— 1022 —
3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun Bâzı Maddelerinin Değiştiril­
mesine ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine dair Kanun
(Resmî
Gazete ile ilâm : 27 .V . 1955 - Sayı : 9013)
No.
6573
MADDE 1. — 3491 sayılı
şekilde değiştirilmiştir :
Kabul tarihi
20 . V. 1955
Kanunun 9, 12, 14, 20 nci
maddeleri
aşağıdaki
Madde 9. — Ofis her türlü alıra, satım, nakliyat, imalât ve sigorta işleri
için şirketler kurabileceği gibi diğer hakiki ve hükmi şahısların bu mevzulardaki
faaliyetlerine de iştirak edebilir ve bu maksatla anlaşmalar ve mukaveleler ya­
pabilir.
Madde 12. — Ofisin sermayesi (600 000 000) liradır. Bu sermaye :
a) Bu kanunun neşri tarihinde Ofisin elinde bulunan sabit kıymetlerle hubu­
bat, afyon, malzeme ve nakit gibi mütedavil kıymetlerden,
b) Devletçe tahsis edilmiş ve edilecek olan paralardan,
c) Devlete veya devlet müesseselerine ait olup Ofisin teşkil maksatlarma uy­
gun mahiyette bulunan ve İcra Vekilleri Heyeti karariyle Ofise devredilen ve
edilecek olan menkul ve gayrimenkul mallardan,
Terekkübeder.
Madde 14. — Buğday için ikinci maddenin (a) bendinde yazılı olduğu şekil­
de tesbit edilen normal fiyatlarla iç ve dış piyasaların fiilî satış fiyatları arasın­
da ve ikinci maddenin (b) bendinde yazılı satış fiyatlariyle Ofisin satmalma fi­
yatları arasındaki farklar ve mümasil ahvalde hükümet karariyle Ofisin alelûmum
ticari muamelelerinde husule gelen fiyat farklariyle buğdayın maliyetini indir­
mek maksadiyle silo masraflarında İcra Vekilleri Heyetince yapılmasına karar
verilen tenzilât farkları gibi Ofis aleyhine tahakkuk eden açıklar hükümet tara­
fından tediye olunur.
Açıkların hükümetçe kapatılmasına mütaallik birinci fıkradaki hüküm, Ofi­
sin iştigal mevzuuna giren veya Ofise vazife olarak verilen sair işlerden te\ellüdeden açıkların kapatılmasına da şâmildir.
Bu gibi tediyeler, Ofisçe ilgili muamelelerin tahakkukunu gösteren vesikaların
ibrazı üzerine yapılır.
Madde 20. — Altmcı madde hükmüne göre inhisar altına alınmış olan madde­
ler, İcra Vekilleri Heyeti karariyle tesbit edilecek mahallerde kurulacak fabri­
kalarda imal olunur. Bu fabrikaların işlemesi, mamulâtmm nevileri, miktarı ve
satışlarının murakabesi tarzları İktisat ve Ticaret Vekâleti ile Sıhhat ve İçtimai
Muavenet Vekâleti tarafmdan müştereken hazırlanacak esaslara göre tesbit
edilir.
MADDE 2. — Toprak Mahsulleri Ofisinin Hazine kefaletini haiz bonoları
yekûnundan 6571 sayılı Kanun ile iptal edilen (550 000 000,00) liradan 3491 sa­
yılı Kanunun 13 ve 14 ncü maddelerine göre Hazinece ödenmesi gereken meba-
No. 6573
— 1023 —
27. V . 1955
ligden 1954 takvim yılı sonuna kadar tahakkuk etmiş bulunan (306 460 175,63)
lirası malısubedilir.
Greri kalan (243 539 824,37) lira ofisin ödenmiş sermayesine ilâve edilir.
MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memur­
dur.
26 Mayıs 1955
Riyaseti Cumhura yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
: 21 . V . 1955 ve 1/253
Bu kanunun ilânının Başvekâlete
bildirildiğine
dair Riyaseti Cumhurdan gelen tezkerenin tarih
ve numarası
: 26 . V . 1955 ve 4/188
Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların Cilt
Sayfa
cilt ve sayfa numaraları
: 6
504
7
266,366:371,390,400,402,412,463:466
[inikat : 77 ve 78 — 310 sıra sayılı matbua 77 nci inikat Zabıt Ceridesine bağlıdır.]
Download

3491 sayılı Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun Bâzı