1
Sayı: 2014/14
Sirküler
24 Ekim 2014
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN TEBLİĞ
Katma Değe Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapan tebliğ 16.10.2014 tarih ve 29147 sayılı Resmi
Gazetede yayınlandı. Yeni tebliğ ile yapılan değişiklikler 01.11.2014 tarihinde itibaren geçerlidir. Yayınlanan tebliğ ile
yapılan değişikliklerin bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

Külçe metal teslimlerinde KDV tevkifatı (7/10)’ dan (5/10)’ a indirilmiştir.

KDV iadelerinin ve teminat çözümlerinin inceleme raporuna istinaden yapılması öngörülen;
-
Hizmet ihracı,
Deniz, hava, demiryolu araçlarının imali, inşası, bakımı, onarımı,
Liman ve hava meydanı hizmetleri,
Altın, gümüş, platin arama, işletme, zenginleştirme, rafinaj işlemleri,
Limanların, hava meydanlarının ve bunlara bağlantı sağlayan demiryolu hatlarının inşası, genişletilmesi ve
yenilenmesi,
.:form: iz.410.10
İşlemlerinden doğan iadeler ve teminat çözümleri YMM raporu ile de yapılabilecektir.

6552 sayılı kanun ile 3065 sayılı KDV Kanunun 17/4-g maddesinde yapılan değişiklik ile kıymetli taşların (elmas,
pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa
üyeleri arasında el değiştirmesi KDV’ den istisna tutulmuştur. Borsaya bildirilmek kaydıyla üyeler arasında borsa
dışındaki teslimler için özel matrah şekli uygulanması uygun görülmüştür.

3065 sayılı Kanunun (17/4-k) maddesine göre; organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması
amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri KDV'den istisnadır. Bu organizasyonların
yapacakları her türlü hizmetler ile arsa ve işyeri dışındaki teslimlerinin yanı sıra bölge ve site dışındaki arsa ve
işyeri teslimleri de genel hükümler çerçevesinde KDV'ye tabi olacaktır.

31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 41 inci maddesi
kapsamında taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna devir ve teslimi ile bu taşınmazların Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafından (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dâhil) devir ve teslimi 31.12.2023 tarihine kadar
katma değer vergisinden müstesnadır. Söz konusu işlemler nedeniyle yüklenilen ve daha önce indirim
hesaplarına dahil edilmiş olan KDV tutarlarının, indirim hesaplarından çıkarılmak suretiyle düzeltilmesine gerek
yoktur. Bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen verginin iadesinin talep edilmesi
mümkün değildir.

Mükellefler, indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacaklarının, (Vergi Dairelerince Takip Edilen Amme
Alacakları, SGK Prim Borçları, İthalde Alınan Vergi) borçlarına mahsubunu talep edebilirler. Ayrıca mükelleflerin
iade alacaklarının, (%51) veya daha fazla hissesi kamuya ait kuruluşlardan temin ettikleri elektrik ve doğalgaz
borçlarına mahsubu da mümkündür.

Faaliyetleri indirimli oranda KDV'ye tabi işlemlerden oluşan kollektif şirketler ile adi ortaklıklar adına ortaya çıkan
KDV iade alacakları, söz konusu şirket ortaklarının yukarıda belirtilen borçlarına (elektrik ve doğalgaz borçları
hariç) da mahsup edilebilecektir.
İz Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Ltd. Şti.
Cumhuriyet Bulvarı Erden İşhanı No: 87 Kat:4 D:13 35210 İZMİR Tel: (0.232) 483 65 55 pbx http://izdenetim.com.tr
2

İade hakkı doğuran işlemle ilgili olan telefon, kırtasiye, posta, ulaşım, konaklama, akaryakıt, elektrik, su, büro
malzemeleri, muhasebe, reklâm, temizlik malzemeleri, kira vb. genel imal ve genel idare giderlerinden iade hakkı
doğuran işleme isabet eden kısım KDV iadesinde yük olarak dikkate alınabilecektir.

İhraç kaydıyla mal alan ihracatçının ödemediği KDV’yi iade olarak talep etmesi mümkün olmayıp, varsa genel
giderler ve ATİK’ler nedeniyle iade talep etmesi mümkündür. Bu durumda ihracatçının genel giderler ve ATİK
nedeniyle yüklendiği KDV için iade talebinde bulunabileceği KDV tutarı, ihracat bedeli ile ihraç kaydıyla teslim
bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz.

DİİB kapsamında KDV ödemeksizin “yurtiçi ve yurtdışından” satın aldığı girdileri kullanarak ürettiği malı 3065
sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden bir mükellefin iade alacağı KDV
tutarı, ihraç kayıtlı teslim nedeniyle hesaplayıp tahsil etmediği KDV tutarından, bu ürün için DİİB kapsamında
aldığı girdiler nedeniyle ödemediği KDV tutarı düşüldükten sonra kalan tutardan fazla olamaz.
Sirkülerimize dayanak teşkil eden KDV Genel Uygulama Tebliği ile bu tebliğde değişiklik yapan 1 no.lu KDV Tebliği’ne
web sitemizden [http://izdenetim.com.tr] ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla.
.:form: iz.410.10
İZDENETİM
İz Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Ltd. Şti.
Cumhuriyet Bulvarı Erden İşhanı No: 87 Kat:4 D:13 35210 İZMİR Tel: (0.232) 483 65 55 pbx http://izdenetim.com.tr
Download

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapan