T.C.
azete
esmı
R
Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336 - 1920
İ d a r e ve yom
işleri için
MmemekĞlet Neşriyat
flmum
ve
23 A R A L I K
Müdevvenat
Sayı: 10090
SALI
Müdürlüğüne
müracaat
1958
olunur
K A R A R N A M E L E R
Maliye
Sıhhat v e İçtimai M u a v e n e t
Vekaletinden:
1 — Münhal b u l u n a n
80 l i r a k a d r o
maaşlı
Merkez
Daireleri M u ­
h a s e b e M ü d ü r l ü ğ ü n e . Kırklareli D e f t e r d a r ı o l u p 2996 sayılı k a n u n u n
nci maddesi
gereğince A m a s y a Defteı darlığında i s t i h d a m o l u n a n
Ş e f i k G ü r ' ü n t e r f i a n tâyini u y g u n
42
'falısın
görülmüştür.
2 — B u kararın icrasına M a l i y e V e k i l i
1 — 767 sayılı k a n u n u n
27919 sayılı k a r a r l a
Merkez
6 ncı m a d d e s i n e g ö r e
müteşekkil K o d e k s
rü K a y m a k ç a l a n ' ı n ü y e o l a r a k t â y i n i t e n s i p
Sıhhat
murdur.
8/12/1958
Başvekil
A,
Saydam
edilmiştir.
Vekili
me­
8/12/1958
REİSİCUMHUR
C.
BAYAK
Maliye Vekili
E.
POLATKAN
MENDERW8
Refik
ve İçtimai M u a v e n e t
RKt.Sîf'İMHITV
C.
26/7/1955 t a r i h v e
Komisyonuna
Hıfzıssıhha Enstitüsü F a r m a k o l o j i mütehassısı Doçent D r . Şük­
2 — B u kararın icrasına
memurdur.
Vekâletinden :
A.
BATAR
Sıh. v e İ ç . M u . V e k i l i
Başvekil
MENDERES
Dr. L. KIRDA R
îş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Karan
Ö Z E T İ : S a m s u n İnhisarlar Müdürlüğü Y a p r a k
Tütün ve B a k ı m İşleme Atölyeleri 1A) B a k ı m
A t ö l y e s i işçileri i l e işveren i d a r e a r a s ı n d a ç ı k a n
t o p l u l u k l a iş u y u ş m a z l ı ğ ı h a k k ı n d a :
E . N o : 1612-17-12
K . N o : 824
Samsun
Atelyeîeri
İnhisarlar
(A)
Müdürlüğü
Bakım Atelyesi
Yaprak
Tütün ve Bakım
işçileri i l e işveren t d a r e
t o p l u l u k l a İş U y u ş m a z l ı ğ ı n a m ü t e d a i r S a m s u n
çıkan
Kurulun­
c a v e r i l e n k a r a r a t a r a f l a r i t i r a z e t m i ş o l d u k l a r ı n d a n 3008 sayılı
kanu­
n u n 83 ü n c ü m a d d e s i n e g ö r e Ç a l ı ş m a V e k â l e t i n c e v e k u b u l a n d a v e t ü z e ­
rine :
altın­
:
1 — A n k a r a Üniversitesi H u k u k
Fakültesi
Profesörlerinden
Hü­
3 — Sanayi
Vekâleti
Sanayi
Müdürü E k m e l
Dairesi Reisi yerine
Onbulak,
Muavini
Rüştü
Aral,
mesi
5 — Çalışma Vekâleti H u k u k Müşaviri K e m a l Başkal,
6 — D a h i l i y e Vekâleti H u k u k Müşaviri E k r e m " Vardarlı'd a n t e ş e k k ü l e d e n İş U y u ş m a z l ı k l a r ı
Y ü k s e k H a k e m K u r u l u 27/9/1958
t a r i h i n d e Çalışma Vekâletinde toplandı.
fıkrasında
işin esasının i n c e l e n m e s i n e g e ç i l d i :
gerekse n i ­
lâzım gelen uzlaştırma ve k e s i n uzlaştırma safhalarından
anlaşılan t o p l u l u k l a iş u y u ş m a z l ı ğ ı n ı n m e v z u u
Ticaret
Vilâyet H a k e m
Kurulu
13/8/1958 t a r i h l i
v e S a n a y i o d a s ı n d a n alınan f i y a t
geçtiği
:
İşçilerin ücretlerine ı% 80 z a m y a p ı l m a s ı t a l e b i n d e n
ibarettir.
karannda;
listesi ve dosyadaki
e d i l e n u m u m i r a y i ç nazarı d i k k a t e
ma­
alınarak
işçi ü c r e t l e r i n e - s e y y a n e n % 15 z a m y a p ı l m a s ı n a v e f a z l a z a m t a l e b i n i n
işbu k a r a r ı n
13/8/1958 t a r i h i n d e n i t i b a r e n t a t b i k e d i l m e s i n e
t i f a k l a k a r a r verilmiştir,
İt­
denilmektedir.
İşçi t e m s i l c i l e r i t a r a f ı n d a n v e r i l e n 2 9 / 8 / 1 9 5 8 t a r i h l i i t i r a z d i l e k ç e ­
sinde ise hülâsa o l a r a k
4 — A d l i y e V e k â l e t i H u k u k İşleri U m u m M ü d ü r ü Ş e v k e t M ü f t ü g i l ,
(D)
sap bakımından k a n u n i şartlan h a i z olduğu ve İş K a n u n u n a g ö r e g e ç ­
reddine,
2 — Çalışma Vekâleti Çalışma U m u m
verilen k a r a r a taraflar itiraz
İşçilerle işveren i d a r e a r a s ı n d a ç ı k a n v e g e r e k m a h i y e t
lûmata ve t a h k i k v e tesbit
seyin C a h i t Oğuzoğlu,
Kurulunca
bulüne k a r a r v e r i l d i k t e n s o n r a
Samsun
D e v l e t Şurası 4 üncü D a i r e R e i s i B a h a Arkaç'ın Başkanlığı
da
Vilâyet H a k e m
yazılı m ü d d e t i ç i n d e v u k u b u l d u ğ u b i t t e t k i k anlaşılmış o l d u ğ u n d a n k a ­
İşleme
arasında
Vilâyet H a k e m
Samsun
e t m i ş o l u p itirazın 3008 sayılı k a n u n u n 82 n c i m a d d e s i n i n
:
1 — İ ş y e r i n d e çalışan işçilerin o r t a l a m a s a a t ücretinin 73 k u r u ş
o l d u ğ u , y a n d a n ç o k f a z l a s ı n ı n s a a t t e 50 - 60 k u r u ş ü c r e t a l d ı k l a n ,
2 — Vilâyet H a k e m
Kurulunun %
80 z a m t a l e p l e r i n e
k a r ş ı yap>~
m ı ş o l d u ğ u % 15 z a m m ı n ı n d a ilâvesi i l e ücretlerinin v a s a t i o l a r a k
saat­
t e 84 k u r u ş a y ü k s e l d i ğ i b u ş e k i l d e işçinin d e v a m l ı o l a r a k ç a l ı ş m a ş a r t ı
Sahife : 21708
île i k r a m i y e
ve sosyal
ancak 228 l i r a 72 k u r u ş
3 — Bugünkü
yardımların
d a ilâvesi i l e b i r aylık
1/8/1957 t a r i h i n d e n b u g ü n e k a d a r g e ç e n m ü d d e t içinde h a y a t ş a r t l a r ı n d a
ücretinin
v u k u a g e l e n yükselişin işçi ü c r e t l e r i n e a k s e t t i r i l m e s i a d a l e t e u y g u n g ö ­
olabileceğini,
hayat
şartları
gözönünde
tutularak
geçim ş a r t l a r ı n a intibakı i r i n V i l â y e t H a k e m
işçinin
rülmüş, b u sebeple T i c a r e t Vekâleti
normal
K u r u l u n u n ücretlere
yanen y a p m ı ş o l d u ğ u % 15 n i s p e t i n d e k i z a m m ı n
sey­
% 80 e iblâğını,
Vilâyet H a k e m
Kurulunun zam karan
esbabı
1
s i l e r i n i esaslı b i r şekilde t e t k i k
etmeden ve fiili
:
yin
muci-
işçi ücretleri
dem
karar
hastalığı
% 10 o l a r a k t e s b i t
Reisi
yardım,
yerine
çocuk
doğum, ölüm
yardımları
ücretlerine
yapıldığını,
neticesinde
işten
ayrılmalarda
yardımlarda
daki
Muavini
gibi mali tedbirlerin
yapılan
muhalif
zammın
% 10 olarak
Aral'ın
mün­
ücretlerine
inikas
k a r ş ı l a m a s ı n a g ö r e işçi
kabulü
r e y l e r i n e k a r ş ı , İşçi ücretlerine
2 — Kurul
bulu­
Rüştü
neticelendiren
i s t i f a d e e t m e s i n e v e b u n l a r ı n işçi
icap edeceği)
yapılacak
mütedair Vilâyet H a k e m K u r u l u kararının t a s d i k m a
bu'unulduğu,
ç o c u k başına 10 l i r a y a r d ı m y a p ı l d ı ğ ı n ı , s e n d i k a l a r a y a r d ı m l a r d a
Hüse­
zammı, y e m e k bedeli ve kı­
n i s p e t i h a y a t s e v i y e s i n d e k i artışın b i r k ı s m ı n ı
idrece evlenme,
edilmesini talep eden
H u k u k Fakültesi Profesörlerinden
Dairesi
sosyal
t a z m i n a t l a r ı artırılması
h a s ı r a n işçilerin
s i g o r t a c a ö d e n m e y e n iş g ö r e m e m e z l i k y e v m i y e l e r i i l e iş k a z a s ı v e m e s ­
lek
Sanayi
(işveren tarafından
vermiş olduğu,
2 — işçilere
Müdürlü­
C a h i t Oğuzoğlu, D a h i l i y e Vekâleti H u k u k Müşaviri E k r e m Vardarlı,
S a n a y i Vekâleti
dışında
dikkate almadan
— Yapılacak zammın
ü y e l e r d e n A n k a r a Üniversitesi
b e s l n d e , S a m s u n ' d a k i havayirü z a r u r i y e artış n i s p e t l e r i v e g e ç i m e n d e k i d a r e c e işçlere y a p ı l a n s o s y a l y a r d ı m l a r ı n a z a r ı
ve Neşriyat
y e t t e o l d u ğ u anlaşıldıktan s o n r a :
rica
i ş v e r e n i d a r e n i n 27/8/1958 t a r i h l i i t i r a z d i l e k ç e s i n d e h ü l â s a t a n
Konjoktür
ğ ü n d e n a l m a n m a l û m a t ı n işçi ü c r e t l e r i n e z a m m ı g e r e k t i r e c e k b i r m a h i ­
etmektedirler.
1 — Samsun
A R A L I K 1958
23
(Resmî Gazete)
R e i s i B a h a A r k a ç v e üyelerden
yolun­
% 15 z a m m a
ekseriyetle,
K e m a l Başkal'm
işçi
n u l d u ğ u , a y r ı c a işiçlere k ı d e m l e r i n e g ö r e h e r sene h i z m e t z a m m ı i l e e h ­
ü c r e t l e r i n e yapılan z a m m ı n Y ü k s e k H a k e m K u r u l u n u n k a r a r t a r i h i o l a n
l i y e t l i İşçilere İlâveten l i y a k a t z a m m ı v e r i l d i ğ i , h i ç b i r ihtilâf b a h i s m e v ­
27/9/1958 t a r i h i n d e n
zuu o l m a d ı ğ ı h a l d e ü c r e t l e r e 1/8/1957 t a r i h i n d e % 10 z a m y a p ı l d ı ğ ı ,
r e y l e r i n e karşı, y a p ı l a n z a m m ı n
,»*
nispetinde Hazineye eksik gelir
başında gelen tütünün
temin
maliye­
Reis
Âza
D e v l e t Şûrası D ö r d ü n c ü D a i r e R e i s i
A n k a r a Üniversitesi H u k u k Fakültesi
Profesörlerinden
memurların
Baha Arkaç
olduğu,
Heri s ü r ü l e r e k S a m s u n V i l â y e t
Cahit
Oğusoğlu
Üye
Çalışma Vekâleti Çalışma U m u m M d .
K o r u n m a Kanunu ile mesken
ve b i r çok g ı d a m a d d e l e r i fiyatlarının d o n d u r u l m u ş
Hüseyin
Aza
6 — i ş ç i l e r i n z a m için m e s k e n v e g ı d a m a d d e l e r i f i y a t l a r ı n ı n y ü k ­
sekliğini i l e r i s ü r m e l e r i n e m u k a b i l , M i l l i
ekseri­
3 — işbu kararın R e s m î G a z e t e i l e ilânına i t t i f a k l a 27/9/1958 t a r i ­
netice Millî E k o n o m i n i n m u t a z a r r ı r o l a c a ğ ı ,
hayat s e v i y e s i n d e d a h a i l e r i d e
kararının t a s d i k m a
hinde k a r a r verildi.
tine tesir e d e c e k b u z a m s e b e b i y l e tütün satışının g ü ç l e ş e c e ğ i n i ve b i n 5 — i ş ç i l e r i n h a y a t s e v i y e s i n i n e l y e v m i d a r e c e çalışan
muhalif
yetle,
edileceği,
4 — M e m l e k e t i n döviz kaynakları
hususundaki
13/8/1958 t a r i h i n d e n nıer'i v e m u t e b e r
olması h u s u s u n d a k i Vilâyet H a k e m K u r u l u
3 — i d a r e n i n D e v l e t H a z i n e s i n e gelir t e m i n eden b i r müessese b u ­
lunması hasebiyle, yapılan z a m
i t i b a r e n yürürlüğe g i r m e s i
S a n a y i Vekâleti S a n a y i D a i r e s i R e i s i
Muavini
olduğu,
Ekmel
H a k e m K u r u l u n c a 13/8/1958 t a r i ­
Onhulak
Rüştü
Âza
Âza
hinde ü c r e t l e r e )% 15 z a m y a p ı l m a s ı n a m ü t e d a i r k a r a r ı n b o z u l m a s ı is­
A d l i y e Vekâleti H u k u k
tenmektedir.
Umum
Şevket
S a m s u n V a l i l i ğ i n i n 1/9/1958 t a r i h ve 4057 sayılı y a z ı s ı n a b a ğ l ı d o s ­
y a i ç e r i s i n d e b u l u n a n bütün e v r a k o k u n u p i n c e l e n d i k t e n s o n r a g e r e ğ i d ü ­
şünüldü :
Ç a l ı ş m a V e k â l e t i B i r i n e i Hukuk
îşlerj
Müşaviri
Müdürü
Müftüail
Kemal
Üye
D a h i l i y e Vekâleti H u k u k
i n h i s a r l a r i d a r e s i n d e çalışan i ş ç i l e r e b a r e m c e t v e l i n e g ö r e h e r s e n e
Aral
yapılan hizmet z a m l a r ı dışında v e r i l m i ş olan % 10 zammın u y g u l a n d ı ğ ı
Ekrem
x
Başkal
Müşaviri
Vardarh
-•mm-
Î L A N L A R
dâvâlı H ü s e y i n A t e ş ' e R e s m î G a z e t e i l e y a p ı l m a s ı n a m a h k e m e c e k a r a r
A r g u v a n A s l i y e H u k u k Hâkimliğinden :
verilmiş olduğundan
adı g e ç e n d â v â l ı n ı n
duruşma günü o l a n
9/2/1959
P a z a r t e s i s a a t İ J de K o n y a E r e ğ l i s i A s l i y e H u k u k M a h k e m e s i n d e h a z ı r
958/99
K a r a h ü y ü k Köyünden B a ğ d a s a r kızı Şuşam
A r g u v a n Kazasının Karahüyük
b u l u n m a s ı g ı y a p k a r a r ı y e r i n e k a i m o l m a k ü z e r e ilân o l u n u r .
Çirki'ne;
Köyünden G a r i p Çirki'nin
aleyhi­
n i z e a ç m ı ş o l d u ğ u g a i p l i k s e b e b i y l e evliliğin f e s h i d â v a s ı n ı n , y a p ı l a n d u ­
ruşmasında :
4576
1
Mahallî ikametgâhınızın b e l l i olmadığı d a v e t i y e n i z e v e r i l e n meşru­
h a t t a n a n l a ş ı l a r a k d a v e t i y e y e r i n e k a i m g a z e t e i l e ilân y a p ı l m ı ş 3/12/1958
t a r i h l i d u r u ş m a d a b u l u n m a d ı ğ ı n ı z s e b e p l e de
hakkınızda gıyap
Eskişehir A s l i y e İkinci H u k u k Hâkimliğinden :
kararı
ç ı k a r ı l m a s ı v e R e s m î G a z e t e i l e ilânı k a r a r l a ş t ı r ı l m ı ş t ı r .
21/1/1959 t a r i h l i c e l s e d e b u l u n m a d ı ğ ı n z t a k d i r d e d u r u ş m a n ı n
bınızda, d e v a m e d e c e ğ i g ı y a p k a r a r ı m a k a m ı n a k a i m
o l m a k üzere
ilân
olunur.
t
Eskişehir
dâvasının
dâva dilekçesinde
Mahallesinden
Tuna
S o k a k n u m a r a 12
yapılmakta
olan
muhakemesi
gösterilen adreste olmaması
sırasında;
Ertuğeylediği
dâvâlının
v e değişen a d r e s i n i de
m a h k e m e y e b i l d i r m e m e s i sebebiyle davetiye dâvâlıya Resmî G a z e t e i l e
İlânen t e b l i ğ edilmiş v e d u r u ş m a y a i c a b e t
da
958/164
müdürü v e k i l i
dâvâlılar Seydişehir'in
Toprak
S o k a k n u m a r a 44 de m u k i m M ü s l i m E r e n a l e y h i n e i k a m e
boşanma
K o n y a Ereğlisi A s l i y e H u k u k Hâkimliğinden :
Davacı Ereğli. H a z i n e M a l i y e s i n e izafeten
Kırmızı
de m u k i m Mümine E r e n tarafından Eskişehir istiklâl M a h a l l e s i
rul
4596
— — • — <
A l i G a l i p ö n d e r tarafından
958/649
gıya­
Boyalı
Avukat
Resmî
G a z e t e i l e ilânen d â v â l ı y a
etmediğinden g ı y a p kararının
1
tebliğine k a r a r v e r i l i p
duruşma
20/1/1959 Salı s a a t 9 a t a l i k edilmiştir.
Köyünden
D a v a l ı d u r u ş m a g ü n ü i c a b e t e t m e d i ğ i v e y a k e n d i s i n i b i r v e k i l l e de
A H A t e ş i l e Hüseyin A t e ş a l e y h i n e açılan a l a c a k dâvasının yapılan açık
t e m s i l ettirmediği t a k d i r d e m u h a k e m e n i n gıyabında d e v a m
duruşması sırasında :
k e y f i y e t g ı y a p kararı tebliği y e r i n e k a i m o l m a k üzere ilânen tebliğ o l u ­
Dâvâlılardan Hüseyin Ateş'in t e b l i g a t a yarıyan a d r e s i tesbit
mediğinden t e b l i g a t Resmî G a z e t e i l e yapılmıştır.
edile­
Gıyap kararının d a
edeceğinden
nur.
4571
23 ARALIK 1958
Sahife: 20709
(Ream! Gazete)
â l a M o Vo â No» lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
Kpalı zarf usulU İle üç kalem inşaat malzemesi alınacaktır. Tah­
mini bedeli 16 308,50 lira olup geçici teminatı 1.223,18 liradır, ihalesi
30/12/1058 Sah günü saat 11,00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve
şartnameler hergün öğleden evvel Komisyonda ve tet. Lv. .Â.-Hginde
görülebilir
Taliplerin 2490 saydı kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacak
lan teklif zarflanın İhale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde
Komisyon Başkanlığına vermeleri. Posta ile gönderilecek zarflardaki
gecikmeler hiç bir suretle kabul edilmez.
4520j 4-4
Kapalı zarf usulü ile demir çektirilecektir. Yaptırılacak keşif bedeli
39.132,90 lira olup geçici teminatı 2 935 Uradır îhaleal: 29/12/1958 Pa
zartesl günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır Numune kesif V»
şartnameler hergün öğleden evvel Komisyonda ve ist. Lv. A. İlginde gö­
rülebilir
isteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel înş. EmL D Bşk.
lığına müracaat İle yeterlik belgesi almaları şarttır. Taliplerin 2490 sa­
yılı .kanunun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları teklif zarflarım iha­
le saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına
vermeleri Posta İle gönderilecek zarflardaki gecikmeler hiç bir suretle
kabul edilmez.
4521/4-4
Pazarlık usulü Ue 10 aded kesme taş kabir yaptırılacaktır Keşif
bedeli 22 000 lira olup kati teminatı 3 300 Uradır ihalesi 2f/12/1958
Cumartesi günü saat 10 30 da Komisyonda yapılacaktır Keşif ve şart­
nameler hergün Komisyonda ve ist Lv. A. liginde görülebilir
isteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel 2 Hv Kvv. tnş. Ş ne
müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır.
4587 / 2-2
Karayolları Merkez Atelyesl Müdürlüğünden:
24 585 lira muhammen bedelU 681 aded hurda oto dış lâstik 2490
sayılı kanun hükümleri dahilinde kapalı zarf usulü ile satılacaktır, ihale
6/1/1959 Sah günü saat 1030 da Atelye Müdürlüğü binasında yapıla­
caktır
Lâstiklere ait muvakkat teminat 1843,88 Uradır. Şartnameleri be­
delsiz olarak Atelye Veznesinden alınabilir satışa mevzuu lâstikler Atel­
ye sahasında görülebilir.
Teklif mektuplarının İhale saatinden bir saat evveline kadar İhale
komisyonuna verilmesi İlân olunur.
4662 / «-*
12 580,— lira muhammen bedelli 380 aded hurda oto dış lâstik 2490
sayılı kanun hükümleri dâhilinde pazarlıkla satılacaktır
ihale 9/1/1959 Cuma günü saat 11 de Atölye Müdürlüğü binasında
yapılacaktır
Lâstiklere ait muvakkat teminat 953,50 liradır Şartnameleri bedel­
siz olarak atölye veznesinden alınabilir. Satışa alt lâstikler atölye saha­
sında görülebilir.
isteklilerin teminatlarım ihale saatine kadar atölye veznesine yatı­
rabilecekleri İlân olunur.
4661/4-1
Karayolları Umum Müdürlüğünden •
1 — Umum Müdürlüğümüz ihtiyacı için:
Kutur 1 — Boy 800 mm — üç (JAKPlT) 42 m 200 Aded
> 1 — Boy 1600 mm. — $ ( » ) 41 m 200 »
» 1 — Boy 2400 mm. — » ( » ) 40 m. 200 x>
600 Aded
kaya delme matkabı (Jakpitlerl İle birlikte) pazarlıkla satın alınacak­
tır. Muhammen bedeU 171400,— T L olup kati teminatı 19 640,— TL. dır
2 — Pazarlığı 12 Ocak 1959 Pazartesi günü saat 15 de Merkezde
Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır.
istekliler bu işe ait şartnameyi mezkûr müdürlükten bedelsiz olarak
temin edebilirler.
4669 / 2-1
Ankara Belediyesi imar Müdürlüğünden :
Kadastro 1122 ada 6 parsel
Eski imar
Yeni imar
2944 Ada
2601 Ada
2945
»
2602 »
2946
»
2603 »
2549 »
Kavaklıdere'de * 14 Mayıs Mahallesi okul sitesi için tanzim olunan
38250 No lu plân imar idare Heyetince 12/12/1958 tarihinde tasdik edil­
miş ve bu plândan bir kopya Müdürlüğümüz llftntahtasına asılmıştır
Yukarıda No tart yazılı kadastro ve eski imar adaları muhtelif
parselleri sahiplerinin yeni plândaki vaziyetleri tetkik etmeleri 6785
No. lu kanunun 45 inci maddesi gereğince ilânen tebliğ olunur
4691/1-1
Petrol Dairesi Reisliğinden:
PETROL HAKKINA MÜTAALLÎK KARAR
No : 275
Tarihi 8/12/1958
Şirketin adı
: istanbul Tabii Gaz Limited Şirketi
Merkezi
: Ankara, Yenişehir tnkilâp Sokak No 3/2
Türkiye'deki adresi
: Ankara, Yenişehir InkUâp Sokak No. 3/2
Petrol hakkının mahiyeti: Arama ruhsatnamesi
Bölgesi ve saha işareti : I No lu Marmara
ÎTG/I/J
Vilâyeti
: Çanakkale
Yüzölçümü
: 47466 hektar
Hak sıra No.
: AR/lTG/524
Müracaat tarihi
: 22/10/1958
Arama sahasının hududu: (Dosyasında saklı haritasına göre)
Başlangıç noktası olarak kabul edilen Sivrıtepe 236 rakımlı nirengiden
N 242 derece 30 dakika istikamette ve 16800 metre mesafede bulunan
(a) noktasından başlıyarak 8050 metre cenupta (b) noktasına doğru
hat, (b) noktasından 5000- metre şarkta (c) noktasına doğru hat, (c)
noktasından 3000 metre şimalde (d) noktasına doğru hat (d) noktasın­
dan 10000 metre şarkta (e) noktasına doğru hat, (e) noktasından 11000
metre cenupta (f) noktasına doğru hat, (f) noktasından 8100 metre
garpta (g) noktasına dsğru hat, (g) noktasından 3000 metre cenupta
(h) noktasına doğru hat, (h) noktasından 23000 metre garpta (i) nok­
tasına doğru hat, "1) noktası ITG/I/L işaretli müracaat sahasının (n)
noktası ile müşterek olup aynı zamanda 156 rakımlı Gümbürdek Tepe
nirengisinden N 94 derece 20 dakika istikamette ve 8750 metre mesa­
fede bulunmaktadır, (h-i) hattı tTG/I/L işaretli müracaat sahasının
(a-n) hattma kısmen intibak etmektedir» (i) noktasından 17000 metre
şimalde (j) noktasına doğru hat, <(i-j) hattı ITG/I/K işaretli müracaat
sahasının (a-b) hattına kısmen intibak etmektedir» (j) noktasından
3050 metre şarkta (k) noktasına doğru hat, (k) noktasından 2250 metre
şimalde (1) noktasına doğru hat, (1) noktasından 13000 metre şarkta
başlangıç noktası olan (â) noktasına doğru hat.
Arama ruhsatnamesi talep olunan bu sahanın tamamı askerî ya­
sak bölge içinde bulunmaktadır
6326 sayılı Petrol Kanununun 7 nci maddesinin 2 nci fıkrası mu­
cibince Vek'l'in mahsus müsaadesi olmadan askeri yasak bölge içinde
bulunan yerlerde petrol ameliyatı yapılamıyacağı ve kanunun 24 üncü
maddesi mucibince alâkadar makaram muvafakati alınması iktifa eyle­
diğinden bu yolda yapılan yazışmalar neticesinde, 1110 saydı Askeri
Memnu Mmtakalar Kanunu hükümleri gereğince asker! yasak bölge­
lerdeki ikinci memnu mıntıka olan yerlere yalnız Türk şirketlerinin
mezkûr kanunda derp'ş olunan şartlarla girebilmesi mümkün ise de
ruhsatname talep olunan bu sahada dağınık şekilde ve çok miktarda bi­
rinci derecede askeri yasak mıntakalar bulunması ve buralara Türklerin
dahi girmelerinin memnu olması, aynı zamanda yasak bölgelerin 1/25000
İlk detaylı haritalarının verilmemesi sebebiyle ciddi jeolojik ve jeofizik
çalışmalara imkân olmaması hasebiyle askerî yasak bölge dâhilinde bu­
lunan bu sahada petrol ameliyatının yapılamıyacağı kanaatine varılmış
olduğundan petrol hakkı iktisabı için yapılan bu müracaatın reddine
karar verildi.
4543
Bahife : 20710
(Resmi Gazete)
A n k a r a N u m u n e H a s t a n e s i Baştabipliğinden :
Muhammen
bedeli
Lira
K.
Miktarı
Kalem
C i n s i
23
A R A L I K 1958
velenin feshıyle o n b i n l i r a tazminatın t a h s i l i dâvasından dolayı
duruşmada :
Muvakkat
teminatı
Lira
K.
yapılan
3/10/1957 g ü n l ü c e l s e için d i l e k ç e s u r e t i y l e b i r l i k t e y u k a r d a k i a d r e ­
İhale t a r i h i
s i n i z e d a v e t i y e t e b l i ğ edildiği h a l d e g e l m e d i ğ i n i z v e m a h k e m e c e n a m ı ­
nıza g ı y a p k a r a r ı y a z ı l m a s ı n a k a r a r verildiği h a l d e
u z u n t a h k i k a t ve
Eczayı tabbiye
45
27270
24
2045
50 [ 6/1/1939 Salı g u n u
a r a m a l a r a rağmen adresinizde belli olmadığından b u defa Resmî Gazete
Sıhhi m a l z e m e
24
30970
70
2323
0 0 f s a a t 15 de
ile ü â n e n n a m ı n ı z a g ı y a p k a r a r ı y a z ı l m a s ı n a v e b i r nüshasının m a h k e m e
1 — A n k a r a N u m u n e H a s t a n e s i n i n 1958 yılı ihtiyacı o l a n e c z a v e
sıhhi
malzeme eksiltmeye
pazarlığa
konulmuş ve ihale harici k a l a n l a r
b ı r a k ı l m ı ş i s e de, y i n e t a l i p ç ı k m a d ı ğ ı n d a n
b i r aylık
dolayı
da Vekil­
l e r H e y e t i n d e n k a r a r alınmıştır. T a l i p l e r i n t e m n a t m e k t u b u v e y a
buzları i l e b i r l i k t e b e l l i g ü n ve s a a t t e H a s t a n e d e m ü t e ş e k k i l
mak­
ilân l e v h a s ı n a a s ı l m a s ı n a
k a r a r v e r i l m i ş ve d u r u ş m a
25/12/1958 P e r ­
ş e m b e günü s a a t 10 a b ı r a k ı l m ı ş t ı r . M e z k û r g ü n d e işbu g ı y a p k a r a r ı n ı n
t e b l i ğ i n d e n i t i b a r e n b e ş g ü n içinde i t i r a z e d e r e k h a z ı r b u l u n m a n ı z
aksi
h a l d e duruşmanın gıyabınızda d e v a m edeceği i l l a ve tebliğ o l u n u r .
komisyona
müracaatları,
4574
2 — Şartnameler İstanbul Sağlık Müdürlüğünde v e iş günleri H a s ­
tanede görülebilir.
4 6 8 5 / 4-1
A n t a k y a A s l i y e H u k u k Hâkimliğinden :
D e v l e t H a v a Meydanları İşletmesi U m u m Müdürlüğünden
1 — Esenboğa H a v a
A l a n ı t e r m i n a l binası
:
mutfağında
958/914
Vedi
yaptırıla-
Huri vekili avukat
Sahabettin C i v e l e k t a r a f ı n d a n
.Antakya'­
e a k m a z o t o c a ğ ı v e s ı c a k s u b o y l e r i t e s i s i işi k a p a l ı z a r f usulü i l e e k ­
nın S a r a y C a d d e s i n d e 213 n u m a r a d a m u k i m A b d u l h a l i k o ğ l u
siltmeye
M a h ş i i l e T o n i Mahşi d i ğ e r arkadaşları a l e y h i n e açılan alacak dâvasının
çıkarılacaktır.
2 — Keşif
b e d e l i 35 0 0 0 , — l i r a o l u p
dır. M u v a k k a t t e m i n a t U m u m
geçici teminatı
1642 s a y ı l ı h e s a b ı n a v e y a M u h a s e b e V e z n e s i n e
3 — B u işe a i t k e ş i f
2.625,—
Müdürlüğün T. C. M e r k e z
ve şartnameler
yatırılacaktır.
Umum
saat
eksiltmesi
16.00 d a A n k a r a
6/1/1959
Yenişehir
înkilâp
binasında A l ı m . Satım K o m i s y o n u n d a
5 — İsteklilerin b i r d e f a d a
t a r i h i n e tesadüf
Sokağında
Malzeme
görülebilir.
eden S a h günü
Umum
b u veya benzeri
gibi
b i r işi y a p t ı k l a r ı n ı g ö s t e r i r b e l g e l e r i n i 2/1/1959 günü s a a t 17.00 y e k a ­
d a r b i r dilekçe i l e U m u m M ü d ü r l ü ğ e m ü r a c a a t e d e r e k e h l i y e t vesikasını,
olan
muhakemesinde;
Dâvâlıların gösterilen a d r e s i t e r k edip S u r i y e ' y e
adreslerinin
de m e ç h u l i y e t i
g i t t i k l e r i ve b u
hasebiyle namlarına
çıkarılan d a ­
v e t i y e l e r i n i n bilâ t e b l i ğ i a d e edilmiş o l d u ğ u n d a n d â v â l ı F r a n s u v a ve TonS
M a h ş i ' y e R e s m i G a z e t e i l e ilânen d a v e t i y e t e b l i ğ i n e k a r a r v e r i l m i ş v e
m u h a k e m e 27 O c a k 1959 Salı g ü n ü s a a t 16 a b ı r a k ı l m ı ş t ı r .
Müdürlük
yapılacaktır.
2 5 . 0 0 0 , — liralık
yapılmakta
yerdeki
Müdürlük
D a i r e s i Reisliğinde ve Yeşilköy M e y d a n Başmüdürlüğünde
4 — B u işin
lira­
Bankasındaki
Pransuva
Muayyen
gün ve saatte mahkemeye
bizzat gelmeleri veya
vekil
v e y â h u t t a c e v a p n a m e g ö n d e r m e l e r i a k s i t a k d i r d e haklarında gıyap k a ­
rarı ittihaz o l u n a c a ğ ı
davetiye tebliği
yerine k a i m
olmak
üzere ü â n
olunur.
4592
1958 yılı T i c a r e t Odası v e s i k a s ı n ı , t e m i n a t m e k t u b u n u t e k l i f m e k t u b u i l e
b i r l i k t e k a n u n a u y g u n b i r şekilde h a z ı r l ı y a c a k l a r ı zarfı e k s i l m e s a a t i n ­
den b i r saat evvel K o m i s y o n Başkanına
vereceklerdir.
6 — İsteklilerin g e r ç e k t e k kişi v e y a tüzel kişi o l m a s ı şarttır, /(özel
v e y a tescil edilmemiş o r t a k l a r k a b u l
edilmez).
H a t a y A n t a k y a Sulh H u k u k Hâkimliğinde» :
P o s t a d a vâki g e c i k m e l e r nazarı İtibara alınmaz.
4693 / 4-1
958/389
Dâvâlı Beyhanlı'nm Bayır M a h a l e s i n d e a Çolak H a c c i evinde
E r z u r u m 2. A s l i y e H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n :
Davacı M a a r i f
Vekâletini t e m s i l e n E r z u r u m
dız M e r i ç l i t a r a f ı n d a n
Erzurum
Yukarı
Hasani
oğlu M e h m e t
Hazine
Basri
Avukatı
Mahallesi
Yıl­
Bekir
S o k a k t a A b d u r r a h m a n ö z d e n v e Hınıs'ın B a ş K ö y ü n d e n H a l i t o ğ l u A l i
özbay
aleyhlerine i k a m e edilen o k u l tazminatı
dâvasının yapılan d u ­
ruşmasında :
Dâvâlılardan A l i ö z b a y ' ı n adresine çıkarılan
i a d e edilmiş v e k e n d i s i n e ilânen d a v e t i y e t e b l i ğ
meye gelmiyerek herhangi b i r vekilde
d a v e t i y e bilâ
edildiği -halde
tebliğ
mahke­
göndermediğinden gıyap
kararı
i l â n e n t e b l i ğ i n e k a r a r v e r i l d i ğ i n d e n dâvâlı A l i ö z b a y d u r u ş m a n ı n
Seyit
Koday'a
A n t a k y a ' n ı n Ş i r i n c e M a b a l e s i n d e n H a v u z l a r S o k a k 49 N o . l u evde
o t u r a n B o s t a n kızı Ş e v l e r K o d a y t a r a f ı n d a n a l e y h i n i z e açılan s u l h te­
şebbüsü
dâvasının
yapılan
muhakemesi
sırasında
adresinizin
belli o l ­
m a d ı ğ ı y a p ı l a n t a h k i k a t t a n anlaşılmış» ve i l â n e n d a v e t i y e tebliğine k a ­
rar
verildiğinden
muhakemenin
bırakıldığı
31/12/1958 Ç a r ş a m b a
günü
saat 9 d a bizzat m a h k e m e y e gelmeniz, a k s i t a k d i r d e gıyap kararı teb­
liğine u s u l e n h a c e t k a l m a d a n g ı y a b ı n ı z d a m u h a k e m e n i n y a p ı l a c a ğ ı ilân
olunur.
4591
bıra­
kıldığı 20/1/1959 g ü n ü s a a t 9 d a m a h k e m e m i z i n 957/768 e s a s ı n d a kayıtlı
b u l u n a n dâva
dosyasının
mesi gelmediği takdirde
duruşmasına
gelmesi veya b i r vekil
duruşmanın gıyabında i c r a
gönderil­
edileceği
ilânen
g ı y a p kararı y e r m e k a i m o l m a k üzere tebliğ o l u n u r .
4573
• •
M a l a t y a A s l i y e 2. H u k u k
Hâkimliğinden:
958/34
Malatya'nın
Ç o r u m A s l i y e 1. H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n :
Küçükmustafapaşa
Mahallesinden Mustafa
kızı
Mer­
y e m K a t ı r c ı i l e aynı y e r d e n A b d u l l a h o ğ l u Y u s u f e v i n d e İ b r a h i m K a t ı r c ı
'aralarında mütehaddis i h t a r dâvasının yapılan m u h a k e m e s i s o n u n d a :
57/425
Medeni Kanunun
Gıyap Kararı
B u r d u r E m n i y e t Otelinde Amasya'lı Niyazı Dağdelen :
Ç o r u m ' d a t ü c c a r d a n Celâl A t a l a y v e k i l i
Avukat
Şevket
132 n c i m a d d e s i g e r e ğ i n c e d â v â l ı y a b i r a y z a r ­
f ı n d a e v i n e d ö n m e s i için i h t a r y a p ı l m a s ı n a 21/19/1958 g ü n v e 34/594 s a y ı
Turpoğlu
t a r a f ı n d a n a l e y h i n i z e açılan m a d e n a r a m a işinden dolayı y a p ı l a n m u k a ­
i l e k a r a r v e r i l m i ş o l d u ğ u ilân o l u n u r .
4590
Üçüncü Tertip Düsturun 39 uncu cildi basılmıştır. Fiyatı 1100, posta ücreti 131, makbuza yapıştırılacak
damga pulu bedeli de 6 kuruştur.
Satın almak isteyenlerin Ankara'da Başvekâlet- Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat
etmeleri lâzımdır.
BatFvskate* öevlel Matbaa»
23 Aralık 1958
RESMİ GAZETE
Sayı:10090
İÇİNDEKİLER
Kararnameler
Maliye Vekaletince,Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince Tayine Dair Kararname
ithalât işlerine dair Sirküler
Sayfa
1
İş Uyuşmazlıkları Yüksek Hakem Kurulu Kararı
Samsun İnhisarlar Müdürlüğü Yaprak Tütün ve Bakım İşleme Atölyeleri (A) Bakım
Atölyesi İşçileri ile İşveren İdare Arasında Çıkan Toplulukla İş Uyuşmazlığı Hakkında
Karar
İlanlar
1
2
Download

R esmı azete - Resmi Gazete