1
Sirküler
Sayı: 2014/13
12.09.2014
6552 SAYILI TORBA YASA İÇİNDE YER ALAN SKG İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER
Kanunu 57 ve 81. Maddesi ile yapılan düzenleme:
Yapılandırma kapsamına giren borçlar;

Sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, isteğe bağlı
sigorta primi ve topluluk sigortası,

2014 Nisan ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destek primi (aylıklardan kesilenler dâhil),
Emekli olup kamu idarelerinde çalışmaları nedeniyle kesilmesi gerekirken yapılan yersiz
ödemeler,

SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,
31/5/2014 ve öncesinde işlenen fiillere ilişkin olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih
itibarıyla oluşan idari para cezası borçları,

Genel Sağlık Sigortası primi,

Özel nitelikli inşaatlar ile ihale konusu işlerden kaynaklanan asgari işçilik fark primleri,
borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve kanuni faiz borçları
yapılandırma kanunu kapsamına alınmıştır.
Gelir testine girmeyenlere 6 ay süre verilmesi ve gelir testi yaptırmasının sağlanması,
gelir testi sonucu tespit edilecek gelir seviyesine göre belirlenecek genel sağlık sigortası
primlerinin faizsiz yapılandırılması (gelir testi sonucu asgari ücretin üçte birinden az çıkanların
prim borçlarının silinmesi) sağlanacaktır.
Başvuru ve Ödeme süreleri;
.:form: iz.410.10
Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aybaşından itibaren
o Genel Sağlık Sigortası borçluları için 7 ay,
o Diğer borçlular için 3 ay
olarak belirlenmiştir.
İz Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Ltd. Şti.
Cumhuriyet Bulvarı Erden İşhanı No: 87 Kat:4 D:13 35210 İZMİR Tel: (0.232) 483 65 55 pbx http://izdenetim.com.tr
2
İlk taksit ödemesi, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen aybaşından
o Genel Sağlık Sigortası borçları için 8 ay,
o Diğer borçlar için 4 ay
içerisinde yapılabilecektir.
Bir takvim yılında üç taksitin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda
yapılandırma kapsamı dışında kalınacaktır.
Diğer Hususlar;
İlk taksit ödeme süresi içerisinde borcun tamamen ödenmesi halinde, Kanunun yayım
tarihi ile ödeme tarihi arasında herhangi bir faiz uygulanmayacaktır.
Yapılandırma kapsamına giren borç asıllarına uygulanan gecikme cezası ve zammı yerine
enflasyon ile güncelleme yapılarak peşin veya tercihe göre 6, 9, 12 ve 18 taksit (taksitler 2 ayda
bir ödenmek üzere) halinde ödenme imkânı sağlanacaktır.
İdari para cezaları yönünden borç asıllarının %50’si ile buna uygulanan gecikme cezası ve
gecikme zammı silinecek, kalan %50’si enflasyon ile güncellenerek peşin veya taksitler halinde
ödenecektir.
Borç aslı bulunmadığı halde gecikme zammı ve gecikme cezası bulunanların bu borçlarının
%40’ını ödemesi halinde, kalan %60’lık tutardan vazgeçilecektir.
Taksitle yapılacak ödemelerde,
o
o
o
o
Altı eşit taksit için (1,05),
Dokuz eşit taksit için (1,07),
On iki eşit taksit için (1,10),
On sekiz eşit taksit için (1,15),
katsayısı uygulanarak borç yeniden belirlenecektir.
Saygılarımızla.
.:form: iz.410.10
İZDENETİM
İz Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Ltd. Şti.
Cumhuriyet Bulvarı Erden İşhanı No: 87 Kat:4 D:13 35210 İZMİR Tel: (0.232) 483 65 55 pbx http://izdenetim.com.tr
Download

İZDENETİM Sirküler