04.12.2014
ERTÜRK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
SİRKÜLER 2014/133
KONU: Kıymetli Taşların Teslimine İlişkin 67 Seri No’lu KDV Sirküleri Hk.
Bildiğimiz üzere 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 6552 sayılı Kanunla değişik (17/4g) maddesi ile kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci);
1-6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye'de kurulu borsalarda
işlem görmek üzere ithali,
2-Borsaya teslimi ve
3-Borsa üyeleri arasında el değiştirmesi,
KDV'den istisna tutulmuş, bu işlemler dışındaki ithal ve teslimlerde KDV istisnası 11/9/2014 tarihinden
itibaren kaldırılmıştı.
Dolayısıyla, 3065 sayılı KDVK’nın (17/4-g) maddesinde yer alan istisna hükmü “Külçe altın ve külçe
gümüş teslimleri ile kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362
sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye'de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa
üyeleri arasında el değiştirmesi, döviz, para, damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, (6111 Sayılı Kanunla değiştirilen
ibare Yürürlük; 25.02.2011) tahvil, varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları (6322 sayılı
kanunun 21.maddesiyle eklenen ibare; Yürürlük 15.06.2012), Türkiye'de kurulu borsalarda işlem gören sermaye piyasası
araçları ile metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve (5766 sayılı Kanunun 12/b inci maddesiyle değişen ibare
Yürürlük; 07/06/2008) atıklarının teslimi” olarak yeniden düzenlenmiştir.
Borsa İstanbul’a üye olmadan yalnızca kendi nam ve hesabına işlem yapmak kaydıyla gerçek kişilere
Elmas ve Kıymeti Taş Piyasasında işlem yapma yetkisi verilmesi ve bu kişilerin Borsada temsiline ilişkin Genelge Borsa
İstanbul tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Genelgeye göre kıymetli taş faaliyetinde bulunan, Kuyumcular Odasına
ve/veya Ticaret Odasına kayıtlı gerçek kişiler, yalnızca kendi nam ve hesabına işlem yapmak üzere bir örneği Genelge
ekinde yer alan “Gerçek Kişiler için Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında İşlem Yapma Yetkisine İlişkin Başvuru Seti”ni
hazırlayarak başvuruda bulunabilirler. Bu kapsamda, kıymetli taş faaliyetinde bulunan Kuyumcular Odası veya Ticaret
Odasına kayıtlı olan gerçek kişiler, Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası’na üyelik başvurusunda
bulunabilecekler.
Gerçek kişilere borsa üyelik olanağının tanınması, kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren
şirketlerin yanı sıra sektörün önemli aktörlerinden olan esnaf statüsündeki kuyumcuların da Elmas ve Kıymetli Taş
Piyasası’nın sağladığı vergi istisnasından yararlanmalarını sağlamaya yöneliktir.
Piyasada hangi kıymetli taşların işlem görebileceği Borsa Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Piyasada
gerçekleşen işlemlerin sonrasında, nakit ve fiziki elmas ve kıymetli taş takası üyeler arasında gerçekleştirilir. Ancak, satıcı
üyenin fiziki teslimat için alıcı üyenin de taşı teslim alacak temsilcisi için, Borsaya yazılı talimat vermeleri halinde Borsa
tarafından işlemin taraflarının hazır bulunduğu anda işleme konu elmas ve kıymetli taşların bulunduğu mühürlü zarf veya
muhafazalı paket, bildirilen üye temsilcisine teslim edilmektedir.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 67 seri no’lu KDV Sirküleri ile KDV Genel Uygulama
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:1) ile borsa içi ve borsa dışı kıymetli taş teslimlerine ilişkin istisna
uygulamasına yönelik açıklamalar yapmıştır.
GİB, bahsi geçen kıymetlerin tesliminde KDV’ye tabi olan teslimlere, KDV’den istisna olan teslimlere ve
özel matraha tabi teslimlere ilişkin aşağıdaki açıklamalarda bulunmuştur:
1-KDV'den İstisna İşlemler:
3065 sayılı KDV Kanununun(17/4-g) maddesi uyarınca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre
Türkiye'de kurulu borsalarda işlem görecek nitelikteki kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet,
inci);
-Borsada işlem görmek üzere ithali,
-Borsaya teslimi,
- Borsa üyeleri arasında “borsa içinde” el değiştirmesi,
-İlgili mevzuatına göre borsaya bildirilmek kaydıyla borsa üyeleri arasında “borsa dışında” el
değiştirmesi,
KDV'den istisna olup, bu işlemlerde KDV hesaplanmayacaktır.
Borsa İstanbul’a üye olmadan yalnızca kendi nam ve hesabına işlem yapmak kaydıyla gerçek kişilere
Elmas ve Kıymeti Taş Piyasasında işlem yapma yetkisi verilmesi ve bu kişilerin Borsada temsiline ilişkin Genelge Borsa
İstanbul tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Genelgeye göre kıymetli taş faaliyetinde bulunan, Kuyumcular Odasına
ve/veya Ticaret Odasına kayıtlı gerçek kişiler, yalnızca kendi nam ve hesabına işlem yapmak üzere bir örneği Genelge
ekinde yer alan “Gerçek Kişiler için Elmas ve Kıymetli Taş Piyasasında İşlem Yapma Yetkisine İlişkin Başvuru Seti”ni
hazırlayarak başvuruda bulunabilirler. Bu kapsamda, kıymetli taş faaliyetinde bulunan Kuyumcular Odası veya Ticaret
Odasına kayıtlı olan gerçek kişiler, Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taş Piyasası’na üyelik başvurusunda
bulunabilecekler.
2- KDV'ye Tabi İşlemler:
Yukarıda belirtilen türde kıymetli taşların;
-Borsaya üye olmayanlar arasında el değiştirmesi,
-Borsa üyeleri tarafından borsaya üye olmayanlara teslimi (İlgili mevzuatına göre borsaya bildirilmesi
hali dahil),
- Borsaya üye olmayanlar tarafından borsa üyelerine teslimi,
- Borsa üyeleri veya borsaya üye olmayanlar tarafından nihai tüketiciye teslimi,
- Borsa üyeleri tarafından borsada işlem görmeyecek şekilde ithali,
- Borsaya üye olmayanlar tarafından ithali,
istisna kapsamına girmemektedir.
Bu işlemlerde, kıymetli taş bedeli dahil toplam bedel üzerinden (külçe altın ve/veya külçe gümüş bedeli
hariç) KDV hesaplanacaktır. Bir diğer ifadeyle, nihai tüketicilerin kıymetli taş ithalatı veya bunlara yapılacak tüm teslimler
her hal ve şart altında KDV’ye tabi olacaktır.
3- Özel Matrah Şekli Uygulanacak İşlemler:
Kıymetli taş ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış “eşyanın” ithal ve teslimleri KDV'ye tabidir.
Ancak, ilgili mevzuatına göre “borsaya bildirilmek kaydıyla”, borsada kayıtlı kıymetli taş ihtiva eden
veya bu taşlardan yapılmış eşyanın borsa üyeleri arasında borsa dışında el değiştirmesinde KDV matrahı; teslim bedelinden
borsada kayıtlı kıymetli taş bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. Borsada kayıtlı kıymetli taş bedeli olarak ise, kıymetli
taşın teslim tarihinde Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taşlar Piyasasında oluşan fiyatı esas alınır. Teslim tarihinde borsada
fiyat oluşmaması halinde teslim tarihinden önceki son işlem günü itibariyle oluşan fiyat esas alınır.
Özel matrah şekli uygulaması, kıymetli taş ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşyanın ilgili
mevzuatına göre borsaya bildirilmek kaydıyla “borsa üyeleri arasında” “borsa dışında el değiştirmesi” ile sınırlı olup,
kıymetli taş ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşyanın bu işlem dışındaki ithal, teslim ve el değiştirmelerinde özel
matrah şekli uygulanmayacaktır. Borsa içindeki teslimler ise zaten istisna kapsamında bulunmaktadır.
Örneğin kıymetli taş ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşyanın borsa üyeleri veya borsaya üye
olmayanlar tarafından nihai tüketicilere tesliminde özel matrah şekli uygulanmayacak, toplam bedel (külçe altın
ve/veya külçe gümüş bedeli hariç) üzerinden KDV hesaplanacaktır.
Bilgilerinize Saygılarımızla Arz Ederiz.
Tereddüt halinde [email protected]ürkymm.com.tr adresine mail atabilirsiniz.
ERTÜRK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Download

Kıymetli Taşların Tes