d u llah ÖRNEJi
Y önetim K u ru lu Ü y esi ve G enel M üdür
K atılam ad ı
İd ris K A R T A L
Y ö n e tim K u ru lu B aşkan Y ardım cısı
M u sta fa T eo m an T U R A N
Y ö n e tim K u ru lu Ü yesi
M u stafa D A Ğ
M .A li L E K E S İZ
Y ö n e tim K u ru lu Ü yesi
K an lam a d ı
Y ö n e tim K u ru lu Ü yesi
K atılam adı
F ikri E K İC İ
Y ö n e tim K u ru lu Ü y esi
K atılam ad ı
YİMPAŞ YOZGAT İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TIC. A.Ş.
31.12.2010 TARİHLİ KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)
(Seri: XI, No: 1' e göre )
Bağımsız Denetimden geçmiş
31.12.2010
A-DONEM KARININ DAĞITIMI
1-Dönem K an
19.796.068
2-Geçmiş Yıl Zararları (-)
-153.257.546
3-Ödenecek Vergiler (-)
a-Kurumlar Vergisi
b-Gelir Vergisi Kesintisi
c-Diğer Vergi ve Benzerleri
4-Birinci Tertip Yasal Yedek (-)
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI
5-Ortaklara Birinci Temettü (-)
a-Adi Hisse Senedi Sahiplerine
b-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
6-Memur ve İşçilere Temettü
7-Yönetim Kuruluna Temettü
8-Ortaklara İkinci Temettü
a-Adi Hisse Senedi Sahiplerine
b-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
9-İkinci Tertip Yasal Yedek
10-Statü Yedekleri
11-Özel Yedekler
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
B-YEDEKLERİN DAĞITIMI
1-Ortaklara Pay
a-Adi Hisse Senedi Sahiplerine
b-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
2-Memur ve İşçilere Pay
3-Yönetim Kuruluna Pay
C-HİSSE BAŞINA KAR (TL /%)
1-Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL / %)
2-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahipl. (TL / %)
D-HİSSE BAŞINA KAR PAYI
1-Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL / %)
2-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahipl. (TL / %)
YİMPAŞ YOZGAT İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.
31.12.2011 TARİHLİ KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)
(Seri: XI, No: 1' e göre )
Bağımsız Denetimden Geçmiş
31.12.2011
A-DONEM KARININ DAĞITIMI
1-Dönem K an
-2.551.146
2-Geçmiş Yıl Zararları (-)
-133.891.526
3-Ödenecek Vergiler (-)
a-Kurumlar Vergisi
b-Gelir Vergisi Kesintisi
c-Diğer Vergi ve Benzerleri
4-Birinci Tertip Yasal Yedek (-)
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI
5-Ortaklara Birinci Temettü (-)
a-Adi Hisse Senedi Sahiplerine
b-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
6-Memur ve İşçilere Temettü
7-Yönetim Kuruluna Temettü
8-Ortaklara İkinci Temettü
a-Adi Hisse Senedi Sahiplerine
b-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
9-İkinci Tertip Yasal Yedek
10-Statü Yedekleri
11-Özel Yedekler
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
B-YEDEKLERİN DAĞITIMI
1-Ortaklara Pay
a-Adi Hisse Senedi Sahiplerine
b-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
2-Memur ve İşçilere Pay
3-Yönetim Kuruluna Pay
C-HİSSE BAŞINA KAR (TL /%)
1-Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL / %)
2-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahipl. (TL / %)
D-HİSSE BAŞINA KAR PAYI
1-Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL / %)
2-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahipl. (TL / %)
YİMPAŞ YOZGAT İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.
31.12.2012 TARİHLİ KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)
(Seri: XI, No: 1' e göre )
Bağımsız Denetimden Geçmiş
31.12.2012
A-DONEM KARININ DAĞITIMI
1-Dönem K an
-1.482.030
2-Geçmiş Yıl Zararları (-)
-136.442.672
3-Ödenecek Vergiler (-)
a-Kurumlar Vergisi
b-Gelir Vergisi Kesintisi
c-Diğer Vergi ve Benzerleri
4-Birinci Tertip Yasal Yedek (-)
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI
5-Ortaklara Birinci Temettü (-)
a-Adi Hisse Senedi Sahiplerine
b-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
6-Memur ve İşçilere Temettü
7-Yönetim Kuruluna Temettü
8-Ortaklara İkinci Temettü
a-Adi Hisse Senedi Sahiplerine
b-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
9-İkinci Tertip Yasal Yedek
10-Statü Yedekleri
11-Özel Yedekler
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
B-YEDEKLERİN DAĞITIMI
1-Ortaklara Pay
a-Adi Hisse Senedi Sahiplerine
b-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
2-Memur ve İşçilere Pay
3-Yönetim Kuruluna Pay
C-HİSSE BAŞINA KAR (TL /%)
1-Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL / %)
2-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahipl. (TL / %)
D-HİSSE BAŞINA KAR PAYI
1-Adi Hisse Senedi Sahiplerine (TL / %)
2-İmtiyazlı Hisse Senedi Sahipl. (TL / %)
Download

YİMPAŞ YOZGAT İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA VE TİCARET