T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT
Sirküler Rapor
18.02.2014/72-1
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU’NDA YER ALAN BAZI MAKTU
VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ
ÖZET
Belediye Gelirleri Kanunun 96/B Maddesinin, bazı vergi ve
harçların Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak
şartıyla mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik
farklılıklar göz önünde tutularak belediye meclislerince
belirlenmesine ilişkin kuralını iptal eden Anayasa
Mahkemesinin 29.12. 2011 tarihli ve E: 2010/62 ve K: 2011/175
: sayılı Kararından sonra 6487 sayılı Kanununla yapılan
değişikliğe istinaden 18/12/2013 tarih ve 28855 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 21/10/2013 tarih ve 2013/5585 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı Bakanlar Kurulunca belirlenen bazı
maktu vergi ve harç tarifeleri, 10/2/2014 TARİHLİ VE 2014/5896
SAYILI BKK ile yine iptal kararının yürürlük tarihi olan 19 Mayıs
2013 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden değiştirildi.
Belediye Gelirleri Kanunu’nun 96’ıncı maddesinin Anayasa Mahkemesi’nin
29/12/2011 tarihli ve E.: 2010/62 K.: 2011/175 sayılı Kararı ile iptal edilmeden
önceki (B) fıkrası aşağıdaki gibiydi.
“Vergi ve harç tarifelerinin tespiti:
Madde 96 – A) Bakanlar Kurulu, bu Kanunda en az ve en çok miktarları
gösterilen aşağıda yazılı vergi ve harçların tarifelerini belediye grupları
itibariyle tayin ve tespit eder: (1)
1. (Mülga: 7/11/1984 - 3074/8 md.)
2. Kaynak Suları Harcı,
3. Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı,
4. Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı,
5. Kayıt ve Suret Harcı,
6. İmar Mevzuatı Gereğince Alınacak Harçlar, (Ticaret ve konut bölgeleri
için ayrı ayrı).
7. Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı,
8. Sağlık Belgesi Harcı,
9. (Ek: 21/1/1982 - 2589/2 md.) Bina İnşaat Harcı.
B) Yukarda sayılanlar dışındaki vergi ve harçların maktu tarifeleri; bu
Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla mahallin
çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde
tutularak belediye meclislerince tespit olunur.
…”
[TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr
T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT
Sirküler Rapor
18.02.2014/72-2
Anayasa Mahkemesi’nin iptal Kararından sonra 24/5/2013 tarihli ve 6487 sayılı
Kanununun 16. Maddesi ile 2464 sayılı Kanunun 96/(A) fıkrası aşağıdaki gibi
değiştirilmişti.
“Vergi ve harç tarifelerinin tespiti:
Madde 96 – A) (Değişik: 24/5/2013-6487/16 md.) Bakanlar Kurulu, bu
Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların tarifelerini
belediye grupları itibarıyla tayin ve tespit eder.
B) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 29/12/2011 tarihli ve E.: 2010/62 K.:
2011/175 sayılı Kararı ile.)”
Bu maddenin verdiği yetkiye istinaden 18/12/2013 tarih ve 28855 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 21/10/2013 tarih ve 2013/5585 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile Kanunda en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harçların
tarifelerini belediye grupları itibarıyla belirlenmişti. Söz konusu BKK’ya ilişkin
açıklamalarımız 20.12.2013/218 sayılı Sirkülerimizde yer almıştı.
Bu defa yine 18 Şubat 2014 tarihli ve 28917 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
2014/5896 sayılı BKK ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı
maktu vergi ve harç tarifelerinin belediye grupları itibarıyla yeniden tespit
edilmiştir.
Kararın 3’üncü maddesinde “21/10/2013 tarihli ve 2013/5585 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.” 4’üncü maddesinde ise “Bu Karar
19/5/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”
hükümleri yer almıştır.
Bu durumda 2013/5585 sayılı BKK’ya göre yapılan beyanların ve/veya
tarhiyatların
ya da ödemelerin yerine bu yeni tutarlara göre
düzeltmelerin/iadelerin yapılması gerekecektir.
2013/5585 sayılı BKK ile belirlenen tutarlar ile 2014/5896 sayılı BKK ile belirlenen
tutarlar aşağıda karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
[TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr
T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT
18.02.2014/72-3
Sirküler Rapor
2013/5585 sayılı BKK ile belirlenen
tutarlar
2014/5896 sayılı BKK ile belirlenen
tutarlar
A· İLAN VE REKLAM VERGİSİ
Cinsi
Belediye Grubu / Verginin
Tutarı (TL)
1
2
3
4
5
1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest 60
meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan
her çeşit levha,
yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların
beher metrekaresinden yıllık olarak
40
30
25
20
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına
konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden 35
yıllık olarak
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine
gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez 10
veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici
28
24
16
8
8
6
4
2
İlan ve Reklamın Türü
Belediye Grubu / Verginin Tutan
(TL)
1
2
3
4
5
1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest
meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve
takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit 60
bütün
ilan
ve
reklamların
beher
metrekaresinden yıllık olarak
23
22
21
20
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına
konulan
ilan
ve
reklamların
beher 30
metrekaresinden yıllık olarak
11
10
9
8
[TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr
T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT
18.02.2014/72-4
Sirküler Rapor
mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden
haftalık olarak
4. ışıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan 95
her metrekare için yıllık olarak
60
5O
40
5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür,
katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar vb.nin 0,20 0,18 0,15 0,10
her biri için
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli 0,50 0,40 0,30 0,20
afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine
gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez
veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici 10
mahiyetteki
ilan
ve
reklamların
metrekaresinden haftalık olarak
3
3
2
2
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve
80
reklamlardan her metrekare için yıllık olarak
31
31
30
30
5. ilan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür,
katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar vb 0,12
Jiin her biri için
0,03
0,03
0,02
0,01
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak
çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin 0,25
metrekaresinden
0,07
0,06
0,05
0,03
30
0,05
0,10
[TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr
T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT
18.02.2014/72-5
Sirküler Rapor
B-EĞLENCE VERGİSİ
(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)
Eğlence Yerleri
1
50 m2'ye kadar
51-200 m2
Bar pavyon, gazino gece
kulübü, diskotek, kabare,
201 m2 den yukarı
dansing gibi eğlence
yerlerinden çalışılan her gün 4 yıldızlı otelde
için
5 yıldızlı otelde
2
Bilardo ve masa futbolu gibi İlk oyun aleti için
eğlence yerlerinden çalışılan
Sonraki her oyun
aleti için
her gün için
Belediye Grupları/Verginin
Miktarı (TL)
1
2
3
4
5
15 10
7
5
5
20 15 10
7
6
40
30
20
15
10
70
60
55
50
40
Eğlence Yerleri ve Alanı
80
70
60
55
50
gazino,
5
3
5
2
5
1
5
1
1
2
3
4
15
5
5
5
20
7
6
6
6
25
10
9
8
7
301
m2
den yukarı
30
11
10
9
8
4 yıldızlı
otelde
40
12
11
10
9
5 yıldızlı
otelde
50
15
12
ü
10
Bar,
pavyon,
5
1
Belediye Grubu / Verginin Miktarı (TL)
50 m2 ye
kadar
5 im2 -150
m2 arası
5
5
gece
kulübü,
1.
taverna,
diskotek,
151 m2 300
m2
arası
kabare,
dansing
gibi
eğlence
yerlerinden
çalışılan
her gün
[TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
için
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr
T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT
18.02.2014/72-6
Sirküler Rapor
Bilardo
ve
masa
2 futbolu
gibi
eğlence
yerlerinden
10
5
5
5
5
çalışılan
her gün için
C- İŞGAL HARCI
Belediye Grubu / Harcın
Tutan (TL)
1
2
3
4
Cinsi
İşgalin Türü
5
1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde 2,5
yazılı işgallerde beher metrekare için günde
1,75
1,5
1
0,5
a) Satışı yapılan küçükbaş
2. 52 nci maddenin hayvan başına
2
1,75
1,5
1
0,5
4
3,5
3
2
1
(l)numaralı bendinde
yazılı
b) Satışı yapılan büyükbaş
hayvan satıcılarının
işgallerinde
hayvan başına
a) Her taşıttan beher saat
3. 52 nci maddenin için
(3)numaralı bendinde
yazılı
b) Parkınetre çalıştırılan
işgallerde
yerlerde beher saat için
1,25
2,5
1
1,75
0,75 0,50
1,5
1
0,25
1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı
bentlerinde yazılı işgallerde beher
metrekare için günde
2.
52
nci
maddenin (1) a)
Satışı
yapılan
numaralı
küçükbaş hayvan başına
bendinde yazılı
hayvan
satıcılarının
işgallerinde
b)
Satışı
yapılan
büyükbaş hayvan basma
Belediye Grubu / Harcın Tutan (TL)
1
2
3
4
5
1,5
0,50
0,50
0,50
0,50
1,5
0,50
0,50
0,50
0,50
3
1
1
1
1
1
0,30
0,30
0,25
0,25
0,5
3.
52
nci
maddenin (3) a) Her taşıttan beher
saat için
numaralı
bendinde yazılı
işgallerde
[TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr
T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT
18.02.2014/72-7
Sirküler Rapor
b) Parkmetre çalıştırılan
yerlerde beher saat için
2
0,70
0,60
0,50
0,50
Ç- TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI
Belediye Grubu
Cinsi
Harcın Tutarı (TL)
1
Her tür işyeri için yıllık olarak
600
2
'" " " " " "
200
3
""""""
100
4
""""""
50
5
""""""
20
İşyerinin Alanı
Belediye Grubu / Harcın Tutarı (TL)
1
2
3
4
Her tür işyeri için 25 m2 ye kadar
65
23
22
21
yıllık olarak
26m2-100m2arası
130
45
40
35
30
101m2-250m2arası
260
80
70
60
50
135
120
105
90
230
210
190
170
251m2-500m2arası
50 im2 den yukarı
[TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr
400
600
5
20
T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT
Sirküler Rapor
18.02.2014/72-8
İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI
İşyerinin Âlânı
Belediye Grubu
Cinsi
Belediye Grubu /Harcın Tutan (TL)
Harcın Tutarı (TL)
1
Her tür işyerinin beher metrekaresi için
2
""""""
0,80
3
""""""
0,60
4
""""""
0,30
5
""""""
0,20
1
2
3
4
5
25 m2 ye kadar
0,50 0,19
0,18
0,17
0,16
26m2-100m2arası
0,70 0,27
0,25
0,24
0,23
101m2-250m2arası
0,80 0,31
0,29
0,28
0,26
251m2-500m2arası
0,90 0,35
0,33
0,31
0,29
50 im2 den yukarı
1
0,37
0,35
0,33
1
Her tür işyeri için
[TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr
0,39
T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT
Sirküler Rapor
18.02.2014/72-9
Bu Kararnamede yer alan maktu vergi ve harç miktarlarının Birinci grup belediyelerde;
1. Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinde bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla büyükşehir sınırlan içinde
olan belediyeler için TAMAM,I,
2. 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce büyükşehir belediyesi sınırlan
içinde olan belediyeler için %80'i;
[Bu iller aşağıdaki gibidir]
Adana
G.Antep
Antalya
Mersin
Adapazarı
Kayseri
Bursa
Kocaeli
Diyarbakır
Konya
Erzurum
Samsun
Eskişehir
3. 6360 sayılı Kanunla büyükşehir sınırlarına giren belediyeler için %60'ı,
[Bu iller aşağıdaki gibidir]
Aydın,
Mardin,
Balıkesir,
Muğla,
Denizli,
Tekirdağ,
Hatay,
Trabzon,
Malatya,
Şanlıurfa
Manisa,
Van
Kahramanmaraş,
Ordu
4. Diğer birinci grup belediyeler için %40'ı
uygulanır. Bu şekilde yapılan hesaplama sonucu ortaya çıkan maktu vergi ve harç tutarlarında virgülden sonraki
iki hane dikkate alınır ve asgari kanuni hadden düşük çıkan tutarlar asgari hadde yükseltilir.
2014/5896 sayılı BKK, bu Sirkülerimize ek olarak verilmiştir.
Saygılarımızla…
[TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr
T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT
18.02.2014/72-10
Sirküler Rapor
18 Şubat 2014 SALI
Sayı : 28917
Resmî Gazete
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/5896
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belediye grupları itibarıyla
tespitine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 5/2/2014 tarihli ve 13844 sayılı yazısı üzerine,
anılan Kanunun 96 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
10/2/2014 TARİHLİ VE 2014/5896 SAYILI KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE l- (1) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15 inci, 21 inci, 56 ncı, 60 inci ve 84 üncü maddelerinde yer
alan bazı maktu vergi ve harç tarifeleri belediye grupları itibarıyla aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir,
A- İLAN VE REKLAM VERGİSİ
İlan ve Reklamın Türü
Belediye Grubu / Verginin Tutan (TL)
1
2
3
4
5
60
23
22
21
20
30
11
10
9
8
10
3
3
2
2
80
31
31
30
30
0,12
0,03
0,03
0,02
0,01
0,25
0,07
0,06
0,05
0,03
1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli
yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün
ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve
reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen, binaların cephe ve
yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici
mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için
yıllık olarak
5. ilan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep
takvimleri, biblolar vb Jiin her biri için
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin
beherinin metrekaresinden
[TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr
T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT
Sirküler Rapor
18.02.2014/72-11
B-EĞLENCE VERGİSİ
(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)
Eğlence Yerleri ve Alanı
1.
Bar,
pavyon, gazino,
Belediye Grubu / Verginin Miktarı (TL)
1
2
3
4
5
50 m2 ye kadar
15
5
5
5
5 im2 -150 m2 arası
20
7
6
6
6
151 m2 -300 m2 arası
25
10
9
8
7
30
11
10
9
8
4 yıldızlı otelde
40
12
11
10
9
5 yıldızlı otelde
50
15
12
ü
10
10
5
5
5
5
gece kulübü, taverna,
diskotek,
kabare, dansing gibi
eğlence
yerlerinden çalışılan her 301 m2 den yukarı
gün için
2
Bilardo ve masa futbolu gibi eğlence yerlerinden
çalışılan her gün için
5
C- İŞGAL HARCI
İşgalin Türü
Belediye Grubu / Harcın Tutan (TL)
1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher
metrekare için günde
1
2
3
4
5
1,5
0,50
0,50
0,50
0,50
1,5
0,50
0,50
0,50
0,50
3
1
1
1
1
1
0,30
0,30
0,25
0,25
2
0,70
0,60
0,50
0,50
2. 52 nci maddenin (1) numaralı
hayvan a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan
başına
satıcılarının işgallerinde
bendinde
yazılı
b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan
basma
3. 52 nci maddenin (3) numaralı
bendinde yazılı işgallerde
a) Her taşıttan beher saat için
b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher
saat için
[TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr
T
Ü
R
M
O
B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT
Sirküler Rapor
18.02.2014/72-12
Ç- TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI
İşyerinin Alanı
Belediye Grubu / Harcın Tutarı (TL)
1
Her tür işyeri için yıllık olarak
2
23
3
22
4
21
5
25 m2 ye kadar
65
20
26m2-100m2arası
130
45
40
35
30
101m2-250m2arası
260
80
70
60
50
251m2-500m2arası
400
135
120
105
90
50 im2 den yukarı
600
230
210
190
170
D- İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI
İşyerinin Âlânı
Belediye Grubu /Harcın Tutan (TL)
Her tür işyeri için
1
2
3
4
5
25 m2 ye kadar
0,50
0,19
0,18
0,17
0,16
26m2-100m2arası
0,70
0,27
0,25
0,24
0,23
101m2-250m2arası
0,80
0,31
0,29
0,28
0,26
251m2-500m2arası
0,90
0,35
0,33
0,31
0,29
50 im2 den yukarı
1
0,39
0,37
0,35
0,33
MADDE 2- (1) Bu Kararnamede yer alan maktu vergi ve harç miktarlarının birinci grup
belediyelerde; Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinde bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla
büyükşehir sınırlan içinde olan belediyeler için tamamı, 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten önce büyükşehir belediyesi sınırlan içinde olan belediyeler için %80'i; 6360
sayılı Kanunla büyükşehir sınırlarına giren belediyeler için %60'ı, diğer birinci grup belediyeler için
%40'ı uygulanır. Bu şekilde yapılan hesaplama sonucu ortaya çıkan maktu vergi ve harç tutarlarında
virgülden sonraki iki hane dikkate alınır ve asgari kanuni hadden düşük çıkan tutarlar asgari hadde
yükseltilir.
MADDE 3- (1) 21/10/2013 tarihli ve 2013/5585 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 4- (1) Bu Karar 19/5/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer,
MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
[TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107 06570 Anıttepe – Ankara
Tel : (312) 232 50 60 Faks : (312) 232 50 73 www.turmob.org.tr
Download

türmob t ü rmo btürkiye serbest muhasebeci mali müşavirlerve