08.04.2015
ERTÜRK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
SİRKÜLER 2015/36
KONU: Özsermayeye İlişkin Faizin İndirilmesine İzin Veren 6637 Sayılı
Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmak Suretiyle Yasalaşmıştır:
6637 sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun 7 Nisan 2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak
suretiyle yürürlüğe girmiştir. Kanunda bazı önemli değişiklikler yapılmış olup, detayları
aşağıda yer almaktadır:
1-Nakit Özsermaye Faizinin İndirimi Mümkün Hale Getirilmiştir:
Kanun ile nakdi sermaye artışı yapan sermaye şirketlerinin teşvik edilmesi
amaçlanmıştır. Bilindiği üzere Türk şirketlerinin ciddi şekilde borç yükü taşıması, beraberinde
çok önemli riskleri de bünyesinde taşımaktadır. Bu kapsamda, özsermaye lehine bazı özel
düzenlemeler gündeme alınarak bu şirketlerin sermaye yapılarının daha sağlıklı bir
çerçeveye oturtulması hedeflenmiştir.
Konuyla ilgili açıklamalarımıza 02.04.2015 tarih ve 2015/33 sayılı
Duyurumuzda yer vermiştik.
Kanun ile 5520 sayılı KVK’nın 10. maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendi
eklenerek “sermaye şirketlerindeki” “nakit sermaye artışları” üzerinden hesaplanan faizin
kurumlar vergisi matrahından indirilmesi imkanı sağlanmaktadır. Bir diğer ifadeyle, sadece
sermaye şirketlerinde nakdi sermaye artışlarının teşvik edilmesi hedeflenmektedir.
Bu durumda, sermaye şirketi olmayan kurumlar vergisi mükellefleri ile gerçek
kişi mükellefler bu uygulamadan yararlanamayacaklardır. Ayrıca, finansal kiralama şirketleri,
faktoring şirketleri, finansman şirketleri, varlık kiralama şirketleri, bankalar ve sigorta şirketleri
gibi finans, bankacılık ve sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren kurumlar ile kamu
iktisadi teşebbüsleri de bu haktan yararlanamayacaktır.
Buna göre; sermaye şirketlerinin ödenmiş veya çıkarılmış sermaye
tutarlarındaki nakdi sermaye artışları ile yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş
sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden “ilgili hesap döneminin sonuna kadar”
hesaplanan faiz tutarının % 50'si kurumlar vergisi matrahından beyanname üzerinde
indirim konusu edilebilecektir.
Kanun hükmünde geçerli olan faiz, T.C. Merkez Bankası tarafından indirimden
yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca Açılan TL Cinsinden Ticari Kredilere
Uygulanan Ağırlıklı Yıllık Ortalama Faiz Oranı" dikkate alınarak hesaplanacaktır.
Yukarıda açıklanan indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk
kuruluş aşamasında ana sözleşmenin “tescil edildiği hesap döneminden itibaren
başlamak üzere” izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanılacaktır. Tescil yapılmadığı
sürece indirim imkanı bulunmamaktadır. Sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması
halinde azaltılan sermaye tutarı indirim hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.
İndirim tutarı, aynen kıst amortisman uygulamasındaki gibi “nakdi
sermayenin ödendiği ay kesri tam ay sayılmak suretiyle hesap döneminin kalan ay
süresi kadar hesaplanır”. Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirilemeyen
tutarlar sonraki hesap dönemlerine devredebilecektir. Bir diğer ifadeyle, zarar artırıcı unsur
olarak dikkate alınacaktır.
Kapsama Dahil Olmayan Sermaye Artışları:
Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dahil
olmak üzere, sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf
olmalarından kaynaklanan sermaye artırımları indirim hesaplamasında dikkate
alınmayacaktır.
Keza, geçmiş yıllar karları, sermaye ve kar yedekleri gibi işletme özkaynakları
içinde yer alan değerlerin sermayeye eklenmesi halinde, işletmeye dışardan ilave nakdi bir
kaynak girişi olmayacağı gerekçesiyle, bilançoda yer alan özkaynak kalemlerinden
karşılanan sermaye artışları dolayısıyla indirim hakkından yararlanılamayacağı kabul
edilmiştir.
Ayrıca, sermaye şirketlerinde ortaklar veya ortaklarla ilişkili olan
kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye
artırımları da indirim hesaplamasında dikkate alınmayacaktır. Bu tespitin yapılması ise
kendi içinde çeşitli zorluklar taşıyabilmektedir. Amaç, esas itibariyle borçla finanse
edilen şirketin muvazzalı şekilde nakdi sermaye artışı yapmasının önüne geçilmek
istenmesidir.
Bakanlar Kurulu Yetkisi:
Bu bentte yer alan oranı, şirketlerin aktif büyüklükleri, çalışan personel sayıları
ve yıllık net satış hasılatlarına göre veya sermayenin kullanıldığı yatırımdan elde edilen
gelirlerin kurumun e'şas faaliyeti kapsamında olmayan faiz, kar payı, kira, lisans ücreti,
menkul kıymet satış geliri; gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşmasına göre ya da sermayenin
kullanıldığı yatırımların teşvik belgeli olup olmadığına veyahut makine ve teçhizat veya arsa
ve arazi yatırımları,için sermayenin kullanıldığı alanlar itibarıyla ya da bölgeler, sektörler ve iş
kolları itibarıyla ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye veya %100'e kadar artırmaya; halka açık
sermaye şirketleri için halka açıklık oranına göre %150'ye kadar farklı uygulatmaya Bakanlar
Kurulu yetkili kılınmıştır.
Kanunun Maddesinin Yürürlük Tarihi:
Söz konusu maddenin yürürlük tarihi Kanunun 26. Maddesinde 1 Temmuz
2015 olarak belirlenmiştir. Bu durumda, nakit şeklinde sermaye artışı planlayan mükelleflerin
bahsi geçen tarihe kadar bu planlamalarını ertelemelerinin yararlarına olacağı hususunu
iletmek isteriz. Aksi takdirde, bu Kanun hükümlerinin getirmiş olduğu haktan
yararlanamayacaklardır.
Kanuna
“http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskile
r/2015/04/20150407.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150407
.htm” adresinden erişmek mümkündür.
Görüş, öneri ve değerlendirmeleriniz için [email protected]ürkymm.com.tr
Mail adresine mail atmanızı rica ederiz.
ERTÜRK
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Download

08.04.2015 ertürk yeminli mali müşavirlik ve bağımsız