ELEKTRĠK ÜRETĠM Aġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı
Sosyal ĠĢler Müdürlüğü
Sayı : 47456099 - 813.01.01.01
Konu : Denizkent Eğitim ve Sosyal Tesisleri
17.03.2014
GENELGE
2014/24
Denizkent Eğitim ve Sosyal Tesisleri 01 Nisan 2014 tarihinden itibaren hizmete
açılacaktır.
Bu kapsamda;
1-Tesislere eğitim, toplantı, seminer vb. organizasyonlar için geçici görevle gelen
personel, (eğitici, kursiyer vb.) yemek ücreti olarak sabah kahvaltısı için 5,00.-TL/öğün, öğle
yemeği için 7,50.-TL/öğün ve akĢam yemeği için 7,50.-TL/öğün, konaklama ücreti olarak ise
45,00.- TL/gün kiĢi baĢı ücret uygulanacak ve bu ücretler kiĢilerin Ünitelerine dekont
edilecektir.
2-Bu amaçlarla tesise gelenlerin yanlarında getirdikleri eĢleri, üstsoy ve altsoylarına da
(anne, baba ve çocuklar) yemek ve konaklama ücreti olarak aynı fiyatlar uygulanır ve peĢin
tahsil edilir.
3-Tesisler ek’li talep formunda tarihleri belirtilen dönemlerde (bir dönem süresi 6 gece
7 gün) dinlenme amacıyla kullanılacaktır.
4-BaĢvurular Genelge eki “Talep Formu” kullanılarak yapılacaktır. Talep formu
www.euas.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.
5- Daireler 4 kiĢilik yatak kapasitesine sahiptir. Dört kiĢiden fazla olan taleplerde, her
fazla katılımcı için kamp katılım ücreti zamlı olarak uygulanır.
6-Tesislerden dinlenme amacıyla yararlanmak isteyenler konaklama, kahvaltı ve
akĢam yemeği dahil,
- Bir kiĢi için 440,00.-TL
- Ġki kiĢi için 560,00.-TL
- Üç kiĢi için 680,00.-TL
- Dört kiĢi için 800,00.-TL kamp katılım ücreti ödeyecektir.
- Dört kiĢiden sonraki her bir kiĢi için kamp katılım ücretine ilave 200,00.-TL ücret
ödenecektir.
- 1 ġubat 2008 ile 1 ġubat 2011 tarihleri arasında doğan (3-6 yaĢ) çocuklar için ise
60,00.-TL ücret ödenecektir.
- 1 ġubat 2011 tarihinden sonra doğan (0-3 yaĢ) çocuklar için yemek istenmesi halinde 60,00.TL ücret ödenecektir.
- Bu ücretler sosyal tesisi olan diğer kamu kurum ve kuruluĢ personeline %25, hiçbir kamu
kuruluĢunda çalıĢmayan katılımcılara ise %50 zamlı olarak uygulanacaktır.
7-Tesislerden yararlanma ücreti, Vakıflar Bankası TEK BÜRO ġubesindeki EÜAġ
Denizkent Eğitim ve Sosyal Tesislerinin TR530001500158007301053285 IBAN no'lu
hesabına yatırılarak, bankadan alınacak dekont veya ödeme belgesi “Talep Formu”na
eklenerek müracaat edilecektir.
8-Tesislerden yararlanma ücretinin yatırıldığını gösterir belge eklenmeyen ve ünite
amirlerine onaylatılmayan (emekliler ve 3. Ģahıslar hariç) “Talep Formları” değerlendirmeye
alınmayacaktır.
"Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."
Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2/F-1 Bahçelievler Çankaya ANKARA/TÜRKĠYE
Telefon: 312 212 69 00- 2228 Faks: (0 312) 222 98 42
Ayrıntılı Bilgi Ġçin: Aygül ORHAN ORAL - Uzman E-mail: [email protected]
1/2
9-Dinlenme dönemlerine katılmak üzere, 01-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında Sosyal
ĠĢler Müdürlüğüne intikal ettirilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile tesislerin mülkiyet
hakkı olan Genel Müdürlüklerin personeline ait talep formları, elektronik ortamda yapılacak
puanlama sonucunda oluĢacak sıralama listesi esas alınarak tahsis yapılacaktır. Son baĢvuru
tarihinden sonra, personel ait talepler ile diğer kamu kurum ve kuruluĢ personelinin ve
3.Ģahısların talepleri boĢ yer olması halinde, müracaat tarihi dikkate alınarak
değerlendirilecektir. Kendisine daire tahsis edilenlerin listeleri sürekli güncellenerek
www.euas.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.
10-Kendisine daire tahsis edilemeyenler ile tahsis yapıldığı halde tahsis döneminin
baĢlangıç tarihinden 7 gün önce tahsis hakkından vazgeçenlere, ödedikleri konaklama ücreti
iade edilecektir. Tahsis edilen dönemin baĢlangıç tarihine 7 günden az bir süre kala geçerli bir
mazereti (hastalık, cenaze vb.) olmaksızın tahsis hakkından vazgeçenlere ücretleri iade
edilmez.
11-Tahsis edilen kamp dönemi baĢladıktan sonra tahsis hakkından vazgeçenler ile geç
katılan veya erken ayrılanlara, konaklama ücretleri iade edilmez.
12-Tesiste verilecek sıcak ve soğuk içecekler (çay, kahve, kola, meyve suyu, su, soda
vb.) bölge rayiç bedelleri üzerinden ücretlendirilecektir.
13-Dairelerde bulunan elektrik/elektronik cihazlar ve ortak alanlara ait giderler,
dairede bulunan elektrik sayaç endeksi temel alınarak 60.-KrĢ (altmıĢkuruĢ) birim fiyat
üzerinden, ücretlendirilecektir.
14-Dinlenme dönemlerinde tesise giriĢler Pazar günü saat 12:00' den sonra, çıkıĢlar ise
cumartesi 12:00' ye kadar yapılacaktır. Erken gelen katılımcılar giriĢ saatine kadar
bekletilecektir. Talep Formu’nda ismi beyan edilmeyen hiç kimse tesislere alınmayacaktır.
15-Tesislerde konaklayacak herkesin, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu gereği
kimlik belgelerini, evli olanların evlilik cüzdanını, bakmakla yükümlü oldukları kiĢileri
yanlarında getirmiĢler ise bunlara ait yükümlülük belgelerini (Mahkeme Kararı vb. kanıtlayıcı
belgeler) tesis yöneticilerine ibraz etmek ve tesis yönetimi tarafından talep edilecek formları
doldurarak imzalamak zorundadırlar.
16-23.05.2013 tarih ve 2013/49 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıĢtır.
Uygulamanın yukarıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yapılmasını önemle
rica ederim.
Halil ALIġ
Genel Müdür
EK:
TALEP FORMU
DAĞITIM:
Merkez Birimler
TaĢra TeĢkilatı
"Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."
Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2/F-1 Bahçelievler Çankaya ANKARA/TÜRKĠYE
Telefon: 312 212 69 00- 2228 Faks: (0 312) 222 98 42
Ayrıntılı Bilgi Ġçin: Aygül ORHAN ORAL - Uzman E-mail: [email protected]
2/2
Download

ELEKTRĠK ÜRETĠM Aġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ