45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ
BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE ĠLĠġKĠN TABLONUN
DOLDURULMASINDA BELEDĠYELERCE YAPILACAK ĠġLEMLERE
ĠLĠġKĠN REHBER
1. Amaç
6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5 ve 6 ncı
maddeleri ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasına ikinci
paragraf ile geçici 7 nci madde eklenmiş ve söz konusu maddelerin uygulanmasına ilişkin
açıklamalara yer verilen 45 seri no.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği1
yayımlanmıştır.
Bu Rehber de, söz konusu Tebliğ ekinde yer alan “Bazı Maktu Vergi ve Harç
Tarifelerine İlişkin Tablo”nun doldurulmasına ilişkin olarak belediyelerce yapılacak işlemler
anlatılmaktadır.
2. Genel Açıklamalar
Bilindiği üzere, 6527 sayılı Kanunla 2464 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinin (A)
fıkrasına ikinci paragraf eklenmiş olup bu paragraf hükmü gereğince, bu Kanunun 15 inci
maddesinde, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde, 56 ncı maddesinde,
60 ıncı maddesinde ve 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan
maktu vergi ve harç tarifeleri, Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla
mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde tutularak ilgili
belediye meclislerinin önerisi, İçişleri Bakanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi
üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilecektir.
3. Rehberin Kapsamına Giren Vergi ve Harçlar
-
İlan ve Reklam Vergisi
Eğlence Vergisi (Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)
İşgal Harcı
Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı
İşyeri Açma İzni Harcı
4. Belediyelerce Yapılacak ĠĢlemler
Tebliğin “Belediyelerce Yapılacak İşlemler” başlıklı 3.1 bölümünde, Belediye
meclislerinin, 2464 sayılı Kanunun 96 ncı maddesinin (A) fıkrasının ikinci paragrafında
sayılan vergi ve harçlar bakımından mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik
farklılıkları dikkate almak suretiyle belediyelerini dört gruba ayıracakları belirtilmiştir. (Bu
ayrımda, dört grup zorunlu olmayıp duruma göre daha az grup da belirlenebilecektir.)
Söz konusu gruplar Tablo’nun sağında mahallin gelişmişlik düzeyine göre, en yüksek
(1) numaradan başlamak suretiyle en düşük (4) numaraya doğru sıralanmaktadır.
1
11/07/2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
1
Bu kapsamda, anılan Kanunda belirtilen en alt ve en üst sınırları aşmamak şartıyla
maktu vergi ve harçların miktar ve tutarları ilgili vergiler itibarıyla Tablo’da yer verilen
ayrımlara göre belirlenerek bahse konu gruplara (mahallin çeşitli semtleri arasındaki
gelişmişlik düzeyine göre belirlenen) dağıtılacaktır.
Belediye meclisleri, söz konusu maktu vergi ve harç miktar ve tutarlarının
uygulanması açısından bölge, semt, mahalle, bulvar, meydan, cadde veya sokağın Tablo’da
belirleyecekleri gruplardan hangisine gireceğine de karar verecekler ancak, bu aşamada
yapacakları işlemlere ilişkin bilgileri ilgili Bakanlığa göndermeyeceklerdir. Söz konusu bölge,
semt, mahalle, bulvar, meydan, cadde veya sokak genelden daha farklı gelişmişlik düzeyine
sahipse farklı gruplar içine dahil edilebilir.
4.1.“İL ADI” bölümüne sınırları içinde bulunulan ilin adı yazılacaktır.
4.2. “BELEDİYE ADI” bölümüne tabloyu dolduran belediyenin adı yazılacaktır.
4.3.“A) İLAN VE REKLAM VERGİSİ” başlıklı bölüm aşağıda belirtildiği gibi
doldurulacaktır.
4.3.1. Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere
asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher
metrekaresinden yıllık olarak ilan ve reklam vergisi alınacak ve verginin tarifesi, bulvar ve
meydan, cadde, sokak itibariyle belediye meclislerinin belirlemiş olduğu gruplara göre kanuni
had sınırları içinde kalmak şartıyla önerilecektir.
Örnek 1-A:
ĠL ADI
: A Ġli
BELEDĠYE ADI
: A Belediyesi
Grup / Verginin
Tutarı (TL)
Kanuni Tarife
Ġlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer
Dükkan, ticari ve sınai müessese ve
serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere
asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve
resim gibi sabit bütün ilan ve
reklamların beher metrekaresinden
yıllık olarak
En Az
(TL)
En
Çok
(TL)
1
2
3
4
Bulvar ve Meydan
20
100
65
62
60
57
Cadde
20
100
62
57
55
50
Sokak
20
100
50
40
30
20
4.3.2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher
metrekaresinden yıllık olarak ilan ve reklam vergisi alınacak ve verginin tarifesi, toplu taşıma
araçları ve diğerleri itibariyle belediye meclislerinin belirlemiş olduğu gruplara göre kanuni
had sınırları içinde kalmak şartıyla önerilecektir.

Tablo örnek olması amacıyla doldurulmuş olup belediye meclisleri Kanunda yer verilen hususlar çerçevesinde kendi önerilerini ayrıca
bildireceklerdir.
2
Örnek 1-B:
Grup / Verginin Tutarı
(TL)
Kanuni Tarife
Ġlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer
Motorlu taşıt araçlarının içine veya
dışına konulan ilan ve reklamların
beher metrekaresinden yıllık olarak
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
1
2
3
4
8
40
30
25
15
10
8
40
25
20
10
8
Toplu taşıma araçları
Diğer
4.3.3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına
asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların
metrekaresinden haftalık olarak ilan ve reklam vergisi alınacak ve verginin tarifesi, bulvar ve
meydan, cadde, sokak itibariyle belediye meclislerinin belirlemiş olduğu gruplara göre kanuni
had sınırları içinde kalmak şartıyla önerilecektir.
Örnek 1-C:
Grup / Verginin
Tutarı (TL)
Kanuni Tarife
Ġlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer
Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine
gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan
bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan
geçici mahiyetteki ilan ve reklamların
metrekaresinden haftalık olarak
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
1
2
3
4
Bulvar ve Meydan
2
10
9
7
6
5
Cadde
2
10
7
6
5
4
Sokak
2
10
6
5
4
3
4.3.4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak
ilan ve reklam vergisi alınacak ve verginin tarifesi, Led ekranlı ve diğer ışıklı ve
projeksiyonlu ilan ve reklamlardan olmak üzere belediye meclislerinin belirlemiş olduğu
gruplara göre kanuni had sınırları içinde kalmak şartıyla önerilecektir.
Örnek 1-Ç:
Kanuni Tarife
Ġlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer
Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve
reklamlardan her metrekare için
yıllık olarak
Grup / Verginin Tutarı
(TL)
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
1
2
Led ekranlı ilan ve
reklamlardan
30
150
85
65
Diğer ışıklı ve
projeksiyonlu ilan ve
reklamlardan
30
150
65
60
3
50
50
4
35
30

Tablo örnek olması amacıyla doldurulmuş olup belediye meclisleri Kanunda yer verilen hususlar çerçevesinde kendi önerilerini ayrıca
bildireceklerdir.
3
4.3.5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri,
biblolar veya benzerlerinin her biri için ilan ve reklam vergisi alınacak ve verginin tarifesi
bütün yerler itibariyle belediye meclislerinin belirlemiş olduğu gruplara göre kanuni had
sınırları içinde kalmak şartıyla önerilecektir.
Örnek 1-D:
Ġlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer
İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür,
katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar
veya benzerlerinin her biri için
Bütün
yerlerde
Kanuni Tarife
En
En Az
Çok
(TL)
(TL)
0,01
0,25
Grup / Verginin Tutarı (TL)
1
2
3
4
0,15
0,10
0,05
0,03
4.3.6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin
metrekaresinden ilan ve reklam vergisi alınacak ve verginin tarifesi bütün yerler itibariyle
belediye meclislerinin belirlemiş olduğu gruplara göre kanuni had sınırları içinde kalmak
şartıyla önerilecektir.
Örnek 1-E:
Kanuni Tarife
Ġlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer
Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler
ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden
Bütün
yerlerde
Grup / Verginin Tutarı
(TL)
En Az
(TL)
En
Çok
(TL)
1
0,02
0,50
0,30
2
3
4
0,20 0,10 0,05
4.4. “B) EĞLENCE VERGİSİ (BİLETLE GİRİLMESİ ZORUNLU OLMAYAN
EĞLENCE YERLERİNDE)” başlıklı bölüm aşağıda belirtildiği gibi doldurulacaktır.
4.4.1 Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence
yerlerinde çalışılan her gün için eğlence vergisi alınacak ve verginin tarifesi işyerinin
metrekaresi ile 4 veya 5 yıldızlı otelde bulunma durumuna göre belediye meclislerinin
belirlemiş olduğu gruplara göre kanuni had sınırları içinde kalmak şartıyla önerilecektir.

Tablo örnek olması amacıyla doldurulmuş olup belediye meclisleri Kanunda yer verilen hususlar çerçevesinde kendi önerilerini ayrıca
bildireceklerdir.
4
Örnek 2-A:
ĠL ADI
: A Ġli
BELEDĠYE ADI
: A Belediyesi
Kanuni Tarife
Eğlencenin Türü ve Alanı
Bar, pavyon, gazino, gece
kulübü, taverna, diskotek,
kabare, dansing gibi
eğlence yerlerinde çalışılan
her gün için
Grup / Verginin Tutarı
(TL)
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
1
2
3
4
50 m² ye kadar
5
100
20
16
12
8
51 m²-150 m² arası
5
100
25
20
15
12
151 m²-300 m² arası
5
100
30
25
20
18
301 m² den yukarı
5
100
35
30
25
20
4 yıldızlı otelde
5
100
40
35
30
25
5 yıldızlı otelde
5
100
50
45
40
35
4.4.2 Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için
eğlence vergisi alınacak ve verginin tarifesi işyerinin metrekaresine göre belediye
meclislerinin belirlemiş olduğu gruplara göre kanuni had sınırları içinde kalmak şartıyla
önerilecektir.
Örnek 2-B:
Kanuni Tarife
Grup / Verginin Tutarı
(TL)
Eğlencenin Türü ve Alanı
Bilardo ve masa futbolu
salonları gibi eğlence
yerlerinde çalışılan her gün
için
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
1
2
3
4
25 m² ye kadar
5
100
7
6
6
5
26 m²-50 m² arası
5
100
8
7
6
6
51 m²-100 m² arası
5
100
9
8
7
6
101 m²-200 m² arası
5
100
10
9
8
7
201 m² den yukarı
5
100
11
10
9
8

Tablo örnek olması amacıyla doldurulmuş olup belediye meclisleri Kanunda yer verilen hususlar çerçevesinde kendi önerilerini ayrıca
bildireceklerdir.
5
4.5. “C) İŞGAL HARCI” başlıklı bölüm aşağıda belirtildiği gibi doldurulacaktır.
4.5.1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare
için günlük olarak işgal harcı alınacak ve harcın tarifesi belediye meclislerinin belirlemiş
olduğu gruplara göre kanuni had sınırları içinde kalmak şartıyla önerilecektir.
Örnek 3-A:
ĠL ADI
: A Ġli
BELEDĠYE ADI
: A Belediyesi
Grup / Harcın Tutarı (TL)
Kanuni Tarife
ĠĢgalin Türü ve Yapıldığı Yer
52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde
yazılı işgallerde beher metrekare için günde
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
1
2
3
4
0,5
2,5
1,5
1
0,75
0,5
4.5.2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde
satışı yapılan küçükbaş ve büyükbaş hayvan başına işgal harcı alınacak ve harcın tarifesi
belediye meclislerinin belirlemiş olduğu gruplara göre kanuni had sınırları içinde kalmak
şartıyla önerilecektir.
Örnek 3-B:
Kanuni Tarife
ĠĢgalin Türü ve Yapıldığı Yer
52 nci
maddenin (1)
numaralı
bendinde yazılı
hayvan
satıcılarının
işgallerinde
Grup / Verginin Tutarı
(TL)
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
1
2
3
4
a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan
başına
0,5
2,5
1
0,8
0,7
0,6
b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan
başına
1
5
3
2
1
1
4.5.3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde her taşıttan ve parkmetre
çalıştırılan yerlerde beher saat için işgal harcı alınacak ve harcın tarifesi belediye
meclislerinin belirlemiş olduğu gruplara göre kanuni had sınırları içinde kalmak şartıyla
önerilecektir.

Tablo örnek olması amacıyla doldurulmuş olup belediye meclisleri Kanunda yer verilen hususlar çerçevesinde kendi önerilerini ayrıca
bildireceklerdir.
6
Örnek 3-C:
Kanuni Tarife
ĠĢgalin Türü ve Yapıldığı Yer
52 nci
a) Her taşıttan beher saat için
maddenin (3)
numaralı
bendinde yazılı b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde
beher saat için
işgallerde
Grup / Verginin Tutarı
(TL)
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
1
2
3
4
0,25
1,25
1
0,70
0,50
0,30
0,5
2,5
2
1,5
0,90
0,50
4.6. “Ç) TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI” başlıklı bölüm aşağıda
belirtildiği şekilde doldurulacaktır.
4.6.1. Her tür işyeri için yıllık olarak tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı alınacak ve
harcın tarifesi işyerinin metrekaresi itibarıyla belediye meclislerinin belirlemiş olduğu
gruplara göre kanuni had sınırları içinde kalmak şartıyla önerilecektir.
Örnek 4:
ĠL ADI
: A Ġli
BELEDĠYE ADI
: A Belediyesi
Kanuni Tarife
Grup / Harcın Tutarı (TL)
ĠĢyerinin Türü ve Alanı
Her tür
işyeri için
yıllık
olarak
25 m² ye kadar
26 m²-100 m² arası
101 m²-250 m² arası
251 m²-500 m² arası
501 m² den yukarı
En Az (TL)
En Çok (TL)
20
20
20
20
20
800
800
800
800
800
1
2
3
4
65
130
260
400
600
60
115
245
350
500
55
100
225
300
450
20
80
160
250
350
4.7. “D) İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI” başlıklı bölüm aşağıda belirtildiği şekilde
doldurulacaktır.
4.7.1. Her tür işyeri için beher metrekaresinden işyeri açma izni harcı alınacak ve
harcın tarifesi belediye meclislerinin belirlemiş olduğu gruplara göre kanuni had sınırları
içinde kalmak şartıyla önerilecektir.

Tablo örnek olması amacıyla doldurulmuş olup belediye meclisleri Kanunda yer verilen hususlar çerçevesinde kendi önerilerini ayrıca
bildireceklerdir.
7
Örnek 5:
ĠL ADI
: A Ġli
BELEDĠYE ADI
: A Belediyesi
Kanuni Tarife
ĠĢyerinin Türü ve Alanı
Her tür
işyeri için
beher
m2’sinden
Grup / Harcın Tutarı (TL)
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
1
2
3
4
25 m² ye kadar
0,10
1
0,40
0,19
0,18
0,15
26 m²-100 m² arası
0,10
1
0,50
0,27
0,25
0,20
101 m²-250 m² arası
0,10
1
0,55
0,31
0,29
0,24
251 m²-500 m² arası
0,10
1
0,60
0,35
0,33
0,28
501 m² den yukarı
0,10
1
0,70
0,39
0,37
0,33
5. Rehberin Kapsamına Giren Vergi ve Harçların Maktu Tarifelerinin Yeniden
Değerleme Oranında Artırılması
Söz konusu Genel Tebliğin “4. Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması” başlıklı
bölümünde, Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen bahse konu maktu vergi ve harç
tarifelerinin, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yıla ilişkin olarak 213
sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında
artırılacağı; vergi ve harç tarifelerinin yeniden değerleme oranında artırılması sonucu
hesaplanan tutarların, virgülden sonraki iki hanesi dikkate alınarak uygulanacağı; ikinci
haneden sonra gelen küsuratın dikkate alınmayacağı; söz konusu maktu vergi ve harçların
miktar ve tutarlarının yeniden değerleme oranında artırılması sonucu hesaplanan değerlerin
Kanunda hükme bağlanan en çok tutarı aşması halinde aşan tutarın dikkate alınmayacağı ve
bu durumda Kanunda yer alan en çok tutarın uygulanacağı belirtilmektedir.
Belediye meclislerince belirlenecek miktar ve tutarların her yıl yeniden değerleme
oranında artırılacağı hususu söz konusu maktu vergi ve harçların miktar ve tutarlarının
tespitinde göz önünde bulunduracaklardır.
Örnek 6: Belediye meclislerince belirlenecek miktar ve tutarlar, her takvim yılı başından
geçerli olmak üzere bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine
göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılacağından bu örnekte, “Örnek 1-A” daki
değerler Bakanlar Kurulu Kararı gereğince uygulanacak tarifeye ilişkin olarak ilgili yıl için
belirlendiği varsayılan yeniden değerleme oranında (%6,3) artırılıp bir sonraki yılın
uygulaması gösterilmiş ve aşağıda hesaplanan miktar ve tutarların, virgülden sonraki iki
hanesi dikkate alınarak uygulanmıştır.

Tablo örnek olması amacıyla doldurulmuş olup belediye meclisleri Kanunda yer verilen hususlar çerçevesinde kendi önerilerini ayrıca
bildireceklerdir.
8
ĠL ADI
BELEDĠYE ADI
: A Ġli
: A Belediyesi
Kanuni Tarife
Ġlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer
Dükkan, ticari ve sınai müessese ve
serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere
asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve
resim gibi sabit bütün ilan ve
reklamların beher metrekaresinden
yıllık olarak
Grup / Verginin Tutarı (TL)
En Az
(TL)
En
Çok
(TL)
1
2
3
4
Bulvar ve
Meydan
20
100
69,09
65,90
63,78
60,59
Cadde
20
100
65,90
60,59
58,46
53,15
Sokak
20
100
53,15
42,52
31,89
21,26
Örnek 7: Bu örnekte harcın tarifesinin bir sonraki yılda yeniden değerleme oranında
artırılması sonucunda Kanunda yer alan en çok haddi aşması durumunda önerilmesi gereken
maktu tarife gösterilmektedir.
ĠL ADI
BELEDĠYE ADI
: B Ġli
: C Belediyesi
Grup / Harcın Tutarı (TL)
Kanuni Tarife
ĠĢgalin Türü ve Yapıldığı Yer
52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı
bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare
için günde
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
1
2
3
4
0,5
2,5
2,4
2
1,8
1,5
Bakanlar Kurulu Kararı gereğince uygulanacak tarifeye ilişkin olarak ilgili yıl için
belirlendiği varsayılan yeniden değerleme oranına (%6,3) göre örnek olarak hesaplanan
değerleri içeren tablo aşağıda yer almaktadır.
Kanuni Tarife
ĠĢgalin Türü ve Yapıldığı Yer
52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde
yazılı işgallerde beher metrekare için günde
Grup / Harcın Tutarı (TL)
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
1
2
3
4
0,5
2,5
2,55
2,50
2,12
1,91
1,59
Örnek 7’nin ilk tablosunda yer verilen değerler belirlendiği varsayılan yeniden
değerleme oranında artırıldığında tabloda yer alan 1. Gruptaki harcın tarifesi 2,55 TL olarak
hesaplanmıştır. Ancak, harcın tarifesi Kanunda hükme bağlanan en çok tutarı aştığı için aşan
tutar dikkate alınmayacak ve bu durumda Kanunda yer alan en çok tutar olan 2,50 TL
uygulanacaktır.

Tablo örnek olması amacıyla doldurulmuş olup belediye meclisleri Kanunda yer verilen hususlar çerçevesinde kendi önerilerini ayrıca
bildireceklerdir.
9
6. Belediye Meclisi Tarafından Belediyenin 3 Gruba Ayrılması Durumunda
Örnek 8: Belediye meclislerinin belediyelerini 4’ten daha az gruba ayırmaları mümkün olup
aşağıdaki örnek bu duruma göre hazırlanmış ve belediyenin 3 gruba ayrıldığı varsayılarak
4’üncü gruba ait sütun boş bırakılmıştır.
ĠL ADI
BELEDĠYE ADI
: C Ġli
: C Belediyesi
Kanuni Tarife
ĠĢgalin Türü ve Yapıldığı Yer
52 nci
a) Her taşıttan beher saat için
maddenin (3)
numaralı
bendinde yazılı b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde
beher saat için
işgallerde
Grup / Verginin Tutarı
(TL)
En Az
(TL)
En Çok
(TL)
1
2
3
4
0,25
1,25
1
0,70
0,50
-
0,5
2,5
2
1,5
0,90
-
45 seri no.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Bazı Maktu
Vergi ve Harç Tarifelerine İlişkin Tablo” yukarıda yer verilen örnekler ve açıklamalar
çerçevesinde mahallin çeşitli semtleri arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıklar göz önünde
tutularak ilgili belediye meclislerinin önerisi çerçevesinde doldurulacaktır.

Tablo örnek olması amacıyla doldurulmuş olup belediye meclisleri Kanunda yer verilen hususlar çerçevesinde kendi önerilerini ayrıca
bildireceklerdir.
10
Download

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL